časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Nové normy ČSN (211)

Ing. Vincent Csirik, dříve ÚNMZ | www.eel.cz

Úvod
Norma ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6 – Revize nabyla platnosti 1. dubna 2017. Svou náplní pokryla problematiku provádění revizí elektrických instalací v budovách, dalších objektech, prostorech a místech, pro něž platí soubor ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí. S ohledem na rychlý rozvoj výstavby a růst mezinárodní kooperace firem, které se účastní různých investičních akcí výstavby, se neustále zvyšuje tlak na sjednocení požadavků na elektrické instalace a na provádění jejich revizí, a to nejen výchozích, ale i pravidelných.

Pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro vysvětlení některých technických i technicko-organizačních řešení, která nejsou v ČSN 33 2000-6 ed. 2 zcela objasněna, byla na základě doporučení TNK 22 Elektrotechnické předpisy vypracována TNI 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize – Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2.

Tento článek je věnován nové TNI 33 2000-6, která byla vydána v březnu 2020.

Předmluva

Technická normalizační informace (TNI) je národní dokument nebo převzatá technická zpráva (TR) a nebo veřejně dostupná specifikace (PAS) evropských nebo mezinárodních normalizačních organizací.

TNI je technický dokument informativního charakteru, který obsahuje technické údaje nebo technická řešení, jež nejsou obsažena v platných normách. Zpravidla zahrnuje osvědčené údaje ze zrušených norem, jejichž zachování je účelné, nebo technické požadavky, které ještě nemají předpoklad pro zpracování na úrovni normy. Označují se zkratkou TNI a šestimístným číslem podle zásad shodných s tříděním českých technických norem (ČSN).

Zpracování TNI organizuje a zajišťuje na smluvním základě ÚNMZ, odbor technické normalizace, který TNI schvaluje a vydává podle potřeby buď jako samostatné dokumenty, nebo jako tematické soubory.

Poznámka: Platí v případě převzatého mezinárodního nebo evropského dokumentu – převzetí produktů evropských a mezinárodních normalizačních organizací TR a PAS doplňujících soubor norem a specifikací pod označením TNI. Značení těchto dokumentů je obdobné jako u přejímaných norem (TNI/TR a TNI/PAS).

TNI se vytvářejí v nezbytných věcně a ekonomicky odůvodněných případech, a to pouze v oblastech spadajících do působnosti konkrétní technické normalizační komise (TNK), protože kladné vyjádření věcně příslušné TNK je nutnou podmínkou pro vydání TNI.

TNI obsahují:
– technické údaje, které ještě nemají předpoklad zpracování na úrovni normy (kde však z různých důvodů existuje perspektivní, nikoliv okamžitá možnost vydání normy), nebo
– jsou do nich převzaty některé osvědčené údaje ze zrušených ČSN, jejichž zachování a využití (po případné aktualizaci) je účelné,
– evropské a mezinárodní dokumenty (např. technická zpráva, pokyn ISO/IEC, PAS, CWA), které nelze vzhledem k jejich informativnímu charakteru vydat jako ČSN; dokumenty se označují zkratkou TNI doplněnou označením přejímaného dokumentu, Poznámka: TNI je dokument informativního charakteru, a proto není přípustné, aby rušil dokument normativního charakteru (ČSN).
– TNI jsou převážně komentáře k vydaným českým technickým normám, mohou obsahovat i údaje, které do ČSN sice nepatří, ale umožňují její lepší srozumitelnost a pochopení,
– TNI platí, nebyl-li zrušen základní dokument (to platí i pro dříve vydané TNI); platné TNI jsou uvedeny na webových stránkách ÚNMZ.

Nová TNI
TNI 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize – Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2. (vydání březen 2020)

Tato technická normalizační informace je určena k používání spolu s platnou ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize a je vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti.

Daná TNI doplňuje komentáři údaje z normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 a uvádí některé užitečné informace, které v ČSN 33 2000-6 ed. 2 nejsou obsaženy. Dále obsahuje doplňující nebo upřesňující ustanovení o možnosti řešení různých opatření pro jednotlivé druhy elektrických instalací především ve vztahu k provádění jejich výchozích i pravidelných revizí.

Uvedená TNI obsahuje:
– upřesnění, popř. vysvětlení jednotlivých požadavků normy na provádění revizí elektrických instalací nízkého napětí v souvislosti s národními požadavky a národní praxí,
– stručný odkaz na příslušné právní předpisy (legislativu), z nichž vyplývá povinnost provádění revizí elektrických zařízení a instalací; odkaz není vyčerpávající,
– doplnění a upřesnění informací pro stanovení termínů na provádění elektrických zařízení a instalací nízkého napětí,
– stanovení rozhraní (dělicích míst) mezi jednotlivými elektrickými zařízeními a instalacemi nízkého napětí,
– přílohy.

Tato TNI se v rámci ČSN 33 2000-6 ed. 2 vztahuje na celý soubor ČSN 33 2000, tedy na:
– elektrické instalace nízkého napětí ve zvláštních objektech,
– elektrické instalace průmyslových objektů,
– elektrické instalace komerčních objektů,
– elektrické instalace obytných objektů.

TNI 33 2000-6 mj. uvádí:
– Revize elektrické instalace může být z hlediska jejího provedení buď výchozí, pravidelná, nebo mimořádná.
– Revize elektrických zařízení a elektrických instalací nízkého napětí musí být prováděna na základě příslušné legislativy, technických norem a za použití takových technických prostředků (např. měřicí přístroje, zkušební zařízení), které jsou zapotřebí k tomu, aby mohl být zjištěn technický stav a bezpečnost elektrických zařízení a instalací.
– Doporučené lhůty revizí elektrických instalací jsou uvedeny v části 6.5.2 této normy. Doporučené lhůty revizí elektrických zařízení jsou uvedeny v ČSN 33 1500 a v dalších předpisech a technických normách, popř. v doporučení výrobců.
– Pro řádné provedení revize a vypracování zprávy o revizi musí být použity příslušné technické normy týkající se předmětu revize elektrického zařízení a/nebo elektrické instalace. Kromě specifických elektrických zařízení, pro něž jsou vydány příslušné technické normy, se jedná zejména o základní soubory technických norem pro elektrická zařízení a instalace.
– U datovaných dokumentů musí být použit příslušný uvedený dokument. U nedatovaných dokumentů musí být použito poslední vydání (edice) příslušného dokumentu. Případná souběžná platnost dvou dokumentů (původního a revidovaného) je vždy uvedena v příslušném dokumentu. Při souběžné platnosti dvou dokumentů se doporučuje, pokud je to možné, použít dokument novějšího vydání (edice).
– Posuzování elektrického zařízení a/nebo elektrické instalace. Při provádění pravidelné revize musí být přihlédnuto k platnosti technických norem v době zhotovení. Provozem elektrického zařízení a/nebo elektrické instalace nesmí být ohrožena bezpečnost osob a zajištěna ochrana proti úrazu elektrickým proudem nebo ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.
– Při provádění výchozí revize u elektrického zařízení a/nebo elektrické instalace, jejíž výstavba trvala déle jak 18 měsíců od zpracování projektové dokumentace, musí být zohledněna případná změna technických norem platných při zpracování projektové dokumentace. Přepracování projektové dokumentace musí být provedeno, pokud by mohlo dojít při realizaci k ohrožení bezpečnosti osob nebo ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.
– Elektrické instalace nízkého napětí podléhají revizím před jejich uvedením do provozu anebo po dobu jejich životnosti. Rozsah revizí a jejich periodicita je dána technickými normami a požadavky vyhlášek, nařízeními vlády a příslušnými zákony. Vyhláška č. 73/2010 Sb. v platném znění vyžaduje pro elektrická zařízení třídy I při jejich uvádění do provozu také odborné závazné stanovisko organizace státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (TIČR).
– Každá elektrická instalace musí být, pokud je to prakticky možné, během své výstavby a/nebo po dokončení předtím, než je uvedena do provozu, revidována (viz též ČSN 33 1500).
– Všechny elektrické předměty, které jsou v době provádění výchozí revize pevně připojeny k elektrické instalaci, jsou považovány za její součást, není-li jejich výrobcem stanoveno jinak.
– Po dokončení revize nové instalace nebo doplnění nebo změny již existující instalace musí být zpracována zpráva o výchozí revizi. Tento dokument musí obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace, které se zpráva týká, spolu se záznamem prohlídky a výsledků zkoušek.
– Provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět.

TNI je rozdělena do těchto kapitol:
– Rozsah platnosti
– Termíny a definice
– Výchozí revize
– Pravidelná revize
– Kontrola elektrické instalace (zařízení)
– Požadavek na provádění kontroly elektrické instalace (zařízení)
– Požadavek na provádění četnosti kontrol elektrické instalace (zařízení)
– Osoby provádějící kontroly elektrické instalace (zařízení)
– Dokumentace

Dále obsahuje tyto přílohy:
E
Vzorový formulář zprávy o revizi
F Vzorové přehledy prohlídek a kontrol při provádění revizí elektrických instalací
G Vzorový formulář s údaji o jednotlivých obvodech a s výsledky jejich zkoušek

Poznámka: Současně s vydáním TNI 33 2000-6 byla vydána i ČSN 33 2000-6 ed. 2/ ZMĚNA Z2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize (vydání březen 2020). Informace o této změně budou předmětem příštího čísla časopisu ELEKTRO.