Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

Nové normy ČSN (20)

číslo 12/2002

Standardizace

Nové normy ČSN (20)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod
Základní předpisové normy pro elektrická zařízení a elektrické instalace, které tvoří jádro elektrotechnických předpisů, jsou vytvářeny v rámci technické komise IEC TC 64 a do evropské normalizace jsou zaváděny technickou komisí CENELEC TC 64A a TC 64B. Tyto normy pro elektrické instalace jsou v IEC označeny IEC 364 v rámci CENELEC HD 384 a do soustavy ČSN jsou zaváděny jako ČSN 33 2000.

IEC TC 64 (CENELEC TC 64, SC 64A, SC 64B) „Elektrické instalace v budovách“ řeší danou problematiku pro napětí do AC 1 kV a DC 1,5 kV (AC – střídavé, DC – stejnosměrné napětí).

V rámci souboru norem ČSN 33 2000 řešíme tento problém formou národních doplňků do České technické normy. Tyto doplňky obsahují požadavky pro napětí nad AC 1 kV a DC 1,5 kV, které HD (harmonizační dokumenty) ani IEC neobsahují (neboť uvedené technické komise je neřeší).

V lednu 1996 byla vydána ČSN 33 2000-4-41, do které byly zapracovány údaje z IEC 364-4-41:1992 a všechny údaje z HD 384.4.41 S1:1980. Již při projednávání návrhu ČSN 33 2000-4-41 v rámci připomínkového řízení docházelo k názorovým střetům ve věci národních doplňků. Jednalo se totiž o využití údajů z nahrazované normy ČSN 34 1010:1965 „Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím“, která řešila danou problematiku komplexně a obsahovala i údaje pro napětí nad 1 kV AC a 1,5 kV DC. Na základě výsledků připomínkového řízení a projednání dané problematiky v technické normalizační komisi TNK 22 „Elektrotechnické předpisy“ byly údaje z části I až V ČSN 34 1010:1965 využity jako národní doplňky pro ČSN 33 2000-4-41:1996 (především údaje pro napětí nad 1 kV AC a 1,5 kV DC). Tyto národní doplňky byly potom převzaty i do nové (dosud platné) ČSN 33 2000-4-41, která byla vydána v únoru 2000 (obsahuje HD 384.4.41 S2:1996, který je převzetím IEC 364-4-41:1992 modifikovaně).

Poznámka: Ostatní části ČSN 34 1010 byly nahrazeny dalšími kapitolami souboru ČSN 33 2000.

V CENELEC byla vytvořena technická komise č. TC 99X Elektrické instalace nad 1 kV AC (1,5 kV DC). V této technické komisi byl vypracován harmonizační dokument HD 637 S1 „Elektrické instalace nad 1 kV AC“, který byl schválen v CENELEC dne 1. 1. 1999. Do soustavy ČSN byl tento HD 637 S1 přijat do ČSN 33 3201 endorsmentem v roce 2000 (endorsment – vydání oznámení o schválení HD k přímému použití jako normy národní).

V současné době se zavádí HD 637 S1:1999 do soustavy ČSN překladem jako ČSN 33 3201 „Elektrické instalace nad 1 kV AC“.

Již z názvu ČSN 33 3201 je patrné, že obsahuje některá ustanovení, která jsou v souboru norem ČSN 33 2000 zapracována formou národních doplňků (ustanovení platná pro napětí nad 1 kV AC). Proto současně s vydáním ČSN 33 3201 bylo třeba vydat (v listopadu 2002) následující změny: ČSN 33 2000-4-41/Z1, ČSN 33 2000-4-481/Z1 a ČSN 33 2000-5-54/Z1. Dále pro uvedení do souladu s novou normou bylo třeba vydat změny: ČSN 33 3210/Z1, ČSN 33 3220/Z2, ČSN 33 3230/Z3, ČSN 33 3231/Z2 a ČSN 33 3240/Z2

Nové normy

ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad 1 kV AC (vydání – listopad 2002)
Tato norma zavádí HD 637 S1:1999 do soustavy ČSN a obsahuje požadavky pro navrhování a stavbu elektrických instalací v soustavách se jmenovitým napětím nad 1 kV tak, aby byla zajištěna bezpečnost a správná funkce.

Norma nahrazuje ČSN 33 3225:1987 a částečně nahrazuje normy ČSN 33 2000-4-41:2000, ČSN 33 2000-4-481:1997, ČSN 33 2000-5-54:1996, ČSN 33 3210:1986, ČSN 33 3220:1986, ČSN 33 3230:1982, ČSN 33 3231:1983 a ČSN 33 3240:1987 (viz změny uvedených norem).

Rozsah platnosti vyplývá z kapitoly 1, kde pro potřeby použití této normy na elektrické silové instalace je uvažováno o těchto aplikacích:

 • Elektrické stanice (uzavřená elektrická provozovna se spínacím zařízením a/nebo transformátory v přenosové nebo distribuční soustavě).

 • Jedna nebo více elektráren umístěných samostatně (instalace včetně generátorových a transformátorových bloků se všemi spínacími zařízeními a se všemi elektrickými pomocnými soustavami).

 • Průmyslová elektrická soustava (závodní elektrárny nebo jiné průmyslové, zemědělské, komerční nebo veřejné provozovny).

Poznámka:

 1. Mezi elektrické silové instalace patří např. tato zařízení: generátory, motory a jiné točivé stroje, spínací zařízení, transformátory, měniče, kabely, vedení, soustavy vedení, baterie, kondenzátory, uzemnění, budovy a oplocení tvořící část uzavřené elektrické provozovny, příslušná řídicí zařízení apod.

 2. Podle této normy je elektrické zařízení: jakékoliv zařízení používané ve výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie, jako jsou točivé stroje, transformátory, přístroje včetně měřicích, ochranné prvky, příslušenství soustavy vedení, spotřebiče (ČSN 33 0050-826 definuje zařízení odlišně z pohledu elektrických zařízení v budovách).

V kapitole 5 pro zařízení je uvedeno, že každý prvek zařízení včetně nosných konstrukcí a základů musí být specifikován, zvolen a instalován tak, aby vyhověl těmto dvěma kategoriím požadavků:

 • Všeobecným požadavkům, jako jsou elektrické, mechanické, technologické, a požadavkům prostředí.

 • Specifickým požadavkům na umístění, kde bude instalován.

Prvky zařízení musí být zvoleny tak, aby vyhovovaly očekávanému namáhání v instalaci.

Tato norma je velmi rozsáhlá (má 162 stran), řeší danou problematiku komplexně a je rozdělena do deseti kapitol:

 • Rozsah platnosti a normativní odkazy.
 • Definice.
 • Základní požadavky.
 • Izolace.
 • Zařízení.
 • Instalace.
 • Bezpečnostní opatření.
 • Pomocné instalace a řídicí systémy.
 • Uzemňovací systémy.
 • Prohlídka a zkoušení na místě před uvedením do provozu.

Současně obsahuje šestnáct příloh (označených A až R), které se týkají uzemňování, dotykového napětí, průchodu proudu tělem, metody ochran před přímými údery blesku apod.

Dále obsahuje přílohu S, která uvádí odchylky typu A pro tyto členské státy: Belgii, Švýcarsko, Španělsko, Finsko, Francii, Velkou Británii, Itálii a Švédsko.

Poznámka: Rozsáhlé odchylky typu A (vyplývající z legislativy příslušných členských států) jsou platné do doby přepracování evropské normy.

V normě je také příloha T obsahující „Zvláštní národní podmínky a národní ustanovení“ pro tyto členské státy: Českou republiku, Dánsko, Finsko, Francii, Velkou Británii, Itálii, Nizozemsko, Norsko, Švédsko.

Poznámka:

 1. Zvláštní národní podmínka – národní charakteristika nebo praktická zvyklost, která nemůže být změněna ani za dlouhé časové období.

 2. Národní ustanovení – národní ustanovení jsou částí stávajících národních norem, specifikací nebo praktických zvyklostí a jejich další existence je schvalována členy CEN/CENELEC. V zemích, kde se odpovídající národní ustanovení používají, musí být tato ustanovení normativní, pro ostatní země jsou informativní.

Pro ČR jsou v příloze T uvedeny národní ustanovení (části národních norem, specifika nebo praktické zvyklosti), která jsou požadována některými specifikacemi Národních normativních dokumentů, především týkajících se bezpečnosti. Jedná se o tabulku 1 udávající: „Minimální vzdušné vzdálenosti pro rozsah napětí označené „A“ (1 kV < Um < 52 kV) jsou stanoveny v tabulce 2 ČSN 33 3210:1986 (tabulka obsahuje i jmenovité napětí sítě – 22 kV a 35 kV a nejvyšší napětí pro zařízení – 25 kV a 38,5 kV, které HD 637 S1:1999 neobsahuje).“

Závěr

Informace o změnách stávajících ČSN (uvedených výše) bude předmětem příštího čísla časopisu ELEKTRO.

(pokračování)