časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (19)

|

číslo 11/2002

Standardizace

Nové normy ČSN (19)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Jak již bylo uvedeno v časopise ELEKTRO č. 12/2001, str. 49, mezi technické normativní prvky českých technických norem patří i „termíny a definice“. V ČSN tvoří termíny a definice samostatnou kapitolu a uvádějí se obvykle textem: „Pro účely této normy jsou použity tyto termíny a definice“ nebo „V této normě jsou použity termíny podle ČSN…“ či „V této normě jsou použity termíny podle ČSN… a dále tyto termíny a definice“. Přestože podle metodických pokynů pro normalizaci MPN 1:1999 „Stavba členění a úprava českých technických norem“ je tento prvek nepovinný a uvádí se, je-li to potřebné k používání normy, má pro elektrotechnické předpisové normy zvláštní význam. Pro tyto normy ve zvýšené míře platí, že uvádění stále jiných výrazů pro určitý definovaný pojem by vedlo k nebezpečným omylům, popř. k nesprávné aplikaci bezpečnostních ustanovení dané předpisové normy. Je třeba vědět, že vedle termínů a definic uváděných jako samostatná kapitola v technických normách existují samostatné terminologické ČSN.

V oblasti elektrotechniky převážná část terminologických norem ČSN přejímá jednotlivé kapitoly Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEC 50 (podle nového značení: IEC 60050) převážně identicky (označení: ČSN IEC 60050 + číslo příslušné kapitoly a třídicí znak je 33 0050). Je-li třeba do přijaté terminologické normy doplnit termíny a jejich definice, které se používají v ČR, ale nejsou obsaženy v IEC, jedná se o převzetí modifikací a označení takové normy se mění na ČSN 33 0050 + číslo příslušné kapitoly a třídicí znak se neuvádí, neboť je obsažen přímo v označení normy.

V předcházejícím období jsme zaváděli jednotlivé kapitoly mezinárodního slovníku překladem, a to tak, že norma obsahovala české termíny a definice, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí, jak bylo uvedeno v originálu mezinárodní terminologické normy (např. francouzština, němčina, španělština apod.). V současné době přejímáme převážně originál mezinárodní terminologické normy s národní přílohou, přičemž národní příloha obsahuje české termíny a definice a dále český abecední rejstřík. Tento způsob je méně nákladný, ale pro uživatele komplikovanější.

Nové normy

V oblasti předpisových norem a elektrotechniky v dopravě byly v současné době vydány tyto ČSN obsahující termíny a definice:

ČSN IEC 60050-195 ZMĚNA A1 „Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem“ (třídicí znak 33 0050) (vydání – předpoklad leden 2003)
O základní normě ČSN IEC 60050-195:2001, která je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-195:1998, byli čtenáři časopisu ELEKTRO již informováni v prosinci 2001. Základní norma obsahuje české termíny a definice, francouzské termíny a definice, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, arabština, němčina, španělština, italština, japonština, polština, portugalština a švédština.

ČSN IEC 60050-195 ZMĚNA A1 je českou verzí změny IEC 60050-195:1998/A1:2001 a má stejnou strukturu jako základní norma, kterou doplňuje o nové termíny a jejich definice.

ČSN IEC 60050-821 „Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení“ (třídicí znak 33 0050) (vydání – prosinec 2002)
Tato norma zavádí mezinárodní normu IEC 60050-821:1998 do soustavy ČSN převzetím originálu s národní přílohou NA, která obsahuje český překlad termínů a definic a český abecední rejstřík (text normy se skládá z národní předmluvy, z národní přílohy NA originálu mezinárodní normy).

Norma obsahuje základní pojmy z oboru drážní signalizační zařízení a zabezpečovací zařízení, návěsti a návěstidla, detekce vlaků a výhybek, zabezpečení přejezdů, zabezpečení vlaků a z oboru automatický vlakový provoz.

Vlastní norma je rozdělena do těchto oddílů:

  • Všeobecné pojmy a termíny.
  • Návěsti a návěstidla.
  • Detekce vlaků.
  • Provoz a detekce výhybek a dalších zařízení montovaných na koleje.
  • Zařízení pro uzávorování a stavědla výhybek.
  • Traťové zabezpečovací zařízení.
  • Zabezpečení přejezdů.
  • Vlakové zabezpečovací zařízení.
  • Různé.

ČSN IEC 50(811) „Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 811: Elektrická trakce“ (třídicí znak 33 0050) (vydání – předpoklad leden 2003)
Tato norma zavádí mezinárodní normu IEC 50(811):1991 do soustavy ČSN převzetím originálu s národními přílohami NA, NB a NC (text normy se skládá z národní předmluvy, z národních příloh NA, NB a NC a originálu mezinárodní normy).

Národní příloha NA obsahuje český překlad termínů a definic a český abecední rejstřík. Národní příloha NB obsahuje porovnání čísel termínů podle ČSN IEC 50(411):1997 s čísly termínů podle oddílu 811-14 ČSN IEC 50(811). Národní příloha NC obsahuje seznam zrušených termínů ČSN 34 5145:1988.

Poznámka 1: ČSN IEC 50(411) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 411: Točivé stroje.

Poznámka 2: ČSN 34 5145 Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení.

Norma obsahuje základní pojmy z oblasti elektrické trakce a je rozdělena do 36 oddílů.

Oddíly 1 až 10 zahrnují: všobecné termíny a dále termíny pro typy drážních vozidel, přepravní práce a zatížení vlaků, způsoby použití, pohyb vlaku, brzdění, adheze, jízdní vlastnosti, obrysy a průjezdné průřezy a druhy zkoušek.

Oddíly 11 až 20 zahrnují: termíny pro parametry elektrických hnacích vozidel, trakční motory, charakteristické hodnoty trakčních motorů, základní části točivých elektrických strojů, pohon náprav, lineární trakční motory, elektrická vozidla se spalovacími motory, generátory pro elektrická vozidla, hlavní a pomocné měniče a baterie.

Oddíly 21 až 30 zahrnují: termíny pro kompresory a čerpadla, chlazení vzduchem, osvětlení, vytápění a klimatizace, měření rychlosti vlaku, obvody a obvodové prvky, výkonové transformátory a tlumivky, rezistory a kondenzátory, elektronika, spínače a řídicí zařízení.

Oddíly 31 až 36 zahrnují: termíny pro pomocná a ochranná zařízení, sběrače proudu, trolejová vedení, přívodní kolejnice, zpětné elektrické obvody a elektrickou napájecí soustavu.

Do normy bylo doplněno mnoho národních poznámek, které vhodně doplňují text normy a přispívají k lepšímu pochopení některých termínů a definic.

ČSN 34 5145 ZMĚNA Z1 „Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení“ (vydání – říjen 2002)
Tato změna byla vyvolána zavedením evropské normy EN 50119 „Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická trakční nadzemní trolejová vedení“ jako ČSN EN 50119 (34 1531) (vydání říjen 2002) a vypouští termíny, které jsou předmětem uvedené evropské normy a upravuje kapitolu dodatek.

ČSN 34 5145 ZMĚNA Z2 „Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení“ (vydání – předpoklad leden 2003)
Tato změna vyplývá ze zavedení IEC 50(811) (viz výše) a upravuje ČSN 34 5145 tak, aby nebyla v rozporu s ČSN IEC 50(811). Jedná se o nahrazení více než 40 termínů, které jsou nyní obsaženy v ČSN IEC 50(811).

(pokračování)