časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (17)

číslo 8-9/2002

Standardizace

Nové normy ČSN (17)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod
Technická komise IEC č. 69 (Elektrická silniční vozidla a elektrické průmyslové vozíky) připravila v roce 2001 soubor mezinárodních norem IEC 61851 pod společným názvem „Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením“. Jednotlivé části tohoto souboru IEC přejímá CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) bez modifikace (identicky) jako soubor evropských norem EN 61851, které budou do soustavy ČSN zavedeny identicky jako soubor ČSN EN 61851 (34 1590) pod společným názvem „Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením“. Po dokončení vznikne tento soubor ČSN:

ČSN EN 61851-1 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Všeobecné požadavky (vydání – srpen 2002)
Tato část zahrnuje vlastnosti a pracovní podmínky napájecího zařízení a jeho připojení k vozidlu; elektrickou bezpečnost obsluhy a třetích osob a vlastnosti, které musí vozidlo splňovat z hlediska AC/DC napájecího zařízení elektrického vozidla (AC – střídavého, DC – stejnosměrného).

Poznámka: napájecí zařízení elektrického vozidla (EVSE): vodiče, včetně neuzemněných vodičů, uzemněných vodičů a uzemňovacích přívodů zařízení, zásuvkové spojení elektrického vozidla, připojovací vidlice a všechna ostatní příslušenství, zařízení, výkonové vývody nebo přístroje instalované specificky pro účely dodávky energie z daného zařízení do elektrického vozidla (EV) (v případě požadavku umožňují mezi vozidlem a napájecím zařízením komunikaci).

ČSN EN 61851-21 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení (zavedení této části je v plánu technické normalizace na rok 2002)

V této části jsou spolu s Částí 1 uvedeny požadavky na elektrické vozidlo pro vodivé připojení ke střídavému nebo stejnosměrnému napájení, pro střídavé napětí do 690 V a pro stejnosměrné napětí do 1 000 V, je-li elektrické vozidlo připojeno k napájecí síti. Tato norma se musí používat spolu s Částí 1.

ČSN EN 61851-22 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla (zavedení této části je v plánu technické normalizace na rok 2002)

V této části jsou spolu s Částí 1 uvedeny požadavky na střídavé nabíjecí stanice elektrického vozidla pro vodivé připojení k elektrickému vozidlu se střídavými napětími do 690 V. Tato norma se musí používat spolu s Částí 1.

ČSN EN 61851-23 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 23: DC nabíjecí stanice elektrického vozidla (tato část se v současné době připravuje v Technické komisi IEC č. 69)

Tento příspěvek pojednává předně o nové normě ČSN EN 61851-1, která vychází v srpnu 2002.

ČSN EN 61851-1 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Všeobecné požadavky
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61851-1:2001, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 61851-1:2001. Norma platí pro zařízení k nabíjení elektrických silničních vozidel s normalizovaným napájecím střídavým napětím (podle IEC 60038) do 690 V a se stejnosměrným napětím do 1 000 V a pro získání elektrického výkonu pro jakékoliv další služby na vozidle, jsou-li zapotřebí při jeho připojení na napájecí síť.

Poznámka: elektrické vozidlo (EV); elektrické silniční vozidlo (ISO): jakékoliv vozidlo poháněné elektrickým motorem, které odebírá proud z nabíjecí baterie nebo z jiného přenosného zařízení k uskladnění energie (nabíjecího, využívajícího energii ze zdroje mimo vozidlo, jako je domovní nebo veřejný elektrický rozvod), vozidlo je vyrobeno přednostně k použití na veřejných komunikacích, silnicích nebo dálnicích (pozn.: normy ISO – Mezinárodní normalizační komise – užívají termín „elektrické silniční vozidlo“).

ČSN EN 61851-1 obsahuje popis systémů nabíjení akumulátorů z veřejných elektrických rozvodů u elektricky poháněných bateriových vozidel. Stanovuje bezpečnostní požadavky na připojení vozidla k elektrické síti, na postup nabíjení a na bezpečnost obsluhy i třetích osob při připojení vozidla a v průběhu jeho nabíjení.

Poznámka: nabíjení: veškeré funkce, potřebné k úpravě normalizovaného napětí a kmitočtu střídavého napájecího proudu na řízenou úroveň napětí/proudu k zajištění správného nabíjení trakční baterie elektrického vozidla a/nebo k zajištění dodávky energie na sběrnici trakční baterie elektrického vozidla k provozu palubního elektrického zařízení řízeným procesem, který zajistí správný přenos energie. Tato norma uvádí čtyři způsoby nabíjení: 1, 2, 3, 4 (nazývané též režimy nabíjení).

Norma se nevztahuje na bezpečnostní požadavky při údržbě vozidla a jeho nabíjecího systému a rovněž se nevztahuje na vozidla, která nejsou poháněna elektrickou energií z vozidlových akumulátorových baterií (trolejbusy, kolejová vozidla aj.).

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Všeobecné požadavky.
 • Jmenovité hodnoty napájecího napětí.
 • Všeobecné požadavky systému a propojení.
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 • Propojení mezi napájením a elektrickým vozidlem.
 • Zvláštní požadavky na přívodky, pohyblivé zásuvky, vidlice a zásuvky.
 • Nabíjecí kabel.
Dále norma obsahuje tyto přílohy:
 • A – Požadavky na nabíjecí kabelový svazek.
 • B – PWM obvod řídicího vodiče.
 • C – Obvod řídicího vodiče.
 • D – Kódovací tabulky pro indikátor výkonu.
 • E – Příklady situací nabíjecího systému s vodivým propojením.
 • ZA – Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace.
 • Národní příloha AN – Slovník použitých termínů.

Obsahuje též deset obrázků, které uvádějí informace o typu připojení (A, B, C), způsobu nabíjení (1, 2, 3, 4), o jednotlivých obvodech řídicího vodiče apod., a devět tabulek, které uvádějí požadavky na jednotlivé druhy rozhraní, řídicího vodiče apod.

Poznámka 1: řídicí vodič: řídicí vodič v kabelovém svazku, který propojuje řídicí skříňku vloženou do kabelu nebo pevnou část napájecího zařízení elektrického vozidla a uzemnění elektrického vozidla se soustavou řídicích obvodů ve vozidle; tento řídicí vodič může být užíván pro několik funkcí.

Poznámka 2: druhy rozhraní: článek 8.1 normy popisuje požadavky na fyzické vodivé elektrické rozhraní mezi vozidlem a napájecím zařízením elektrického vozidla, které umožňuje dvě konstrukce rozhraní vozidla:

 • univerzální rozhraní, které zajišťuje pro všechny způsoby napájení buď vysokovýkonové střídavé napájení a střídavé napájení z domovního rozvodu, nebo vysokovýkonové stejnosměrné napájení a střídavé napájení z domovního rozvodu;

 • základní rozhraní, které zajišťuje pouze pro určité způsoby nabíjení střídavé napájení z domovního rozvodu.

(pokračování)