časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (14)

|

číslo 5/2002

Standardizace

Nové normy ČSN (14)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Tento článek navazuje na informace uvedené v březnovém a dubnovém čísle časopisu ELEKTRO, kde bylo pojednáno o změně Z5 ČSN 34 1510 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel“, a informuje o dalších nových evropských normách, které tuto změnu 5 vyvolaly.

Nové normy

ČSN EN 50125-1 (33 3504)
Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 1: Zařízení drážních vozidel
(vydání – duben 2002)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50125-1:1999. Definuje podmínky prostředí, které se vyskytují v Evropě a mohou se vyskytnout při provozu zařízení drážních vozidel. Předmět normy zahrnuje použití elektrických, elektromechanických a elektronických zařízení drážních vozidel z hlediska těchto parametrů: výška, teplota, vlhkost, pohyb vzduchu, déšť, sníh a kroupy, led, sluneční záření, blesky, znečistění, vibrace a rázy, elektromagnetické rušení, akustický šum, charakteristiky napájecí soustavy.

Norma definuje:

 • podmínky na rozhraní mezi vozidlem a prostředím;
 • všeobecné směrnice týkající se prostředí pro zařízení drážních vozidel, především pro hlavní subsystémy vozidla, tj. přístrojové skříně, kabeláž, velké součásti atd.

Norma po této stránce poskytuje všeobecný návod, který umožňuje nestranné hodnocení při posuzování evropských projektů.

ČSN EN 50125-1 navazuje na jednotlivé části souboru norem ČSN EN 60721 (03 8900) „Klasifikace podmínek prostředí“ a aplikuje jejich ustanovení na oblast zařízení drážních vozidel.

Pozn.: Podmínka prostředí: fyzikální, chemická nebo biologická podmínka působící v daném okamžiku na výrobek, která je vůči němu vnější.

V normě jsou uvedeny parametry prostředí, při nichž vozidlo a jeho zařízení musí fungovat podle specifikace.

Stupně přísnosti jsou stanoveny tak, aby pravděpodobnost jejich překročení byla nízká. Všechny uvedené hodnoty jsou maximální nebo mezní. Těchto hodnot lze dosáhnout, ale nevyskytují se trvale.

Pozn.: Stupně přísnosti parametru prostředí: hodnota všech veličin charakterizujících parametr prostředí.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Podmínky prostředí.

Navíc obsahuje přílohu A (Literatura) a přílohu B (Charakteristiky napájecí soustavy).

ČSN EN 50153 (33 3503)
Drážní zařízení – Drážní vozidla – Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem
(vydání – duben 2002)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50153:1996 a stanoví soubor předpisů, které se používají pro konstrukci a výrobu elektrických zařízení a prostředků drážních vozidel na ochranu osob před úrazem elektrickým proudem.

Pozn.: Drážní vozidla: V ČR se pod těmito vozidly podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, rozumí dráhy železniční, tramvajové a trolejbusové.

Metody použité pro splnění předpisů mohou být různé, podle postupů a zvyklostí provozovatele dráhy nebo drážní dopravy.

Norma platí pro kolejová vozidla a elektricky napájená silniční vozidla (trolejbusy), vozidla pohybující se na principu magnetické levitace a pro elektrická zařízení instalovaná na těchto vozidlech.

Bezpečnost se obecně považuje za závislou jak na lidských faktorech, které vyplývají z běžného chování obsluhy, tak na technických faktorech. Z těchto důvodů tato norma nechává v několika případech na smluvních stranách, aby volily mezi dvěma alternativami. Tyto alternativy spočívají buď v zajištění provozních předpisů, opatření a postupů, nebo na technických opatřeních, jako jsou mechanická nebo elektrická blokovací zařízení.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Klasifikace napěťových pásem.
 • Ochranná opatření před přímým dotykem.
 • Ochranná opatření před nepřímým dotykem.
 • Zpětné obvody.
 • Doplňující požadavky.

Dále obsahuje přílohy A (Zvláštní národní podmínky), B (Seznam položek, kde musí smluvní strany volit buď provozní opatření, nebo mechanické zařízení) a C (Odchylky A).

Do normy byly doplněny informativní národní poznámky a  národní informativní příloha NA. Informativní národní poznámky slouží pro lepší pochopení textu normy a příloha NA uvádí příklady zpětných vedení a vodičů pro ukostření a pospojování kolejových vozidel v soustavách, u kterých se pro zpětné vedení proudu používají jízdní kolejnice.

ČSN EN 61373 (33 3565)
Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi
(vydání – – duben 2002)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61373:1999 a stanovuje požadavky na zkoušení prvků zařízení určených pro použití na drážních vozidlech, které jsou vystaveny vibracím a rázům v důsledku charakteru prostředí drážního provozu.

ČSN EN 61373 se vztahuje především na drážní vozidla na pevných kolejových systémech, není však vyloučeno její širší používání. Příkladem toho jsou trolejbusy, přičemž zařízení trolejbusu jsou namontována na skříni vozidla.

Používání a interpretace této normy vyžaduje technický úsudek a zkušenosti. Norma je vhodná pro účely návrhu a validace, nevylučuje však používání jiných nástrojů vývoje, které mohou být použity pro zajištění předem určeného stupně mechanické a provozní spolehlivosti. Pro usnadnění návrhu výrobku v souladu s touto normou je v příloze B uveden návod umožňující srovnání s alternativními metodami navrhování.

Zkušební hladiny, jež mají být aplikovány na zkoušený prvek, jsou dány pouze jeho umístěním ve vozidle (tj. montáží na nápravě, podvozku nebo skříni vozidla).

Je třeba uvést, že tyto zkoušky mohou být vykonávány na prototypech, aby byly získány informace o vlastnostech výrobku vystaveného náhodným vibracím pro návrh. Pro účely osvědčení však musí být zkoušky prováděny na zařízeních běžné výroby.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Všeobecně.
 • Pořadí zkoušek.
 • Referenční informace požadované zkušebnou.
 • Počáteční měření a aklimatizace před zkouškou.
 • Podmínky zkoušky náhodnými vibracemi.
 • Simulované dlouhodobé zkoušky životnosti při zvýšených hladinách náhodných vibrací.
 • Podmínky zkoušek rázy.
 • Přeprava a manipulace.
 • Konečná měření.
 • Kritéria přijetí.
 • Protokol.
 • Osvědčení o zkouškách.
 • Předání.

Dále obsahuje přílohy A, B, C, D a ZA, které doplňují a upřesňují základní text normy.

(pokračování)