časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (13)

|

číslo 4/2002

Standerdizace

Nové normy ČSN (13)

Ing.Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

V březnovém čísle časopisu ELEKTRO byla uvedena informace o změně Z5 ČSN 34 1510 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel (vydání – duben 2002). Současně byla zveřejněna informace o ČSN (zavádějících evropské normy), které změnu ČSN 34 1510 vyvolaly. Jedná se především o tyto normy:

 • ČSN EN 50124-1 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení (vydání – duben 2002).

 • ČSN EN 50124-2 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím (vydání – duben 2002).

 • ČSN EN 50125-1 (33 3504) Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 1: Zařízení drážních vozidel (vydání – duben 2002).

 • ČSN EN 50153 (33 3503) Drážní zařízení – Drážní vozidla – Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem (vydání – duben 2002).

 • ČSN EN 61373 (33 3565) Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi (vydání – duben 2002).

Účelem tohoto článku je informovat o prvních dvou normách z uvedeného seznamu. Zmíněné normy řeší otázku koordinace izolace.

Pozn.: Koordinace izolace znamená volbu charakteristik elektrické izolace zařízení s ohledem na jeho použití a ve vztahu k jeho okolí. Koordinace izolace může být dosaženo pouze tehdy, vychází-li návrh zařízení z namáhání, kterým bude zařízení pravděpodobně vystaveno během jeho předpokládané doby života.

ČSN EN 50124-1 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení (vydání – duben 2002).

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50124-1:2001 a pojednává o koordinaci izolace drážních zařízení. Platí pro zařízení použitá v zabezpečovacích systémech, na drážních vozidlech a pro pevná trakční zařízení do nadmořské výšky 2 000 m. Koordinace izolace se týká volby, dimenzování a vzájemného vztahu mezi izolací jak uvnitř zařízení, tak mezi jeho částmi. Při dimenzování izolace se bere v úvahu elektrické namáhání a podmínky okolního prostředí. Pro tytéž podmínky a totéž namáhání je dimenzování stejné.

Tato norma stanoví požadavky na vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro zařízení, všeobecné požadavky na zkoušky týkající se koordinace izolace a rovněž uvádí ustanovení pro dielektrické zkoušky (typové zkoušky nebo výrobní kusové zkoušky) zařízení.

ČSN zabývající se výhradně koordinací izolace, a to všech elektrických i elektronických drážních zařízení, dosud neexistovala. Daná problematika byla částečně řešena v kapitole 5 ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy – Předpisy pro elektrická trakční zařízení z prosince 1995 (pro pevná trakční zařízení) a ve článcích 14f) a 53 ČSN 34 1510 Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel z 1971-12-22 (pro zařízení vozidel).

Pozn.: Souběžně s touto normou se mohou do 2002-10-01 používat kapitola 5 ČSN 34 1500 (pro koordinaci izolace pevných trakčních zařízení) a články C.14f) a C.53 přílohy C změny Z5 ČSN 34 1510 (pro zařízení vozidel) v souladu s předmluvou k EN 50124-1:2002.

Tato nová norma platí pro všechna elektrická a elektronická drážní zařízení (pevná trakční zařízení, drážní vozidla a zabezpečovací systémy) a uvádí povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a rovněž typové i výrobní kusové dielektrické zkoušky pro všechna tato zařízení. Norma vychází zejména z obecné normy pro koordinaci izolace EN 60071-1 a z normy pro koordinaci izolace pro zařízení nízkého napětí IEC 60664-1, však s doplňujícími požadavky s ohledem na zvláštní podmínky drážních zařízení. Na rozdíl od zmíněných dosud platných ČSN, které povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti neuváděly, obsahuje tato ČSN EN 50124-1 nejen pravidla pro stanovení jejich vzdáleností, ale i způsob jejich měření a ověřování zkouškami, sloužícími pouze pro ověření těchto vzdáleností.

Pozn.: EN 60071-1 je zavedena jako ČSN EN 60071-1 (33 0419) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla a IEC 60664-1 je zavedena jako ČSN 33 0420 Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Všeobecně.
 • Základy pro koordinaci izolace.
 • Požadavky a pravidla pro dimenzování vzdušných vzdáleností.
 • Pravidla pro dimenzování povrchových cest.
 • Zkoušky a měření.
 • Zvláštní požadavky pro použití na dráhách.

Dále obsahuje tyto přílohy:

 • Příloha A Tabulky.
 • Příloha B Ustanovení pro typové a výrobní kusové dielektrické zkoušky zařízení.
 • Příloha C Metody měření povrchových cest a vzdušných vzdáleností.
 • Příloha D Vzájemný vztah mezi jmenovitým napětím sítě a jmenovitým izolačním napětím.
 • Příloha E Podmínky makroprostředí.
 • Příloha F Bibliografie.
 • Příloha G Návod k použití.
 • Národní příloha NA Přehled definic pro přepětí z vybraných ČSN.

ČSN EN 50124-2 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím (vydání – duben 2002)

Tato norma je českou verzí EN 50124-2:2001 a platí pro pevná trakční zařízení (za sekundárním vinutím trakční transformovny) a pro drážní vozidla připojená k trakčnímu vedení jedné ze soustav, definované v ČSN EN 50163 (33 3500), a drážní vozidla připojená k průběžnému vedení. Uvádí pro tato zařízení požadavky na simulaci a/nebo zkoušku pro ochranu před přechodnými přepětími.

Pozn.: Přepětí (overvoltage) je jakékoliv napětí, jehož vrcholová hodnota přesahuje příslušnou vrcholovou hodnotu nejvyššího ustáleného napětí při normálních pracovních podmínkách.

ČSN zabývající se výhradně ochranou před přepětím, a to všech drážních zařízení, dosud neexistovaly. Tato otázka byla částečně řešena v  kapitole 7 ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy – Předpisy pro elektrická trakční zařízení z prosince 1995 (pro pevná trakční zařízení) a v článku 37 ČSN 34 1510 Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel z 1971-12-22 (pro zařízení drážních vozidel).

Pozn.: Souběžně s touto normou se mohou do 2002-10-01 používat články 7.1.1, 7.2.1 a 7.3.5 ČSN 34 1500 (pro ochranu před přepětím pevných trakčních zařízení) a článek C.37 přílohy C změny Z5 ČSN 34 1510 (pro zařízení drážních vozidel) v souladu s předmluvo u k EN 50124-2:2001.

ČSN EN 50124-2 souvisí také s ČSN EN 50163 (33 3500) Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav. Tato ČSN EN 50124-2 pojednává o nejkratších dobách trvání přepětí, které jsou označeny jako pásmo A a pásmo B v příloze A v ČSN EN 50163, převzaté jako informativní příloha A do této normy.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Síť trakčního vedení.
 • Síť průběžného vedení.
 • Zkoušky.

Dále obsahuje přílohy:

 • Příloha A (informativní) Maximální hodnota napětí U podle doby trvání.
 • Národní příloha NA (informativní) Přehled definic pro přepětí z vybraných ČSN.