Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Nové normy ČSN (13)

číslo 4/2002

Standerdizace

Nové normy ČSN (13)

Ing.Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

V březnovém čísle časopisu ELEKTRO byla uvedena informace o změně Z5 ČSN 34 1510 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel (vydání – duben 2002). Současně byla zveřejněna informace o ČSN (zavádějících evropské normy), které změnu ČSN 34 1510 vyvolaly. Jedná se především o tyto normy:

 • ČSN EN 50124-1 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení (vydání – duben 2002).

 • ČSN EN 50124-2 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím (vydání – duben 2002).

 • ČSN EN 50125-1 (33 3504) Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 1: Zařízení drážních vozidel (vydání – duben 2002).

 • ČSN EN 50153 (33 3503) Drážní zařízení – Drážní vozidla – Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem (vydání – duben 2002).

 • ČSN EN 61373 (33 3565) Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi (vydání – duben 2002).

Účelem tohoto článku je informovat o prvních dvou normách z uvedeného seznamu. Zmíněné normy řeší otázku koordinace izolace.

Pozn.: Koordinace izolace znamená volbu charakteristik elektrické izolace zařízení s ohledem na jeho použití a ve vztahu k jeho okolí. Koordinace izolace může být dosaženo pouze tehdy, vychází-li návrh zařízení z namáhání, kterým bude zařízení pravděpodobně vystaveno během jeho předpokládané doby života.

ČSN EN 50124-1 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení (vydání – duben 2002).

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50124-1:2001 a pojednává o koordinaci izolace drážních zařízení. Platí pro zařízení použitá v zabezpečovacích systémech, na drážních vozidlech a pro pevná trakční zařízení do nadmořské výšky 2 000 m. Koordinace izolace se týká volby, dimenzování a vzájemného vztahu mezi izolací jak uvnitř zařízení, tak mezi jeho částmi. Při dimenzování izolace se bere v úvahu elektrické namáhání a podmínky okolního prostředí. Pro tytéž podmínky a totéž namáhání je dimenzování stejné.

Tato norma stanoví požadavky na vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro zařízení, všeobecné požadavky na zkoušky týkající se koordinace izolace a rovněž uvádí ustanovení pro dielektrické zkoušky (typové zkoušky nebo výrobní kusové zkoušky) zařízení.

ČSN zabývající se výhradně koordinací izolace, a to všech elektrických i elektronických drážních zařízení, dosud neexistovala. Daná problematika byla částečně řešena v kapitole 5 ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy – Předpisy pro elektrická trakční zařízení z prosince 1995 (pro pevná trakční zařízení) a ve článcích 14f) a 53 ČSN 34 1510 Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel z 1971-12-22 (pro zařízení vozidel).

Pozn.: Souběžně s touto normou se mohou do 2002-10-01 používat kapitola 5 ČSN 34 1500 (pro koordinaci izolace pevných trakčních zařízení) a články C.14f) a C.53 přílohy C změny Z5 ČSN 34 1510 (pro zařízení vozidel) v souladu s předmluvou k EN 50124-1:2002.

Tato nová norma platí pro všechna elektrická a elektronická drážní zařízení (pevná trakční zařízení, drážní vozidla a zabezpečovací systémy) a uvádí povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a rovněž typové i výrobní kusové dielektrické zkoušky pro všechna tato zařízení. Norma vychází zejména z obecné normy pro koordinaci izolace EN 60071-1 a z normy pro koordinaci izolace pro zařízení nízkého napětí IEC 60664-1, však s doplňujícími požadavky s ohledem na zvláštní podmínky drážních zařízení. Na rozdíl od zmíněných dosud platných ČSN, které povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti neuváděly, obsahuje tato ČSN EN 50124-1 nejen pravidla pro stanovení jejich vzdáleností, ale i způsob jejich měření a ověřování zkouškami, sloužícími pouze pro ověření těchto vzdáleností.

Pozn.: EN 60071-1 je zavedena jako ČSN EN 60071-1 (33 0419) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla a IEC 60664-1 je zavedena jako ČSN 33 0420 Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Všeobecně.
 • Základy pro koordinaci izolace.
 • Požadavky a pravidla pro dimenzování vzdušných vzdáleností.
 • Pravidla pro dimenzování povrchových cest.
 • Zkoušky a měření.
 • Zvláštní požadavky pro použití na dráhách.

Dále obsahuje tyto přílohy:

 • Příloha A Tabulky.
 • Příloha B Ustanovení pro typové a výrobní kusové dielektrické zkoušky zařízení.
 • Příloha C Metody měření povrchových cest a vzdušných vzdáleností.
 • Příloha D Vzájemný vztah mezi jmenovitým napětím sítě a jmenovitým izolačním napětím.
 • Příloha E Podmínky makroprostředí.
 • Příloha F Bibliografie.
 • Příloha G Návod k použití.
 • Národní příloha NA Přehled definic pro přepětí z vybraných ČSN.

ČSN EN 50124-2 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím (vydání – duben 2002)

Tato norma je českou verzí EN 50124-2:2001 a platí pro pevná trakční zařízení (za sekundárním vinutím trakční transformovny) a pro drážní vozidla připojená k trakčnímu vedení jedné ze soustav, definované v ČSN EN 50163 (33 3500), a drážní vozidla připojená k průběžnému vedení. Uvádí pro tato zařízení požadavky na simulaci a/nebo zkoušku pro ochranu před přechodnými přepětími.

Pozn.: Přepětí (overvoltage) je jakékoliv napětí, jehož vrcholová hodnota přesahuje příslušnou vrcholovou hodnotu nejvyššího ustáleného napětí při normálních pracovních podmínkách.

ČSN zabývající se výhradně ochranou před přepětím, a to všech drážních zařízení, dosud neexistovaly. Tato otázka byla částečně řešena v  kapitole 7 ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy – Předpisy pro elektrická trakční zařízení z prosince 1995 (pro pevná trakční zařízení) a v článku 37 ČSN 34 1510 Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel z 1971-12-22 (pro zařízení drážních vozidel).

Pozn.: Souběžně s touto normou se mohou do 2002-10-01 používat články 7.1.1, 7.2.1 a 7.3.5 ČSN 34 1500 (pro ochranu před přepětím pevných trakčních zařízení) a článek C.37 přílohy C změny Z5 ČSN 34 1510 (pro zařízení drážních vozidel) v souladu s předmluvo u k EN 50124-2:2001.

ČSN EN 50124-2 souvisí také s ČSN EN 50163 (33 3500) Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav. Tato ČSN EN 50124-2 pojednává o nejkratších dobách trvání přepětí, které jsou označeny jako pásmo A a pásmo B v příloze A v ČSN EN 50163, převzaté jako informativní příloha A do této normy.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Síť trakčního vedení.
 • Síť průběžného vedení.
 • Zkoušky.

Dále obsahuje přílohy:

 • Příloha A (informativní) Maximální hodnota napětí U podle doby trvání.
 • Národní příloha NA (informativní) Přehled definic pro přepětí z vybraných ČSN.