časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (12)

číslo 3/2002

Standardizace

Nové normy ČSN (12)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

V oblasti elektrotechniky v dopravě, jak již bylo v lednovém čísle časopisu ELEKTRO uvedeno, v posledním období nebývale roste tvorba evropských norem EN. Tyto evropské normy, které zavádíme do soustavy ČSN převážně překladem, nahrazují národní normy ČSN zcela nebo zčásti (podle jejich rozsahu platnosti). Při zavádění evropské normy se současně i změní nebo zruší dotčené národní normy. Je pravidlem, že nahrazovaná národní norma ČSN zůstává na určitou dobu v souběžné platnosti s ČSN zavádějící evropskou normu na stejný předmět normalizace. Možnost souběžné platnosti vyplývá z předmluvy evropské normy, kde se uvádí nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s evropskou normou (EN) v rozporu. Jsou případy, kdy jedna evropská norma nahrazuje celý soubor národních norem ČSN, a případy, kdy jednu národní normu ČSN zcela nenahradí ani několik evropských norem EN; a právě tato skutečnost nastala v případě ČSN 34 1510 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel“.

ČSN 34 1510 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel“ z 1971-12-22 platí pro elektrická zařízení kolejových vozidel a elektrických silničních hnacích vozidel.

V oblasti působnosti ČSN 34 1510 byly vydány tyto evropské normy, které zavádíme do soustavy ČSN:

 • EN 50124-1:2001 zavádí se jako:
  ČSN EN 50124-1 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení (vydání – duben 2002)
  Norma pojednává o koordinaci izolace drážních zařízení. Platí pro zařízení použitá v zabezpečovacích systémech, na drážních vozidlech a pro pevná trakční zařízení do nadmořské výšky 2 000 m.

 • EN 50124-2:2001 zavádí se jako:
  ČSN EN 50124-2 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím (vydání – duben 2002)
  Norma platí pro pevná trakční zařízení (za sekundárním vinutím trakční transformovny) a pro drážní vozidla připojená k trakčnímu vedení a uvádí pro tato zařízení požadavky na simulaci a/nebo zkoušku pro ochranu před přechodnými přepětími.

 • EN 50125-1:1999 zavádí se jako:
  ČSN EN 50125-1 (33 3504) Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 1: Zařízení drážních vozidel (vydání – duben 2002)
  Norma definuje podmínky prostředí vyskytující se v Evropě, které se mohou objevit při provozu zařízení drážních vozidel. Předmět normy zahrnuje použití elektrických, elektromechanických a elektronických zařízení drážních vozidel.

 • EN 50153:1996 zavádí se jako:
  ČSN EN 50153 (33 3503) Drážní zařízení – Drážní vozidla – Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem (vydání – duben 2002)
  Norma stanoví soubor předpisů, které se používají pro konstrukci a výrobu elektrických zařízení a prostředků drážních vozidel na ochranu osob před úrazem elektrickým proudem.

 • EN 61373:1999 zavádí se jako:
  ČSN EN 61373 (33 3565) Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi (vydání – duben 2002)
  Norma stanoví požadavky na zkoušení prvků zařízení určených pro použití na drážních vozidlech, které jsou vystaveny vibracím a rázům v důsledku charakteru prostředí drážního provozu.

ČSN 34 1510/ZMĚNA Z5 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel (vydání – duben 2002)

Především na základě uvedených evropských norem, zaváděných do soustavy ČSN, bylo třeba vypracovat obsáhlou změnu k ČSN 34 1510 – označenou jako ČSN 34 1510/ZMĚNA Z5.


ČSN EN 50124-1:2002 (33 3501),
ČSN EN 50124-2:2002 (33 3501),
ČSN EN 50125-1:2002 (33 3504),
ČSN EN 50215:2001 (34 1565),
ČSN EN 50153:2002 (33 3503),
ČSN EN 50155:1998 (33 3555),
ČSN EN 50207:2001 (33 3550) a
ČSN EN 61373:2002 (33 3565).

Touto změnou Z5 byly v ČSN 34 1510:1971 provedeny změny vyplývající vydání

Současně byly zapracovány předchozí změny a 11.75, b 6.87, c 12.90, 4 5.98 a byly provedeny technické a redakční úpravy normy tak, aby odpovídala platným normám.

Přílohy 1 a 2 byly přepracovány a byla doplněna příloha 4 s hodnotami zkušebních napětí zařízení, která jsou galvanicky spojena s trakčním vedením. Dále byly doplněny přílohy A, B a C s články (popř. se zapracovanými změnami, které byly k této normě vydány, a s upravenými odkazy na platné ČSN) z původního znění ČSN 34 1510: :1971, které do stanoveného data platí souběžně s touto změnou Z5 ČSN 34 1510:1971. Odkazy na jiné normativní dokumenty než ČSN byly převedeny do nové informativní přílohy D.

Nejdůležitější technické změny vyplývají z úprav podle ČSN EN 50153:2002 (33 3503).

Tato norma se týká opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem drážních vozidel, přičemž vychází z ČSN  33 2000-4-41:1996. Původní ČSN 34 1510: :1971 vycházela z ČSN 34  1010:1965, která měla částečně odlišné pojetí ochrany před úrazem elektrickým proudem. ČSN EN 50153 se svým obsahem týká článků 33, 34, 36, 101, 123, 174, 198 až 202, 247, 261 až 266, 281, 282, 284 a 288 ČSN 34 1510: :1971, jež se vztahují k ochraně před úrazem elektrickým proudem a byly vydáním této její změny Z5 upraveny tak, aby byly s ČSN EN 50153 v souladu (některé články se na ni přímo odvolávají, v některých článcích byl text podle ČSN EN 50153 příslušně upraven). ČSN 34 1510:1971 se však liší svou koncepcí, stavbou, členěním i rozsahem od ČSN EN 50153, která obsahuje (až na výjimky týkající se sběračů proudu, kondenzátorů, vidlic, zásuvek a speciálních zdrojů) pouze obecné předpisy na ochranu před úrazem elektrickým proudem (dříve na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím). ČSN 34 1510:1971 obsahuje konkrétní předpisy pro provedení téměř všech elektrických zařízení používaných na drážních vozidlech, a neřeší tedy pouze ochranu před úrazem elektrickým proudem.

Další podstatné změny vyplývají z úprav podle:

 • ČSN EN 50121:2001 (33 3590), která se týká elektromagnetické kompatibility (článek 39); (Co se týče ochrany rádiového příjmu, v této změně Z5 se článek 39 odvolává na ČSN EN 50121:2001 (33 3590), přičemž původní znění článku 39 ČSN 34 1510:1971 se odvolává na ČSN 34 2875: :1972 a ČSN 34 2885:1972, které obsahují odlišné požadavky i jiné způsoby zkoušení).

 • ČSN EN 50124-1:2002 (33 3501), která se týká povrchových cest, vzdušných vzdáleností (článek 14f)); a obecně dielektrických zkoušek (článek 53); (Co se týče povrchových cest a vzdušných vzdáleností, v této změně Z5 se článek 14f) odvolává na ČSN  EN 50124-1: :2002 (33 3501), přičemž původní znění článku 14f) ČSN 34 1510:1971 vychází z ČSN 33 0420-1: 1998, ČSN 33 0420:1990, popřípadě z ČSN 33 3210:1986 s některými rozdílnými požadavky).

 • ČSN EN 50124-2:2002 (33 3501), která se týká ochrany před přepětím (článek 37); (Co se týče ochrany před přepětím, v této změně Z5 se článek 37 odvolává na ČSN EN 50124-2:2002 (33 3501), přičemž původní znění článku 37 ČSN 34 1510:1971 neuvádí požadavky obsažené v ČSN EN 50124-2).

 • ČSN EN 50125-1:2002 (33 3504), která se týká pracovních podmínek (článek 12), odchylek napětí a kmitočtu (článek 20), ochrany rádiového příjmu (článek 39) a zkoušek vibracemi a rázy (článek 56b)); (Co se týče pracovních podmínek, v této změně Z5 se článek 12 odvolává na ČSN EN 50125-1: 2002 (33 3504), která předepisuje odlišné pracovní podmínky týkající se výšky, teploty, relativní a absolutní vlhkosti než původní znění článku 12 ČSN 34 1510: :1971). ČSN EN 50125-1:2002 navíc obsahuje ustanovení týkající se větru, deště, sněhu, ledu, slunečního záření, blesků, znečištění a akustického hluku, které v původním článku 12 ČSN 34 1510:1971 nejsou.

 • ČSN EN 50215:2001 (34 1565), která se týká izolačního odporu (článek 52) a dielektrických zkoušek na dokončeném vozidle (článek 54); (Co se týče zkoušky izolačního odporu, v této změně Z5 se článek 52 odvolává na ČSN EN 50215:2001 (34 1565), přičemž původní znění článku 52 ČSN 34 1510:1971 uvádí pro zkoušku izolačního odporu jiné minimální hodnoty izolačního odporu). Co se týče (zkoušky) zkoušek elektrické odolnosti na dokončeném vozidle, v této změně Z5 se článek 54 odvolává na ČSN EN 50215:2002 (34 1565), přičemž původní znění článku 54 ČSN 34 1510: :1971 uvádí pro zkoušky elektrické odolnosti při dodávce vozidla jiná ustanovení, včetně hodnot zkušebních napětí.

 • ČSN EN 61373:2002 (33 3565), která se týká zkoušek vibracemi a rázy (článek 56a)). (Co se týče vibrací a rázů, v této změně Z5 se článek 56a) odvolává na ČSN EN 61373:2002 (33 3565) a články 4.12.1 a 4.12.2 ČSN EN 50125-1:2002 (33 3504) a od původního znění článku 56 ČSN 34 1510:1971 se liší jak provedením a rozsahem zkoušek, tak stanovenými hodnotami.

 • Součástí této změny jsou přílohy A, B a C, které obsahují články nebo části článků, jež je možné používat do stanoveného data souběžně s odpovídajícími články nebo částmi článků uvedenými v textu normy.

Závěr

Informace o nových evropských normách zmíněných v tomto článku budou předmětem příspěvků v následujících číslech ELEKTRO.