Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo
tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě 19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě…

Více aktualit

Nové normy ČSN (117)

Nové normy ČSN (117)

Úvod

V časopise Elektro č. 8-9/2008 a 10/2008 byla uvedena informace o vydání technických normalizačních informací v oblasti pravidel pro elektrotechniku (TNI 33 2000-4-41, TNI 33 2000-5-54, TNI 33 2000-6, TNI 33 2000- -7-701 a TNI 33 2000-7-702).
Je třeba připomenout, že TNI (Technická normalizační informace) je produktem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. TNI jsou technické normalizační dokumenty informativního charakteru a obsahují: 

 •  technické požadavky, které ještě nemají předpoklad pro zpracování na úrovni norem (kde z různých důvodů existuje perspektivní, nikoliv však okamžitá možnost vydání normy), 
 • popřípadě jsou do nich převzaty některé osvědčené údaje ze zrušených ČSN, jejichž zachování a využití (po případné aktualizaci) je účelné, 
 • jsou do nich převzaty některé jiné normativní dokumenty, které nelze vydat jako ČSN, 
 • jako TNI se přejímají Technické zprávy mezinárodních a evropských normalizačních organizací.

TNI jsou převážně komentáře k vydaným českým technickým normám. Mohou však obsahovat i údaje, které do ČSN nepatří, a umožňovat tím jejich lepší srozumitelnost a pochopení.

Původně bylo v TNI uváděno: Doba platnosti se stanovuje na tři roky s možností prodloužení. Před uplynutím tří let od jejího vydání se TNI prověří z hlediska aktuálnosti její existence, přičemž podle výsledku této prověrky se její platnost buď o další tři roky prodlouží, nebo se TNI zruší.
V nově vydávaných TNI tato klauzule o platnosti již není uváděna. Obecně platí, že když nebyl zrušen základní dokument, ke kterému se TNI váže, zůstává TNI v platnosti. To platí i pro dříve vydané TNI (např. TNI 33 2000-4-41, TNI 33 2000-5-54, TNI 33 2000-6, TNI 33 2000-7-701, TNI 33 2000- -7-702, TNI 34 3100, TNI 33 2000-7-711, TNI 33 2140 apod.). Platné TNI jsou uvedeny na webových stránkách ÚNMZ (http:// www.unmz.cz).
Vzhledem k tomu, že uvedené TNI (v oblasti pravidel pro elektrotechniku) měly u uživatelů technických norem mimořádný ohlas, který vyplývá i z jejich prodejnosti, ÚNMZ pokračuje ve vydávání nových TNI, jednak jako komentářů k nově vydaným normám v dané oblasti a jednak zaváděním technických zpráv mezinárodních a evropských normalizačních organizací v podobě TNI.

Technická normalizační komise TNK 22 Elektrotechnické předpisy na svém jednání, které se konalo 12. srpna 2009, projednala a doporučila zařazení do plánu technické normalizace vypracování TNI k následujícím ČSN: ČSN 33 2130 ed. 2 (TNI 33 2130) a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (TNI 33 2000-5-51).
V současné době jsou návrhy nových TNI na ÚNMZ již ve schvalovacím řízení. Pro informaci uvádíme obecné údaje o nových TNI.

TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrické rozvody v objektech s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením a elektroinstalace v kuchyních – Komentář k ČSN 33 2130 ed. 2:2009 (vydání – říjen 2011)
ČSN 33 2130 ed. 2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody obsahuje základní požadavky na elektroinstalaci nejen v objektech bytové a občanské výstavby, ale i v objektech s obdobným provozem, např. administrativního charakteru, k běžnému využití. V roce 2009 byly upřesněny základní technické požadavky na společné prostory bytových domů a dále na upravitelný byt, byt zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením nebo byt zvláštního určení pro osoby se zrakovým postižením (bezbariérový byt).
Proto bylo v rámci činností zabezpečovaných v TNK 22 doporučeno vypracovat TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, která by ve své první části dala uživatelům souborný přehled základních požadavků na vybavení společných prostor bytových domů a bezbariérových bytů elektrickým zařízením platných v tuzemsku doplněný o další požadavky vyplývající z jiných normativních či legislativních předpisů. V části 4 se TNI 33 2130 věnuje základní problematice elektrického zařízení kuchyní, především z hlediska jejich určení, určení vnějších vlivů v souboru kuchyňských prostorů a jejich dopadů.

TNI 33 2130:2011 doplňuje nové informace pro uživatele o požadavcích na elektrická zařízení společných prostor bytových domů a bezbariérových bytů a dále v kuchyních v souladu s celkovou koncepcí souboru ČSN 33 2000 a je koncipována tak, aby ji bylo možné využívat s již zavedenými částmi a oddíly ČSN 33 2000.
Ustanovení první části této TNI (tj. kapitoly 1, 2 a 3) lze použít i pro obytné části staveb pro sociální péči a také pro bezbariérové pokoje ve stavbách pro cestovní ruch. Rovněž v rodinných domech se ustanovení této TNI použijí přiměřeně k typu zdravotního postižení jeho uživatele (uživatelů). Daná TNI obsahuje:
I. doplňující údaje k ČSN 33 2130 ed. 2 pro vybavení bezbariérových bytů elektrickým zařízením, kapitola 3;
II. doplňující údaje k ČSN 33 2130 ed. 2 na elektrické rozvody v kuchyních podle jejich určení a velikosti, kapitola 4;
III. doplňující údaje: 

 • kompaktní požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů platné na území ČR s odkazy na způsoby provedení v souladu s dalšími legislativními i normativními požadavky, 
 • informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení převzatá z ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010, která je nutné bezpodmínečné respektovat, 
 • informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení převzatá z ČSN 33 2000 – Části 7, 
 • informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení převzatá z ČSN EN 12464-1, především ustanovení požadovaná hygieniky, 
 • informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení převzatá z ČSN 73 4301, 
 • návaznost na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, 
 • návaznost na vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 • návaznost na vyhlášku č. 327/2006 Sb., přiměřené požadavky na připojení k veřejné telefonní síti, 
 • návaznost na vyhlášku č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení. TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy – Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů – Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 (vydání – listopad 2011) ČSN 33 000-5-51 ed. 3:2009 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy obsahuje základní požadavky na návrh elektrického zařízení, včetně vyhotovování základních podkladů, jakým je v této normě protokol o určení vnějších vlivů.

V nové TNI je též řešena i problematika zapracování určených vnějších vlivů do výkresové dokumentace pro elektrická zařízení. Dále je zde řešen i vztah současných vnějších vlivů proti dříve používaným prostředím, ať již jednoduchým, či složitým, a doplněny i určité vnější vlivy, jak jsou popsány v dalších dokumentech, jako je třeba podniková norma energetiky PNE 33 0000-2. informace pro projektanty, montážní firmy a revizní techniky elektroinstalací. Je koncipována tak, aby ji bylo možné využívat s již zavedenými částmi a oddíly HD 60364 (IEC 60364) jako ČSN 33 2000. Daná TNI se podrobně věnuje protokolu o určení vnějších vlivů, obsahuje vzor protokolu o určování vnějších vlivů a způsob uvádění vnějších vlivů v protokolu. Závěrem je nutné připomenout, že technické normalizační informace jsou produktem ÚNMZ, nejsou však ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. českými technickými normami (ČSN), a proto jejich vydání ani zrušení není ve Věstníku ÚNMZ vyhlašováno.

(pokračování)