časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (117)

Nové normy ČSN (117)

Úvod

V časopise Elektro č. 8-9/2008 a 10/2008 byla uvedena informace o vydání technických normalizačních informací v oblasti pravidel pro elektrotechniku (TNI 33 2000-4-41, TNI 33 2000-5-54, TNI 33 2000-6, TNI 33 2000- -7-701 a TNI 33 2000-7-702).
Je třeba připomenout, že TNI (Technická normalizační informace) je produktem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. TNI jsou technické normalizační dokumenty informativního charakteru a obsahují: 

 •  technické požadavky, které ještě nemají předpoklad pro zpracování na úrovni norem (kde z různých důvodů existuje perspektivní, nikoliv však okamžitá možnost vydání normy), 
 • popřípadě jsou do nich převzaty některé osvědčené údaje ze zrušených ČSN, jejichž zachování a využití (po případné aktualizaci) je účelné, 
 • jsou do nich převzaty některé jiné normativní dokumenty, které nelze vydat jako ČSN, 
 • jako TNI se přejímají Technické zprávy mezinárodních a evropských normalizačních organizací.

TNI jsou převážně komentáře k vydaným českým technickým normám. Mohou však obsahovat i údaje, které do ČSN nepatří, a umožňovat tím jejich lepší srozumitelnost a pochopení.

Původně bylo v TNI uváděno: Doba platnosti se stanovuje na tři roky s možností prodloužení. Před uplynutím tří let od jejího vydání se TNI prověří z hlediska aktuálnosti její existence, přičemž podle výsledku této prověrky se její platnost buď o další tři roky prodlouží, nebo se TNI zruší.
V nově vydávaných TNI tato klauzule o platnosti již není uváděna. Obecně platí, že když nebyl zrušen základní dokument, ke kterému se TNI váže, zůstává TNI v platnosti. To platí i pro dříve vydané TNI (např. TNI 33 2000-4-41, TNI 33 2000-5-54, TNI 33 2000-6, TNI 33 2000-7-701, TNI 33 2000- -7-702, TNI 34 3100, TNI 33 2000-7-711, TNI 33 2140 apod.). Platné TNI jsou uvedeny na webových stránkách ÚNMZ (http:// www.unmz.cz).
Vzhledem k tomu, že uvedené TNI (v oblasti pravidel pro elektrotechniku) měly u uživatelů technických norem mimořádný ohlas, který vyplývá i z jejich prodejnosti, ÚNMZ pokračuje ve vydávání nových TNI, jednak jako komentářů k nově vydaným normám v dané oblasti a jednak zaváděním technických zpráv mezinárodních a evropských normalizačních organizací v podobě TNI.

Technická normalizační komise TNK 22 Elektrotechnické předpisy na svém jednání, které se konalo 12. srpna 2009, projednala a doporučila zařazení do plánu technické normalizace vypracování TNI k následujícím ČSN: ČSN 33 2130 ed. 2 (TNI 33 2130) a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (TNI 33 2000-5-51).
V současné době jsou návrhy nových TNI na ÚNMZ již ve schvalovacím řízení. Pro informaci uvádíme obecné údaje o nových TNI.

TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrické rozvody v objektech s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením a elektroinstalace v kuchyních – Komentář k ČSN 33 2130 ed. 2:2009 (vydání – říjen 2011)
ČSN 33 2130 ed. 2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody obsahuje základní požadavky na elektroinstalaci nejen v objektech bytové a občanské výstavby, ale i v objektech s obdobným provozem, např. administrativního charakteru, k běžnému využití. V roce 2009 byly upřesněny základní technické požadavky na společné prostory bytových domů a dále na upravitelný byt, byt zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením nebo byt zvláštního určení pro osoby se zrakovým postižením (bezbariérový byt).
Proto bylo v rámci činností zabezpečovaných v TNK 22 doporučeno vypracovat TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, která by ve své první části dala uživatelům souborný přehled základních požadavků na vybavení společných prostor bytových domů a bezbariérových bytů elektrickým zařízením platných v tuzemsku doplněný o další požadavky vyplývající z jiných normativních či legislativních předpisů. V části 4 se TNI 33 2130 věnuje základní problematice elektrického zařízení kuchyní, především z hlediska jejich určení, určení vnějších vlivů v souboru kuchyňských prostorů a jejich dopadů.

TNI 33 2130:2011 doplňuje nové informace pro uživatele o požadavcích na elektrická zařízení společných prostor bytových domů a bezbariérových bytů a dále v kuchyních v souladu s celkovou koncepcí souboru ČSN 33 2000 a je koncipována tak, aby ji bylo možné využívat s již zavedenými částmi a oddíly ČSN 33 2000.
Ustanovení první části této TNI (tj. kapitoly 1, 2 a 3) lze použít i pro obytné části staveb pro sociální péči a také pro bezbariérové pokoje ve stavbách pro cestovní ruch. Rovněž v rodinných domech se ustanovení této TNI použijí přiměřeně k typu zdravotního postižení jeho uživatele (uživatelů). Daná TNI obsahuje:
I. doplňující údaje k ČSN 33 2130 ed. 2 pro vybavení bezbariérových bytů elektrickým zařízením, kapitola 3;
II. doplňující údaje k ČSN 33 2130 ed. 2 na elektrické rozvody v kuchyních podle jejich určení a velikosti, kapitola 4;
III. doplňující údaje: 

 • kompaktní požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů platné na území ČR s odkazy na způsoby provedení v souladu s dalšími legislativními i normativními požadavky, 
 • informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení převzatá z ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010, která je nutné bezpodmínečné respektovat, 
 • informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení převzatá z ČSN 33 2000 – Části 7, 
 • informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení převzatá z ČSN EN 12464-1, především ustanovení požadovaná hygieniky, 
 • informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení převzatá z ČSN 73 4301, 
 • návaznost na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, 
 • návaznost na vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 • návaznost na vyhlášku č. 327/2006 Sb., přiměřené požadavky na připojení k veřejné telefonní síti, 
 • návaznost na vyhlášku č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení. TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy – Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů – Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 (vydání – listopad 2011) ČSN 33 000-5-51 ed. 3:2009 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy obsahuje základní požadavky na návrh elektrického zařízení, včetně vyhotovování základních podkladů, jakým je v této normě protokol o určení vnějších vlivů.

V nové TNI je též řešena i problematika zapracování určených vnějších vlivů do výkresové dokumentace pro elektrická zařízení. Dále je zde řešen i vztah současných vnějších vlivů proti dříve používaným prostředím, ať již jednoduchým, či složitým, a doplněny i určité vnější vlivy, jak jsou popsány v dalších dokumentech, jako je třeba podniková norma energetiky PNE 33 0000-2. informace pro projektanty, montážní firmy a revizní techniky elektroinstalací. Je koncipována tak, aby ji bylo možné využívat s již zavedenými částmi a oddíly HD 60364 (IEC 60364) jako ČSN 33 2000. Daná TNI se podrobně věnuje protokolu o určení vnějších vlivů, obsahuje vzor protokolu o určování vnějších vlivů a způsob uvádění vnějších vlivů v protokolu. Závěrem je nutné připomenout, že technické normalizační informace jsou produktem ÚNMZ, nejsou však ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. českými technickými normami (ČSN), a proto jejich vydání ani zrušení není ve Věstníku ÚNMZ vyhlašováno.

(pokračování)