časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (112)

|

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

 
V předcházejících číslech časopisu Elektro (10/2010, 11/2010 12/2010 a 1/2011) byla mimo jiné uvedena informace o probíhajících prověrkách, o revizích stávajících evropských norem EN (HD) a mezinárodních norem IEC v oblasti pravidel pro elektrotechniku, jejich doplnění o nové normy a zavádění do národ­ní normalizační soustavy ČSN.
 
Šlo předně o tyto normy: ČSN 33 2000-7-717 ed. 2, ČSN 33 2000-5-551 ed. 2, ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (patřící do souboru norem ČSN 33 2000), o kterých časopis Elektro postupně informoval.
 
V současné době vychází ČSN 33 2000-4-444, která patří též do uvedeného souboru a je předmětem tohoto článku.
 

Nová norma

 
ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetic­kým rušením (vydání – duben 2011)
 
Tato norma je českou verzí harmonizač­ního dokumentu HD 60364-4-444:2010, kte­rý je převzetím článku 444 IEC 60364-4-44:2007 s modifikacemi. Společné modifika­ce s mezinárodní normou jsou označeny po­stranní čarou na levém okraji textu.
 
Uvedená norma stanovuje požadavky a doporučení pro elektrické instalace, jejichž použitím se má zabránit elektromagnetické­mu rušení, popř. toto rušení snížit.
 
Pozn.: Elektromagnetické rušení (EMI – Electromagnetic Interference) ruší nebo po­škozuje systémy informační technologie, technologie rozhlasové komunikace (BCT – Broadcast Communication Technologies), ří­zení, ovládání a spojení (CCCB – Command, Control and Communication), monitorování procesů, řídicích a automatizačních systémů (PMCA – Process Monitoring, Control and Automation systems). Přepětí a elektromag­netická rušení mohou být způsobena proudy následkem úderu blesku, spínacími postupy, zkraty a ostatními elektromagnetickými jevy.
 
Tyto jevy se mohou objevit tam kde:
 • existují velké vodivé smyčky,
 • jsou ve společných trasách instalovány růz­né elektrické systémy vedení, např. silové napájení, sdělovací vedení, kabely pro ří­zení a signalizaci.
Silové kabely, které vedou velké proudy s velkou strmostí nárůstu proudů (di/dt), mo­hou indukovat přepětí v řídicích, ovládacích a sdělovacích kabelech systémů elektrických instalací, které mohou ovlivňovat činnost při­pojených elektrických spotřebičů nebo je mo­hou i poškodit.
 
Norma je určena projektantům a těm, kte­ří se účastní navrhování, instalace a údržby elektrických instalací.
 
Projektant elektrické instalace a montážní pracovník musí věnovat pozornost opatřením určeným ke zmírnění elektrických a magne­tických účinků na elektrická zařízení. Podle této normy je možné použít pouze elektric­ká zařízení, která splňují požadavky přísluš­ných norem EMC (elektromagnetická kom­patibilita) nebo požadavky EMC příslušných výrobkových norem.
 
Tato norma mimo jiné uvádí:
 • Elektrická zařízení citlivá na elektromag­netické účinky nemají být umístěna v blíz­kosti potenciálních zdrojů elektromagne­tických emisí, jako jsou:
 • spínací přístroje pro indukční zátěže,
 • elektromotory,
 • zářivkové osvětlení,
 • svařovací stroje,
 • usměrňovače,
 • střídače,
 • měniče frekvence (např. střídače) a re­gulátory,
 • zařízení na zlepšování (kompenzaci) úči­níku,
 • výtahy,
 • transformátory,
 • podružné rozváděče,
 • distribuční rozváděče.

Na snížení elektromagnetického rušení pů­sobí např. tato opatření:

 • s ohledem na elektromagnetické jevy pře­nášené po vedení se za účelem zlepšení elektromagnetické kompatibility, kvůli zařízením citlivým na elektromagnetic­ké účinky, doporučuje instalovat přepě­ťové ochrany a/nebo filtry,
 • vodivé pláště (např. pancéřování, stíně­ní) kabelů by měly být spojeny s CBN (společná soustava pospojování), pokud je vytvořena,
 • volbou společných tras pro instalace si­lových, návěstních a datových vedení by se mělo zabránit vzniku indukčních smy­ček,
 • silové a návěstní kabely by měly být ve­deny zvlášť a měly by se křížit, pokud možno, v pravých úhlech,
 • použití kabelů s koncentrickými vodi­či, aby se snížily proudy indukované do ochranného vodiče,
 • pro elektrická spojení mezi měniči a motory, jejichž pohon je frekvenčně řízený, je to použití symetrických mno­hožilových kabelů (např. stíněných ka­belů obsahujících samostatné ochranné vodiče),
 • použití návěstních a datových kabelů pod­le požadavků návodů výrobce na EMC,
 • silové a návěstní kabely musí být odděle­ny od svodů systému ochrany před bles­kem (LPS) buď minimální vzdáleností, nebo použitím stínění,
 • kde jsou použity návěstní nebo datové kabely, musí se dávat pozor na omeze­ní poruchového proudu, který ze silové­ho obvodu teče stíněními a jádry nebo uzemněnými datovými kabely. Může být také třeba doplnit ochranný vodič, např. přemosťovacím vodičem (by-passem), aby bylo zesíleno stínění,
 • spoje ekvipotenciálního pospojování by měly mít co nejmenší impedanci (toho se docílí např. tím, že jsou co nejkratší),
 • jestliže je přípojnice uzemnění určená k tomu, aby podporovala systém ekvi­potenciálního pospojování, důležitá in­stalace informační technologie v budo­vě může být instalována jako uzavřený okruh.
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Termíny a definice
 • Zmírnění elektromagnetického rušení (EMI)
 • Uzemnění a pospojování
 • Oddělení obvodů
 • Systémy uložení kabelů
 • Instalace
 • Systémy uložení metalických nebo kom­pozitních kabelů určených k zajištění ochrany z hlediska elektromagnetické kompatibility
 • Bibliografie
Norma dále obsahuje přílohu ZA (Zvlášt­ní národní podmínky) a 25 obrázků pro lep­ší pochopení požadavků uvedených v normě.

(pokračování)