Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

Nové normy ČSN (112)

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

 
V předcházejících číslech časopisu Elektro (10/2010, 11/2010 12/2010 a 1/2011) byla mimo jiné uvedena informace o probíhajících prověrkách, o revizích stávajících evropských norem EN (HD) a mezinárodních norem IEC v oblasti pravidel pro elektrotechniku, jejich doplnění o nové normy a zavádění do národ­ní normalizační soustavy ČSN.
 
Šlo předně o tyto normy: ČSN 33 2000-7-717 ed. 2, ČSN 33 2000-5-551 ed. 2, ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (patřící do souboru norem ČSN 33 2000), o kterých časopis Elektro postupně informoval.
 
V současné době vychází ČSN 33 2000-4-444, která patří též do uvedeného souboru a je předmětem tohoto článku.
 

Nová norma

 
ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetic­kým rušením (vydání – duben 2011)
 
Tato norma je českou verzí harmonizač­ního dokumentu HD 60364-4-444:2010, kte­rý je převzetím článku 444 IEC 60364-4-44:2007 s modifikacemi. Společné modifika­ce s mezinárodní normou jsou označeny po­stranní čarou na levém okraji textu.
 
Uvedená norma stanovuje požadavky a doporučení pro elektrické instalace, jejichž použitím se má zabránit elektromagnetické­mu rušení, popř. toto rušení snížit.
 
Pozn.: Elektromagnetické rušení (EMI – Electromagnetic Interference) ruší nebo po­škozuje systémy informační technologie, technologie rozhlasové komunikace (BCT – Broadcast Communication Technologies), ří­zení, ovládání a spojení (CCCB – Command, Control and Communication), monitorování procesů, řídicích a automatizačních systémů (PMCA – Process Monitoring, Control and Automation systems). Přepětí a elektromag­netická rušení mohou být způsobena proudy následkem úderu blesku, spínacími postupy, zkraty a ostatními elektromagnetickými jevy.
 
Tyto jevy se mohou objevit tam kde:
 • existují velké vodivé smyčky,
 • jsou ve společných trasách instalovány růz­né elektrické systémy vedení, např. silové napájení, sdělovací vedení, kabely pro ří­zení a signalizaci.
Silové kabely, které vedou velké proudy s velkou strmostí nárůstu proudů (di/dt), mo­hou indukovat přepětí v řídicích, ovládacích a sdělovacích kabelech systémů elektrických instalací, které mohou ovlivňovat činnost při­pojených elektrických spotřebičů nebo je mo­hou i poškodit.
 
Norma je určena projektantům a těm, kte­ří se účastní navrhování, instalace a údržby elektrických instalací.
 
Projektant elektrické instalace a montážní pracovník musí věnovat pozornost opatřením určeným ke zmírnění elektrických a magne­tických účinků na elektrická zařízení. Podle této normy je možné použít pouze elektric­ká zařízení, která splňují požadavky přísluš­ných norem EMC (elektromagnetická kom­patibilita) nebo požadavky EMC příslušných výrobkových norem.
 
Tato norma mimo jiné uvádí:
 • Elektrická zařízení citlivá na elektromag­netické účinky nemají být umístěna v blíz­kosti potenciálních zdrojů elektromagne­tických emisí, jako jsou:
 • spínací přístroje pro indukční zátěže,
 • elektromotory,
 • zářivkové osvětlení,
 • svařovací stroje,
 • usměrňovače,
 • střídače,
 • měniče frekvence (např. střídače) a re­gulátory,
 • zařízení na zlepšování (kompenzaci) úči­níku,
 • výtahy,
 • transformátory,
 • podružné rozváděče,
 • distribuční rozváděče.

Na snížení elektromagnetického rušení pů­sobí např. tato opatření:

 • s ohledem na elektromagnetické jevy pře­nášené po vedení se za účelem zlepšení elektromagnetické kompatibility, kvůli zařízením citlivým na elektromagnetic­ké účinky, doporučuje instalovat přepě­ťové ochrany a/nebo filtry,
 • vodivé pláště (např. pancéřování, stíně­ní) kabelů by měly být spojeny s CBN (společná soustava pospojování), pokud je vytvořena,
 • volbou společných tras pro instalace si­lových, návěstních a datových vedení by se mělo zabránit vzniku indukčních smy­ček,
 • silové a návěstní kabely by měly být ve­deny zvlášť a měly by se křížit, pokud možno, v pravých úhlech,
 • použití kabelů s koncentrickými vodi­či, aby se snížily proudy indukované do ochranného vodiče,
 • pro elektrická spojení mezi měniči a motory, jejichž pohon je frekvenčně řízený, je to použití symetrických mno­hožilových kabelů (např. stíněných ka­belů obsahujících samostatné ochranné vodiče),
 • použití návěstních a datových kabelů pod­le požadavků návodů výrobce na EMC,
 • silové a návěstní kabely musí být odděle­ny od svodů systému ochrany před bles­kem (LPS) buď minimální vzdáleností, nebo použitím stínění,
 • kde jsou použity návěstní nebo datové kabely, musí se dávat pozor na omeze­ní poruchového proudu, který ze silové­ho obvodu teče stíněními a jádry nebo uzemněnými datovými kabely. Může být také třeba doplnit ochranný vodič, např. přemosťovacím vodičem (by-passem), aby bylo zesíleno stínění,
 • spoje ekvipotenciálního pospojování by měly mít co nejmenší impedanci (toho se docílí např. tím, že jsou co nejkratší),
 • jestliže je přípojnice uzemnění určená k tomu, aby podporovala systém ekvi­potenciálního pospojování, důležitá in­stalace informační technologie v budo­vě může být instalována jako uzavřený okruh.
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Termíny a definice
 • Zmírnění elektromagnetického rušení (EMI)
 • Uzemnění a pospojování
 • Oddělení obvodů
 • Systémy uložení kabelů
 • Instalace
 • Systémy uložení metalických nebo kom­pozitních kabelů určených k zajištění ochrany z hlediska elektromagnetické kompatibility
 • Bibliografie
Norma dále obsahuje přílohu ZA (Zvlášt­ní národní podmínky) a 25 obrázků pro lep­ší pochopení požadavků uvedených v normě.

(pokračování)