časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2020 vyšlo
tiskem 2. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 1. 2021. 

Téma: Měřicí technika; Diagnostika; Zkušebnictví

Hlavní článek
Dlouhodobá zkouška inovovaného kluzného kontaktu

Nové normy ČSN (110)

|

Úvod

 
Jmenovitá napětí, proudy a frekvence patří mezi základní parametry elektrických sítí i jednotlivých zařízení. Pro uvedenou oblast v současné době platí tyto normy ČSN:
 • ČSN 33 0128:1984 Elektrotechnické předpisy
 • Jmenovité kmitočty od 0,1 Hz do 10 000 Hz a jejich dovolené odchylky (platí do 1. července 2012 – nahrazena ČSN EN 60196)
 
Tato norma platí pro elektrické soustavy a k nim připojená zařízení a spotřebiče, které pracují v ustáleném provozu při stanovených frekvencích od 0,1 do 10 000 Hz, a stanovuje jmenovité hodnoty frekvencí a jejich dovolené odchylky.
 
 • ČSN EN 60196 Normalizované hodnoty kmitočtů IEC (vydání březen 2010)
  Tato norma platí pro normalizované kmitočty IEC, což jsou frekvence používané pro jednofázové a třífázové AC sítě, pro instalace na lodích, pro AC trakční soustavy, pro nástroje pracovních strojů a letectví. Uvedená norma s účinností od 1. července 2012 plně nahrazuje ČSN 33 0128:1984 (souběžná platnost).
 • ČSN EN 60059:2000 Normalizované hodnoty proudů IEC
  Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60059:1999, která přejímá identické znění mezinárodní normy IEC 60059:1999. Daná norma specifikuje normalizované hodnoty proudů pro elektrické předměty, přístroje, spotřebiče a zařízení a měla by být používána pro navrhování systémů nebo zařízení určených uživatelům a pro provozní charakteristiky.
  Pozn.:
  K této normě byla v březnu 2010 vydána změna ČSN EN 60059:2000/A1.
 • ČSN 33 0120:2001 Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC
  Tato norma obsahuje upravené znění mezinárodní normy IEC 38:1983 včetně jejích změn IEC 38:1983/A1:1994 a IEC 38:1983/A2:1997 tak, aby nebyla v rozporu s HD 472 S1:1989 ani s jeho změnou HD 472 S1:1989/A1:1995.
  Daná norma platí pro střídavé přenosové a distribuční sítě a v nich používaná zařízení o frekvenci 50 a 60 Hz se jmenovitým napětím nad 100 V. Dále platí pro stejnosměrná zařízení se jmenovitým střídavým napětím nižším než 120 V nebo jmenovitým stejnosměrným napětím nižším než 750 V. Důležitá je i příloha NA této normy, která obsahuje hodnoty jmenovitých napětí dosud používané v ČR.
 • ČSN 33 0121:2001 Elektrotechnické předpisy
 • Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn 
Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 472 Sl:1989 a jeho změny HD 472 Sl:1989/A1:1995.
 
Daná norma uvádí (jak je již zřejmé z názvu této normy) pouze jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn. Má však zvláštní význam, neboť se na tento harmonizační dokument odvolává mnoho evropských norem EN a harmonizačních dokumentů HD. ČSN 33 0121 platí pro střídavé třífázové veřejné napájecí sítě se čtyřmi nebo pěti vodiči se jmenovitým napětím mezi 100 a 1 000 V včetně a pro zařízení připojená na tyto sítě.
 
 • ČSN EN 50160 ed. 2:2008 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě (platí do 1. března 2013 – nahrazena ČSN EN 50160 ed. 3)
 • Tato norma popisuje a udává hlavní charakteristiky napětí v místech připojení uživatelů z veřejných distribučních sítí nízkého a vysokého napětí za normálních provozních podmínek. Norma uvádí meze nebo hodnoty charakteristických hodnot napětí, jaké může za normálních provozních podmínek očekávat kterýkoliv uživatel, nepopisuje průměrný stav veřejné distribuční sítě.
 • ČSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě (vydání únor 2011)
  Pozn.: Viz nová norma.
 • ČSN EN 50163 ed. 2:2005 Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav
  Daná norma stanovuje základní charakteristiky napájecích napětí trakčních soustav, jako jsou pevná trakční zařízení, včetně pomocných zařízení napájených z trakčního vedení, a dále základní charakteristiky napájecích napětí drážních vozidel.
 • ČSN 33 0122:2005 Pokyn na používání evropské normy EN 50160 Tato norma je identickým převzetím technické
  zprávy CLC/TR 50422:2003.
  Daná norma je zaměřena na zajištění všech základních informací a výkladů k ČSN EN 50160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě. Bylo také považováno za nezbytné mít podrobná doporučení pro vyhodnocování charakteristik napětí, neboť ČSN EN 50160 stanovuje pouze základní principy.
 
V roce 2010 byla v CENELEC schválena nová evropská norma EN 50160, která je v současné době zaváděna do národní normalizační soustavy ČSN jako ČSN EN 50160 ed. 3; této normě je věnována další část tohoto příspěvku.
 

Nová norma a změna normy

ČSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě (vydání únor 2011)
 
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50160:2010 a její opravy EN 50160:2010/Cor.:2010-12. Daná norma s účinností od 1. března 2013 nahradí ČSN EN 50160 ed. 2:2008 (souběžná platnost).
 
Zmíněná evropská norma popisuje a udává hlavní charakteristiky napětí v místech připojení uživatelů z veřejných distribučních sítí nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí za normálních provozních podmínek. Uvádí meze nebo velikost charakteristických hodnot napětí, jaké může za normálních provozních podmínek očekávat kterýkoliv uživatel sítě, nepopisuje průměrný stav veřejné distribuční sítě.
 
Předmětem této evropské normy jsou definice, popis a specifikace charakteristik napájecího napětí týkající se frekvence, velikosti, tvaru vlny a symetrie třífázových napětí.
 
Tyto charakteristiky za normálního provozu napájecího systému kolísají vlivem změn zatížení, rušení vyvolaným určitým zařízením a výskytem poruch, které jsou většinou způsobeny vnějšími vlivy.
 
Charakteristiky se mění v čase, náhodně ve vztahu k libovolnému místu napájení a náhodně pro každé místo napájení ve vztahu k danému časovému okamžiku. Vzhledem k této proměnlivosti mohou být očekávané hladiny charakteristik překročeny v malém počtu případů.
 
Některé z těchto jevů ovlivňujících napětí jsou obzvláště nepředvídatelné, což ztěžuje udání závazných hodnot pro odpovídající charakteristiky. Hodnoty udané v této normě pro charakteristiky napětí, jako jsou např. poklesy a přerušení napětí, je proto třeba podle toho interpretovat.
 
Tato norma mj. uvádí tyto údaje:
 • kmitočet sítě: Jmenovitou frekvencí napájecího napětí je 50 Hz. Za normálních provozních podmínek musí být střední hodnota frekvence základní harmonická měřená v intervalu 10 s;
 • velikost napájecího napětí: Normalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je Un = 230 V buď mezi fází a uzlem, nebo mezi fázemi:
 • pro čtyřvodičové třífázové soustavy Un = 230 V mezi fází a uzlem,
 • pro třívodičové třífázové soustavy Un = 230 V mezi fázovými vodiči;
  Pozn.:
  V soustavách nízkého napětí je dohodnuté a jmenovité napětí stejné.
 • odchylky napájecího napětí: Za normálních provozních podmínek, kromě období s přerušením, odchylka napájecího napětí nemá přesáhnout ±10 % jmenovitého napětí Un.
  Pozn.:
  V případech, kdy elektrické napájení v sítích není připojeno k přenosovým sítím nebo pro speciální dálkově ovládané uživatele, nemají odchylky napájecího napětí přesáhnout +10/–15 % Un. Uživatelé sítě mají být o těchto podmínkách informováni.
 
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti
 • Předmět normy
 • Citované normativní dokumenty
 • Termíny a definice
 • Charakteristiky dodávky elektrické energie nízkým napětím (nn)
 • Charakteristiky dodávky elektrické energie vysokým napětím (vn)
 • Charakteristiky dodávky elektrické energie velmi vysokým napětím (vvn)
 
Dále obsahuje přílohy:
A (Zvláštní charakter elektrické energie),
B (Informační hodnoty napěťových událostí a velikost rychlých změn napětí a Bibliografie).
 
ČSN EN 50160/Z1 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě (vydání únor 2011)
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti norem ČSN EN 50160 ed. 2:2008 a ČSN EN 50160 ed. 3:2011.

(pokračování)