časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (11)

číslo 2/2002

Standardizace

Nové normy ČSN (11)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Dne 2. září 1967 byla schválena ČSN 34 3100 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.“ Tato norma se stala kmenovou (základní) normou pro soubor norem ČSN 34 3100 až 12 a ČSN 34 3191. ČSN 34 3100 stanoví základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů a napětí a v jejich blízkosti. Ostatní normy tohoto souboru obsahují doplňující předpisy pro obsluhu a práci na jednotlivých částech zařízení a na zvláštních elektrických zařízeních a také pro činnost nebo pobyt v jejich blízkosti. Tyto normy, které jsou přidruženými normami k ČSN 34 3100, uvádějí podrobnější a ve výjimečných (odůvodněných) případech i odlišná ustanovení, než stanoví základní norma.

Pozn.: Pouze ČSN 34 3105„ Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech“ (z výše uvedeného souboru) byla revidována a nahrazena novou normou ČSN 33 1345 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech“ (vydání říjen 1992). Nové označení normy vyplynulo z celkové koncepce postupného převedení předpisových norem do třídy 33.

V současné době platí tyto normy z uvedeného souboru:

 • ČSN 34 3100:1967 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

 • ČSN 34 3101:1987 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach

 • ČSN 34 3102:1967 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích

 • ČSN 34 3103:1967 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozváděčích

 • ČSN 34 3104:1967 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách

 • ČSN 34 3106:1967 Elektrotechnické predpisy ČSN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach vo filme, v rozhlase a televízii

 • ČSN 34 3107:1970 Elektrotechnické predpisy ČSN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrolýzach tavenin a roztokov

 • ČSN 34 3108:1968 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

 • ČSN 34 3109:1997 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

 • ČSN 34 3110:1968 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v pojízdných prostředcích

 • ČSN 34 3112:1970 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

 • ČSN 34 3191:1985 Bezpečnostně technická ustanovení pro obsluhu a práci na průmyslových vf elektrotepelných zařízeních

Pozn. Jak již bylo zmíněno, ČSN 34 3105 byla nahrazena ČSN 33 1345:1992.

Normy tohoto souboru (schválené převážně v letech 1967 až 1970) jsou zastaralé, ale dosud se nepodařilo zajistit jejich revizi, a bez adekvátní náhrady je nelze zrušit.

Nové normy

ČSN EN 50191 (33 1345) Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení (vydání – prosinec 2001)

Další evropskou normou řešící již uvedenou problematiku je EN 50191:2000 „Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení,“ která je zavedena do soustavy ČSN jako ČSN EN 50191 (33 1345). Tato norma s účinností od 2002-10-01 ruší ČSN 33 1345:1992 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech (souběžná platnost).

ČSN EN 50191 (33 1345) je českou verzí evropské normy EN 50191:2000 a platí pro zřizování a činnost pevných a dočasných zkušebních elektrických zařízení. V kapitole Rozsah platnosti je podrobně definováno, v jakém případě shoda s ČSN EN 50191 není nutná.

Nová norma má částečně jiné uspořádání a členění než ČSN 33 1345:1992, avšak obsah normy a většina základních ustanovení se v zásadě shodují s ČSN 33 1345, která je však v mnoha ustanoveních podrobnější. Jsou rozdílnosti i v použitých termínech a v jejich definicích, např. termíny „zkušební pracoviště se zajištěnou ochranou před nebezpečným dotykem“ a „zkušební pracoviště s nezajištěnou ochranou před nebezpečným dotykem“ z ČSN 33 1345 byly nahrazeny termíny „zkušební pracoviště s automatickou ochranou před přímým dotykem“ a „zkušební pracoviště bez automatické ochrany před přímým dotykem“.

Důležitou technickou změnou je podstatné zkrácení minimálních vzdáleností mezi přepážkou (ohraničením) kolem nebezpečné oblasti a hranicí nebezpečné zóny nebo ovládacími přístroji, a to pro napětí od 3kV do 460 kV, přičemž místo hodnoty zkušebního napětí 450 kV jsou nyní dvě hodnoty: 420 kV a 460 kV. Další změnou je zkrácení vzdálenosti nebezpečného místa od země z 2 440 mm na 2 400 mm.

Tato norma je rozdělena do těchto pěti kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Zřizování zkušebního zařízení.
 • Provoz zkušebního zařízení.

Dále obsahuje přílohu A (Dovolené proudy procházející lidským tělem a dotyková napětí) a přílohu B (příklad použití se znázorněním nebezpečné zóny a nebezpečné oblasti).

Pro lepší porozumění textu normy byly k některým článkům doplněny informativní národní poznámky.

Je třeba dodat, že ČSN EN 50191 v některých článcích, na rozdíl od dosud platné ČSN 33 1345, obsahuje místo konkrétního popisu způsobu zabezpečení ochrany pouze odkaz na národní legislativu, popř. upozornění, že národní legislativa může být přísnější než ustanovení vlastní normy (ČSN 33 1345:1992 místo odkazů na národní legislativu obsahuje popis způsobu zabezpečení konkrétní ochrany přímo v textu normy).

Vzhledem k tomu, že některé údaje uvedené v ČSN 33 1345:1992 je nezbytné uchovat i po jejím zrušení, budou tyto údaje uvedeny ve zvláštní publikaci ČSNI, která bude za tímto účelem samostatně vydána. O vydání této publikace budou čtenáři časopisu ELEKTRO včas informováni.

ČSN 33 1345/ZMĚNA Z1 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech (vydání – prosinec 2001)

Vzhledem k tomu, že do 2002-10-01 platí ČSN 33 1345:1992 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech“ souběžně s novou normou ČSN EN 50191:2001 (33 1345) „Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení,“ bylo třeba vydat k ČSN 33 1345 změnu. Tato změna řeší pouze souběžnou platnost uvedených norem.

Závěr

Problematika nahrazování předpisových norem v uvedené oblasti je velmi komplikovaná, neboť tyto normy byly tvořeny v období, kdy závaznost technických norem byla stanovena zákonem. Do předpisových norem byla zařazována ustanovení obsahující povinnosti, které do dobrovolných technických norem podle zákona č. 22/1997 Sb. v současném znění již nepatří. V jednotlivých organizacích (především v oblasti energetiky) jsou místní provozní předpisy vypracovány s využitím zmíněných předpisových norem.