Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo
tiskem 17. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 10. 3. 2017. 

Téma: Elektrické přístroje – spínací, jisticí, ochranné a signalizační; Přístroje pro inteligentní sítě

Hlavní článek
Atypický návrh výkonového stejnosměrného zdroje se středofrekvenčním transformátorovým filtrem rušivého napětí

Aktuality

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 20. ledna od 8.30 hodin první…

Loňská výroba Temelína by stačila k pokrytí téměř roční spotřeby českých domácností Přesně 12,1 terawatthodin elektřiny (TWh) loni vyrobila Jaderná elektrárna Temelín. Je to…

Více aktualit

Nové normy ČSN (108)

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

 
V předcházejícím čísle časopisu Elektro byla mj. uvedena informace o probíhajících prověrkách a revizích dosavadních evropských norem EN (HD) a mezinárodních norem IEC v oblasti pravidel pro elektrotechniku a jejich doplnění o nové normy.
 
Šlo především o tyto normy:
 • ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Pojízdné nebo přepravitelné jednotky (vydání září 2010 – bližší informace v Elektru 10/2010),
 • ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (vydání září 2010 – bližší informace v Elektru 11/2010),
 • ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely (vydání říjen 2010 – bližší informace v tomto článku),
 • ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy (vydání prosinec 2010 – bližší informace v Elektru 1/2011).
 
Předmětem tohoto příspěvku je z uvedeného seznamu ČSN 33 2000-5-56 ed. 2.
 

Nová norma a změna normy


ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely
(vydání říjen 2010)
 
Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-5-56:2010, který je převzetím IEC 60364-5-56:2009 s modifikacemi. Společné modifikace s mezinárodní normou jsou označeny postranní čarou na levém okraji textu.
 
Uvedená norma s účinností od 1. listopadu 2012 nahrazuje ČSN 33 2000-5-56 ze srpna 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
 
Tato norma uvádí všeobecné požadavky pro elektrická zařízení pro bezpečnostní účely*), volbu a montáž napájecího systému pro bezpečnostní účely a elektrické zdroje pro zajištění bezpečnosti.
 
Hlavní změny oproti nahrazovanému vydání ČSN 33 2000-5-56:1996:
 • požadavky normy se značně prohloubily, norma se vztahuje na zařízení (zdroje, obvody systémy vedení) sloužící pro bezpečnostní účely, tj. k udržení provozu elektrických instalací a zařízení nezbytných v případě ohrožení bezpečnosti osob, zařízení a okolí;
 • v normě jsou rozpracovány podrobné požadavky na nouzové únikové osvětlení a je předepsáno i uplatnění požadavků normy z hlediska ochrany před požárem;
 • v normě jsou využity i požadavky souvisících norem, které v době vydání ČSN 33 2000-5-56:1996 (pro centrální napájecí systémy, nouzové osvětlení, akumulátorové instalace, kabely do podmínek požáru atd.) neexistovaly;
 • bylo doplněno mnoho nových definic, např. doba přepnutí, centrální napájecí systém, napájecí systém malého výkonu, přednostní obvod a úniková cesta;
 • automatické napájení je nyní tříděno podle maximální doby přepnutí (např. napájení s krátkým přerušením znamená, že automatické napájení je zaručeno do 0,5 s);
 • nově se vyžadují schémata v podobě přehledových zapojení, schémata znázorňující umístění zařízení a seznam zařízení trvale připojených k bezpečnostnímu zdroji;
 • požadují se návody k obsluze;
 • nově jsou do normy zahrnuty doplňující požadavky na výchozí a pravidelné revize a zkoušení;
 • do normy jsou vloženy dvě přílohy (příloha A a B), které uvádějí pokyny pro nouzové osvětlení a pokyny pro zařízení na ochranu před požárem;
 • požadavky této části jsou uspořádány v souladu s ostatními částmi souboru ČSN 33 2000.
Tato norma mj. uvádí:
 • Zařízení pro bezpečnostní účely mohou být požadována, kdykoliv to přichází v úvahu, včetně přerušení hlavního a místního napájení během požáru. Aby se tyto požadavky splnily, jsou třeba určité zdroje, zařízení, obvody a instalace.
 • Zařízení pro bezpečnostní účely požadovaná při požáru musí splňovat tyto dvě doplňující podmínky:
  – elektrický bezpečnostní zdroj musí být zvolen tak, aby zajišťoval napájení po odpovídající dobu,
  – všechna zařízení pro bezpečnostní účely musí zajišťovat, ať už konstrukcí nebo montáží, odolnost proti ohni po odpovídající dobu.
 • Používá-li se jako ochranné opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem automatické odpojení od zdroje, má se přednostně použít ochrana, při níž nedochází k odpojení při první poruše. V případě použití sítí IT se musí použít hlídač izolačního stavu, který zvukově i opticky hlásí první poruchu.
 • Porucha řídicích a sběrnicových systémů týkající se normální instalace nesmí nepříznivě ovlivnit funkci zařízení pro bezpečnostní účely.
 • Jako elektrické zdroje pro bezpečnostní účely se uvažují:
  – akumulátorové baterie,
  – primární články,
  – generátorová soustrojí nezávislá na normálním napájení,
  – napájecí vedení oddělené od napájecí sítě, které je na normálním napájení v podstatě nezávislé.
 • Bezpečnostní zdroje pro napájení zařízení pro bezpečnostní účely musí být instalovány jako upevněná zařízení, a to tak, aby na ně porucha normálního napájení nemohla mít nepříznivý vliv, a musí být umístěny ve vhodném prostoru a smí být přístupné pouze osobám znalým nebo poučeným.
 • Oddělená nezávislá napájecí vedení z rozvodné sítě nesmějí sloužit jako napájení bezpečnostních zařízení, nelze-li zajistit, aby současná porucha obou napájení byla nepravděpodobná.
 • Bezpečnostní zdroj musí mít dostatečnou schopnost napájet jemu příslušející zařízení pro bezpečnostní účely.
 • Obvody pro bezpečnostní účely musí být nezávislé na ostatních obvodech (to znamená, že elektrická porucha nebo jakýkoliv zásah nebo úprava v jednom systému nesmí ovlivňovat řádnou funkci).
 • Obvody pro bezpečnostní účely nesmějí procházet místnostmi vystavenými nebezpečí požáru (BE2), pokud nejsou ovšem odolné proti ohni. V žádném případě však tyto obvody nesmějí procházet zónami vystavenými nebezpečí výbuchu (BE3).
 • Podle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 je možné vynechat ochranu před nadproudy tam, kde se ztráta napájení může stát příčinou velkého nebezpečí (tam, kde je ochrana před přetížením vynechána, musí být přetížení sledováno).
 • Nadproudové ochranné přístroje musí být zvoleny a nainstalovány tak, aby se zabránilo vzniku nadproudů v obvodu ohrožujícím správnou funkci obvodů pro bezpečnostní účely.
 • Spínače a řídicí přístroje musí být zřetelně označeny a společně umístěny v místech přístupných pouze osobám znalým nebo poučeným.
 • Kabely obvodů pro bezpečnostní účely, jiné než s kovovým stíněním odolným požáru, musí být odpovídajícím a spolehlivým způsobem (dostatečným odstupem nebo přepážkami) odděleny od kabelů ostatních obvodů, včetně kabelů ostatních bezpečnostních obvodů.
 • Kromě všeobecného schématu musí být udány úplné (všechny) podrobnosti o elektrických bezpečnostních zdrojích. Informace musí být k dispozici u distribučního (hlavního) rozváděče (jednoduché liniové schéma postačuje).
 • Musí být k dispozici výkresy elektrických bezpečnostních instalací, na kterých je znázorněno přesné umístění:
  – všech elektrických zařízení a rozváděčů s udáním přístrojů,
  – bezpečnostních zařízení s vyznačením koncových obvodů a zvláště účel těchto zařízení,
  – zvláštních spínacích a kontrolních zařízení bezpečnostního zdroje (např. spínače pro daný prostor, vizuální a akustická výstražná zařízení).
 • Pro bezpečnostní přístroje a elektrická zařízení pro bezpečnostní účely musí být k dispozici návody k obsluze (ty musí zohledňovat veškeré zvláštnosti instalace).
 • Obvody pro zařízení pro bezpečnostní účely, které mohou být napájeny stejnosměrným proudem, musí být opatřeny dvoupólovými nadproudovými ochranami.
 • Systémy vedení pro detekci požáru a silové systémy pro jeho zdolávání musí být napájeny z odděleného obvodu připojenému k hlavnímu napájecímu zdroji.
 • Hlásiče musí být zřetelně označeny.
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Termíny a definice
 • Třídění
 • Všeobecně
 • Elektrické zdroje pro bezpečnostní účely
 • Obvody pro bezpečnostní účely
 • Systémy vedení
 • Aplikace nouzového únikového osvětlení
 • Uplatnění z hlediska ochrany před požárem
Dále obsahuje přílohy:
A (Pokyn pro nouzové osvětlení),
B (Pokyn pro zařízení na ochranu před požárem),
ZA (Zvláštní národní podmínky),
ZB (Odchylky typu A).
 
ČSN 33 2000-5-56/Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5. Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze (vydání říjen 2010)
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-5-56:1996 a ČSN 33 2000-5-56 ed. 2:2010.
(pokračování)
 

*) Jde např. o nouzové (únikové) osvětlení, požární čerpadla, evakuační výtahy, výstražné systémy (požární hlásiče, hlásiče CO a vniknutí), evakuační systémy, odvětrávání kouře, základní zdravotnická zařízení.