časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (108)

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

 
V předcházejícím čísle časopisu Elektro byla mj. uvedena informace o probíhajících prověrkách a revizích dosavadních evropských norem EN (HD) a mezinárodních norem IEC v oblasti pravidel pro elektrotechniku a jejich doplnění o nové normy.
 
Šlo především o tyto normy:
 • ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Pojízdné nebo přepravitelné jednotky (vydání září 2010 – bližší informace v Elektru 10/2010),
 • ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (vydání září 2010 – bližší informace v Elektru 11/2010),
 • ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely (vydání říjen 2010 – bližší informace v tomto článku),
 • ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy (vydání prosinec 2010 – bližší informace v Elektru 1/2011).
 
Předmětem tohoto příspěvku je z uvedeného seznamu ČSN 33 2000-5-56 ed. 2.
 

Nová norma a změna normy


ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely
(vydání říjen 2010)
 
Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-5-56:2010, který je převzetím IEC 60364-5-56:2009 s modifikacemi. Společné modifikace s mezinárodní normou jsou označeny postranní čarou na levém okraji textu.
 
Uvedená norma s účinností od 1. listopadu 2012 nahrazuje ČSN 33 2000-5-56 ze srpna 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
 
Tato norma uvádí všeobecné požadavky pro elektrická zařízení pro bezpečnostní účely*), volbu a montáž napájecího systému pro bezpečnostní účely a elektrické zdroje pro zajištění bezpečnosti.
 
Hlavní změny oproti nahrazovanému vydání ČSN 33 2000-5-56:1996:
 • požadavky normy se značně prohloubily, norma se vztahuje na zařízení (zdroje, obvody systémy vedení) sloužící pro bezpečnostní účely, tj. k udržení provozu elektrických instalací a zařízení nezbytných v případě ohrožení bezpečnosti osob, zařízení a okolí;
 • v normě jsou rozpracovány podrobné požadavky na nouzové únikové osvětlení a je předepsáno i uplatnění požadavků normy z hlediska ochrany před požárem;
 • v normě jsou využity i požadavky souvisících norem, které v době vydání ČSN 33 2000-5-56:1996 (pro centrální napájecí systémy, nouzové osvětlení, akumulátorové instalace, kabely do podmínek požáru atd.) neexistovaly;
 • bylo doplněno mnoho nových definic, např. doba přepnutí, centrální napájecí systém, napájecí systém malého výkonu, přednostní obvod a úniková cesta;
 • automatické napájení je nyní tříděno podle maximální doby přepnutí (např. napájení s krátkým přerušením znamená, že automatické napájení je zaručeno do 0,5 s);
 • nově se vyžadují schémata v podobě přehledových zapojení, schémata znázorňující umístění zařízení a seznam zařízení trvale připojených k bezpečnostnímu zdroji;
 • požadují se návody k obsluze;
 • nově jsou do normy zahrnuty doplňující požadavky na výchozí a pravidelné revize a zkoušení;
 • do normy jsou vloženy dvě přílohy (příloha A a B), které uvádějí pokyny pro nouzové osvětlení a pokyny pro zařízení na ochranu před požárem;
 • požadavky této části jsou uspořádány v souladu s ostatními částmi souboru ČSN 33 2000.
Tato norma mj. uvádí:
 • Zařízení pro bezpečnostní účely mohou být požadována, kdykoliv to přichází v úvahu, včetně přerušení hlavního a místního napájení během požáru. Aby se tyto požadavky splnily, jsou třeba určité zdroje, zařízení, obvody a instalace.
 • Zařízení pro bezpečnostní účely požadovaná při požáru musí splňovat tyto dvě doplňující podmínky:
  – elektrický bezpečnostní zdroj musí být zvolen tak, aby zajišťoval napájení po odpovídající dobu,
  – všechna zařízení pro bezpečnostní účely musí zajišťovat, ať už konstrukcí nebo montáží, odolnost proti ohni po odpovídající dobu.
 • Používá-li se jako ochranné opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem automatické odpojení od zdroje, má se přednostně použít ochrana, při níž nedochází k odpojení při první poruše. V případě použití sítí IT se musí použít hlídač izolačního stavu, který zvukově i opticky hlásí první poruchu.
 • Porucha řídicích a sběrnicových systémů týkající se normální instalace nesmí nepříznivě ovlivnit funkci zařízení pro bezpečnostní účely.
 • Jako elektrické zdroje pro bezpečnostní účely se uvažují:
  – akumulátorové baterie,
  – primární články,
  – generátorová soustrojí nezávislá na normálním napájení,
  – napájecí vedení oddělené od napájecí sítě, které je na normálním napájení v podstatě nezávislé.
 • Bezpečnostní zdroje pro napájení zařízení pro bezpečnostní účely musí být instalovány jako upevněná zařízení, a to tak, aby na ně porucha normálního napájení nemohla mít nepříznivý vliv, a musí být umístěny ve vhodném prostoru a smí být přístupné pouze osobám znalým nebo poučeným.
 • Oddělená nezávislá napájecí vedení z rozvodné sítě nesmějí sloužit jako napájení bezpečnostních zařízení, nelze-li zajistit, aby současná porucha obou napájení byla nepravděpodobná.
 • Bezpečnostní zdroj musí mít dostatečnou schopnost napájet jemu příslušející zařízení pro bezpečnostní účely.
 • Obvody pro bezpečnostní účely musí být nezávislé na ostatních obvodech (to znamená, že elektrická porucha nebo jakýkoliv zásah nebo úprava v jednom systému nesmí ovlivňovat řádnou funkci).
 • Obvody pro bezpečnostní účely nesmějí procházet místnostmi vystavenými nebezpečí požáru (BE2), pokud nejsou ovšem odolné proti ohni. V žádném případě však tyto obvody nesmějí procházet zónami vystavenými nebezpečí výbuchu (BE3).
 • Podle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 je možné vynechat ochranu před nadproudy tam, kde se ztráta napájení může stát příčinou velkého nebezpečí (tam, kde je ochrana před přetížením vynechána, musí být přetížení sledováno).
 • Nadproudové ochranné přístroje musí být zvoleny a nainstalovány tak, aby se zabránilo vzniku nadproudů v obvodu ohrožujícím správnou funkci obvodů pro bezpečnostní účely.
 • Spínače a řídicí přístroje musí být zřetelně označeny a společně umístěny v místech přístupných pouze osobám znalým nebo poučeným.
 • Kabely obvodů pro bezpečnostní účely, jiné než s kovovým stíněním odolným požáru, musí být odpovídajícím a spolehlivým způsobem (dostatečným odstupem nebo přepážkami) odděleny od kabelů ostatních obvodů, včetně kabelů ostatních bezpečnostních obvodů.
 • Kromě všeobecného schématu musí být udány úplné (všechny) podrobnosti o elektrických bezpečnostních zdrojích. Informace musí být k dispozici u distribučního (hlavního) rozváděče (jednoduché liniové schéma postačuje).
 • Musí být k dispozici výkresy elektrických bezpečnostních instalací, na kterých je znázorněno přesné umístění:
  – všech elektrických zařízení a rozváděčů s udáním přístrojů,
  – bezpečnostních zařízení s vyznačením koncových obvodů a zvláště účel těchto zařízení,
  – zvláštních spínacích a kontrolních zařízení bezpečnostního zdroje (např. spínače pro daný prostor, vizuální a akustická výstražná zařízení).
 • Pro bezpečnostní přístroje a elektrická zařízení pro bezpečnostní účely musí být k dispozici návody k obsluze (ty musí zohledňovat veškeré zvláštnosti instalace).
 • Obvody pro zařízení pro bezpečnostní účely, které mohou být napájeny stejnosměrným proudem, musí být opatřeny dvoupólovými nadproudovými ochranami.
 • Systémy vedení pro detekci požáru a silové systémy pro jeho zdolávání musí být napájeny z odděleného obvodu připojenému k hlavnímu napájecímu zdroji.
 • Hlásiče musí být zřetelně označeny.
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Termíny a definice
 • Třídění
 • Všeobecně
 • Elektrické zdroje pro bezpečnostní účely
 • Obvody pro bezpečnostní účely
 • Systémy vedení
 • Aplikace nouzového únikového osvětlení
 • Uplatnění z hlediska ochrany před požárem
Dále obsahuje přílohy:
A (Pokyn pro nouzové osvětlení),
B (Pokyn pro zařízení na ochranu před požárem),
ZA (Zvláštní národní podmínky),
ZB (Odchylky typu A).
 
ČSN 33 2000-5-56/Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5. Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze (vydání říjen 2010)
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-5-56:1996 a ČSN 33 2000-5-56 ed. 2:2010.
(pokračování)
 

*) Jde např. o nouzové (únikové) osvětlení, požární čerpadla, evakuační výtahy, výstražné systémy (požární hlásiče, hlásiče CO a vniknutí), evakuační systémy, odvětrávání kouře, základní zdravotnická zařízení.