Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo
tiskem 12. 2. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 3. 2020. 

Téma: Elektrické přístroje; Internet věcí; Zdravotnická technika

Hlavní článek
Monitorování obsazenosti prostor inteligentní budovy

Aktuality

Týmy Formula Student z ČVUT budou mít premiéru na okruhu Formule 1 Yas Marina v Abú Dhabí Týmy mezinárodní soutěže Formula Student z Českého vysokého učení technického v Praze se…

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Více aktualit

Nové normy ČSN (107)

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

V předcházejícím čísle časopisu Elektro byla uvedena informace o důležitosti souboru norem ČSN 33 2000. Do soustavy ČSN jsou zaváděny všechny normy daného souboru překladem.
 
Jde předně o tyto normy:
 • ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Pojízdné nebo přepravitelné jednotky (vydání září 2010 – informace byla v Elektru 10/2010),
 • ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (vydání září 2010 – informace v tomto článku),
 • ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely (vydání říjen 2010 – informace bude v Elektru 12/2010),
 • ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy (vydání prosinec 2010 – informace bude v Elektru 1/2011).
 
Předmětem tohoto příspěvku je z uvedeného seznamu ČSN 33 2000-5-551 ed. 2.
 

Nová norma a změna normy

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (vydání září 2010)
 
Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-5-551:2010, který je převzetím článku 551 změny IEC 60364-5-551:2001/A2:2008 s modifikacemi. Společné modifikace s mezinárodní normou jsou označeny postranní čarou na levém okraji textu. Uvedená norma s účinností od 1. října 2012 nahrazuje ČSN 33 2000-5-551 ze srpna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
 
Tato norma stanoví požadavky na volbu a provedení zdrojových soustrojí nízkého a malého napětí určených pro trvalé nebo občasné napájení všech částí instalace.
 
Norma obsahuje požadavky na instalace s těmito způsoby napájení:
 • napájení instalace, která není připojena k veřejné distribuční síti,
 • napájení instalace, které je alternativní k napájení z veřejné distribuční sítě,
 • napájení instalace paralelně s veřejnou distribuční sítí,
 • vhodné kombinace uvedených způsobů.
Zdrojová zařízení podle této normy se používají pro tyto účely:
 • napájení stálých elektrických instalací,
 • napájení dočasných elektrických instalací,
 • napájení přenosných zařízení nepřipojených ke stálé elektrické instalaci,
 • napájení pojízdných nebo přepravitelných jednotek (odpovídající požadavkům ČSN 33 2000-7-717 ed. 2).
Jako zdroje energie pro zdrojová zařízení se podle této normy využívají spalovací motory, turbíny, elektromotory, fotovoltaické články (podle ČSN 33 2000-7-712), elektro-chemické akumulátory nebo jiné vhodné zdroje.
 
Tato norma mj. uvádí:
 • Budicí a komutační zařízení musí být pro předpokládané použití zdrojového zařízení vhodná a bezpečnost ani řádná funkce ostatních zdrojů napájení nesmějí být tímto zařízením narušeny.
 • Pro každý zdroj napájení nebo kombinaci těchto zdrojů, které mohou pracovat na ostatních zdrojích nebo jejich kombinacích nezávisle, musí být stanoven předpokládaný zkratový proud a předpokládaný zemní poruchový proud.
 • Při žádném z předpokládaných způsobů práce zdrojů nesmí být překročena jmenovitá zkratová schopnost ochranných přístrojů v instalaci a (přichází-li to v úvahu) ani přístrojů připojených k veřejné distribuční síti.
 • Ochrana při poruše musí být zajištěna s ohledem na každý zdroj nebo kombinaci zdrojů, které mohou pracovat nezávisle na ostatních zdrojích nebo kombinaci zdrojů.
 • Jsou-li v rámci jedné elektroinstalace nebo části instalace podle použitých zdrojů napájení použity různé ochrany při poruše, pak musí být tyto ochrany zvoleny takovým způsobem a být provedena taková opatření, aby nemohly nastat žádné vlivy nebo podmínky, které by mohly narušit účinnost užitých ochran.
 • Zdrojové zařízení musí být zapojeno tak, aby veškerá opatření v elektroinstalaci spojená s ochranou proudovými chrániči v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 zůstala účinná při každé zamýšlené kombinaci napájecích zdrojů.
 • Zajišťuje-li generátor napájení jako spínaná alternativa k uzemněné síti, nesmí ochrana automatickým odpojením od zdroje spoléhat pouze na spojení s uzemněným bodem veřejné distribuční sítě. Musí být zajištěn vhodný zemnič.
 • Je-li zdrojové soustrojí vybaveno prostředky pro detekci nadproudu, potom tyto musejí být co nejblíže ke svorkám generátoru.
 • Je-li zdrojové soustrojí určeno k tomu, aby pracovalo paralelně s jiným zdrojem napájení zahrnujícím veřejnou distribuční síť, nebo kde mohou pracovat paralelně dvě nebo více soustrojí, musí být harmonické proudy omezeny tak, aby nebyla překročena jmenovitá teplota vodičů.
 • V případech, kdy zdrojové zařízení je určeno k paralelnímu chodu s veřejnou distribuční sítí, musí být zajištěny prostředky pro automatické spínání, aby odpojily zdrojové zařízení od veřejné distribuční sítě v případě výpadku této sítě nebo odchylek napětí nebo frekvence na přívodních svorkách od hodnot stanovených pro normální napájení.
 • Aby se v sítích TN-S s nespínaným nulovým vodičem zabránilo jejich nesprávnému provozování v důsledku jakýchkoliv paralelních spojení mezi nulovým vodičem a zemí, musí v nich být instalován proudový chránič.
 • Staniční baterie musí být bezpečně umístěny tak, aby k nim měly přístup pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací (osoby znalé nebo osoby poučené).
 • Propojovací vodiče staničních baterií musí mít základní ochranu izolací nebo kryty nebo musí být uspořádány tak, aby se nebylo možné současně neúmyslně dotknout dvou holých vedení s potenciálním rozdílem napětí větším než 120 V.
 
Norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti
 • Všeobecné požadavky
 • Ochranné opatření: malé napětí SELV a PELV
 • Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)
 • Ochrana před nadproudy
 • Doplňující požadavky na instalace, v nichž zdrojové zařízení zajišťuje napájení jako spínaná alternativa normálnímu zásobování
 • Doplňující požadavky na instalace, ve kterých může zdrojové zařízení pracovat paralelně s dalším zdrojem, včetně veřejné distribuční sítě
 • Požadavky na elektroinstalace obsahující stacionární baterie
Dále obsahuje přílohy:
ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace),
ZB (Zvláštní národní podmínky).
 
ČSN 33 2000-5-551/Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 55: Ostatní zařízení – Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (vydání září 2010)
 
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-5-551:1999 a ČSN 33 2000-5-551 ed. 2:2010.
(pokračování)