Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Více aktualit

Nové normy ČSN (107)

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

V předcházejícím čísle časopisu Elektro byla uvedena informace o důležitosti souboru norem ČSN 33 2000. Do soustavy ČSN jsou zaváděny všechny normy daného souboru překladem.
 
Jde předně o tyto normy:
 • ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Pojízdné nebo přepravitelné jednotky (vydání září 2010 – informace byla v Elektru 10/2010),
 • ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (vydání září 2010 – informace v tomto článku),
 • ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely (vydání říjen 2010 – informace bude v Elektru 12/2010),
 • ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy (vydání prosinec 2010 – informace bude v Elektru 1/2011).
 
Předmětem tohoto příspěvku je z uvedeného seznamu ČSN 33 2000-5-551 ed. 2.
 

Nová norma a změna normy

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (vydání září 2010)
 
Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-5-551:2010, který je převzetím článku 551 změny IEC 60364-5-551:2001/A2:2008 s modifikacemi. Společné modifikace s mezinárodní normou jsou označeny postranní čarou na levém okraji textu. Uvedená norma s účinností od 1. října 2012 nahrazuje ČSN 33 2000-5-551 ze srpna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
 
Tato norma stanoví požadavky na volbu a provedení zdrojových soustrojí nízkého a malého napětí určených pro trvalé nebo občasné napájení všech částí instalace.
 
Norma obsahuje požadavky na instalace s těmito způsoby napájení:
 • napájení instalace, která není připojena k veřejné distribuční síti,
 • napájení instalace, které je alternativní k napájení z veřejné distribuční sítě,
 • napájení instalace paralelně s veřejnou distribuční sítí,
 • vhodné kombinace uvedených způsobů.
Zdrojová zařízení podle této normy se používají pro tyto účely:
 • napájení stálých elektrických instalací,
 • napájení dočasných elektrických instalací,
 • napájení přenosných zařízení nepřipojených ke stálé elektrické instalaci,
 • napájení pojízdných nebo přepravitelných jednotek (odpovídající požadavkům ČSN 33 2000-7-717 ed. 2).
Jako zdroje energie pro zdrojová zařízení se podle této normy využívají spalovací motory, turbíny, elektromotory, fotovoltaické články (podle ČSN 33 2000-7-712), elektro-chemické akumulátory nebo jiné vhodné zdroje.
 
Tato norma mj. uvádí:
 • Budicí a komutační zařízení musí být pro předpokládané použití zdrojového zařízení vhodná a bezpečnost ani řádná funkce ostatních zdrojů napájení nesmějí být tímto zařízením narušeny.
 • Pro každý zdroj napájení nebo kombinaci těchto zdrojů, které mohou pracovat na ostatních zdrojích nebo jejich kombinacích nezávisle, musí být stanoven předpokládaný zkratový proud a předpokládaný zemní poruchový proud.
 • Při žádném z předpokládaných způsobů práce zdrojů nesmí být překročena jmenovitá zkratová schopnost ochranných přístrojů v instalaci a (přichází-li to v úvahu) ani přístrojů připojených k veřejné distribuční síti.
 • Ochrana při poruše musí být zajištěna s ohledem na každý zdroj nebo kombinaci zdrojů, které mohou pracovat nezávisle na ostatních zdrojích nebo kombinaci zdrojů.
 • Jsou-li v rámci jedné elektroinstalace nebo části instalace podle použitých zdrojů napájení použity různé ochrany při poruše, pak musí být tyto ochrany zvoleny takovým způsobem a být provedena taková opatření, aby nemohly nastat žádné vlivy nebo podmínky, které by mohly narušit účinnost užitých ochran.
 • Zdrojové zařízení musí být zapojeno tak, aby veškerá opatření v elektroinstalaci spojená s ochranou proudovými chrániči v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 zůstala účinná při každé zamýšlené kombinaci napájecích zdrojů.
 • Zajišťuje-li generátor napájení jako spínaná alternativa k uzemněné síti, nesmí ochrana automatickým odpojením od zdroje spoléhat pouze na spojení s uzemněným bodem veřejné distribuční sítě. Musí být zajištěn vhodný zemnič.
 • Je-li zdrojové soustrojí vybaveno prostředky pro detekci nadproudu, potom tyto musejí být co nejblíže ke svorkám generátoru.
 • Je-li zdrojové soustrojí určeno k tomu, aby pracovalo paralelně s jiným zdrojem napájení zahrnujícím veřejnou distribuční síť, nebo kde mohou pracovat paralelně dvě nebo více soustrojí, musí být harmonické proudy omezeny tak, aby nebyla překročena jmenovitá teplota vodičů.
 • V případech, kdy zdrojové zařízení je určeno k paralelnímu chodu s veřejnou distribuční sítí, musí být zajištěny prostředky pro automatické spínání, aby odpojily zdrojové zařízení od veřejné distribuční sítě v případě výpadku této sítě nebo odchylek napětí nebo frekvence na přívodních svorkách od hodnot stanovených pro normální napájení.
 • Aby se v sítích TN-S s nespínaným nulovým vodičem zabránilo jejich nesprávnému provozování v důsledku jakýchkoliv paralelních spojení mezi nulovým vodičem a zemí, musí v nich být instalován proudový chránič.
 • Staniční baterie musí být bezpečně umístěny tak, aby k nim měly přístup pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací (osoby znalé nebo osoby poučené).
 • Propojovací vodiče staničních baterií musí mít základní ochranu izolací nebo kryty nebo musí být uspořádány tak, aby se nebylo možné současně neúmyslně dotknout dvou holých vedení s potenciálním rozdílem napětí větším než 120 V.
 
Norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti
 • Všeobecné požadavky
 • Ochranné opatření: malé napětí SELV a PELV
 • Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)
 • Ochrana před nadproudy
 • Doplňující požadavky na instalace, v nichž zdrojové zařízení zajišťuje napájení jako spínaná alternativa normálnímu zásobování
 • Doplňující požadavky na instalace, ve kterých může zdrojové zařízení pracovat paralelně s dalším zdrojem, včetně veřejné distribuční sítě
 • Požadavky na elektroinstalace obsahující stacionární baterie
Dále obsahuje přílohy:
ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace),
ZB (Zvláštní národní podmínky).
 
ČSN 33 2000-5-551/Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 55: Ostatní zařízení – Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (vydání září 2010)
 
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-5-551:1999 a ČSN 33 2000-5-551 ed. 2:2010.
(pokračování)