časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (105)

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

 
Tento příspěvek navazuje na předcházejí­cí díly seriálu Nové normy ČSN (103) a (104). Ve dvou předcházejících pokračováních byly uvedeny základní informace o TNI (technic­ká normalizační informace) a seznam platných TNI v oblasti pravidel pro elektrotechniku.
 
Jde o tyto TNI:
 • TNI 33 2000-4-41:2008 (Elektro 6/2010),
 • TNI 33 2000-5-54:2008 (Elektro 6/2010),
 • TNI 33 2000-6:2008 (Elektro 7/2010),
 • TNI 33 2000-7-701:2008 (Elektro 7/2010),
 • TNI 33 2000-7-702:2008 (Elektro 7/2010),
 • TNI 33 2000-7-711:2005 (Elektro 8-9/2010),
 • TNI 33 2140:2007 (Elektro 8-9/2010),
 • TNI 34 1390:2008 (Elektro 8-9/2010),
 • TNI 34 3100:2005 (Elektro 8-9/2010).
Předmětem tohoto příspěvku jsou infor­mace k TNI 34 3100, TNI 33 2000-7-711, TNI 33 2140 a TNI 34 1390.
TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektric­kých zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2 (říjen 2005)
 
Pozn.:
Platnost byla prodloužena do konce roku 2011, je však předpoklad, že bude dále pro­dloužena do roku 2014.
Tato TNI je určena pro používání v uvede­né oblasti spolu s platnou ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních). TNI byla vypracována pro usnad­nění orientace v předmětné oblasti a pro roz­pracování některých článků k zajištění bez­pečnosti práce na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí, které jsou v ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 obsaženy. Tato TNI byla vypracována jako komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2, která platí pro obsluhu a prá­ci na elektrických zařízeních, s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Jde o elek­trická zařízení provozovaná s úrovní napětí od malého (včetně) až po vysoké napětí (včetně).
 
Pozn.:
ČSN EN 50110-1 ed. 2, na rozdíl od zru­šeného souboru ČSN 34 3100 až -91, neob­sahuje ve svých článcích konkrétní postupy a způsob zajištění bezpečnostních opatře­ní pro práci na elektrických zařízeních nebo v blízkosti živých částí. Proto tato TNI obsa­huje informativní, doplňující nebo upřesňující ustanovení o možnosti řešení dané problema­tiky podle souboru ČSN 34 3100 až -91, jehož platnost skončila 31. prosince 2005. Převzaté údaje byly aktualizovány a text upraven podle požadavků současných technických norem.
 
Výhodou TNI 34 3100 je i to, že může přímo v textu obsahovat odvolávky na kon­krétní technické předpisy. Snadnou orientaci v TNI umožňuje odlišení textu, který je ci­tován z ČSN EN 50110-1 ed. 2 (je psán sto­jatým písmem) a doplňující text v TNI (je psán kurzívou). Dále TNI 34 3100 doplňuje a upřesňuje některé termíny a definice uvá­děné v ČSN EN 50110-1 ed. 2.
 

Pro ilustraci lze uvést např. termín:

 • 3.1.5 elektrické nebezpečí:
  riziko zranění od elektrického zařízení
Tato definice je doplněna v TNI 34 3100 tímto textem, který je psán kurzívou:
Elektrické nebezpečí vzniká při činnostech na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí. Proto je nezbytné k zajištění bezpečné činnosti na elektrických zařízeních a v blíz­kosti živých částí provést analýzu elektrické­ho nebezpečí.
 
Na základě vyhodnocení provedené ana­lýzy elektrického nebezpečí má být stanove­no následující:
 • elektrotechnická kvalifikace a počty osob pro obsluhu příslušných elektrických zaří­zení,
 • elektrotechnická kvalifikace a počty osob na vykonávání stanovené práce na elek­trických zařízeních nebo v blízkosti živých částí,
 • pracovní postupy, včetně bezpečnostních opatření pro jednotlivé druhy činnosti (určení způsobu práce podle pokynů, s do­hledem nebo pod dozorem),
 • kombinace dalších rizik souvisejících čin­ností (např. pohyb montážních plošin, čin­nost ve výškách apod.).

Analýza elektrického nebezpečí musí být dále provedena na základě vyhodnocení ná­sledujících faktorů:

 • jmenovité napětí příslušných elektrických zařízení,
 • způsob ochrany před dotykem živých částí,
 • způsob ochrany před dotykem neživých částí,
 • způsob vykonávání prací, tj. na elektric­kém zařízení bez napětí, v blízkosti živých částí nebo pod napětím.
 
TNI 34 3100 mj. uvádí:
 • vazbu na číslování článků podle ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005, aby byla zachována kontinuita mezi touto ČSN a TNI;
 • informativní doplňující nebo upřesňují­cí ustanovení převzatá ze souboru ČSN 34 3100 až -91 (jeho platnost skonči­la 31. prosince 2005), tato ustanovení lze použít u těch článků ČSN EN 50110 ed. 2:2005, ve kterých je odvolání na ná­rodní legislativu nebo které mohou svými požadavky doplňovat;
 • zapracování požadavků na zajišťování pracoviště pro práci na zařízení bez na­pětí;
 • zapracování požadavků na písemné předá-ní pracoviště na vykonávání práce bez na­pětí a v blízkosti zařízení pod napětím (pří-kaz B);
 • zapracování požadavků na písemné předá­ní pracoviště na vykonávání práce pod na­pětím (příkaz B PPN);
 • zapracování zvětšených vzdáleností pro vnější hranici zóny přiblížení pro neelek­trické činnosti mimo zónu přiblížení (pře­vzaté údaje z ČSN 34 3108);
 • zapracování údajů z rozborového úko­lu, jak bylo zdůrazněno v předcházejícím článku (51);
 • poznatky získané z přípravy PNE 33 0000-6 (Obsluha a práce na elektrických zaříze­ní pro výrobu, přenos a distribuci elektric­ké energie), která vychází nejen z druhého vydání ČSN EN 50110-1, ale i z ověřených poznatků souboru ČSN 34 3100 a stanovuje základní podmínky bezpečnosti při obsluze a práci na zařízení pro výrobu, distribučních soustav a přenosové soustavy.
TNI 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúče­lová a ve zvláštních objektech – Výsta­vy, přehlídky a stánky – Komentář k ČSN 33 2000-7-711 (říjen 2005)
 
Pozn.:
Platnost byla prodloužena do října 2011.
Tato TNI je určena pro používání spolu s platnou ČSN 33 2000-7-711:2003 (Elek­trická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Vý­stavy, přehlídky a stánky), která je převzetím HD 384.7.711 S1:2003. TNI je vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro uplatnění některých technických řeše­ní, která nejsou v ČSN 33 2000-7-711:2003 obsažena.
 
Řešená problematika se zde též dotýká dalšího velmi rozšířeného oboru – stánkové­ho a obdobného prodeje zboží či služeb, popř. i poskytování informací atd.
 

Pro tento obor je zde uvedena tato infor­mace:

ČSN 33 2000-7-711 se z pohledu staveb­ního zákona (v platném znění) dotýká krátko­dobých přenosných zařízení, jako jsou prodej­ní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnost­ní výzdobu a osvětlení budov, tedy staveb, pro které se podle uvedeného zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Toto ustano­vení je nesmírně důležité především pro stán­ky a provizorní stavby (podle ČSN 33 2000-7-711) umístěné vně výstavních a prodej­ních areálů.
 
I za těchto podmínek je nutné dodržet zá­kladní obecné podmínky definované pro elek­trické rozvody ve vyhl. MMR č. 137/1998 Sb.*), o obecných technických požadavcích na výstav­bu, které se dotýkají:
 • problematiky, příp. připojení stánků a pro­vizorních staveb (podle ČSN 33 2000-7-711) na elektrickou síť pomocí přípojky (podle této vyhlášky musí být každá pří­pojka na energetickou síť samostatně uza­víratelná);
 • základního postulátu pro elektrické rozvo­dy, které musí podle druhu provozu splňo­vat požadavky na bezpečnost osob, zvířat a majetku:
  a) bezpečnost osob, zvířat a majetku,
  b) provozní spolehlivost v daném prostředí, při způsobu provozu a vlivu prostředí,
  c) přehlednost rozvodu umožňující rych­lou lokalizaci a odstranění případných poruch,
  d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při po­žadovaném přemisťování elektrických zařízení a strojů,
  e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru,
  f) zamezení nepříznivým vlivům a rušivým napětím při křižování a souběhu silno­proudého vedení se sdělovacím.
 

TNI 33 2000-7-711 je rozdělena do těchto kapitol:

 • Předmět technické normalizační informa­ce
 • Vztah ke stavebnímu zákonu (č. 50//1976 Sb. v platném znění) a na něj nava­zujících vyhlášek
 • Vzájemná vazba článků a porovnání ČSN 33 2000-7-711:2003 s IEC 60364-7-711:1998
 • Definice
 • Stanovení všeobecných charakteristik
 • Bezpečnost
 • Provedení elektrického zařízení
 • Nejdůležitější návaznosti na další části 7 souboru norem ČSN 33 2000
 • Ověřování způsobilosti elektrické instala­ce
TNI 33 2140:2007 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely – Ko­mentář k ČSN 33 2140 (prosinec 2007)
 
Pozn.:
Platnost je prodloužena do prosince 2013.
 
Tato TNI je určena pro používání spolu s platnou ČSN 33 2140:1986 (Elektrický roz­vod v místnostech pro lékařské účely). TNI je vypracována pro usnadnění orientace v před­mětné oblasti a pro doplnění dosavadní nor­my o nové poznatky potřebné při používání uvedené normy.
 
ČSN 33 2140 z roku 1986 obsahuje po­žadavky na elektroinstalaci ve zdravotnictví tak, jak odpovídala technickému poznání dru­hé poloviny osmdesátých let minulého století. V této době se rovněž teprve začala prosazo­vat v Evropě ve větším měřítku nová jednotná koncepce elektrotechnických norem pro elek­trické instalace představovaná v té době sou­borem dokumentů IEC 364. Přestože uvede­ná norma v době svého vzniku byla na vysoké úrovni a v mnoha aspektech předběhla tehdej­ší úroveň požadavků na elektrické instalace, jeví se v současné době jako zastaralá, což již způsobuje značné potíže při jejím používání.
 
Vzhledem k tomu, že byla vydána mezi­národní norma IEC 60364-7-710:2005, kte­rou v současné době přejímá CENELEC jako HD 60364-7-710 (dosud neschválený harmo­nizační dokument), nebylo možné zařadit re­vizi ČSN 33 2140:1986 do plánu technické normalizace. Z těchto důvodů bylo v rámci činností zabezpečovaných v TNK 22 rozhod­nuto vypracovat TNI 33 2140 (Elektrický roz­vod v místnostech pro lékařské účely – Ko­mentář k ČSN 33 2140), která by uživatelům dala podklad o návaznosti současných poža­davků na elektrické rozvody ve zdravotnic­tví s přihlédnutím k požadavkům, které jsou i v rámci prací CENELEC zapracovávány do připravovaného dokumentu FprHD 60364-7-710 a mezinárodní normy IEC 60364-7-710.
 
Jednotlivé požadavky této TNI se vztahu­jí na elektrické instalace ve zdravotnických prostorech tak, aby byla zajištěna bezpeč­nost pacientů a zdravotnického personálu. Tyto požadavky platí pro nemocnice, klini­ky a polikliniky – také umístěné v mobilních jednotkách (buňkách), sanatoria, domovy pro seniory, pečovatelské ústavy, ordinace praktických lékařů a stomatologů aj. ambu­lantní zařízení (pracovní lékařství, sportov­ní lékařství apod.).
 
Pozn.:
Pokrok ve vývoji lékařských přístrojů po­užívaných na lidském těle a pro invazivní zá­sahy v lidském těle, včetně jejich požadavků na způsoby připojení spolu s vývojem nových elektrotechnických materiálů vedl ve světě k formulaci nových požadavků na elektrické rozvody v této oblasti. Oproti dřívějšímu ná­zoru (který je obsažen v ČSN 33 2140:1986), že lze elektrické rozvody ve zdravotnictví jed­noznačně definovat podle místností (prostorů) určených pro zdravotnictví, respektují novější elektrotechnické předpisy rychlý vývoj instru­mentace terapeutických a diagnostických me­tod a kladou proto důraz na skutečnost, zda je elektrický zdravotnický přístroj určen pro aplikaci na povrchu nebo uvnitř těla a v jaké jeho části – např. tkáni, orgánu.
 
ČSN 33 2140:1986 vycházela z předpo­kladu existence pouze menšího počtu nava­zujících norem využitelných souběžně s tou­to normou. TNI 33 2140 vychází z existen­ce souboru ČSN 33 2000, v němž lze využít jednotlivé části a tyto pouze doplnit o speci­fikum provozu elektrických zařízení ve zdra­votnictví.
 
Pro porovnání, v TNI je uvedeno základní rozdělení jednotlivých požadavků, specifiko­vaných v ČSN 33 2140 podle stavby (s čísly ustanovení této TNI), a odpovídající požadav­ky článků a kapitol ČSN 33 2000.
 
TNI 33 2140 vhodným způsobem dopl­ňuje ČSN 33 2140 a umožňuje její snadnější aplikaci v praxi. Požadavky této TNI platí též pro elektrická zařízení, která jsou zprostřed­kovaně nutná pro bezpečný provoz zdravot­nických zařízení.
 

TNI je rozdělena do těchto kapitol:

 • Předmět technické normalizační informace
 • Všeobecně
 • Definice
 • Stanovení základních charakteristik
 • Bezpečnost
 • Výběr a stavba elektrických zařízení
 • Ochrana před bleskem
 • Revize

Dále obsahuje přílohy:

A (Prostorové vyjádření pacientského pro­středí),
B (Klasifikace důležitých obvodů pro zdra­votnické prostory),
C (Příklady zařazení zdravotnických prosto­rů do skupin a přiřazení tříd důležitých obvodů).
 
TNI 34 1390:2008 Ochrana před bles­kem – Komentář k souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4 (prosinec 2008)
Tato TNI je komentářem k souboru ČSN EN 62305 (Ochrana před bleskem), který tvoří:
 • ČSN EN 62305-1:2006 Ochrana před bles­kem – Část 1: Obecné principy,
 • ČSN EN 62305-2:2006 Ochrana před bles­kem – Část 2: Řízení rizika,
 • ČSN EN 62305-3:2006 Ochrana před bles­kem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života,
 • ČSN EN 62305-4:2006 Ochrana před bles­kem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
Soubor ČSN EN 62305 od 1. února 2009 zcela nahradil ČSN 34 1390 (předcházející normu z dané oblasti).
 
Je třeba připomenout, že ČSN 34 1390 byla ve své době na vysoké odborné úrovni (rok vydání 1969). V této normě nebyla zpra­cována vnitřní ochrana před bleskem. Důvod byl ten, že v dané době nebyla miniaturizace výpočetní techniky a elektroniky na tak po­kročilém stupni techniky jako nyní. V součas­né době jsou elektrická a elektronická zaříze­ní velmi citlivá na LEMP (Lightning Electro­magnetic Pulse, elektromagnetický impulz bleskového proudu), tudíž bylo nutností vy­tvoření i vnitřní ochrany před bleskem.
 
TNI je vypracována pro usnadnění orien­tace v předmětné oblasti a pro vysvětlení ně­kterých principů, technických řešení i tech­nicko-organizačních opatření, která nejsou v souboru ČSN EN 62305:2006 zcela jed­noznačně objasněna a sdělena široké tech­nické veřejnosti.
 
Má-li se navrhnout ochrana před bleskem v souladu s ČSN, je nutné se řídit při projekto­vání této ochrany souborem ČSN EN 62305.
 
Tento soubor je určen z hlediska systému ochrany před bleskem nejen pro všechny sys­témy (druhy) vnějšího systému ochrany před bleskem (hromosvodu), ale také pro všechny systémy vnitřní ochrany před bleskem. TNI 34 1390 tento soubor norem vhodně doplňu­je a uvádí mnoho důležitých informací pro využívání tohoto souboru v praxi.
 
Pozn.:
V textu TNI jsou též odvolávky na PNE (podnikové normy energetiky). PNE jsou tvo­řeny a schvalovány energetickými společnost­mi, ČEPS, popř. dalšími organizacemi, a to i mimo resort elektroenergetiky. Tyto normy řeší problematiku distribuce a přenosu elek­trické energie. Vydávání norem PNE zajišťuje ÚJV Řež, a. s., divize Energoprojekt Praha, oddělení 08508 – oborová normalizace ener­getiky. Normy PNE jsou ve smyslu autorského zákona duševním vlastnictvím ÚJV Řež, a. s.
 

Pro praktické využívání TNI 34 1390 je velmi užitečná příloha A, která tuto TNI vhodně doplňuje o tyto praktické příklady:

A.1 Příklad výpočtu dostatečné vzdálenosti
A.2 Příklad návrhu ochrany před bleskem pro rodinný dům
A.3 Příklad návrhu ochrany před bleskem pro výrobní halu
A.4 Příklad návrhu ochrany před bleskem pro solární elektrárnu
A.5 Příklad návrhu ochrany před bleskem pro meteorologické stanice
A.6 Příklad návrhu ochrany před bleskem pro nádrže s plynem
A.7 Příklad návrhu ochrany před bleskem pro elektronické systémy na dálnicích
A.8 Příklad návrhu ochrany před bleskem pro větrné elektrárny
 

Vlastní TNI je rozdělena do těchto kapitol:

 • Předmět technické normalizační informa­ce
 • Všeobecně
 • Termíny a definice
 • Soubor ČSN EN 62305 Ochrana před bles­kem
 • Metodické pokyny pro revizní techniky
Dále obsahuje přílohu A (praktické pří­klady), 19 tabulek doplňujících text TNI a 21 převážně barevných obrázků.
(pokračování)
 

*Tato vyhláška byla nahrazena vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.