Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

Nové normy ČSN (103)

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

 
Tento příspěvek byl vypracován na zá­kladě společenské objednávky, která vyply­nula nejen z častých a oprávněných žádos­tí technické veřejnosti, ale i čtenářů časopi­su Elektro, požadujících ucelené informace o platných technických normalizačních in­formacích (TNI) v oblasti pravidel pro elek­trotechniku.
 
Pozn.:
Přestože tento prostor je zpravidla věno­ván informacím o nových normách v oblasti pravidel pro elektrotechniku, vyšli jsme vstříc všem našim čtenářům, neboť informace poža­dovaného druhu jsou stejně důležité jak pro uživatele technických norem, tak i pro čtená­ře časopisu Elektro.
 

Předmluva

 
TNI (technická normalizační informace) je novým produktem ÚNMZ (původně Čes­kého normalizačního institutu). Tento pro­dukt se označuje zkratkou TNI a šestimíst­ným číslem podle zásad shodných s tříděním technických norem (ČSN). TNI jsou tech­nické normalizační dokumenty informativ­ního charakteru:
 • obsahují technické požadavky, jež ještě ne­mají předpoklad pro zpracování na úrov­ni norem (kde z různých důvodů existuje perspektivní, nikoliv však okamžitá mož­nost vydání normy),
 • jsou do nich převzaty některé osvědčené údaje ze zrušených ČSN, jejichž zacho­vání a využití (po případné aktualizaci) je účelné,
 • popř. jsou do nich převzaty některé jiné normativní dokumenty, které nelze vydat jako ČSN.
TNI jsou převážně komentáře k vydaným českým technickým normám, mohou obsa­hovat i údaje, které sice do ČSN nepatří, ale umožňují její lepší srozumitelnost a pochopení.
 
TNI platí tři roky. Před uplynutím tří let od jejího vydání se TNI prověří z hlediska aktuálnosti své existence, přičemž podle vý­sledku se její platnost buď o další tři roky prodlouží, nebo se TNI zruší. Přehled o plat­ných TNI v oblasti pravidel pro elektrotech­niku je uveden v tab.
 
Pozn.:
TNI 33 2000-6-61 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revi­ze – Komentář k ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 byla zrušena současně s vydáním nové TNI 33 2000-6 v prosinci 2008.
 
Pro lepší orientaci v uvedené přehledo­vé tab. bude účelné uvést krátkou informaci k jednotlivým TNI.
 
Předmětem tohoto článku je informace k TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000-5-54.
 
TNI 33 2000-4-41 Elektrické instala­ce nízkého napětí – Část 4-41: Ochran­ná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým prou­dem – Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (vydání – prosinec 2008)
Tato technická normalizační informace je určena pro používání spolu s platnou ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Elektrické insta­lace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem, která ob­sahuje harmonizační dokument HD 60364-4-41:2007.
 
Tato TNI doplňuje nové údaje pro uživate­le z oblasti ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem elektric­kým proudem v souladu s celkovou koncep­cí souboru ČSN 33 2000. Současně podává doplňující informace k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, které jsou důležité pro správné využí­vání uvedené bezpečnostní normy.
 
Předmětem TNI 33 2000-4-41 jsou přede­vším otázky spojené s ochranou před úrazem elektrickým proudem, která je zajišťována při poruše. Zvláštní důraz je kladen na ochranu zajišťovanou opatřeními v elektrické instala­ci, obvykle tedy ochranným vodičem, popř. pospojováním. Účelem této informace je vy­světlit, co se rozumí pod impedancí smyčky, poruchovým proudem, vybavovacím prou­dem, odporem, popř. impedancí pospojování, jak tyto veličiny spolu vzájemně souvisí a jak je třeba je v elektrických instalacích v rám­ci jejich projektování a montáže uplatňovat.
 
Daná TNI mj. popisuje jednotlivá ochran­ná opatření pro zajištění bezpečnosti v sou­ladu s ČSN EN 61140 ed. 2 (Ochrana au­tomatickým odpojením od zdroje; Dvojitá nebo zesílená izolace; Elektrické oddělení; Ochrana malým napětím SELV a PELV; Do­plňková ochrana) a uvádí doplňující obráz­ky a grafy usnadňující lepší pochopení dané problematiky.
 
TNI uvádí, že použití citlivých proudo­vých chráničů, jejichž jmenovitý vybavo­vací reziduální proud nepřekračuje 30 mA, se považuje pouze za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů. To znamená, že při jejich uplatnění musí být stejně zajištěna normální ochrana před úrazem elektrickým proudem (jak je uvedeno v příloze NA ČSN 33 2000--4-41 ed. 2) – tedy buď ochrana automatic­kým odpojením od zdroje, nebo ochrana dvo­jitou nebo zesílenou izolací.
 
V příloze TNI jsou přehledně uvedeny dů­ležité změny, které nastaly v ČSN 33 2000-4--41 ed. 2 oproti předchozímu vydání.
TNI 33 2000-5-54 Elektrické instalace níz­kého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochran­né vodiče a vodiče ochranného pospojová­ní – Komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (vydání – prosinec 2008)
Tato technická normalizační informace je určena pro používání spolu s platnou ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007 Elektrické instala­ce nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stav­ba elektrických zařízení – Uzemnění, ochran­né vodiče a vodiče ochranného pospojování, která obsahuje harmonizační dokument HD 60364-5-54:2007.
 
Tato TNI doplňuje nové informace pro uživatele z oblasti uzemnění ochranného vo­diče a vodiče ochranného pospojování v sou­ladu s celkovou koncepcí souboru ČSN 33 2000. Předmětem této TNI jsou otázky uzem­ňování v elektrických sítích a instalacích níz­kého napětí a s nimi spojená řešení. Tato TNI doplňuje i ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 o infor­mace potřebné z hlediska ochrany automa­tickým odpojením, pokud se týká uzemnění a pospojování.
 
TNI 33 2000-5-54 mj. uvádí:
 • Uzemňování elektrických zařízení spojené s pospojováním v rámci elektrických za­řízení a instalací, vykonávané i mezi elek­trickými zařízeními a instalacemi, je jed­ním ze základních opatření k zajištění je­jich bezpečného a spolehlivého provozu v elektrických instalacích.
 • Uzemňování a pospojování v elektrických zařízeních a instalacích zajišťuje vyrovnání potenciálů mezi vzájemně spojenými část­mi tak, aby nedocházelo k nebezpečným a rušivým jevům.
Účelem uzemnění je:
 • udržovat část elektrického obvodu na po­tenciálu země,
 • chránit elektrické stroje, přístroje a zaříze­ní před účinky přepětí a nadproudů,
 • chránit lidi a zvířata před úrazem elektric­kým proudem nebo této ochraně účinně na­pomáhat,
 • odvádět rušivé potenciály vyšších frekven­cí.
Účelem pospojování je:
 • obdobně jako u účelu uzemnění, pouze místo udržování potenciálů příslušných částí elektrického zařízení na úrovni po­tenciálu země jde o to, aby mezi potenci­ály různých míst, od kterých se to vyžadu­je, byly udrženy co nejmenší rozdíly.
Pozn.:
Pospojováním se zajišťuje vyrovnání po­tenciálů nejen z hlediska silnoproudých zaří­zení stejnosměrných a střídavých, tedy zaříze­ní pracujících na bázi průmyslové frekvence 50 či 60 Hz, ale většinou i z hlediska vyso­kofrekvenčních jevů a zařízení, např. z hle­diska atmosférických přepětí, datových pře­nosů apod.
Informace o dalších TNI uvedených v pře­hledové tab. budou zveřejněny v Elektru 7/2010 a Elektru 08–09/2010.
(pokračování)
 
Tab. Přehled o platných TNI v oblasti pravidel pro elektrotechniku*) (stav k 1. květnu 2010)
 

*)Pozn. k tabulce:
 • účinnost TNI je následující měsíc po vydání dané TNI,
 • prodloužení platnosti se projednává na jednáních příslušné TNK, v daném případě TNK 22 Elektrotechnické předpisy a TNK 97 Elektroenergetika (pozn.: pokud není zrušena ČSN, ke které se TNI vztahuje, není důvod TNI zrušit. V tako­vém případě doporučuje TNK prodloužení platnosti TNI bez zvláštních projednání).