časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Nové normy ČSN (103)

|

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

 
Tento příspěvek byl vypracován na zá­kladě společenské objednávky, která vyply­nula nejen z častých a oprávněných žádos­tí technické veřejnosti, ale i čtenářů časopi­su Elektro, požadujících ucelené informace o platných technických normalizačních in­formacích (TNI) v oblasti pravidel pro elek­trotechniku.
 
Pozn.:
Přestože tento prostor je zpravidla věno­ván informacím o nových normách v oblasti pravidel pro elektrotechniku, vyšli jsme vstříc všem našim čtenářům, neboť informace poža­dovaného druhu jsou stejně důležité jak pro uživatele technických norem, tak i pro čtená­ře časopisu Elektro.
 

Předmluva

 
TNI (technická normalizační informace) je novým produktem ÚNMZ (původně Čes­kého normalizačního institutu). Tento pro­dukt se označuje zkratkou TNI a šestimíst­ným číslem podle zásad shodných s tříděním technických norem (ČSN). TNI jsou tech­nické normalizační dokumenty informativ­ního charakteru:
 • obsahují technické požadavky, jež ještě ne­mají předpoklad pro zpracování na úrov­ni norem (kde z různých důvodů existuje perspektivní, nikoliv však okamžitá mož­nost vydání normy),
 • jsou do nich převzaty některé osvědčené údaje ze zrušených ČSN, jejichž zacho­vání a využití (po případné aktualizaci) je účelné,
 • popř. jsou do nich převzaty některé jiné normativní dokumenty, které nelze vydat jako ČSN.
TNI jsou převážně komentáře k vydaným českým technickým normám, mohou obsa­hovat i údaje, které sice do ČSN nepatří, ale umožňují její lepší srozumitelnost a pochopení.
 
TNI platí tři roky. Před uplynutím tří let od jejího vydání se TNI prověří z hlediska aktuálnosti své existence, přičemž podle vý­sledku se její platnost buď o další tři roky prodlouží, nebo se TNI zruší. Přehled o plat­ných TNI v oblasti pravidel pro elektrotech­niku je uveden v tab.
 
Pozn.:
TNI 33 2000-6-61 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revi­ze – Komentář k ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 byla zrušena současně s vydáním nové TNI 33 2000-6 v prosinci 2008.
 
Pro lepší orientaci v uvedené přehledo­vé tab. bude účelné uvést krátkou informaci k jednotlivým TNI.
 
Předmětem tohoto článku je informace k TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000-5-54.
 
TNI 33 2000-4-41 Elektrické instala­ce nízkého napětí – Část 4-41: Ochran­ná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým prou­dem – Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (vydání – prosinec 2008)
Tato technická normalizační informace je určena pro používání spolu s platnou ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Elektrické insta­lace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem, která ob­sahuje harmonizační dokument HD 60364-4-41:2007.
 
Tato TNI doplňuje nové údaje pro uživate­le z oblasti ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem elektric­kým proudem v souladu s celkovou koncep­cí souboru ČSN 33 2000. Současně podává doplňující informace k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, které jsou důležité pro správné využí­vání uvedené bezpečnostní normy.
 
Předmětem TNI 33 2000-4-41 jsou přede­vším otázky spojené s ochranou před úrazem elektrickým proudem, která je zajišťována při poruše. Zvláštní důraz je kladen na ochranu zajišťovanou opatřeními v elektrické instala­ci, obvykle tedy ochranným vodičem, popř. pospojováním. Účelem této informace je vy­světlit, co se rozumí pod impedancí smyčky, poruchovým proudem, vybavovacím prou­dem, odporem, popř. impedancí pospojování, jak tyto veličiny spolu vzájemně souvisí a jak je třeba je v elektrických instalacích v rám­ci jejich projektování a montáže uplatňovat.
 
Daná TNI mj. popisuje jednotlivá ochran­ná opatření pro zajištění bezpečnosti v sou­ladu s ČSN EN 61140 ed. 2 (Ochrana au­tomatickým odpojením od zdroje; Dvojitá nebo zesílená izolace; Elektrické oddělení; Ochrana malým napětím SELV a PELV; Do­plňková ochrana) a uvádí doplňující obráz­ky a grafy usnadňující lepší pochopení dané problematiky.
 
TNI uvádí, že použití citlivých proudo­vých chráničů, jejichž jmenovitý vybavo­vací reziduální proud nepřekračuje 30 mA, se považuje pouze za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů. To znamená, že při jejich uplatnění musí být stejně zajištěna normální ochrana před úrazem elektrickým proudem (jak je uvedeno v příloze NA ČSN 33 2000--4-41 ed. 2) – tedy buď ochrana automatic­kým odpojením od zdroje, nebo ochrana dvo­jitou nebo zesílenou izolací.
 
V příloze TNI jsou přehledně uvedeny dů­ležité změny, které nastaly v ČSN 33 2000-4--41 ed. 2 oproti předchozímu vydání.
TNI 33 2000-5-54 Elektrické instalace níz­kého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochran­né vodiče a vodiče ochranného pospojová­ní – Komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (vydání – prosinec 2008)
Tato technická normalizační informace je určena pro používání spolu s platnou ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007 Elektrické instala­ce nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stav­ba elektrických zařízení – Uzemnění, ochran­né vodiče a vodiče ochranného pospojování, která obsahuje harmonizační dokument HD 60364-5-54:2007.
 
Tato TNI doplňuje nové informace pro uživatele z oblasti uzemnění ochranného vo­diče a vodiče ochranného pospojování v sou­ladu s celkovou koncepcí souboru ČSN 33 2000. Předmětem této TNI jsou otázky uzem­ňování v elektrických sítích a instalacích níz­kého napětí a s nimi spojená řešení. Tato TNI doplňuje i ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 o infor­mace potřebné z hlediska ochrany automa­tickým odpojením, pokud se týká uzemnění a pospojování.
 
TNI 33 2000-5-54 mj. uvádí:
 • Uzemňování elektrických zařízení spojené s pospojováním v rámci elektrických za­řízení a instalací, vykonávané i mezi elek­trickými zařízeními a instalacemi, je jed­ním ze základních opatření k zajištění je­jich bezpečného a spolehlivého provozu v elektrických instalacích.
 • Uzemňování a pospojování v elektrických zařízeních a instalacích zajišťuje vyrovnání potenciálů mezi vzájemně spojenými část­mi tak, aby nedocházelo k nebezpečným a rušivým jevům.
Účelem uzemnění je:
 • udržovat část elektrického obvodu na po­tenciálu země,
 • chránit elektrické stroje, přístroje a zaříze­ní před účinky přepětí a nadproudů,
 • chránit lidi a zvířata před úrazem elektric­kým proudem nebo této ochraně účinně na­pomáhat,
 • odvádět rušivé potenciály vyšších frekven­cí.
Účelem pospojování je:
 • obdobně jako u účelu uzemnění, pouze místo udržování potenciálů příslušných částí elektrického zařízení na úrovni po­tenciálu země jde o to, aby mezi potenci­ály různých míst, od kterých se to vyžadu­je, byly udrženy co nejmenší rozdíly.
Pozn.:
Pospojováním se zajišťuje vyrovnání po­tenciálů nejen z hlediska silnoproudých zaří­zení stejnosměrných a střídavých, tedy zaříze­ní pracujících na bázi průmyslové frekvence 50 či 60 Hz, ale většinou i z hlediska vyso­kofrekvenčních jevů a zařízení, např. z hle­diska atmosférických přepětí, datových pře­nosů apod.
Informace o dalších TNI uvedených v pře­hledové tab. budou zveřejněny v Elektru 7/2010 a Elektru 08–09/2010.
(pokračování)
 
Tab. Přehled o platných TNI v oblasti pravidel pro elektrotechniku*) (stav k 1. květnu 2010)
 

*)Pozn. k tabulce:
 • účinnost TNI je následující měsíc po vydání dané TNI,
 • prodloužení platnosti se projednává na jednáních příslušné TNK, v daném případě TNK 22 Elektrotechnické předpisy a TNK 97 Elektroenergetika (pozn.: pokud není zrušena ČSN, ke které se TNI vztahuje, není důvod TNI zrušit. V tako­vém případě doporučuje TNK prodloužení platnosti TNI bez zvláštních projednání).