Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2019 vyšlo
tiskem 4. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 4. 1. 2020. 

Téma: Měřicí přístroje, metody měření a dálkové měření

Hlavní článek
Inovativní postupy při diagnostice částečných výbojů při AC a DC napětí

Aktuality

Cenu ABB za výzkum získal projekt bezbateriového senzoru Grant ve výši 300 000 amerických dolarů získal Ambuj Varshney, který jej využije na…

Rating ČEPS na úrovni Aa3 se stabilním výhledem Ratingová agentura Moody´s aktualizovala ohodnocení akciové společnosti ČEPS na úroveň…

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Co vozí energetici v autě? TETRIS CHALLENGE Co vše se vejde energetikům do auta, které používají metodu práce pod napětím (PPN) –…

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Více aktualit

Nové normy ČSN (102)

Úvod

 
V minulém čísle časopisu Elektro byly uvedeny informace o souboru norem ČSN 33 2000, který zavádí soubor HD 384 (nově HD 60364) a soubor IEC 364 (nově IEC 60364) pod společným názvem Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení (od roku 2003 Elektrické instalace budov a od roku 2007 Elektrické instalace nízkého napětí). V současné době jak v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice), tak i v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) probíhá prověrka (revize) dosavadních norem tohoto souboru a jejich doplnění o normy nové. Do soustavy ČSN jsou zaváděny všechny normy daného souboru překladem.
Jde především o tyto normy:
 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality (vydání duben 2010 – bližší informace v Elektru 3/2010),
 • ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality (vydání březen 2010 – bližší informace v Elektru 3/2010),
 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (vydání duben 2010 – bližší informace v Elektru 4/2010),
 • ČSN 33 2000-7-721 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech (vydání duben 2010 – bližší informace v tomto článku),
 • ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu (vydání květen 2010 – bližší informace v tomto článku).
Předmětem tohoto příspěvku jsou z uvedeného seznamu normy ČSN 33 2000-7-721 a ČSN 33 2000-7-729.
 

Nové normy a změny norem

ČSN 33 2000-7-721 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech
(vydání duben 2010)
 
Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-721:2009, který přejímá mezinárodní normu IEC 60364-7-721:2007 s modifikacemi.
 
Pozn.:
V normě jsou společné modifikace s IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu. Navíc obsahuje přílohu ZA, která byla doplněna CENELEC.
 
Uvedená norma s účinností od 1. dubna 2012 nahrazuje ČSN 33 2000-7-754 z ledna 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
 

Změny proti předchozí normě

(ČSN 33 2000-7-754):
 • požadavky této normy jsou uspořádány v souladu s ostatními částmi IEC 60364,
 • jsou rozšířeny požadavky na elektroinstalaci malého napětí (ELV).
Zvláštní požadavky této normy se užijí pro elektrickou instalaci karavanů a obytných přívěsů. Tyto požadavky platí pro elektroinstalaci a zařízení určené pro ubytování v karavanu*).
 
Pozn.:
Pro pojízdné nebo přepravitelné jednotky platí ČSN 33 2000-7-717.
 

Tato norma mj. uvádí:

 • Jmenovité napájecí napětí elektrických instalací nesmí překročit AC 230 V při jednofázovém napájení nebo AC 400 V při třífázovém napájení. o Při napájení karavanů stejnosměrným napětím nesmí toto překročit DC 48 V.
 • Všechny kovové konstrukční prvky karavanu, volně přístupné z jeho vnitřku, je nutné připojit k ochrannému vodiči.
 • Ochrana elektrickým oddělením nesmí být použita, s výjimkou zásuvky pro holicí strojky.
 • Použije-li se jako ochranné opatření automatické odpojení od zdroje, aplikuje se jako doplňková ochrana proudový chránič se jmenovitým reziduálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA sloužícím pro odpojování všech živých vodičů.
 • V případě, že je použito více vzájemně nezávislých elektrických instalací, musí být každá z nich provedena s oddělenou přívodkou.
 • Pro bezpečné použití karavanu musí být společně s ním dodán návod.
 • Průřez žádného použitého vodiče nesmí být menší než 1,5 mm2.
 • Ochranný vodič musí být součástí vícežilového kabelu nebo uložen společně s živými vodiči v elektroinstalační trubce či kanálu.
 • Zásuvky malého napětí musí mít viditelné označení s údajem o jmenovitém použitém napětí.
 • Je-li spotřebič umístěn v prostředí, kde na něj může působit vlhkost, musí být konstruován nebo dodatečně chráněn přídavným krytím tak, aby jeho výsledná ochrana krytem byla alespoň IP44.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Termíny a definice
 • Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Ochrana proti nadproudům
 • Výběr a stavba elektrických zařízení
 • Všeobecné předpisy
 • Spínací a řídicí zařízení
 • Ostatní zařízení

Dále obsahuje tyto přílohy:

A (Pokyny k elektrickému napájení karavanu),
B (Elektrická instalace DC malého napětí),
C (Jmenovité proudy),
D (příloha ZA Zvláštní národní podmínky),
 
Bibliografie.
ČSN 33 2000-7-754/Změna Z1 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech (vydání duben 2010)
 
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-7-754:2006 a ČSN 33 2000-7-721:2010.
 
ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu (vydání květen 2010)
 
Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-729:2009, který přejímá mezinárodní normu IEC 60364-7-729:2007 s modifikacemi.
 
Pozn.:
V normě jsou společné modifikace s IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu. Navíc obsahuje přílohy ZA a ZB, které byly doplněny CENELEC.
 
Uvedená norma s účinností od 1. května 2012 nahrazuje ČSN 33 2000-4-481 z března 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
 
Tato norma, platná pro uličky pro obsluhu nebo údržbu, nahrazuje požadavky na základní ochranu uvedené v článku 481.2.4 ČSN 33 2000-4-481:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů (eqv IEC 364-4-481:1993). Vzhledem k tomu, že IEC 364-4-481:1993 již neplatí, dochází ke zrušení ČSN 33 2000-4-481 jako celku podle výše uvedeného.
 
Zvláštní požadavky této normy doplňují požadavky na základní ochranu a další aspekty prostoru s omezeným přístupem obsahujícím soubor spínacích a řídicích přístrojů, tedy uličky pro obsluhu nebo údržbu.
 

Tato norma mj. uvádí:

 • Pro prostory s omezeným přístupem se požaduje:
  – prostory s omezeným přístupem musí být zřetelně označeny vhodným označením, umístěným na dobře viditelných místech,
  – do prostoru s omezením pohybu bude zamezen přístup neoprávněným osobám,
  – dveře do uzavřeného prostoru s omezeným přístupem musí dovolovat snadný únik z tohoto prostoru otevřením bez použití klíče nebo nástroje, který není součástí otevíracího mechanismu dveří.
 • V prostoru s omezeným přístupem, kde není v podstatě proveditelná základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, je nutné dodržet alespoň minimální předepsané vzdálenosti. Tato norma uvádí předepsané vzdálenosti a v podobě obrázků i dispoziční řešení.
 • Šířka uliček a přístupových prostorů musí vyhovovat požadovaným podmínkám pro práci, provozní zásahy, přístup v případě nouze, evakuaci v nouzi a pro pohyb zařízení.
 • Uličky musí umožnit otevření přístrojových dveří nebo panelů (poklopů) minimálně v úhlu 90 °.
 • Uzavřený prostor s omezeným přístupem o délce větší než 20 m musí být přístupný dveřmi na obou koncích.
 • Pro usnadnění úniku z prostoru s omezeným přístupem (např. v případě evakuace) se požaduje, aby se zavíraly všechny dveře rozvodnic a rozváděčů ve směru únikové cesty. Ulička musí umožňovat otevření dveří a sklápěcích krytů či panelů minimálně do úhlu 90 °.
Pozn.:
Pro zachování minimální šířky únikových cest platí požadavky ČSN 73 0802.
 

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Stanovení základních charakteristik
 • Přístupnost

Dále obsahuje tyto přílohy:

A (Dodatečné požadavky na prostor s omezeným přístupem),
B (Příloha ZA Zvláštní národní podmínky a příloha ZB Odchylky typu A),
C (Doplňující informace pro uzavřený prostor s omezeným přístupem).
 
ČSN 33 2000-4-481/Změna Z2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů z března 1997 (vydání květen 2010)
 
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-4-481:1997 a ČSN 33 2000-7-729:2010.
(pokračování)
 

*)
obytné vozidlo pro volný čas – jednotka, která slouží přechodně nebo po část roku jako ubytovací prostor a která má splňovat požadavky pro konstrukci a užívání silničních vozidel;
karavan – obyvatelný přívěs, který splňuje požadavky pro konstrukci a užívání silničních vozidel;
motorový karavan – obytné vozidlo s vlastním pohonem, které splňuje požadavky pro konstrukci a užívání silničních vozidel.