časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Nové normy ČSN (102)

|

Úvod

 
V minulém čísle časopisu Elektro byly uvedeny informace o souboru norem ČSN 33 2000, který zavádí soubor HD 384 (nově HD 60364) a soubor IEC 364 (nově IEC 60364) pod společným názvem Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení (od roku 2003 Elektrické instalace budov a od roku 2007 Elektrické instalace nízkého napětí). V současné době jak v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice), tak i v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) probíhá prověrka (revize) dosavadních norem tohoto souboru a jejich doplnění o normy nové. Do soustavy ČSN jsou zaváděny všechny normy daného souboru překladem.
Jde především o tyto normy:
 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality (vydání duben 2010 – bližší informace v Elektru 3/2010),
 • ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality (vydání březen 2010 – bližší informace v Elektru 3/2010),
 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (vydání duben 2010 – bližší informace v Elektru 4/2010),
 • ČSN 33 2000-7-721 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech (vydání duben 2010 – bližší informace v tomto článku),
 • ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu (vydání květen 2010 – bližší informace v tomto článku).
Předmětem tohoto příspěvku jsou z uvedeného seznamu normy ČSN 33 2000-7-721 a ČSN 33 2000-7-729.
 

Nové normy a změny norem

ČSN 33 2000-7-721 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech
(vydání duben 2010)
 
Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-721:2009, který přejímá mezinárodní normu IEC 60364-7-721:2007 s modifikacemi.
 
Pozn.:
V normě jsou společné modifikace s IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu. Navíc obsahuje přílohu ZA, která byla doplněna CENELEC.
 
Uvedená norma s účinností od 1. dubna 2012 nahrazuje ČSN 33 2000-7-754 z ledna 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
 

Změny proti předchozí normě

(ČSN 33 2000-7-754):
 • požadavky této normy jsou uspořádány v souladu s ostatními částmi IEC 60364,
 • jsou rozšířeny požadavky na elektroinstalaci malého napětí (ELV).
Zvláštní požadavky této normy se užijí pro elektrickou instalaci karavanů a obytných přívěsů. Tyto požadavky platí pro elektroinstalaci a zařízení určené pro ubytování v karavanu*).
 
Pozn.:
Pro pojízdné nebo přepravitelné jednotky platí ČSN 33 2000-7-717.
 

Tato norma mj. uvádí:

 • Jmenovité napájecí napětí elektrických instalací nesmí překročit AC 230 V při jednofázovém napájení nebo AC 400 V při třífázovém napájení. o Při napájení karavanů stejnosměrným napětím nesmí toto překročit DC 48 V.
 • Všechny kovové konstrukční prvky karavanu, volně přístupné z jeho vnitřku, je nutné připojit k ochrannému vodiči.
 • Ochrana elektrickým oddělením nesmí být použita, s výjimkou zásuvky pro holicí strojky.
 • Použije-li se jako ochranné opatření automatické odpojení od zdroje, aplikuje se jako doplňková ochrana proudový chránič se jmenovitým reziduálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA sloužícím pro odpojování všech živých vodičů.
 • V případě, že je použito více vzájemně nezávislých elektrických instalací, musí být každá z nich provedena s oddělenou přívodkou.
 • Pro bezpečné použití karavanu musí být společně s ním dodán návod.
 • Průřez žádného použitého vodiče nesmí být menší než 1,5 mm2.
 • Ochranný vodič musí být součástí vícežilového kabelu nebo uložen společně s živými vodiči v elektroinstalační trubce či kanálu.
 • Zásuvky malého napětí musí mít viditelné označení s údajem o jmenovitém použitém napětí.
 • Je-li spotřebič umístěn v prostředí, kde na něj může působit vlhkost, musí být konstruován nebo dodatečně chráněn přídavným krytím tak, aby jeho výsledná ochrana krytem byla alespoň IP44.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Termíny a definice
 • Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Ochrana proti nadproudům
 • Výběr a stavba elektrických zařízení
 • Všeobecné předpisy
 • Spínací a řídicí zařízení
 • Ostatní zařízení

Dále obsahuje tyto přílohy:

A (Pokyny k elektrickému napájení karavanu),
B (Elektrická instalace DC malého napětí),
C (Jmenovité proudy),
D (příloha ZA Zvláštní národní podmínky),
 
Bibliografie.
ČSN 33 2000-7-754/Změna Z1 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech (vydání duben 2010)
 
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-7-754:2006 a ČSN 33 2000-7-721:2010.
 
ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu (vydání květen 2010)
 
Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-729:2009, který přejímá mezinárodní normu IEC 60364-7-729:2007 s modifikacemi.
 
Pozn.:
V normě jsou společné modifikace s IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu. Navíc obsahuje přílohy ZA a ZB, které byly doplněny CENELEC.
 
Uvedená norma s účinností od 1. května 2012 nahrazuje ČSN 33 2000-4-481 z března 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
 
Tato norma, platná pro uličky pro obsluhu nebo údržbu, nahrazuje požadavky na základní ochranu uvedené v článku 481.2.4 ČSN 33 2000-4-481:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů (eqv IEC 364-4-481:1993). Vzhledem k tomu, že IEC 364-4-481:1993 již neplatí, dochází ke zrušení ČSN 33 2000-4-481 jako celku podle výše uvedeného.
 
Zvláštní požadavky této normy doplňují požadavky na základní ochranu a další aspekty prostoru s omezeným přístupem obsahujícím soubor spínacích a řídicích přístrojů, tedy uličky pro obsluhu nebo údržbu.
 

Tato norma mj. uvádí:

 • Pro prostory s omezeným přístupem se požaduje:
  – prostory s omezeným přístupem musí být zřetelně označeny vhodným označením, umístěným na dobře viditelných místech,
  – do prostoru s omezením pohybu bude zamezen přístup neoprávněným osobám,
  – dveře do uzavřeného prostoru s omezeným přístupem musí dovolovat snadný únik z tohoto prostoru otevřením bez použití klíče nebo nástroje, který není součástí otevíracího mechanismu dveří.
 • V prostoru s omezeným přístupem, kde není v podstatě proveditelná základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, je nutné dodržet alespoň minimální předepsané vzdálenosti. Tato norma uvádí předepsané vzdálenosti a v podobě obrázků i dispoziční řešení.
 • Šířka uliček a přístupových prostorů musí vyhovovat požadovaným podmínkám pro práci, provozní zásahy, přístup v případě nouze, evakuaci v nouzi a pro pohyb zařízení.
 • Uličky musí umožnit otevření přístrojových dveří nebo panelů (poklopů) minimálně v úhlu 90 °.
 • Uzavřený prostor s omezeným přístupem o délce větší než 20 m musí být přístupný dveřmi na obou koncích.
 • Pro usnadnění úniku z prostoru s omezeným přístupem (např. v případě evakuace) se požaduje, aby se zavíraly všechny dveře rozvodnic a rozváděčů ve směru únikové cesty. Ulička musí umožňovat otevření dveří a sklápěcích krytů či panelů minimálně do úhlu 90 °.
Pozn.:
Pro zachování minimální šířky únikových cest platí požadavky ČSN 73 0802.
 

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Stanovení základních charakteristik
 • Přístupnost

Dále obsahuje tyto přílohy:

A (Dodatečné požadavky na prostor s omezeným přístupem),
B (Příloha ZA Zvláštní národní podmínky a příloha ZB Odchylky typu A),
C (Doplňující informace pro uzavřený prostor s omezeným přístupem).
 
ČSN 33 2000-4-481/Změna Z2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů z března 1997 (vydání květen 2010)
 
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-4-481:1997 a ČSN 33 2000-7-729:2010.
(pokračování)
 

*)
obytné vozidlo pro volný čas – jednotka, která slouží přechodně nebo po část roku jako ubytovací prostor a která má splňovat požadavky pro konstrukci a užívání silničních vozidel;
karavan – obyvatelný přívěs, který splňuje požadavky pro konstrukci a užívání silničních vozidel;
motorový karavan – obytné vozidlo s vlastním pohonem, které splňuje požadavky pro konstrukci a užívání silničních vozidel.