časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (101)

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

 
V minulém čísle časopisu Elektro byly uvedeny informace o důležitosti souboru no­rem ČSN 33 2000, který zavádí soubor HD 384 (nově HD 60364) a soubor IEC 364 (nově IEC 60364) pod společným názvem Elektro­technické předpisy – Elektrická zařízení (od roku 2003 Elektrické instalace budov a od roku 2007 Elektrické instalace nízkého na­pětí). V současné době jak v CENELEC (Ev­ropský výbor pro normalizaci v elektrotechni­ce), tak i v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) probíhá prověrka (revize) dosavad­ních norem tohoto souboru a jejich doplnění o nové normy. Do soustavy ČSN jsou zavádě­ny všechny normy daného souboru překladem.
 
Nyní jde především o tyto normy:
 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 Elektrické insta­lace nízkého napětí – Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Parkoviště karavanů, kempinková parko­viště a obdobné lokality (vydání duben 2010 – bližší informace v Elektru 3/2010),
 • ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instala­ce nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality (vydání březen 2010 – bližší informace v Elektru 3/2010),
 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické in­stalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobec­né předpisy (vydání duben 2010 – bližší informace v tomto článku),
 • ČSN 33 2000-7-721 Elektrické instala­ce nízkého napětí – Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrické instalace v karavanech a obyt­ných přívěsech (vydání duben 2010 – bliž­ší informace v Elektru 5/2010),
 • ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instala­ce nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu (vydání květen 2010 – bližší v Elektru 5/2010).
Předmětem tohoto příspěvku je z uvedeného seznamu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. 
 

Nová norma a změny norem

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické in­stalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (vydání duben 2010)
 
Tato norma je českou verzí harmonizač­ního dokumentu HD 60364-5-51:2009, kte­rý přejímá mezinárodní normu IEC 60364-5-51:2005 s modifikacemi.
 
Pozn.:
V normě jsou společné modifikace s IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu. Příloha ZA, ZB, ZC, ZD a ZE byla připojena CENELEC. Články, body, po­známky, tabulky a obrázky doplněné k IEC 60364-5-51 jsou označeny Z.
Do normy byly doplněny národní přílo­hy – NA, NB, NC a tab. ZA.1N, které obsa­hují podrobnější údaje pro určení vnějších vlivů a vzorový formulář protokolu o určení vnějších vlivů, zdůraznění nutnosti zazname­nat změny v elektroinstalaci do dokumenta­ce a které doplňují varianty barevného zna­čení vodičů.
 
Tato norma se zabývá výběrem a zřizová­ním elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí být volena a zřizována v souladu s opat­řeními týkajícími se ochrany z hlediska bez­pečnosti, v souladu s požadavky na řádnou funkci zařízení pro určené použití v instalaci a v souladu s požadavky na přiměřenou odol­nost proti předpokládaným vnějším vlivům.
Tato norma s účinností od 1. dubna 2012 nahrazuje ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006, kte­rá do uvedeného data platí souběžně s touto normou (souběžná platnost).
 
Oproti předchozí normě došlo k těmto změnám:
 • V podobě národních příloh byly do normy zapracovány požadavky na určení vnějších vlivů (kromě přílohy NM) z ČSN 33 2000--3:1995, jež nebylo možné z věcných dů­vodů zapracovat do ČSN 33 2000-1 ed. 2, která společně s touto normou zcela nahra­dila ČSN 33 2000-3:1995.
 • Příloha NM ČSN 33 2000-3:1995 týkající se přiřazení vnějších vlivů z hlediska nebez­pečí úrazu elektrickým proudem byla z věc­ných důvodů zavedena do přílohy NA jako změna Z1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007.
 • Národní doplňky převzaté z nahrazované normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006 byly aktualizovány.
Pozn.:
Soubor IEC 60364, HD 384, ČSN 33 2000 (části 1 až 6) je v současné době průběž­ně přepracováván (bez technických změn) do jednodušší podoby, a to se týká i této normy. Část harmonizačního dokumentu HD 384.3 S1 (ČSN 33 2000-3) byla převe­dena do této normy (viz předmluva).
 
Tato norma mj. uvádí:
 • Každá část zařízení musí vyhovovat poža­davkům odpovídajících evropských norem (EN) nebo harmonizačních dokumentů (HD) nebo národních norem obsahujících HD. V případě absence odpovídajících EN nebo HD musí elektrické zařízení vyhovovat poža­davkům národních norem. V ostatních přípa­dech by mělo být využito požadavků obsaže­ných v normách IEC, které nejsou schváleny v CENELEC, nebo norem platných v dalších zemích. Není-li k dispozici žádná odpovída­jící norma, musí být návrh zařízení dohodnut mezi projektantem a zhotovitelem instalace.
  Pozn.:
  V případě, že nejsou k dispozici žádné platné normy dotýkající se zařízení (např. u nově vyvinutého výrobku), výrobce po­skytne osobě, která navrhuje instalaci úpl­nou instalační dokumentaci a nezbytné zku­šební protokoly podle platné legislativy.
 • Zařízení musí být vhodné pro jmenovité napětí instalace (u střídavého napětí uda­né efektivní hodnotou).
 • Zařízení se volí podle své proudové zatíži­telnosti v normálním provozu – u střídavého proudu se udává efektivní hodnota (r. m. s. – root-mean-square) střídavého proudu.
 • Zařízení musí odolávat proudům, které jím mohou procházet v mimořádných podmín­kách po dobu, která je určena charakteris­tikami ochranných prvků.
 • Má-li frekvence vliv na zařízení, musí jme­novitá frekvence zařízení odpovídat frekven­ci obvodu, na který je zařízení připojeno.
 • Nejsou-li během instalace učiněna jiná vhodná bezpečnostní opatření, musí být celé zařízení zvoleno tak, aby během normálního provozu, včetně spínání, nepůsobilo škodli­vě na ostatní zařízení ani na zdroj.
 • Každé zařízení včetně vedení musí být uspořádáno tak, aby byl usnadněn jeho pro­voz, prohlídka (kontrola), údržba a přístup k jeho spojům. Tyto možnosti přístupu ne­smí být podstatně omezeny montáží zaří­zení do krytů nebo komor.
 • Vedení musí být uspořádána nebo označe­na tak, aby je bylo možné identifikovat pro kontrolu, zkoušení, opravy nebo pro změny.
 • Označení vodičů:
  Vodič PEN (je-li instalován) musí být označen některým z těchto způsobů:
  – barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích;
  – modře po celé délce vodiče a navíc ozna­čením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích.
  Vodiče PEL a PEM (jsou-li instalovány) musí být označeny barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích u spojů.
Pozn.:
Označení vodičů musí být v souladu s požadavky ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN EN 60446 ed. 2 a ČSN 33 0165.
 
Barevné nebo číselné označení není po­žadováno:
 • pro vodiče koaxiálních kabelů;
 • pro kovový plášť či pancíř vodiče (je-li použit jako ochranný vodič);
 • pro holé vodiče v případě, že stálé označe­ní není možné s ohledem na vnější vlivy, např. agresivní atmosféru či znečištění;
 • pro kovové prvky konstrukce nebo další kovové části použité jako ochranný vodič;
 • pro neživou část používanou jako ochranný vodič;
 • pro venkovní vedení.
Podle vhodnosti se použije schéma zapojení, diagramy nebo tabulky v sou­ladu s ČSN EN 61346-1 a souborem EN 61082, kde se uvede zejména:
 • druh a složení obvodu (místa napájených obvodů, počet a dimen­zování obvodu, druh vedení);
 • údaje nezbytné pro identifikaci prvků plnících funkci ochrany, odpojovací a spínací a jejich umístění.
Pozn.:
Schémata a dokumenty musí obsahovat především tyto údaje:
 • typ a průřez jader vodičů,
 • délku obvodů,
 • druh a typ ochranných prvků,
 • jmenovitý proud nebo nastavení ochranných prvků,
 • určený zkratový proud a zkratovou odolnost ochranných prvků.
Pozn.:
Tyto informace musí být poskytnuty pro každý obvod instalace (do­poručuje se tyto informace doplňovat při každé úpravě instalace).
 
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Všeobecně
 • Soulad s normami
 • Provozní podmínky a vnější vlivy
 • Přístupnost
 • značování
 • Schémata
 • Ochrana před škodlivým vzájemným působením
 • Elektromagnetická kompatibilita
 • Opatření související s proudy ochrannými vodiči
 • Transformátor
 • Signalizační obvody
Dále obsahuje tyto přílohy:
A (Stručný seznam vnějších vlivů),
B (Vzájemná závislost teploty, relativní vlhkosti a absolutní vlhkos­ti vzduchu),
C (Hodnocení z hlediska mechanického namáhání),
D (Rozdělení makroprostředí),
E (Přípustné proudy ochranným vodičem elektrického zařízení),
ZA (Vnější vlivy),
ZB (Způsoby označení vodičů PEN v různých zemích),
ZC (Označení žil vodičů),
ZD (Zvláštní národní podmínky),
ZE (Odchylky typu A),
 
Bibliografie a přílohu NA, NB NC (upřesňující informace pro ČR).
 
ČSN 33 2000-5-51 ed. 2/Změna Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektric­ká zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy (vydání duben 2010)
 
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010.
 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Změna Z1 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (vydání duben 2010)
 
Změna vyplývá ze zavedení HD 60364-5--51:2009 jako ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010, která nahrazuje ČSN 33 2000-5-51 ed. 2.
 
Od této normy byly odvozeny a doplněny národní doplňky do ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Tyto doplňky v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 bylo třeba uvést do souladu s nově vydávanou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.
 
Touto změnou se do ČSN 33 200-4-41 ed. 2 též zapracovává znění pří­lohy NM ČSN 33 2000-3:1995 týkající se přiřazení vnějších vlivů z hle­diska nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 
Pozn.:
HD 384.3 S1 (ČSN 33 2000-3) byl nahrazen HD 60364-1 (ČSN 33 2000-1 ed. 2) a HD 60364-5-51 (ČSN 33 2000-5-51 ed. 3). Vzhle­dem k tomu, že do ČSN 33 2000-3 byly zapracovány i národní do­plňky a nové normy ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 tyto doplňky již nepřevzaly.
(pokračování)