Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

ABB řešení pro řízení výroby získalo Zlatý Amper 2018 Společnost ABB obdržela prestižní cenu Zlatý Amper 2018 za ABB Ability™ Manufacturing…

ABB představí standard rychlého nabíjení elektrobusů OppCharge ABB na veletrhu Amper 2018 poprvé v České republice představí stanici pro nabíjení…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

ČEPS, a.s., našla dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2018 a 2019 Společnost ČEPS uzavřela aukční kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

Více aktualit

Nové normy ČSN (101)

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

 
V minulém čísle časopisu Elektro byly uvedeny informace o důležitosti souboru no­rem ČSN 33 2000, který zavádí soubor HD 384 (nově HD 60364) a soubor IEC 364 (nově IEC 60364) pod společným názvem Elektro­technické předpisy – Elektrická zařízení (od roku 2003 Elektrické instalace budov a od roku 2007 Elektrické instalace nízkého na­pětí). V současné době jak v CENELEC (Ev­ropský výbor pro normalizaci v elektrotechni­ce), tak i v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) probíhá prověrka (revize) dosavad­ních norem tohoto souboru a jejich doplnění o nové normy. Do soustavy ČSN jsou zavádě­ny všechny normy daného souboru překladem.
 
Nyní jde především o tyto normy:
 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 Elektrické insta­lace nízkého napětí – Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Parkoviště karavanů, kempinková parko­viště a obdobné lokality (vydání duben 2010 – bližší informace v Elektru 3/2010),
 • ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instala­ce nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality (vydání březen 2010 – bližší informace v Elektru 3/2010),
 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické in­stalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobec­né předpisy (vydání duben 2010 – bližší informace v tomto článku),
 • ČSN 33 2000-7-721 Elektrické instala­ce nízkého napětí – Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrické instalace v karavanech a obyt­ných přívěsech (vydání duben 2010 – bliž­ší informace v Elektru 5/2010),
 • ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instala­ce nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu (vydání květen 2010 – bližší v Elektru 5/2010).
Předmětem tohoto příspěvku je z uvedeného seznamu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. 
 

Nová norma a změny norem

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické in­stalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (vydání duben 2010)
 
Tato norma je českou verzí harmonizač­ního dokumentu HD 60364-5-51:2009, kte­rý přejímá mezinárodní normu IEC 60364-5-51:2005 s modifikacemi.
 
Pozn.:
V normě jsou společné modifikace s IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu. Příloha ZA, ZB, ZC, ZD a ZE byla připojena CENELEC. Články, body, po­známky, tabulky a obrázky doplněné k IEC 60364-5-51 jsou označeny Z.
Do normy byly doplněny národní přílo­hy – NA, NB, NC a tab. ZA.1N, které obsa­hují podrobnější údaje pro určení vnějších vlivů a vzorový formulář protokolu o určení vnějších vlivů, zdůraznění nutnosti zazname­nat změny v elektroinstalaci do dokumenta­ce a které doplňují varianty barevného zna­čení vodičů.
 
Tato norma se zabývá výběrem a zřizová­ním elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí být volena a zřizována v souladu s opat­řeními týkajícími se ochrany z hlediska bez­pečnosti, v souladu s požadavky na řádnou funkci zařízení pro určené použití v instalaci a v souladu s požadavky na přiměřenou odol­nost proti předpokládaným vnějším vlivům.
Tato norma s účinností od 1. dubna 2012 nahrazuje ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006, kte­rá do uvedeného data platí souběžně s touto normou (souběžná platnost).
 
Oproti předchozí normě došlo k těmto změnám:
 • V podobě národních příloh byly do normy zapracovány požadavky na určení vnějších vlivů (kromě přílohy NM) z ČSN 33 2000--3:1995, jež nebylo možné z věcných dů­vodů zapracovat do ČSN 33 2000-1 ed. 2, která společně s touto normou zcela nahra­dila ČSN 33 2000-3:1995.
 • Příloha NM ČSN 33 2000-3:1995 týkající se přiřazení vnějších vlivů z hlediska nebez­pečí úrazu elektrickým proudem byla z věc­ných důvodů zavedena do přílohy NA jako změna Z1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007.
 • Národní doplňky převzaté z nahrazované normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006 byly aktualizovány.
Pozn.:
Soubor IEC 60364, HD 384, ČSN 33 2000 (části 1 až 6) je v současné době průběž­ně přepracováván (bez technických změn) do jednodušší podoby, a to se týká i této normy. Část harmonizačního dokumentu HD 384.3 S1 (ČSN 33 2000-3) byla převe­dena do této normy (viz předmluva).
 
Tato norma mj. uvádí:
 • Každá část zařízení musí vyhovovat poža­davkům odpovídajících evropských norem (EN) nebo harmonizačních dokumentů (HD) nebo národních norem obsahujících HD. V případě absence odpovídajících EN nebo HD musí elektrické zařízení vyhovovat poža­davkům národních norem. V ostatních přípa­dech by mělo být využito požadavků obsaže­ných v normách IEC, které nejsou schváleny v CENELEC, nebo norem platných v dalších zemích. Není-li k dispozici žádná odpovída­jící norma, musí být návrh zařízení dohodnut mezi projektantem a zhotovitelem instalace.
  Pozn.:
  V případě, že nejsou k dispozici žádné platné normy dotýkající se zařízení (např. u nově vyvinutého výrobku), výrobce po­skytne osobě, která navrhuje instalaci úpl­nou instalační dokumentaci a nezbytné zku­šební protokoly podle platné legislativy.
 • Zařízení musí být vhodné pro jmenovité napětí instalace (u střídavého napětí uda­né efektivní hodnotou).
 • Zařízení se volí podle své proudové zatíži­telnosti v normálním provozu – u střídavého proudu se udává efektivní hodnota (r. m. s. – root-mean-square) střídavého proudu.
 • Zařízení musí odolávat proudům, které jím mohou procházet v mimořádných podmín­kách po dobu, která je určena charakteris­tikami ochranných prvků.
 • Má-li frekvence vliv na zařízení, musí jme­novitá frekvence zařízení odpovídat frekven­ci obvodu, na který je zařízení připojeno.
 • Nejsou-li během instalace učiněna jiná vhodná bezpečnostní opatření, musí být celé zařízení zvoleno tak, aby během normálního provozu, včetně spínání, nepůsobilo škodli­vě na ostatní zařízení ani na zdroj.
 • Každé zařízení včetně vedení musí být uspořádáno tak, aby byl usnadněn jeho pro­voz, prohlídka (kontrola), údržba a přístup k jeho spojům. Tyto možnosti přístupu ne­smí být podstatně omezeny montáží zaří­zení do krytů nebo komor.
 • Vedení musí být uspořádána nebo označe­na tak, aby je bylo možné identifikovat pro kontrolu, zkoušení, opravy nebo pro změny.
 • Označení vodičů:
  Vodič PEN (je-li instalován) musí být označen některým z těchto způsobů:
  – barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích;
  – modře po celé délce vodiče a navíc ozna­čením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích.
  Vodiče PEL a PEM (jsou-li instalovány) musí být označeny barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích u spojů.
Pozn.:
Označení vodičů musí být v souladu s požadavky ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN EN 60446 ed. 2 a ČSN 33 0165.
 
Barevné nebo číselné označení není po­žadováno:
 • pro vodiče koaxiálních kabelů;
 • pro kovový plášť či pancíř vodiče (je-li použit jako ochranný vodič);
 • pro holé vodiče v případě, že stálé označe­ní není možné s ohledem na vnější vlivy, např. agresivní atmosféru či znečištění;
 • pro kovové prvky konstrukce nebo další kovové části použité jako ochranný vodič;
 • pro neživou část používanou jako ochranný vodič;
 • pro venkovní vedení.
Podle vhodnosti se použije schéma zapojení, diagramy nebo tabulky v sou­ladu s ČSN EN 61346-1 a souborem EN 61082, kde se uvede zejména:
 • druh a složení obvodu (místa napájených obvodů, počet a dimen­zování obvodu, druh vedení);
 • údaje nezbytné pro identifikaci prvků plnících funkci ochrany, odpojovací a spínací a jejich umístění.
Pozn.:
Schémata a dokumenty musí obsahovat především tyto údaje:
 • typ a průřez jader vodičů,
 • délku obvodů,
 • druh a typ ochranných prvků,
 • jmenovitý proud nebo nastavení ochranných prvků,
 • určený zkratový proud a zkratovou odolnost ochranných prvků.
Pozn.:
Tyto informace musí být poskytnuty pro každý obvod instalace (do­poručuje se tyto informace doplňovat při každé úpravě instalace).
 
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Všeobecně
 • Soulad s normami
 • Provozní podmínky a vnější vlivy
 • Přístupnost
 • značování
 • Schémata
 • Ochrana před škodlivým vzájemným působením
 • Elektromagnetická kompatibilita
 • Opatření související s proudy ochrannými vodiči
 • Transformátor
 • Signalizační obvody
Dále obsahuje tyto přílohy:
A (Stručný seznam vnějších vlivů),
B (Vzájemná závislost teploty, relativní vlhkosti a absolutní vlhkos­ti vzduchu),
C (Hodnocení z hlediska mechanického namáhání),
D (Rozdělení makroprostředí),
E (Přípustné proudy ochranným vodičem elektrického zařízení),
ZA (Vnější vlivy),
ZB (Způsoby označení vodičů PEN v různých zemích),
ZC (Označení žil vodičů),
ZD (Zvláštní národní podmínky),
ZE (Odchylky typu A),
 
Bibliografie a přílohu NA, NB NC (upřesňující informace pro ČR).
 
ČSN 33 2000-5-51 ed. 2/Změna Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektric­ká zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy (vydání duben 2010)
 
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010.
 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Změna Z1 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (vydání duben 2010)
 
Změna vyplývá ze zavedení HD 60364-5--51:2009 jako ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010, která nahrazuje ČSN 33 2000-5-51 ed. 2.
 
Od této normy byly odvozeny a doplněny národní doplňky do ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Tyto doplňky v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 bylo třeba uvést do souladu s nově vydávanou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.
 
Touto změnou se do ČSN 33 200-4-41 ed. 2 též zapracovává znění pří­lohy NM ČSN 33 2000-3:1995 týkající se přiřazení vnějších vlivů z hle­diska nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 
Pozn.:
HD 384.3 S1 (ČSN 33 2000-3) byl nahrazen HD 60364-1 (ČSN 33 2000-1 ed. 2) a HD 60364-5-51 (ČSN 33 2000-5-51 ed. 3). Vzhle­dem k tomu, že do ČSN 33 2000-3 byly zapracovány i národní do­plňky a nové normy ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 tyto doplňky již nepřevzaly.
(pokračování)