časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (100)

|

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

Důležitost souboru norem ČSN 33 2000, který zavádí soubor HD 384 (nově HD 60364) a soubor IEC 364 (nově IEC 60364) pod společným názvem Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení (od roku 2003 Elektrické instalace budov a od roku 2007 Elektrické instalace nízkého napětí), není třeba zvlášť zdůrazňovat, neboť to dokladuje i prodejnost jednotlivých norem tohoto souboru. V současné době jak v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice), tak i v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) probíhá prověrka (revize) stávajících norem tohoto souboru a jejich doplnění o nové normy. Do soustavy ČSN jsou zaváděny všechny normy daného souboru překladem.
 
Jde především o tyto normy:
 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality (vydání duben 2010),
 • ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality (vydání březen 2010),
 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (vydání duben 2010),
 • ČSN 33 2000-7-721 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech (vydání duben 2010),
 • ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu (vydání květen 2010).
Uvedené normy budou vycházet v nejbližší době a časopis Elektro bude o těchto normách postupně informovat. Předmětem tohoto příspěvku jsou dvě normy z uvedeného seznamu, a to ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 a ČSN 33 2000-7-709.
 

Nové normy a změny norem

ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
(vydání duben 2010)
 
Tato norma je identickým převzetím harmonizačního dokumentu HD 60364-7-708:2009, který je převzetím mezinárodní normy IEC 60364-7-708:2007 s modifikacemi (pozn.: společné modifikace jsou v normě vyznačeny svislou postranní čarou po levé straně textu). Uvedená norma s účinností od 1. dubna 2012 nahrazuje ČSN 33 2000-7-708 ed. 2:2006 (souběžná platnost).
 
Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou:
 • požadavky této normy jsou uspořádány v souladu s ostatními částmi souboru ČSN 33 2000,
 • jeden proudový chránič se jmenovitým vypínacím reziduálním proudem 30 mA chrání jeden zásuvkový vývod.
Zvláštní požadavky této části souboru norem ČSN 33 2000 se použijí pro elektrickou instalaci určenou k napájení mobilních domů, karavanů nebo stanů v kempech a parcích určených pro táboření, jakož i v podobných lokalitách (pozn.: pro elektrickou instalaci karavanů bude platit ČSN 33 2000-7-721:2010).
 
Pozn.:
Pro zbytek elektrické instalace kempinků platí všeobecná ustanovení ze souboru norem ČSN 33 2000 společně se zvláštními požadavky z části 7.
 
Tato norma mj. uvádí:
 • Jmenovité napájecí napětí elektrických instalací pro napájení nesmí překročit AC 230 V při jednofázovém napájení nebo 400 V při třífázovém napájení.
 • Pro připojení elektrického zařízení stanovišť karavanů je možné použít tyto způsoby provedení napájecího vedení:
  – kabelovým vedením (kabelové vedení se ukládá minimálně v hloubce 0,5 m);
  – venkovním vedením (všechny vodiče venkovního vedení musí být izolované).
 • Koncový obvod určený k připojení mobilního domu nebo karavanu musí být chráněn samostatně proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA. V každém případě musí být odpojován i nulový vodič.
 • Každý zásuvkový vývod musí být chráněn samostatně proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA. V každém případě musí být odpojován i nulový vodič.
 • V každém skříňovém rozváděči musí být nainstalován alespoň jeden odpojovací přístroj. Tento přístroj musí odpojit všechny pracovní vodiče, včetně nulového (středního) vodiče.
 • Zásuvky musí být umístěny tak, aby jejich dolní část byla ve výšce 0,5 až 1,5 m nad zemí.
 • Všechny použité zásuvky musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44 nebo musí mít tento stupeň ochrany zajištěný dodatečným krytem.
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Definice
 • Účel, napájení a stavba
 • Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti
 • Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem
 • Výběr a stavba elektrického zařízení
 • Ostatní zařízení
Dále obsahuje tyto přílohy:
ZA (Zvláštní národní podmínky),
ZB (Odchylky typu A).
 
ČSN 33 2000-7-708 ed. 2/Změna Z1 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích
(vydání duben 2010)
 
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-7-708:2006, ČSN 33 2000-7-708 ed. 3:2010.
 
ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality
(vydání březen 2010)
 
Tato norma je identickým převzetím harmonizačního dokumentu HD 60364-7-709:2009, který je převzetím mezinárodní normy IEC 60364-7-709:2007 s modifikacemi (pozn.: společné modifikace jsou v normě vyznačeny svislou postranní čarou po levé straně textu).
 
Zvláštní požadavky této části souboru norem ČSN 33 2000 se použijí pro elektrickou instalaci určenou k napájení jachet, člunů a obytných člunů (hausbótů), v přístavech a podobných lokalitách (pozn.: v této části se přístavem rozumí přístav a podobné lokality určené ke kotvení).
 
Pozn.:
Pro zbytek elektrické instalace přístavů a podobných lokalit platí všeobecná ustanovení ze souboru norem ČSN 33 2000 společně se zvláštními požadavky z části 7 tohoto souboru.
 
Tato norma mj. uvádí:
 • Jmenovité napájecí napětí elektrických instalací pro napájení nesmí překročit AC 230 V při jednofázovém napájení nebo 400 V při třífázovém napájení.
 • Elektrické zařízení navržené a instalované na nebo nad přístavní hrází, molem nebo přístavním pontonem musí mít ochranu krytem minimálně IP4X, aby bylo chráněno před výskytem velmi malých předmětů (AE3).
 • Každý koncový obvod určený k připojení hausbótu musí být chráněn samostatně proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Proudový chránič musí odpojovat všechny pracovní vodiče, včetně nulového vodiče.
 • Každý zásuvkový vývod musí být chráněn samostatně proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Proudový chránič musí odpojovat všechny pracovní vodiče, včetně nulového vodiče.
 • V každém skříňovém rozváděči musí být nainstalován alespoň jeden odpojovací přístroj. Tento přístroj musí odpojit všechny pracovní vodiče, včetně nulového (středního) vodiče.
 • Každá zásuvka musí být v uzavíratelném krytu.
 • Zásuvky se instalují v rozváděči (rozvodnici) nebo v samostatném ochranném pouzdru.
 • Z jednoho zásuvkového vývodu může být napájeno pouze jedno plavidlo pro volný čas – obytný člun nebo hausbót.
 • Všechny použité zásuvky musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44 nebo musí mít tento stupeň ochrany zajištěný dodatečným krytem.
 • V případě výskytu vnějšího vlivu AD5 je nutné zajistit stupeň ochrany krytem min. IPX5, v případě výskytu vnějšího vlivu AD6 stupněm ochrany IPX6.
Příklady způsobů napájení v přístavištích jsou uvedeny (vyobrazeny) v příloze A této normy:
 • přímé jednofázové napájení,
 • přímé jednofázové napájení s ochranným oddělovacím transformátorem na lodi,
 • přímé třífázové napájení,
 • přímé třífázové napájení s ochranným oddělovacím transformátorem na lodi,
 • o přímé jednofázové napájení s oddělovacím transformátorem na břehu.
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Definice
 • Účel, napájení a stavba
 • Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti
 • Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem
 • Výběr a stavba elektrického zařízení
 • Ostatní zařízení
Dále obsahuje tyto přílohy:
A (Příklady způsobů napájení v přístavištích),
B (Příklad instruktážních pokynů pro přístaviště),
ZA (Zvláštní národní podmínky),
ZB (Odchylky typu A).
(pokračování)
 

U příležitosti jubilejního stého pokračování seriálu článků o normách bychom rádi poděkovali autorovi Ing. Vincentovi Csirikovi za dosavadní téměř desetiletou skvělou spolupráci na tomto projektu. Tento seriál článků z oblasti technické normalizace má u čtenářů časopisu Elektro velký ohlas, a proto se dohodl šéfredaktor časopisu Elektro Ing. Kohutka s autorem Ing. Csirikem, že tento seriál bude pokračovat i nadále stejným způsobem, včetně číslování jednotlivých částí, tj. příští příspěvek bude mít označení Nové normy ČSN (101). Jen pro připomenutí budiž zde uvedeno několik skutečností souvisejících s tímto projektem.
 
V roce 2001 oslovila redakce časopisu Elektro Ing. Vincenta Csirika, aby jako pracovník tehdejšího Českého normalizačního institutu (ČSNI) pravidelně informoval čtenáře časopisu Elektro o nových elektrotechnických normách (ČSN).
 
S přihlédnutím k postavení ČSNI (později ČNI), vyplývajícímu ze zákona č. 22/1997 Sb., nebylo možné podávat výklady, které se týkaly aplikování ČSN na konkrétní podmínky. Proto považoval autor seriálu za užitečné podávat informace o nových elektrotechnických normách a jejich dopadu na dosavadní ČSN. Účelem těchto informací nebyl (a není) podrobný popis všech změn, které v oblasti elektrotechnické normalizace probíhají, ale upozornění na některé nové (důležité) elektrotechnické normy.
 
Rozhodnutím č. 50/2008 ministra průmyslu a obchodu z 18. března 2008 byl k 31. prosinci 2008 ČNI zrušen. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly činnosti tvorby a vydávání ČSN převedeny na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ*)).
 
Od ledna 2009 začal tedy Ing. Csirik přispívat do časopisu Elektro již jako pracovník ÚNMZ a tento příspěvek je jeho jubilejním stým pokračováním. Redakce Elektro přeje autorovi seriálu do další stovky úspěšných příspěvků pevné zdraví, hodně inspirace a neutuchající optimismus, který je ostatně pro Ing. Csirika charakteristický.
(redakce)
 

*) ÚNMZ byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Oblast normalizace nyní zajišťuje v ÚNMZ odbor technické normalizace.