časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN

|

číslo 1/2002

Standardizace

Nové normy ČSN (10)

Ing.Vincent Csirik, ČSNI

V oblasti elektrotechniky v dopravě v posledním období dochází k nebývalému růstu tvorby evropských norem EN. V této oblasti převažují evropské normy vypracované pouze v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice), které nepřejímají mezinárodní normy IEC. Označení takových evropských norem začíná po písmenném označení EN číslicí 50.

Evropské normy v oblasti elektrotechniky v dopravě jsou do soustavy ČSN zaváděny překladem a zařazují se do tříd podle povahy jednotlivých norem. ČSN přejímající evropské normy předpisového charakteru (v oblasti elektrotechniky) jsou zařazovány do třídy 33. Existují však i výjimky, a to v případech, kdy je zaváděnou evropskou normou nahrazována stávající přepisová norma, která byla původně zařazena do jiné třídy (např. 34).

Oblast působnosti elektrotechniky v dopravě vymezuje Technická normalizační komise TNK 126 „Elektrotechnika v dopravě“, která byla založena v listopadu 1997 jako poradní orgán ředitele ČSNI. Přitom rozsah působnosti TNK 126 je odvozen od mezinárodní spolupráce v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice).

TNK 126 zahrnuje tyto technické komise TC a subkomise SC:

 • IEC TC 9 (CENELEC TC 9X, XA, XB, XC) Elektrická trakční zařízení,
 • IEC TC 22, SC 22 A až G (CENELEC TC 22X) Výkonové polovodiče,
 • IEC TC 69 (CENELEC TC 69X) Elektromobily,
 • IEC TC 80 (CENELEC TC není, práci zajišťuje technický výbor – BT) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy.

Nové normy v uvedené oblasti

ČSN EN 50207 (33 3550) Drážní zařízení – Elektronické výkonové měniče pro drážní vozidla (vydání – prosinec 2001)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50207:2000 a platí pro výkonové elektronické měniče instalované na drážních vozidlech a určené pro napájení:

 • trakčních obvodů,
 • pomocných obvodů hnacích vozidel, osobních vozů a tažených vozidel.

Tato norma platí, je-li použitelná, i pro všechna ostatní trakční vozidla, např. i pro trolejbusy.

Norma definuje terminologii, provozní podmínky, všeobecné charakteristiky a zkušební metody elektronických výkonových měničů na drážních vozidlech.

V kapitole 2 této normy je uvedeno 35 normativních odkazů, mimo jiné i soubor předpisových norem ČSN EN 50121 „Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita“, o kterém již byla podána informace v ELEKTRO 2001, č. 5 a č. 7-8.

Tato otázka je velmi důležitá, neboť měnič vytváří rušení šířené vedením nebo vyzařováním, které může ovlivňovat napájení, sdělovací nebo zabezpečovací systémy nebo jiná zařízení ve vozidle nebo v bezprostředním okolí dopravního systému. Vstupní proud měniče běžně obsahuje harmonické a interharmonické složky, které jsou vyvolány harmonickými v trakčním napájení nebo jsou vytvářeny měničem.

V normě je mimo jiné uvedeno, že dokumentace (dodávaná výrobcem) pro používání a údržbu musí zahrnovat:

 • technickou specifikaci (vč. popisu funkce),
 • specifikaci typové a výrobní kusové zkoušky, včetně zkušebních podmínek,
 • výsledky stanovených zkoušek (certifikát o zkouškách),
 • pokyny pro uvádění do provozu,
 • pokyny pro provoz,
 • pokyny pro údržbu,
 • pokyny pro opravy,
 • popis speciálních nástrojů pro účely údržby a oprav,
 • program výcviku a podpůrné prostředky – (po dohodě mezi výrobcem a uživatelem),
 • uvedení materiálů, s nimiž se musí zacházet jako se zvláštním odpadem.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • rozsah platnosti,
 • definice,
 • společná ustanovení,
 • přímé trakční měniče,
 • nepřímé trakční měniče,
 • pomocné měniče,
 • polovodičové spínací jednotky (SDU).

Mimo to obsahuje dvě informativní přílohy A a B.

Příloha A uvádí Schémata zapojení základních měničů a příloha B zahrnuje Přehled dohod mezi výrobcem a uživatelem.

Norma řeší také otázky Bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti.

Pozn.: Z mezinárodních norem má IEC 1287-1:1995 „Výkonové měniče instalované na drážních vozidlech – Část 1: Charakteristiky a metody zkoušení“ v podstatě stejný rozsah platnosti a obdobný obsah jako tato norma.

ČSN EN 50152-3-2 (33 3580) Drážní zařízení – Pevné instalace – Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC – Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC – Jednofázové transformátory proudu (vydání – prosinec 2001)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50152-3-2:2001. Vztahuje se na jednofázové transformátory proudu pro drážní zařízení napájená z trolejových vedení 15 kV, 16 2/3 Hz a 25 kV, 50 Hz.

Tyto transformátory proudu se používají především pro:

 • měření,
 • ochranu.

V ČSN EN 50152-3-2 jsou uvedeny zvláštní požadavky pro transformátory proudu, které se používají u pevných instalací střídavých jednofázových drážních zařízení.

Norma obsahuje tyto kapitoly:

 • rozsah platnosti,
 • normativní odkazy,
 • definice,
 • provozní podmínky, vcharakteristiky a použití,
 • jmenovité hodnoty a požadavky na konstrukci,
 • zkratová odolnost na primární straně, vzvláštní provedení a konstrukční charakteristiky,
 • jiné požadavky.

ČSN EN 50152-3-3 (33 3580) Drážní zařízení – Pevné instalace – Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC – Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC – Jednofázové indukční transformátory napětí (vydání – prosinec 2001)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50152-3-3:2001. ČSN EN 50152-3-3 se vztahuje na jednofázové indukční transformátory napětí pro drážní zařízení napájená z trolejových vedení 15 kV, 16 2/3 Hz a 25 kV, 50 Hz. Tyto transformátory napětí se používají především pro:

 • indikaci napětí,
 • měření,
 • ochranu.

V normě jsou uvedeny zvláštní požadavky pro transformátory napětí, které se používají u pevných instalací střídavých jednofázových drážních zařízení.

Tato norma se používá spolu s ČSN EN 60044-2 (35 1358) „Přístrojové transformátory – Část 2: indukční transformátory napětí“.

Norma obsahuje tyto kapitoly:

 • rozsah platnosti,
 • normativní odkazy,
 • definice,
 • provozní podmínky,
 • charakteristiky a použití,
 • jmenovité hodnoty a požadavky na konstrukci,
 • odolnost proti přepětí a zkratová odolnost,
 • ferorezonance,
 • zvláštní provedení a konstrukční charakteristiky,
 • zkoušky,
 • jiné požadavky.