Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Nové normy ČSN

číslo 1/2002

Standardizace

Nové normy ČSN (10)

Ing.Vincent Csirik, ČSNI

V oblasti elektrotechniky v dopravě v posledním období dochází k nebývalému růstu tvorby evropských norem EN. V této oblasti převažují evropské normy vypracované pouze v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice), které nepřejímají mezinárodní normy IEC. Označení takových evropských norem začíná po písmenném označení EN číslicí 50.

Evropské normy v oblasti elektrotechniky v dopravě jsou do soustavy ČSN zaváděny překladem a zařazují se do tříd podle povahy jednotlivých norem. ČSN přejímající evropské normy předpisového charakteru (v oblasti elektrotechniky) jsou zařazovány do třídy 33. Existují však i výjimky, a to v případech, kdy je zaváděnou evropskou normou nahrazována stávající přepisová norma, která byla původně zařazena do jiné třídy (např. 34).

Oblast působnosti elektrotechniky v dopravě vymezuje Technická normalizační komise TNK 126 „Elektrotechnika v dopravě“, která byla založena v listopadu 1997 jako poradní orgán ředitele ČSNI. Přitom rozsah působnosti TNK 126 je odvozen od mezinárodní spolupráce v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice).

TNK 126 zahrnuje tyto technické komise TC a subkomise SC:

 • IEC TC 9 (CENELEC TC 9X, XA, XB, XC) Elektrická trakční zařízení,
 • IEC TC 22, SC 22 A až G (CENELEC TC 22X) Výkonové polovodiče,
 • IEC TC 69 (CENELEC TC 69X) Elektromobily,
 • IEC TC 80 (CENELEC TC není, práci zajišťuje technický výbor – BT) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy.

Nové normy v uvedené oblasti

ČSN EN 50207 (33 3550) Drážní zařízení – Elektronické výkonové měniče pro drážní vozidla (vydání – prosinec 2001)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50207:2000 a platí pro výkonové elektronické měniče instalované na drážních vozidlech a určené pro napájení:

 • trakčních obvodů,
 • pomocných obvodů hnacích vozidel, osobních vozů a tažených vozidel.

Tato norma platí, je-li použitelná, i pro všechna ostatní trakční vozidla, např. i pro trolejbusy.

Norma definuje terminologii, provozní podmínky, všeobecné charakteristiky a zkušební metody elektronických výkonových měničů na drážních vozidlech.

V kapitole 2 této normy je uvedeno 35 normativních odkazů, mimo jiné i soubor předpisových norem ČSN EN 50121 „Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita“, o kterém již byla podána informace v ELEKTRO 2001, č. 5 a č. 7-8.

Tato otázka je velmi důležitá, neboť měnič vytváří rušení šířené vedením nebo vyzařováním, které může ovlivňovat napájení, sdělovací nebo zabezpečovací systémy nebo jiná zařízení ve vozidle nebo v bezprostředním okolí dopravního systému. Vstupní proud měniče běžně obsahuje harmonické a interharmonické složky, které jsou vyvolány harmonickými v trakčním napájení nebo jsou vytvářeny měničem.

V normě je mimo jiné uvedeno, že dokumentace (dodávaná výrobcem) pro používání a údržbu musí zahrnovat:

 • technickou specifikaci (vč. popisu funkce),
 • specifikaci typové a výrobní kusové zkoušky, včetně zkušebních podmínek,
 • výsledky stanovených zkoušek (certifikát o zkouškách),
 • pokyny pro uvádění do provozu,
 • pokyny pro provoz,
 • pokyny pro údržbu,
 • pokyny pro opravy,
 • popis speciálních nástrojů pro účely údržby a oprav,
 • program výcviku a podpůrné prostředky – (po dohodě mezi výrobcem a uživatelem),
 • uvedení materiálů, s nimiž se musí zacházet jako se zvláštním odpadem.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • rozsah platnosti,
 • definice,
 • společná ustanovení,
 • přímé trakční měniče,
 • nepřímé trakční měniče,
 • pomocné měniče,
 • polovodičové spínací jednotky (SDU).

Mimo to obsahuje dvě informativní přílohy A a B.

Příloha A uvádí Schémata zapojení základních měničů a příloha B zahrnuje Přehled dohod mezi výrobcem a uživatelem.

Norma řeší také otázky Bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti.

Pozn.: Z mezinárodních norem má IEC 1287-1:1995 „Výkonové měniče instalované na drážních vozidlech – Část 1: Charakteristiky a metody zkoušení“ v podstatě stejný rozsah platnosti a obdobný obsah jako tato norma.

ČSN EN 50152-3-2 (33 3580) Drážní zařízení – Pevné instalace – Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC – Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC – Jednofázové transformátory proudu (vydání – prosinec 2001)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50152-3-2:2001. Vztahuje se na jednofázové transformátory proudu pro drážní zařízení napájená z trolejových vedení 15 kV, 16 2/3 Hz a 25 kV, 50 Hz.

Tyto transformátory proudu se používají především pro:

 • měření,
 • ochranu.

V ČSN EN 50152-3-2 jsou uvedeny zvláštní požadavky pro transformátory proudu, které se používají u pevných instalací střídavých jednofázových drážních zařízení.

Norma obsahuje tyto kapitoly:

 • rozsah platnosti,
 • normativní odkazy,
 • definice,
 • provozní podmínky, vcharakteristiky a použití,
 • jmenovité hodnoty a požadavky na konstrukci,
 • zkratová odolnost na primární straně, vzvláštní provedení a konstrukční charakteristiky,
 • jiné požadavky.

ČSN EN 50152-3-3 (33 3580) Drážní zařízení – Pevné instalace – Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC – Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC – Jednofázové indukční transformátory napětí (vydání – prosinec 2001)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50152-3-3:2001. ČSN EN 50152-3-3 se vztahuje na jednofázové indukční transformátory napětí pro drážní zařízení napájená z trolejových vedení 15 kV, 16 2/3 Hz a 25 kV, 50 Hz. Tyto transformátory napětí se používají především pro:

 • indikaci napětí,
 • měření,
 • ochranu.

V normě jsou uvedeny zvláštní požadavky pro transformátory napětí, které se používají u pevných instalací střídavých jednofázových drážních zařízení.

Tato norma se používá spolu s ČSN EN 60044-2 (35 1358) „Přístrojové transformátory – Část 2: indukční transformátory napětí“.

Norma obsahuje tyto kapitoly:

 • rozsah platnosti,
 • normativní odkazy,
 • definice,
 • provozní podmínky,
 • charakteristiky a použití,
 • jmenovité hodnoty a požadavky na konstrukci,
 • odolnost proti přepětí a zkratová odolnost,
 • ferorezonance,
 • zvláštní provedení a konstrukční charakteristiky,
 • zkoušky,
 • jiné požadavky.