Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo
tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě 19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě…

Více aktualit

Nové čtyřkanálové ScopeMetery Fluke posouvají laťku ručních osciloskopů

Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther, s. r. o.
 
Před dvaceti lety se osciloskopy směle přestěhovaly z laboratoře do provozu. Ruční verze se staly lehčími, robustnějšími a snad­něji ovladatelnými i v těžkých pracovních podmínkách. Výrobce měřicích přístrojů fir­ma Fluke rozšířila tuto revoluci v měření ori­ginálním přístrojem nazvaným ScopeMeter®, a postavila tak vysoký standard v ručních osciloskopech. Scopemetry se tak staly zákla­dem arzenálu přední linie průmyslové údržby.
 

Vývoj standardu

 
Fluke uvedl na trh první rodinu scopeme­trů, řadu 90 v roce 1991. Vytvořil tak novou kategorii přístrojů pro měření elektrických parametrů i jejich průběhů. První verze byly stále velmi svázány s řešeními stolními. Idea vytvořit opravdu odolný přístroj přišla s po­žadavkem z ropné plošiny v Severním moři. Potřebovali tam osciloskop, který vydrží vel­mi tvrdé podmínky při práci v terénu, protože hodina přerušení práce vrtací soupravy sto­jí několik tisíc dolarů. Tak, v tehdejší alian­ci Fluke-Philips vznikl první přístroj nazva­ný ScopeMeter. Přístroj s plochým displejem LCD, bateriovým napájením a odolnou skříní. Originální serie 90 byla v roce 1997 rozšířena o řadu přístrojů Fluke 120 (Fluke 123), nyní již plně v režii vývojářů Fluke, protože divi­ze měřicí techniky firmy Philips tehdy byla odkoupena firmou Fluke. Posléze byla rodi­na Fluke 120 obohacena i o řadu 190, která byla v roce 2001 vybavena barevnými dis­pleji. Nyní Fluke přináší opět revoluční ře­šení v podobě řady Fluke 190 II.
 

Čtyřkanálové scopemetry řady Fluke 190 série II

 
Fluke posouvá opět laťku výše novými mo­dely scopemetru Fluke řady 190 nové série II.
 
Scopemetry Fluke 190 II (obr. 1) poskytu­jí čtyři plně plovoucí kanály (obr. 2) pro prá­ci na řízených pohonech, třífázových výkono­vých systémech, hydraulice, robotických sys­témech a dalších komplexních průmyslových zařízeních. Hledání poruch je mnohem jedno­dušší zobrazením více kanálů současně. Lze tak snadno i ve tvrdých průmyslových pod­mínkách zobrazovat vstupní signál, výstupní signál i signály zpětnovazebních smyček. Zvý­šení počtu kanálů ze dvou na čtyři rozšiřuje oblast použití těchto odolných přístrojů. Nové čtyřkanálové přístroje jsou vybaveny známým a příjemným ovládacím rozhraním z předcho­zí dvoukanálové série Fluke 190 a jsou do­dávány s frekvenčními rozsahy 100 MHz a 200 MHz. Jsou prvními ručními osciloskopy se skutečným krytím IP51 pro ochranu pro­ti stříkající vodě. To znamená, že mnohou být spolehlivě používány v hrubém a špina­vém prostředí průmyslo­vých podmínek bez ne­bezpečí poškození. Jsou také prvními ve své tří­dě, které mají bezpečnost­ní třídu CAT III 1 000 V a CAT IV 600 V elektric­ké bezpečnosti, a jsou tak skutečným silnoproudý­mi osciloskopy odolnými proti až 8 000V přetížení, na rozdíl od mnoha kopií a pokusů o konkurenční řešení, která mají běžné přetížení stolních přístro­jů nebo maximálně kon­čí na CAT III 300 V. Po­užití takovýchto přístrojů v průmyslové praxi pak vede k nepříjemným zklamáním při zničení takovéto kopie při běž­ném měření, i když přístroj vypadal velmi podobně jako Fluke. Bezpečnost uživatele je to­tiž prvním zájmem firmy Fluke, vzhledem k tomu, že průmyslové strojní systémy a výkonová elektronika je instalována v částech rozvodné sítě CAT III a IV.
 

Inovativní řízení napájení

 
Jak Fluke zdvojnásobil schopnosti scopemetrů bez významného zvětšení rozměrů, hmotnosti a spotřeby? Zatímco rozvoj stol­ních osciloskopů pro vývoj a výzkum je tla­čen šíří pásma a velikostí paměti, pro průmys­lové ruční osciloskopy je nejdůležitější účinné řízení spotřeby. Je to dáno tím, že ventilátory a mřížky v těsné skříni s krytím IP51 nejsou možné a každá watthodina dodávaná baterií je třeba pro prodloužení pracovní doby přístroje. Fluke obešel toto výkonové dilema speciálním zákaznickým integrovaným obvodem. Přechod od dvou- k čtyřkanálovému přístroji představo­val pro Fluke zajímavou výzvu. Čtyři kanály vyžadují čtyři převodníky AD, a ty mají větší spotřebu než dva v předchozí verzi. Vzhledem k zadání, kdy byl stanoven požadavek na krytí IP51 pro zajištění použití v průmyslovém pro­středí; toto však nedovoluje použít ventiláto­ry a mřížky. Proto byl nastaven limit spotře­by 7 W. Bylo třeba mnohem více integrovat na jeden čip s malou spotřebou a vyvinout pro řady Fluke 190 II úplně nový zákaznický ob­vod. Dalším vylepšením jsou samostatná dvíř­ka pro výměnu baterie. U starší řady Fluke 190 bylo toto opomenuto. U nové řady si tuto úpra­vu vyžádali zákazníci a přinesla pohodlí výmě­ny akumulátoru bez nutnosti servisního zásahu.
 

Proč izolované vstupy?

 
Průmyslové osciloskopy, používané pro měření vyššího napětí, vyžadují plně navzá­jem plovoucí a izolované kanály s ochranou přetížení v CAT III nebo CAT IV. Takové ře­šení chrání jednak uživatele, testované zaří­zení, ale i vlastní osciloskop. Na rozdíl od scopemetrů Fluke 190 II stolní osciloskopy mají zemnicí vstupy spojeny se společnou zemí. To může být potenciálně nebezpečné v situacích, kdy měříme na kombinaci vy­sokého a malého napětí, tedy na výkonové části a současně na řídicí elektronice. Je také důležité izolovat kanály z důvodů přesné­ho měření plovoucích napětí v mnoha průmyslových aplikacích. Scopemetry používa­jí kombinace optické a galvanické izolace. Toto zajišťuje plně plovoucí vstupy a chrá­ní uživatele bez nutnosti dalších diferenci­álních sond (obr. 2)
.

Ovládací rozhraní inspirované uživateli

 
Také respektování potřeb uživatelů umož­nilo firmě Fluke vylepšit nové modely. Ty­pickými uživateli scopemetru nejsou běžní uživatelé stolních osciloskopů, takže funk­ce jako automatické spouštění okamžitě po přiložení měřicí sondy jsou jimi velice ce­něny. Uživatelské rozhraní původní verze scopemetrů řady 190 si vynutili uživatelé, takže Fluke 190 Serie II zachovává důvěrně známé a příjemné rozložení ovládání i zob­razení. Ale byla přidána užitečná vylepše­ní, jako podsvícená ovládací tlačítka a vět­ší jasnější barevný displej. Dále pak malá, ale cenná vylepšení, jako je šroub pro při­pevnění přístroje na stativ pro snazší prá­ci při měření v provozu nebo bez­pečnostní prvek používaný u většiny přenosných přístrojů – zámek Ken­sington, jaký používají notebooky, pro zabezpečení scopemetru proti krádeži při déletrvajícím měření. Vedle těch­to rafinovaných vylepšení v hardwa­ru, byl i software upraven na míru po­třebám servisu a údržby v průmyslu. Jako příklad uveďme možnost zno­vu přehrát až 100 obrazovek zachycené­ho měření, což umožní uživateli jit zpět v čase a prohlížet přechodové jevy nebo snadněji nalézt přehlédnuté odchylky v sig­nálu. Favorité firmy Fluke, jako jsou funk­ce Connect &ViewTM pro okamžité syn­chronizování signálu, ScopeRecordTM pro analýzu přes předpokládané periody a TrendPlotTM pro vykreslování dat, jsou přiroze­ně i v nové řadě. Byl však vylepšen způsob připojení scopemetru k PC. Pro komuni-kaci je v nové řadě Fluke 190 II použito rozhraní USB. Umožní to mnohem rychlejší přenos dat do PC i nastavování přístro­je, ale také přetažení průběhů, kopií obrazo­vek i nastavení přístroje pomocí programu FlukeViewTM. Rozhraní USB jsou dvě, jedno pro komunikaci s PC a druhé pro za­sunutí přenosné paměti. Tato rozhraní jsou také izolována, stejně jako vstupy osciloskopu (obr. 3).
 
Srovnáme-li tyto a další vlastnosti nové řadu scopemetrů Fluke s potřebami uživate­lů a s tím, co je v této oblasti na trhu, musíme konstatovat, že Fluke posunul průmyslové os­ciloskopy o značný kus dále a podařilo se mu novou řadou Fluke 190 II překročit vlastní stín stále vynikající a nepřekonané řady Fluke 190.
 
Další informace na:
Blue Panther, s. r. o.
Mezi Vodami 29
143 00 Praha 4 – Modřany
 
Obr. 1. Nová řada scopemetrů Fluke 190 II
Obr. 2. Čtyřkanálový vstup
Obr. 3. USB rozhraní
Obr. 4. Ukázka obrazovky