časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nová verze programového vybavení pro analyzátor kvality sítě C.A 8334

|

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nová verze programového vybavení pro analyzátor kvality sítě C.A 8334

Ing. Jiří Ondřík,
GHV Trading spol. s r. o.

Odbornou veřejnost jsme postupně seznámili s trojfázovým analyzátorem kvality elektrické sítě typu CA 8334 (viz Elektro 4/2002 a Elektro 8-9/2003). Součástí dodávky tohoto přístroje (a tedy součástí jeho ceny) je také CD ROM s programem QalistarView, pracujícím v systému Windows 9x, NT4, 2000, Me XP. Popis přístroje včetně možností programu čtenář nalezne ve výše zmíněných článcích nebo na vebových stránkách: www.ghvtrading.cz, v menu: Prezentace/Odborné články. Obr. 1
V letošním roce uvedla firma Chauvin Arnoux na trh novou verzi programového vybavení nazvanou DataViewerProfessional Tento „profesionální“ program rozšiřuje využití analyzátoru oproti standardní verzi zejména v oblasti posuzování kvality podle normy ČSN EN 50160, navíc je vybaven funkcí pro měření dlouhodobého blikání (flickeru). Program umožňuje zadání převodního poměru napěťových transformátorů a nabízí větší možnosti v oblasti zpracování dat.
V následujícím článku seznámíme čtenáře s některými vybranými funkcemi tohoto nového programu.

DataViewer Professional

Po instalaci a zvolení komunikačního rozhraní a přenosové rychlosti se otevře okno pro výběr měřicího přístroje. Z nabídky je patrné, že DataViewer Professional lze použít i pro jiné přístroje firmy Chauvin Arnoux (např. pro měřiče izolace CA 6543, CA 6547, CA 6549). Je-li přístroj již připojen k PC a je správně nastaveno komunikační rozhraní, příp. přenosová rychlost, bude připojený přístroj identifikován automaticky. Poté se na obrazovce objeví okno znázorněné na obr. 1.

Obr. 2

V horním okénku je vidět průběh napětí a proudu v režimu sledování, v dolním podíl jednotlivých harmonických proudu ve fázi L1. Tyto zobrazované veličiny se volí kliknutím v nabídce na pravé straně obrazovky. Velikost oken se dá měnit, okna se dají přesouvat, lze je také zavřít, případně přidat další okna s požadovanými informacemi (např. tabulka s naměřenými hodnotami – viz symbol tabulky na horní liště). V levém horním rohu jsou znázorněny informace o použitém komunikačním rozhraní, přenosové rychlosti a typu připojeného přístroje. Další řádky přinášejí informace o stavu, ve kterém se analyzátor právě nachází (je-li v režimu záznamu, přechodných dějů, nebo alarmů). Poslední dva řádky informují o stavu baterie a aktuálním čase (odečteném z přístroje). Jestliže je pak zvolena funkce „konfigurace„, ukáže se obrazovka znázorněná na obr. 2.

Zde je možné vidět hlavní funkce přístroje: SETUP, DISPLEJ, ALARM, ZÁZNAM, TRANSIENTS (přechodné děje) a EN50160.

Obr. 3

1. Funkce SETUP

umožňuje výběr zapojení přístroje do obvodu, volbu vhodných převodníků proudu, případně převodní poměr napěťových transformátorů. Volba probíhá kliknutím na požadovaný symbol. Volitelný je dále jmenovitý kmitočet sítě 50/60 Hz a je zde možné také zvolit, zda do vypočítaných parametrů zahrnout i harmonické složky, či nikoliv. V okně pro výběr zapojení do instalace je možnost nastavení vlastních hodin přístroje.

2. Funkce DISPLEJ

slouží k nastavení jasu a kontrastu displeje. Zde je možné přidělit barvy proudům a napětím jednotlivých fází, zvolit způsob zobrazení data a času a vybrat komunikační jazyk.

3. Funkce ALARM (obr. 3)

slouží k nastavení parametrů pro sledování „alarmových„ dějů. Sloupec na levé straně umožňuje vybrat veličiny, jejichž parametry je účelné sledovat (Arms, Vrms, Hz, W, VPST apod.). Nyní lze vybrat fáze, které jsou důležité, a harmonickou složku. Nastavený limit (Threshold) představuje hodnotu, jejíž překročení bude vyhodnoceno jako „alarm„.

Obr. 4

Okénko „hystereze„ umožňuje nastavení hodnoty v procentech z hranice alarmu pro návrat do klidového stavu. Uživatel si zde může také nastavit – budou-li jako alarm vyhodnoceny – hodnoty menší nebo větší než nastavený limit.

Na obr. 4 lze vidět výpis všech alarmových hlášení, uložených v přístroji. Tabulka obsahuje informace o měřené fázi, harmonických, hodnotě a čase, kdy se alarm objevil, a délce jeho trvání (Duration). Jak je z obr. 3 patrné, vybral si uživatel pro zobrazení „všechny fáze„. Nyní si může vybrat jeden nebo více záznamů z výpisu a po stisknutí klávesy „Download to Database„ si je může uložit do databáze. Program samozřejmě nabídne možnost zvolit si jméno souboru.

Nakonec lze ještě využít okna pro doplňující informace, které jsou uvedeny v závěru protokolu (hlavička s uvedením, pro koho bylo měřeno a kým ). Po uzavření pracovního okna se program ještě dotáže, chce-li si uživatel uloženou databázi prohlédnout.

GHV Trading, s. r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4
fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz