časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nová řada příruček pro zkoušky elektrotechniků

číslo 12/2003

odborná literatura

Nová řada příruček pro zkoušky elektrotechniků

Jan Lojkásek,
IN-EL, spol. s r. o.

V říjnu 2003 vydala firma IN-EL, spol. s r. o., již třetí příručku pro zkoušky elektrotechniků, tentokrát pro zkoušky projektantů elektrických instalací. Touto příručkou je ukončena řada základních učebních textů pro zkoušky a přezkušování elektrotechniků podle stávající vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění.

Nabídka příruček z vydavatelství IN-EL

1. Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost
Svazek 62 základní edice ELEKTRO
Autor: Ing. Michal Kříž
Cena: 189 Kč (z toho DPH 5 %, tj. 9 Kč)
Formát: A5, 214 stran, 61 obrázků, 34 tabulek, 2 přílohy

Elektrotechnika se stala tak širokým oborem, že již není možné, aby jedinec obsáhl veškerá její odvětví. Přesto však je třeba vidět, že má společný základ, z něhož vycházejí i zásady bezpečnosti uplatňované v celé její šíři. Právě tomuto základu se věnuje uvedená příručka – první z nové řady příruček pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti. Má za účel rozlišit požadavky na základní odbornou způsobilost od požadavků na odbornou způsobilost vedoucích elektrotechniků a projektantů, kterým budou věnovány další příručky. Ovšem ani tato řada příruček si nečiní nárok na to, aby obsáhla veškerou elektrotechnickou problematiku, a tak poznatky týkající se jednotlivých druhů a napětí elektrických zařízení budou zájemci čerpat z dalších publikací.

Zmiňovaná příručka je zaměřena zejména na podání výkladu základních poznatků, jež jsou důležité, aby elektrotechnici uměli rozpoznat nebezpečí, která mohou vznikat při provozu elektrického zařízení. Nemusí přitom jít pouze o nebezpečí pro osoby, ale i ohrožení majetku a okolí. Součástí příručky je i kapitola pojednávající o poskytování první pomoci při úrazech elektřinou. Tato část vychází z jednoduchých základních vztahů nutných k pochopení elektrických jevů. Na nich jsou založeny funkce elektrických zařízení i působení prostředků ochrany před nebezpečím, které elektřina vyvolává.

Na tento základ navazuje další část, v níž jsou vysvětleny zásady bezpečnosti v elektrotechnice, které jsou založeny na způsobu provedení zařízení a také na opatřeních, jež musí být dodržována při práci a obsluze zařízení. K tomu je nezbytné znát např. význam bezpečnostních barev, určitých značek i zásady péče o zařízení. Při práci na zařízeních a při jejich obsluze je rovněž důležité používat předepsané pomůcky a pracoviště je nutné odpovídajícím způsobem zajistit – tomu je věnována další část.

Základní znalostí každého elektrotechnika je okruh otázek ochrany před úrazem elektrickým proudem. Ačkoliv podstata ochrany zůstává po mnoho desetiletí nezměněná, sjednocuje se její celkové pojetí tak, aby stejné zásady byly uplatňovány ve všech elektrotechnických oborech. Přestože jsme byli zvyklí pohlížet na ochranu před dotykem téměř výhradně jako na problematiku silnoproudé elektrotechniky, musí se s ní vyrovnávat i výrobci zařízení informační techniky stejně jako pracovníci, kteří tato zařízení montují a instalují. Proto je uvedené problematice věnována jedna z nejobsáhlejších kapitol.

Aby elektrické zařízení nebylo při poruše některé své funkce ohroženo a neohrožovalo okolí, je nutné dbát na dodržení zásad jeho provedení a připojení. Zařízení musí být chráněno před zkraty a nadproudy. Zároveň je třeba zajistit, aby při poruše byla odpojena jen jeho nezbytně nutná část. Zásadám správného provedení, připojení a ochrany zařízení před nadproudy je věnována další část příručky.

V neposlední řadě je třeba u elektrických, ale též u neelektrických zařízení zajistit ochranu před bleskem. Její provedení záleží na důležitosti objektu, rovněž i na míře jeho ohrožení a na počtu osob v objektu. Před nepřímými účinky blesku, jimiž jsou přepětí, je zapotřebí chránit citlivá elektronická zařízení. Problematice této ochrany, která vystupuje stále více do popředí, je věnován závěr příručky.

Na konci jednotlivých kapitol jsou kontrolní otázky včetně stručných odpovědí, popř. odkazu na příslušnou pasáž v textu.

Příručka, jež obsahuje standard požadavků na znalosti ohledně základní odborné způsobilosti elektrotechniků, by měla být dobrou pomůckou pro jejich přípravu ke zkouškám i užitečným materiálem pro každodenní elektrotechnickou praxi. Rovněž by se měla stát základním studijním materiálem pro žáky učilišť, středních, vyšších a vysokých škol elektrotechnických oborů.

Příručka je doporučena ESČ – živnostenským společenstvem začleněným v HK ČR – jako materiál pro přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti elektrotechniků a pro jejich celoživotní vzdělávání.

2. Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací
Svazek 63 základní edice ELEKTRO
Autor: Ing. Karel Dvořáček
Cena: 179 Kč (z toho DPH 5 %, tj. 8,52 Kč)
Formát: A5, 97 stran, 11 obrázků, 21 tabulek

Tato publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost„ (svazek 62) a „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků – všeobecné požadavky„ (svazek 65), aby s nimi vytvořila základ pro vzdělávání odborníků profese elektro.

Příručka vychází ze základního poznání, že projektování elektrických instalací je profese velice náročná na důkladné znalosti nejen vlastní elektrotechniky, ale i dalších oborů, a to ostatních technických zařízení budov (TZB) a stavebních oborů, především hlavní stavební výroby. Při srovnání s TZB je třeba mít na paměti, že elektrickými rozvody jsou stavby většinou stále hustěji protkány, zvláště je-li požadována alespoň základní „inteligence„ budovy. Současně by projektant měl brát zřetel na to, že elektrická instalace může být i při zdánlivě malém odchýlení od hlavních zásad bezpečnosti v elektrotechnice zdrojem úrazu osob, ať již přímo (úrazem elektrickým proudem) nebo zprostředkovaně (např. ohněm iniciovaným elektrickým zařízením), a hmotných škod.

Obsah příručky je členěn do kapitol, jež obsahují všeobecné i odborné požadavky kladené na projektanty oboru elektro.

V první části se zabývá možnostmi a podmínkami zařazení projektanta do procesu výstavby v souladu se stavebním zákonem a jeho možnostmi přispění k hladkému průběhu akce.

Ve druhé, třetí a čtvrté části je rozebrán základ vztahů mezi dodavatelem a odběratelem elektřiny a provozovatelem telekomunikační sítě, který musí projektant elektro znát, zvláště chce-li mít možnost zastupovat investora při projednávání akce s provozovateli těchto zařízení. Pátá část je věnována základnímu předpokladu vhodného návrhu (ale i posouzení) elektrických rozvodů a zařízení – určování vnějších vlivů, zásadám pro vypracovávání protokolů a prezentaci v dokumentaci. Šestá část obsahuje nejzákladnější podmínky bezpečnosti, zvláště bezpečnosti elektrických zařízení určených pro všeobecné využití, včetně ochrany před účinky zkratových proudů. Podrobněji se věnuje nejčastěji využívanému typu ochrany před úrazem elektrickým proudem – ochraně samočinným odpojením od zdroje. Sedmá část popisuje vybrané způsoby provádění elektrických rozvodů, včetně jejich kladů a záporů. V osmé části jsou uvedeny alespoň základy problematiky osvětlování prostorů a budov. Tato kapitola vychází z dosud běžné praxe, kdy návrh převážně umělého osvětlení je požadován od projektanta elektro, bez ohledu na náročnost tohoto úkonu. Devátá část se zabývá základními požadavky na projektovou dokumentaci.

Příručka obsahuje standard všeobecných požadavků na odbornou způsobilost projektantů elektrických instalací. Obsahuje test s 59 otázkami s alternativními odpověďmi, z nichž vždy jedna je správná. Naznačuje, které oblasti po stránce technologické a zejména legislativní a normotvorné musí projektant průběžně sledovat. Pro projektování elektrických zařízení jednotlivých druhů a napětí však bude projektant potřebovat i další studijní materiály – příručky již vydané nebo k vydání připravované.

Tato kniha by měla být základní pomůckou pro přípravu projektantů elektrických zařízení ke zkouškám odborné způsobilosti a k jejich celoživotnímu vzdělávání i užitečným pomocníkem v každodenní praxi. Zcela určitě však bude přínosem i pro elektrotechniky, kteří elektrická zařízení neprojektují.

3. Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků – všeobecná část
Svazek 65 základní edice ELEKTRO
Autor: Jiří Hemerka, dpt.
Cena: 168 Kč (z toho DPH 5 %, tj. 8 Kč)
Formát: A5, 93 stran, 4 obrázky, 1 příloha

Tato publikace navazuje na „Příručku pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost„ (svazek 62 základní edice ELEKTRO). Podává základní přehled požadavků technicko-organizačního a právního charakteru, jejichž znalost je potřebná k získání odborné způsobilosti vedoucího elektrotechnika (v současné době podle § 7 a 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění). U problematiky podrobně zpracované v již vydaných nebo připravovaných příručkách je uvedena pouze stručná informace.

Úvodní část se věnuje právní odpovědnosti vedoucího elektrotechnika a zahrnuje oblasti vyplývající ze zákoníku práce, např. práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, problematiku týkající se prevence bezpečnostních rizik, odpovědnosti za údržbu, kontroly a revize elektrických zařízení atd. Další část se týká státního odborného dozoru a odborné způsobilosti v elektrotechnice. Pojednává o definicích vyhrazených a určených elektrických zařízení, kompetencích, právech a povinnostech pracovníků orgánů státní správy, nejčastějších nedostatcích při školeních, zkouškách a přezkušování odborné způsobilosti pracovníků. V další části jsou zmíněny povinnosti a odpovědnost vedoucích elektrotechniků při montáži a zejména při provozu (tj. při údržbě, opravách a revizích) elektrických zařízení v souvislosti s dodávkami těchto prací a služeb. Uvedeny jsou i důležité pasáže obchodního zákoníku ohledně dodavatelsko-odběratelských vztahů (smlouva o dílo). Navazuje kapitola pojednávající o dokumentaci elektrických zařízení, kde je zdůrazněn její význam pro provoz, údržbu a revize elektrických zařízení. Revizím se věnuje samostatná kapitola.

V nezbytné míře je zde obsažena i problematika související s energetickým zákonem, zejména s elektrickými přípojkami. O otázkách ekologie a ochrany životního prostředí souvisejících s elektrickými zařízeními pojednává další část příručky. Je vysvětleno, co je „elektrotechnický odpad„, jak s ním nakládat, jaká opatření je třeba činit atd. Měření při údržbě, opravách a revizích elektrických zařízení je jednou z nejdůležitějších činností, která ovlivňuje bezpečnost i spolehlivost těchto zařízení. Proto se jedna z kapitol věnuje metrologii. Samotným měřením při údržbě a revizích elektrických zařízení je věnována další rozsáhlá kapitola. Příručka pojednává i o poskytování první pomoci při úrazech elektrickou energií a o povinnostech organizací souvisejících s pracovními úrazy (evidence, hlášení apod.).

Publikace obsahuje standard všeobecných požadavků na odbornou způsobilost vedoucích elektrotechniků. Měla by být základní pomůckou pro přípravu vedoucích elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti, popř. pro jejich certifikaci, i užitečným materiálem pro jejich každodenní praxi.

Příručka je doporučena ESČ – živnostenským společenstvem začleněným v HK ČR – jako materiál pro přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti vedoucích elektrotechniků a pro jejich celoživotní vzdělávání.

Příručky je možné objednat buď prostřednictvím objednacího kuponu, nebo objednávkového formuláře on-line na adrese: www.in-el.cz/obj_inel/formular.asp. Ke každé zásilce poskytuje firma IN-EL, spol. s r. o., zdarma sadu praktických pomůcek pro elektrotechniky, které jsou v době expedice k dispozici. Objednané zboží je zasíláno výhradně na dobírku.