Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2019 vyšlo
tiskem 6. 11. 2019. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2019. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; rozvodny

Hlavní článek
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Aktuality

Cenu ABB za výzkum získal projekt bezbateriového senzoru Grant ve výši 300 000 amerických dolarů získal Ambuj Varshney, který jej využije na…

Rating ČEPS na úrovni Aa3 se stabilním výhledem Ratingová agentura Moody´s aktualizovala ohodnocení akciové společnosti ČEPS na úroveň…

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Co vozí energetici v autě? TETRIS CHALLENGE Co vše se vejde energetikům do auta, které používají metodu práce pod napětím (PPN) –…

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Více aktualit

Nová právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (část 2 – dokončení)

Nová právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (část 2 – dokončení)
Zákon 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ing. František Grossmann

Cílem nového zákona č. 309/2006 Sb. je především upravit podmínky na pracovištích tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). Navrhovaná ustanovení vytvářejí zákonný rámec právní úpravy požadavků na pracovní prostředí, pracoviště a staveniště, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy, bezpečnostní značky, značení a signály, stanovují základní požadavky pro předcházení rizikům možného ohrožení zdraví rizikovými faktory nepříznivě ovlivňujícími zdraví, pro riziková pracoviště a kontrolovaná pásma, zákaz výkonu některých prací, na odbornou a zvláštní odbornou způsobilost osob, včetně zmocnění pro vydání prováděcích právních předpisů.
V zákoně je obsažena nová právní úprava zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Jde o určení příslušných ustanovení zákoníku práce a části první navrženého zákona, kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, a dále o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Jsou zde stanoveny další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, jiné fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. K této úpravě se přikročilo, protože praxe v zahraničí jednoznačně dokazuje, že přítomnost tohoto koordinátora na staveništích vede ke snižování úrazovosti ve stavebnictví. V zemích EU, kde tato funkce existuje, se počet smrtelných pracovních úrazů snížil o více než 25 %.

Koordinátorem BOZP bude kvalifikovaná osoba, kterou určí zadavatel stavby (stavebník-investor). Náplní práce koordinátora bude mimo jiné upozorňovat zadavatele stavby na případné nedostatky, doporučovat způsoby jejich odstranění a v podstatě jej chránit před problémy, které mu hrozí v případě, že vlivem nedodržení bezpečnostních předpisů dojde na stavbě k pracovnímu úrazu.

Od činnosti odborníků v oblasti prevence rizik, pro výkon činností spojených se zvýšeným ohrožením zaměstnanců a na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců a dalších osob, včetně koordinátora na staveništi, se očekává snížení celkových ztrát způsobených úrazy a nemocemi z povolání a pozitivní vliv na kvalitu pracovního prostředí a pracovních podmínek na pracovištích.

Většina opatření uvedených v dalším textu se vztahuje i na montáž a provoz elektrických zařízení na staveništích a v provozovnách fyzických a právnických osob a na zajištění bezpečnosti osob při činnosti na nich. Změny původního textu a nový text zákona jsou pro přehlednost uvedeny tučnou kurzívou.

Část 1 – Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Hlava I – Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečností značky

Úvodní ustanovení (§ 1)
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy evropských společenství, upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce.

Obr. 1.

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (§ 2)
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP odpovídaly příslušným bezpečnostním a hygienickým požadavkům, aby prostory určené pro práci a komunikaci měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro vykonávané činnosti, aby únikové cesty byly stále volné. Dále aby prostory pro osobní hygienu, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, pracoviště byla osvětlena a měla stanovené mikroklimatické podmínky, v prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění.

Pracoviště musí být vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanovuje prováděcí právní předpis.

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3)
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní nebo udržovací práce pro jinou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou před zahájením práce vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Dále pak je povinen dodržovat další požadavky kladené na BOZP při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

 • udržování pořádku na staveništi, uspořádání staveniště podle dokumentace,

 • umístění pracoviště a jeho dostupnost, stanovení komunikací pro pohyb osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

 • zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

 • provádění kontroly strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 • splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce

 • určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů a splnění podmínek pro odstraňování a odvoz odpadů,

 • přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

 • předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na staveništi,

 • zajištění spolupráce s jinými osobami a předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

 • vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi

 • přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

 • dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích vč. prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost stanovená prováděcím právním předpisem.

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§ 4)
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro používání, musí být vybaveny ochrannými zařízeními, upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanovuje prováděcí právní předpis.

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§ 5)
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali bez bezpečnostních přestávek činnosti jednostranně zatěžující organismus. Dále musí zajistit, aby nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, ohroženi dopravou na pracovištích, chráněni proti pádu nebo zřícení, nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která mohou poškodit zdraví. Na pracovišti se zvýšeným rizikem nesmí pracovat osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak.

Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů stanovuje prováděcí předpis.

Bezpečnostní značky, značení a signály (§ 6)
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit obrazové, zvukové nebo světelné bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce ohledně BOZP, a musí s nimi seznámit zaměstnance.

Jejich vzhled, umístění a provedení stanovuje prováděcí předpis.

Hlava II – Předcházení ohrožení života a zdraví

Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§ 7)
Původní ustanovení ZP zůstala téměř beze změny a nadále platí, že jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, např. fyzikální, chemické, biologické činitele, prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky, je zaměstnavatel povinen pravidelně a pokud dojde ke změně podmínek práce měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny technickými, technologickými a jinými opatřeními na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.

Zákaz výkonu některých prací (§ 8)
V této části zůstaly beze změny zákazy prací s některými vyjmenovanými chemickými látkami a s azbestem (jsou povoleny pouze některé činnosti při likvidaci částí staveb obsahujících azbest, nebo opravy a udržovací práce na stavbách nebo práce s ojedinělou krátkodobou expozicí).

Hlava III – Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost

Odborná způsobilost (§ 9)
Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance s ohledem na:

a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,
b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,
c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.

Zaměstnává-li zaměstnavatel
a) nejvýše 25 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
b) 26 až 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Zaměstnavatel je povinen

 • poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti,

 • zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob,

 • poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo mohou vést k poškození jejich zdraví (i od jiného zaměstnavatele),

 • poskytnout odborně způsobilé osobě písemnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost při předcházení ohrožení života a zdraví, k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví zaměstnanců, při výběru a volbě ochranných zařízení.

Při zajišťování úkolů v prevenci rizik postupuje odborně způsobilá osoba v součinnosti s odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů, s odborovou organizací a zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plní-li na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik více než 2 odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti.

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby (§ 10) je
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
b) odborná praxe
1. v délce alespoň 3 let,
2. v délce 2 let, jestliže fyzická osoba dokončila vyšší odborné vzdělání,
3. v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
c) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (§ 20)

Při uznávání odborné kvalifikace nebo způsobilosti, kterou státní příslušníci členského státu Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

Zvláštní odborná způsobilost (§ 11)
Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.

Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je
a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu,
b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí být nižší než 18 let,
c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem,
d) odborná praxe v délce stanovené prováděcím právním předpisem,
e) dokončení zaškolení nebo zácviku, v němž působil pod dohledem osoby, která uvádí na trh nebo distribuuje, popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem, popřípadě osoby touto osobou určené (nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen uvedenou osobou, určí je zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy),
f) doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti (§ 20).

Část 2 – Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

§ 12
Na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy se vztahují ustanovení o zajištění BOZP, prevenci rizik, OOPP a pracovních úrazech Zákoníku práce a § 2 až 11 tohoto zákona s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu, jde-li o
a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,
b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu (např.podle Živnostenského zákona),
c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b),
d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí.

Pokud se v zákoníku práce nebo v části první tohoto zákona uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím i tyto osoby (§ 13).

Část 3 – Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

§ 14
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a koordinaci ve fázi přípravy resp. ve fázi jeho realizace a vymezit pravidla jejich vzájemné spolupráce. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti k provádění stanovených činností. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. Zadavatel stavby, který splňuje požadovanou odbornou způsobilost může činnost koordinátora vykonávat sám.

Při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací nebo které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí nebo nevyžadujících stavební povolení, se koordinátor neurčuje.

§ 15
Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do osmi dnů před předáním staveniště zhotoviteli v případech:

 • kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než dvacet fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den, nebo

 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Koordinátorem musí být v případech oznamovaných staveb zpracován plán BOZP na staveništi, stejně tak i v případě, že na stavbě budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Zhotovitel stavby je povinen (§ 16) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech a poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.

Jiná fyzická osoba (§ 17), která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění BOZP stanovených zhotovitelem stavby a nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště resp. bez zbytečného odkladu informovat o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.

Dále je povinna dodržovat předpisy BOZP a přihlížet k podnětům koordinátora, používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené právním předpisem, nesmí měnit ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

§ 18
Koordinátor je při přípravě stavby povinen před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout. Při realizaci stavby je povinen informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, upozornit na nedostatky v uplatňování požadavků BOZP a vyžadovat zjednání nápravy. Musí provádět i další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

Část 4 – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Hlava I – Společná ustanovení

§ 19
Tímto zákonem nejsou dotčeny obecné technické požadavky na výstavbu, zvláštní požadavky na pracoviště, na uvedení výrobků na trh a do provozu, na činnosti související s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření, na požární ochranu a na činnosti související s prevencí závažných havárií, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

§ 20
O udělení, pozastavení, změně nebo odnětí akreditace fyzické nebo právnické osoby k provádění zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve správním řízení. Akreditace se uděluje na dobu tří let. Součástí návrhu na udělení akreditace je písemná dokumentace o způsobu a provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti. Jsou-li splněny podmínky pro udělení akreditace, je na udělení akreditace právo. Akreditace se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě EU a je držitelem oprávnění k provádění těchto zkoušek ve svém státě, kde se takové oprávnění vyžaduje. MPSV je oprávněno kontrolovat dodržování podmínek, na základě kterých byla akreditace udělena.

§ 21
Bude vydáno nařízení k provedení některých ustanovení zákona, kde bude rovněž uvedeno:

 • která technická zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž a opravy nebo kontrolu vyžadující zvláštní odbornou způsobilost,

 • věk zaměstnance pro zvláštní odbornou způsobilost, má-li být vyšší než 18 let,

 • stupeň, popřípadě obor odborného vzdělání pro zvláštní odbornou způsobilost a délku odborné praxe,

 • podmínky pro udělení, pozastavení nebo zrušení akreditace fyzické nebo právnické osoby pro provádění zkoušek odborné způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti,

 • zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti a ze zvláštní odborné způsobilosti,

 • obsah a způsob zkoušky z odborné způsobilosti a ze zvláštní odborné způsobilosti, jejich organizaci, průběh, hodnocení a podmínky pro opravu těchto zkoušek, jakož i náležitosti dokladu o úspěšném vykonání uvedených zkoušek,

 • vedení dokumentace držitelem akreditace o vykonaných zkouškách odborné způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti.

Hlava II – Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 22
Tímto zákonem se řídí také pracovněprávní vztahy a právní vztahy týkající se BOZP nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy vzniklé před 1. lednem 2007.
Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost získaná podle dosavadních právních předpisů se považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23
Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení ustanovení tohoto zákona se postupuje podle dosavadních nařízení vlády provádějící některá ustanovení starého Zákoníku práce (např. nař. vl. č. 101/2005 Sb. – požadavky na pracoviště, č. 378/2001 Sb. – požadavky na provoz zařízení, č.406/2004 Sb. – požadavky na BOZP v nebezpečí výbuchu, č. 11/2002 Sb. – bezpečnostní značky, č. 362/2005 Sb. – práce ve výškách).

§ 24
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

K mnohým ustanovením prozatím nejsou k disposici ani dočasné (viz § 23) prováděcí předpisy, takže ustanovení zákona v těchto případech (např. k problematice zvláštní odborné způsobilosti) vyvolává otázky, jak bude příslušná záležitost řešena. Jejich znění se pravděpodobně dozvíme v průběhu roku 2007. V době předání příspěvku do tisku bylo vydáno nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.