časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nová norma ČSN EN 60445 ed. 4 (1. část)

Josef Rýmus, CTN-ESiCCO, Plzeň
 
V současné době je vydávána další edice ČSN EN 60445 ed. 4:2011 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů. Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60445:2010, zpracované na podkladě mezinárodní normy IEC 60445 ed. 5:2010 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors, která byla připravena IEC, Technickou komisí 16 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci. Česká republika se zapojuje do spolupráce s TC 16 mezinárodní normalizační organizace IEC účastí na tvorbě souvisejících norem, předkládáním konkrétních návrhů či připomínek v rámci českého národního komitétu IEC, a to prostřednictvím ÚNMZ, který je členem těchto organizací jako reprezentant ČR. Po proceduře projednávání a schvalování v mezinárodních organizacích jsou normy zaváděny do soustavy ČSN a CTN-ESiCCO je zpracovatelem těchto norem.
 

Východiska pro zpracování nové normy

 
Technická komise IEC TC 16 v nedávné době (počínaje rokem 2004) začala s revizí IEC 60445 a IEC 60446 s úmyslem uvést tyto publikace do souladu s terminologií IEV, kapitola 195. Bylo rovněž rozhodnuto, že po určité časové prodlevě budou zahájeny práce na nové normě, která vznikne sloučením IEC 60445 a IEC 60446 do jedné publikace.
 
Záměrem bylo, aby sloučením těchto dvou norem IEC do jedné bylo dosaženo větší přehlednosti a jednoznačnosti dané problematiky a aby bylo pro uživatele rozhodně výhodnější mít vše v jednom dokumentu, a přitom nebyly do návaznosti na národní normalizaci vneseny jiné problémy než víceméně administrativní. Vytvoření jen jedné mezinárodní normy se po projednání v TNK 22 ukázalo jako akceptovatelné, a tak bylo toto úsilí Českým národním komitétem IEC podpořeno i z hlediska návaznosti na přípravu a zavedení do národní normalizační soustavy.
 
Toto páté vydání IEC 60445 je sloučenou verzí IEC 60445 a IEC 60446 a ruší a nahrazuje čtvrté vydání IEC 60445, publikované v roce 2006, a čtvrté vydání IEC 60446, publikované v roce 2007. V pátém vydání IEC 60445 byla terminologie sladěna s IEC 60050-195. Má status základní bezpečnostní publikace v souladu s pokynem IEC 104, byla zpracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2, a je primárně určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem podle zásad stanovených v Pokynu 104 IEC a Pokynu 51 ISO/IEC.
 
Nová ČSN EN 60445 ed. 4:2011 s účinností od 1. listopadu 2013 nahradí ČSN EN 60445 ed. 3 z prosince 2007 a ČSN EN 60446 ed. 2 z dubna 2008, které až do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
 
Toto vydání obsahuje oproti předchozímu vydání tyto významné technické změny:
 • byly doplněny nové termíny a jejich definice,
 • byly revidovány některé články použitím textů odkazujících na normy IEC, tyto úpravy však neznamenají žádné změny technických požadavků, ale upřesnění jejich znění,
 • byla vypuštěna dosavadní příloha A: Porovnání dřívějšího a současného označení a nahrazena novou přílohou A obsahující tabulku Barvy, písmeno-číslicový zápis a grafické značky pro identifikaci vodičů/svorek,
 • byla zařazena nová informativní příloha B Seznam poznámek týkající se některých zemí.
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol: Rozsah platnosti, Citované normativní dokumenty, Termíny a definice, Způsoby identifikace, Použití prostředků identifikace, Identifikace barvami, Identifikace písmeno-číslicovým zápisem. V závěru jsou zařazeny příloha A s tabulkou a příloha B. S novou normou souvisejí normy nebo dokumenty nezbytné pro správné používání nové normy:
 • IEC 60417DB1) Graphical symbols for use on equipment (Grafické značky pro použití na předmětech),
 • IEC 60617DB1) Graphical symbols for diagrams (Grafické značky pro schémata),
 • IEC Guide 1042) The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications (Příprava bezpečnostních publikací a použití základních bezpečnostních publikací a skupinových bezpečnostních publikací),
 • ISO/IEC Guide 512) Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards (Pokyny pro zařazení bezpečnostních hledisek do norem).

Úvodem

 
Nová mezinárodní norma platí pro identifikaci a značení svorek elektrických zařízení, jako jsou rezistory, pojistky, relé, stykače, transformátory, točivé stroje, a kdekoliv je to použitelné, pro kombinaci takových zařízení (např. v rozváděčích) a rovněž se vztahuje na identifikaci konců určitých vybraných vodičů. Dále stanovuje všeobecná pravidla pro používání určitých barev nebo písmeno-číslicového značení pro rozeznání (identifikaci) vodičů a pro zajištění bezpečného provozu. Tyto barvy nebo písmeno-číslicové značení vodičů jsou určeny k použití na kabelech nebo žílách, sběrnicích, elektrických předmětech3) a instalacích.
 
Není určena pro použití výrobci či certifikačními orgány. Jedním z úkolů technických komisí, kde je to vhodné, je využít základní bezpečnostní publikace v přípravě svých publikací. Je třeba vzít na vědomí, že jedna z odpovědností technické komise, tam, kde to je možné, je zahrnout nebo odkazovat na požadavky základních bezpečnostních publikací v normách pro zařízení ve své působnosti. Z toho důvodu platí požadavky této základní bezpečnostní publikace, pouze jsou-li zahrnuty nebo je na ně v těchto normách odkaz. Pro účely této normy platí termíny a jejich definice uvedené v tab. 1.
 

Způsoby identifikace

 
Pro přesnější identifikaci svorek předmětů a konců určitých vybraných vodičů, se musí použít některý (nebo některé) z těchto
způsobů:
 • skutečné umístění nebo vzájemná poloha svorek předmětu nebo konců určitých vybraných vodičů,
 • barevný kód pro svorky předmětu nebo konců určitých vybraných vodičů,
 • grafické značky podle IEC 60417DB4); doplňkové značky se musí shodovat s IEC 60617DB4),
 • písmeno-číslicový zápis.
Pro zachování shody dokumentace, vodiče a označení svorky předmětu, se doporučuje písmeno-číslicový zápis.
 
Identifikace vodičů podle barev musí být v souladu s požadavky uvedenými v kapitole 6. Identifikace vodičů podle písmeno-číslicového značení musí být souladu s požadavky uvedenými v kapitole 7.
 
Pozn.: Pro komplexní systémy a zařízení může být další označení a popisování třeba i z jiných důvodů, než je bezpečnost, viz např. ČSN EN 62491.
 

Použití prostředků identifikace

 
Poznávací barva, grafická značka nebo písmeno-číslicový zápis se musí umístit na příslušné svorce nebo v její těsné blízkosti.
 
Pokud je použito více než jeden způsob označování a je možná záměna, musí být vztah mezi těmito způsoby vysvětlen v průvodní dokumentaci; nemůže-li dojít k záměně, lze použít vzájemné srovnání číslicového a písmeno-číslicového zápisu.
 
Svorky a vodiče použité pro uzemnění se dělí podle účelu uzemnění do dvou základních konceptů ochranného uzemnění a pracovního uzemnění:
 • jestliže svorka nebo vodič splňují požadavky jak na ochranné zemnění, tak na pracovní uzemnění, musí být označeny jako ochranná uzemňovací svorka/vodič;
 • jestliže požadavky na ochranné uzemnění pracovní uzemňovací svorkou/vodičem splněny nejsou, nesmí být označena jako ochranná uzemňovací svorka/vodič;
 • požadavky na pracovní uzemnění má definovat výrobce nebo příslušná výrobková komise a mají být specifikovány v dokumentaci daného zařízení.
(pokračování)
 
Tab. 1. Termíny a jejich definice
 

1) Tyto normy se nezavádějí, existují v originální verzi ve formě databáze. Od 1. září 2005 byl zrušen soubor norem ČSN EN 60417 Grafické značky pro použití na předmětech a soubor norem ČSN EN 60617, resp. ČSN IEC 617 Grafické značky pro schémata, jelikož přejímané evropské i mezinárodní normy byly taktéž zrušeny. Uvedené normy byly nahrazeny databázemi IEC 60417DB a IEC 60617DB, dostupnými na serveru IEC (www.iec.ch) za obchodních podmínek stanovených touto organizací.
2) Guide (Pokyn) jsou dokumenty zpracovávané orgány IEC v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2, pro určité oblasti technické činnosti; nejsou vyčerpávající, zaměřují se jenom na určité problémy, které ve světle zkušeností představují bezprostřední a specifický zájem.
3) Termín předmět je v normě synonymem též pro výraz zařízení apod.

4) Jako informace pro projektanty a ostatní uživatele je k dispozici výběr grafických značek z IEC 60417DB, resp. IEC 60617DB (v současnosti přístupný na stránkách www.unmz.cz, Technická normalizace, Informace o vybraných normách).