Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Nová norma ČSN EN 60445 ed. 4 (1. část)

Josef Rýmus, CTN-ESiCCO, Plzeň
 
V současné době je vydávána další edice ČSN EN 60445 ed. 4:2011 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů. Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60445:2010, zpracované na podkladě mezinárodní normy IEC 60445 ed. 5:2010 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors, která byla připravena IEC, Technickou komisí 16 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci. Česká republika se zapojuje do spolupráce s TC 16 mezinárodní normalizační organizace IEC účastí na tvorbě souvisejících norem, předkládáním konkrétních návrhů či připomínek v rámci českého národního komitétu IEC, a to prostřednictvím ÚNMZ, který je členem těchto organizací jako reprezentant ČR. Po proceduře projednávání a schvalování v mezinárodních organizacích jsou normy zaváděny do soustavy ČSN a CTN-ESiCCO je zpracovatelem těchto norem.
 

Východiska pro zpracování nové normy

 
Technická komise IEC TC 16 v nedávné době (počínaje rokem 2004) začala s revizí IEC 60445 a IEC 60446 s úmyslem uvést tyto publikace do souladu s terminologií IEV, kapitola 195. Bylo rovněž rozhodnuto, že po určité časové prodlevě budou zahájeny práce na nové normě, která vznikne sloučením IEC 60445 a IEC 60446 do jedné publikace.
 
Záměrem bylo, aby sloučením těchto dvou norem IEC do jedné bylo dosaženo větší přehlednosti a jednoznačnosti dané problematiky a aby bylo pro uživatele rozhodně výhodnější mít vše v jednom dokumentu, a přitom nebyly do návaznosti na národní normalizaci vneseny jiné problémy než víceméně administrativní. Vytvoření jen jedné mezinárodní normy se po projednání v TNK 22 ukázalo jako akceptovatelné, a tak bylo toto úsilí Českým národním komitétem IEC podpořeno i z hlediska návaznosti na přípravu a zavedení do národní normalizační soustavy.
 
Toto páté vydání IEC 60445 je sloučenou verzí IEC 60445 a IEC 60446 a ruší a nahrazuje čtvrté vydání IEC 60445, publikované v roce 2006, a čtvrté vydání IEC 60446, publikované v roce 2007. V pátém vydání IEC 60445 byla terminologie sladěna s IEC 60050-195. Má status základní bezpečnostní publikace v souladu s pokynem IEC 104, byla zpracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2, a je primárně určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem podle zásad stanovených v Pokynu 104 IEC a Pokynu 51 ISO/IEC.
 
Nová ČSN EN 60445 ed. 4:2011 s účinností od 1. listopadu 2013 nahradí ČSN EN 60445 ed. 3 z prosince 2007 a ČSN EN 60446 ed. 2 z dubna 2008, které až do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
 
Toto vydání obsahuje oproti předchozímu vydání tyto významné technické změny:
 • byly doplněny nové termíny a jejich definice,
 • byly revidovány některé články použitím textů odkazujících na normy IEC, tyto úpravy však neznamenají žádné změny technických požadavků, ale upřesnění jejich znění,
 • byla vypuštěna dosavadní příloha A: Porovnání dřívějšího a současného označení a nahrazena novou přílohou A obsahující tabulku Barvy, písmeno-číslicový zápis a grafické značky pro identifikaci vodičů/svorek,
 • byla zařazena nová informativní příloha B Seznam poznámek týkající se některých zemí.
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol: Rozsah platnosti, Citované normativní dokumenty, Termíny a definice, Způsoby identifikace, Použití prostředků identifikace, Identifikace barvami, Identifikace písmeno-číslicovým zápisem. V závěru jsou zařazeny příloha A s tabulkou a příloha B. S novou normou souvisejí normy nebo dokumenty nezbytné pro správné používání nové normy:
 • IEC 60417DB1) Graphical symbols for use on equipment (Grafické značky pro použití na předmětech),
 • IEC 60617DB1) Graphical symbols for diagrams (Grafické značky pro schémata),
 • IEC Guide 1042) The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications (Příprava bezpečnostních publikací a použití základních bezpečnostních publikací a skupinových bezpečnostních publikací),
 • ISO/IEC Guide 512) Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards (Pokyny pro zařazení bezpečnostních hledisek do norem).

Úvodem

 
Nová mezinárodní norma platí pro identifikaci a značení svorek elektrických zařízení, jako jsou rezistory, pojistky, relé, stykače, transformátory, točivé stroje, a kdekoliv je to použitelné, pro kombinaci takových zařízení (např. v rozváděčích) a rovněž se vztahuje na identifikaci konců určitých vybraných vodičů. Dále stanovuje všeobecná pravidla pro používání určitých barev nebo písmeno-číslicového značení pro rozeznání (identifikaci) vodičů a pro zajištění bezpečného provozu. Tyto barvy nebo písmeno-číslicové značení vodičů jsou určeny k použití na kabelech nebo žílách, sběrnicích, elektrických předmětech3) a instalacích.
 
Není určena pro použití výrobci či certifikačními orgány. Jedním z úkolů technických komisí, kde je to vhodné, je využít základní bezpečnostní publikace v přípravě svých publikací. Je třeba vzít na vědomí, že jedna z odpovědností technické komise, tam, kde to je možné, je zahrnout nebo odkazovat na požadavky základních bezpečnostních publikací v normách pro zařízení ve své působnosti. Z toho důvodu platí požadavky této základní bezpečnostní publikace, pouze jsou-li zahrnuty nebo je na ně v těchto normách odkaz. Pro účely této normy platí termíny a jejich definice uvedené v tab. 1.
 

Způsoby identifikace

 
Pro přesnější identifikaci svorek předmětů a konců určitých vybraných vodičů, se musí použít některý (nebo některé) z těchto
způsobů:
 • skutečné umístění nebo vzájemná poloha svorek předmětu nebo konců určitých vybraných vodičů,
 • barevný kód pro svorky předmětu nebo konců určitých vybraných vodičů,
 • grafické značky podle IEC 60417DB4); doplňkové značky se musí shodovat s IEC 60617DB4),
 • písmeno-číslicový zápis.
Pro zachování shody dokumentace, vodiče a označení svorky předmětu, se doporučuje písmeno-číslicový zápis.
 
Identifikace vodičů podle barev musí být v souladu s požadavky uvedenými v kapitole 6. Identifikace vodičů podle písmeno-číslicového značení musí být souladu s požadavky uvedenými v kapitole 7.
 
Pozn.: Pro komplexní systémy a zařízení může být další označení a popisování třeba i z jiných důvodů, než je bezpečnost, viz např. ČSN EN 62491.
 

Použití prostředků identifikace

 
Poznávací barva, grafická značka nebo písmeno-číslicový zápis se musí umístit na příslušné svorce nebo v její těsné blízkosti.
 
Pokud je použito více než jeden způsob označování a je možná záměna, musí být vztah mezi těmito způsoby vysvětlen v průvodní dokumentaci; nemůže-li dojít k záměně, lze použít vzájemné srovnání číslicového a písmeno-číslicového zápisu.
 
Svorky a vodiče použité pro uzemnění se dělí podle účelu uzemnění do dvou základních konceptů ochranného uzemnění a pracovního uzemnění:
 • jestliže svorka nebo vodič splňují požadavky jak na ochranné zemnění, tak na pracovní uzemnění, musí být označeny jako ochranná uzemňovací svorka/vodič;
 • jestliže požadavky na ochranné uzemnění pracovní uzemňovací svorkou/vodičem splněny nejsou, nesmí být označena jako ochranná uzemňovací svorka/vodič;
 • požadavky na pracovní uzemnění má definovat výrobce nebo příslušná výrobková komise a mají být specifikovány v dokumentaci daného zařízení.
(pokračování)
 
Tab. 1. Termíny a jejich definice
 

1) Tyto normy se nezavádějí, existují v originální verzi ve formě databáze. Od 1. září 2005 byl zrušen soubor norem ČSN EN 60417 Grafické značky pro použití na předmětech a soubor norem ČSN EN 60617, resp. ČSN IEC 617 Grafické značky pro schémata, jelikož přejímané evropské i mezinárodní normy byly taktéž zrušeny. Uvedené normy byly nahrazeny databázemi IEC 60417DB a IEC 60617DB, dostupnými na serveru IEC (www.iec.ch) za obchodních podmínek stanovených touto organizací.
2) Guide (Pokyn) jsou dokumenty zpracovávané orgány IEC v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2, pro určité oblasti technické činnosti; nejsou vyčerpávající, zaměřují se jenom na určité problémy, které ve světle zkušeností představují bezprostřední a specifický zájem.
3) Termín předmět je v normě synonymem též pro výraz zařízení apod.

4) Jako informace pro projektanty a ostatní uživatele je k dispozici výběr grafických značek z IEC 60417DB, resp. IEC 60617DB (v současnosti přístupný na stránkách www.unmz.cz, Technická normalizace, Informace o vybraných normách).