časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nová generace svodičů od firmy SALTEK

Svodič FLP-B+C MAXI VS je prvním SPD z nové generace svodičů a přepěťových ochran firmy SALTEK. Tato ochrana se, kromě standardních vlastností jako u předchozího typu ochrany FLP-B+C MAXI, vyznačuje navíc monitorováním přítomnosti vyjímatelného modulu. Uvedená přidaná funkce k dálkové signalizaci umožní zabránit nefunkčnosti dané ochrany, která může být způsobena např. opomenutím nebo špatným zasunutím vyjímatelného modulu při revizích. Tato vlastnost je charakteristická pro všechny typy této řady a platí i pro další SPD, jako je např. FLP-A50N VS a FLP-A100N VS.

FLP-B+C MAXI VS je velmi výkonný svodič bleskových proudů a přepětí integrovaný v jednom pouzdru se signalizací funkčnosti ochrany a s vyjímatelnými moduly od společnosti SALTEK.
V oblasti velmi výkonných svodičů bleskových proudů a přepětí probíhá bouřlivý vývoj, umožněný technologickým pokrokem ve výrobě velmi odolných varistorů. Unikátní konstrukce firmy SALTEK – sériová kombinace těchto varistorů a uzavřeného plynového jiskřiště, vhodně kombinuje výhody obou prvků a umožňuje svedení bleskových proudů až do hodnoty 25 kA (10/350 μs) na jeden pól (36 mm) při nulovém následném proudu a eliminuje unikající proudy. Nový FLP-B+C MAXI VS se tak stal rovnocenným konkurentem uzavřenému jiskřišti s iniciačním obvodem a některými svými vlastnostmi, jako je např. signalizace funkčnosti ochrany, je i předčí.

Kombinace varistorů a výkonných uzavřených plynových jiskřišť přináší tyto výhody: 

 • velká svodová schopnost 25 kA impulzního proudu s tvarem vlny 10/350 μs (což je srovnatelné s výkonovými jiskřišti), 
 • nulové následné proudy (oproti samotným jiskřištím), tzn. že zařízení ani instalace nejsou zbytečně nadměrně zatěžovány při zapůsobení svodiče, 
 • nulový unikající proud (oproti svodičům pouze na bázi varistoru), který po celou dobu životnosti neroste, a to ani po zatížení bleskovými proudy, 
 • reakce již na malá přepětí vyskytující se v napájecí síti – řádově již od 800 V AC, 
 • signalizace stavu svodiče; tím lze snáz identifikovat poškození svodiče oproti běžným jiskřištím, 
 • optická signalizace stavu a dálková signalizace stavu, 
 • nevyžaduje iniciační obvod, zmenšený počet součástek zvyšuje spolehlivost, 
 • svodič bleskových proudů byl testován jako SPD typu 1 a typu 2, splňuje požadavky ČSN EN 61643-11, 
 • vhodná pro budovy třídy LPS I až IV s třífázovým napájením systému TN-C, TN-S nebo TT, 
 • vhodná pro instalace, kde je velmi malá vzdálenost mezi napájecím transformátorem a vlastním SPD typu 1 v jedno- i třífázových napájecích systémech TN-C, TN-S nebo TT, 
 • umožňuje variabilitu předjištění – jestliže je to nutné, je možné snížit hodnotu předjištění 250 A gL/gG až na hodnotu 160 A gL/gG, aniž by byla snížena svodová schopnost vlastního SPD.

Nová generace výrobků společnosti SALTEK, do které patří také FLP-B+C MAXI VS, klade podstatně větší důraz na monitorování funkčnosti ochran. Monitorování funkčnosti ochrany plní kromě standardní signalizace poruchy ochrany další neméně důležitou funkci, a to monitorování přítomnosti vyjímatelného modulu. Tato přidaná funkce dálkové signalizace tak zamezí, aby při revizích nebylo opomenuto zasunutí vyjímatelného modulu zpět do ochrany, popř. upozorní na neoprávněnou manipulaci s ochranou. Díky této vlastnosti je ochrana předurčena k použití v zařízeních, kde je třeba zajistit bezpečné napájení a minimalizovat tak riziko poškození technologií vlivem přepětí. Princip funkce dálkové signalizace je ukázán na obr. 1.

 Obr. 1. Princip funkce dálkové signalizace

Instalace svodiče bleskových proudů

Popisovaný svodič vyhoví ve většině běžných instalací nn a je vhodný pro ochranu rodinných domů, administrativních a průmyslových objektů.
Pro rodinné domy, které jsou vybaveny jedním rozváděčem, postačí pro komplexní ochranu elektrických a elektronických zařízení EZS, EPS apod. pouze svodič bleskových proudů FLP-B+C MAXI VS (SPD typu 1 a typu 2) doplněný vhodným typem přepěťových ochran SPD typu 3 (např. zásuvky s integrovanou SPD, popř. ochrany pro dodatečnou montáž CZ-275 A, adap téry, SPD typu 3 s VF filtrem na lištu DIN, např. typ DA-275 DF 16, apod.).Obr. 2a) Zapojení do „V“; 2b) Paralelní připojení modulu

V budovách, kde je rozsáhlá elektroinstalace, se do hlavního rozváděče instaluje FLP-B+C MAXI VS a do podružných rozváděčů vzdálených více než 10 m po vedení se instalují svodiče SPD typu 2 (např. SLP-275 V). Komplexní ochrana proti přepětí se neobejde bez instalace přepěťových ochran SPD typu 3. Vhodné typy lze vyhledat v katalogu firmy SALTEK nebo na internetových stránkách.

Svodič FLP-B+C MAXI VS je mj. také určen pro použití v rozvodnách, kde je velmi malá vzdálenost mezi napájecím transformátorem a rozváděčem s SPD.

Při instalaci do napájecích sítí je možné zapojit svodič bleskových proudů FLP-B+C MAXI VS dvojím způsobem, jak je ukázáno na obr. 2a a 2b. Takto provedená zapojení odpovídají požadavkům normy ČSN 33 2000-5-534 pro SPD typu 1.
Na obr. 2a je ukázáno zapojení do „V“. Toto zapojení je možné používat do hodnoty jištění vedení maximálně 125 A. Na obr. 2b je zobrazeno paralelní připojení. Toto zapojení je vhodné pro větší hodnoty jištění, protože hodnota předjištění pro FLP- -B+C MAXI VS je 250 A. Do této hodnoty je vnitřní odpojovač při poruše schopen FLP-B+C MAXI VS bezpečně odpojit. FLP-B+C MAXI VS usnadňuje montáž, protože díky jeho konstrukci je možné zasunout vyjímatelný modul do základny otočený o 180°, což umožňuje velkou variabilitu montáže a pohodlnější čtení technických údajů ze svodiče, je-li nutné namontovat svodič obráceně. Princip je ukázán na obr. 3.


Obr. 3. Montáž svodiče s vyjímatelným modulem

Svodič FLP-B+C MAXI VS je ve všech verzích velmi vhodnou výkonnou ochranou všude tam, kde je požadováno bezpečné
napájení a minimalizace poruchy, popř. rizika poškození technologií, které by vlivem přepětí mohly vzniknout. Je vhodný k použití v rozsáhlých technologických provozech, elektrárnách, tedy všude tam, kde záleží na účinné ochraně zařízení (technologií) proti účinkům bleskových proudů a spínacího přepětí.

Podrobně se lze s výrobky, včetně novinek, a s ukázkami montáže nových výrobků seznámit na pravidelných školeních firmy SALTEK po celé České republice a Slovenské republice. Na tato školení jsou všichni zájemci srdečně zváni. V České republice patří školení mezi akreditované vzdělávací programy ČKAIT.

http://www.saltek.eu

Saltek, s. r. o., je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typu 1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 (resp. B, C a D podle E DIN VDE 0675-6) a přepěťové ochrany pro informatiku, měření a regulaci, telekomunikace. Společnost Saltek byla založena v roce 1995. Sídlo firmy, vedení, výroba, odbyt a vývojová konstrukce jsou v Ústí nad Labem. Základem dynamického rozvoje firmy je vlastní vývoj výrobků. Pro vývoj produktů jsou používány nejmodernější materiály, konstrukční postupy, technologie a měřicí metody. Vývojová konstrukce a laboratoř jsou vybaveny unikátními přístroji a technikou.