časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nová generace multifunkčních testerů instalací Chauvin Arnoux

|

číslo 8-9/2005

Nová generace multifunkčních testerů instalací Chauvin Arnoux

Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading s. r. o.

Novou generaci testerů instalací firmy Chauvin Arnoux představuje řada přístrojů pro měření zemních odporů (C.A 6456), proudových chráničů (C.A 6030) a impedance smyčky (C.A 6454).

Všechny testery jsou umístěny v odolném pouzdru s krytím IP53, známém již z přístrojů pro měření izolačních odporů. Velké displeje s příjemným modrým podsvětlením zjednodušují čtení naměřených hodnot i za snížené viditelnosti. Všechny přístroje mají indikaci nesprávného připojení do obvodu, vestavěnou paměť pro 100 měření a funkci ALARM. Přenos naměřených údajů do počítače usnadňuje programové vybavení. Napájení všech přístrojů je ze šesti baterií 1,5 V. Hmotnost přístrojů je 1 kg.

I. Multifunkční měřič uzemnění a zemní smyčky C.A 6456

Multifunkční přístroj s označením C.A 6456 (obr. 1) kombinuje měření uzemnění klasickou metodou pomocí sond a kleští a měření impedance smyčky. Tyto základní funkce doplňuje měření proudu pomocí kleští, měření unikajících proudů pomocí kleští a automatické měření napětí a frekvence. Požadované měření a metoda se volí otočným přepínačem. Zkušební přístroj automaticky vykonává mnoho kontrolních testů (např. vyhodnocuje polohu fáze a středního vodiče, kontroluje síťové napětí a jeho frekvenci, kontroluje napětí mezi jednotlivými vodiči atd.). Při nesprávném připojení vodičů je automaticky vymění.

Obr. 1.

Obr. 1. Multifunkční tester instalací C.A 6456

Měřicí funkce:

  • třívodičové nebo dvouvodičové měření uzemnění (pro instalace bez napětí),
  • jednovodičové měření uzemnění nebo měření kleštěmi (na zapnuté instalaci),
  • selektivní měření pomocí kleští,
  • měření impedance smyčky a vnitřního odporu sítě bez vybavení chrániče nebo s vybavením,
  • výpočet zkratového proudu,
  • měření pracovního proudu pomocí kleští,
  • měření unikajícího proudu pomocí kleští,
  • měření napětí a frekvence obvodu.

Zapojení přístroje pro různá měření je uvedeno na obr. 2.

1. Automatická měření

Automaticky je měřeno napětí, frekvence a proud (pokud je k přístroji připojen klešťový převodník). Tato měření lze spustit také tlačítkem TEST. Měření napětí a frekvence je aktivní též ve všech polohách otočného přepínače.

Obr. 2.

Obr. 2. Zapojení testeru pro různá měření

Po připojení k obvodu přístroj automaticky kontroluje napětí mezi vodiči L-N, L-PE a PE-N i mezi sondou a vodičem PE – je-li měřicí sonda připojena k přístroji. Je kontrolováno rovněž připojení fáze k zásuvce (poloha fáze je indikována symbolem v levém rohu displeje).

1.1 Test ochranného vodiče
V poloze pro měření impedance smyčky nebo měření uzemnění v živém obvodu je po stisknutí tlačítka TEST kontrolován potenciální rozdíl mezi uživatelskou zemí a vodičem PE. Je-li rozdíl větší než 50 V (25 V), přístroj indikuje, že nelze měřit. Je-li napětí menší než bezpečné, přístroj změří napětí mezi vodiči a vodičem PE. Pro napětí větší než 20 V zastaví přístroj měření a na displeji se zobrazí chybové hlášení.

1.2 Kontrola měřicích podmínek
Po úspěšné kontrole pozice fáze a napětí na vodiči PE kontroluje přístroj napětí mezi vodiči L-N, L-PE a N-PE. Napětí musí být menší než 550 V a frekvence do 450 Hz. Rozsah frekvence proudu se pohybuje v intervalu 20 Hz < f < 450 Hz. Rozsah frekvence pro měření impedance smyčky nebo země se pohybuje v intervalu 15,3 Hz < f < 65 Hz. Přístroj dále kontroluje správnost připojení měřicích kabelů a maximální napětí na zemní sondě (je-li k přístroji připojena). Pokud kterýkoliv z uvedených parametrů nevyhoví, přístroje na displeji zobrazí jako výsledek zkoušky chybové hlášení.

2. Kompenzace měřicích vodičů

Přístroj umožňuje pracovat v režimech bez kompenzace, s uživatelskou kompenzací nebo s kompenzací přednastavenou pro vodiče dodávané s přístrojem. Kompenzace měřicích přívodů je možná do hodnoty odporu 5 W.

3. Uživatelské nastavení přístroje

Ve funkci SET-UP umožňuje přístroj uživatelskou konfiguraci data a času, typu baterií (BAT/NiMH), automatického vypínání přístroje, akustické signalizace, počtu měření pro funkci SMOOTH (vyhlazení), přenosové rychlosti, mazání paměti, typu kompenzace měřicích vodičů, referenčního napětí pro výpočty, hodnoty proudu pro měření s proudovými chrániči v režimu bez vybavení a zobrazení sériového čísla přístroje, verze softwaru a data kalibrace.

4. Ukládání výsledků do paměti přístroje

Naměřenou hodnotu je možné po stisknutí tlačítka MEM uložit do paměti přístroje. Každé měření je identifikováno dvěma čísly, a to číslem objektu (OBJ) a číslem testu (TEST). Obecně lze do paměti přístroje uložit až 100 hodnot, tj. např. deset objektů po deseti měřeních.

5. Tisk naměřených údajů z paměti přístroje

Přístroj umožňuje tisk naměřených údajů ve všech funkčních polohách otočného přepínače.

6. Měření uzemnění

6.1 Měření uzemnění pomocí sond
Přístroj umožňuje měřit uzemnění v neživých soustavách pomocí jedné nebo dvou zemnicích sond. Měřicí frekvence je 128 Hz. Zapojení přístroje pro různá měření je znázorněno na obr. 2.

6.2 Měření uzemnění pomocí klešťového převodníku
K tomuto měření se využívá jedna zemní sonda. Přístroj po zapnutí automaticky zkontroluje napětí a frekvenci v obvodu, odpor sondy, správnost zapojení přívodů a napětí na vodiči PE. Pokud jsou všechny parametry sítě v pořádku, uskuteční se měření v závislosti na vybraném režimu. Měření je možné provést velkým nebo malým proudem bez vybavení proudového chrániče v závislosti na potřebě uživatele. Klešťový převodník pro měření proudu lze zvolit s průměrem 23 mm (typ MN 20, 20 A) nebo 52 mm (typ C 172, 20 A, typ C174, 200 A). Při měření je dále možné nastavit limity hodnot pro funkci ALARM.

7. Měření impedance smyčky a vnitřního odporu sítě

Přístrojem lze měřit impedanci smyčky a L-PE i vnitřního odporu sítě L-N. Patentovaná metoda firmy Chauvin Arnoux umožňuje i měření impedance smyčky L-PE za chráničem 30 mA bez vybavení. Měření je doplněno výpočtem odpovídajícího zkratového proudu pro usnadnění návrhu jištění.

8. Obsah dodávky

Přístroj je dodáván včetně pouzdra, síťové šňůry, třívodičového měřicího kabelu, tří testovacích sond a tří krokosvorek, programového vybavení, včetně kabelu a návodu. Příslušenství na objednávku tvoří proudové kleště MN20 a C172 pro proudy do 20 A a C174 pro proudy 200 A. Verze C.A 6456T navíc obsahuje brašnu se dvěma zemními sondami, dvěma kabely o délce 50 m a s jedním zeleným kabelem o délce 10 m.

Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na této straně nebo přímo u pracovníků firmy na:

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: +420 541 235 386
fax: +420 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
internet: www.ghvtrading.cz