časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Není jistič jako jistič (2. část – dokončení)

Není jistič jako jistič (2. část – dokončení)

Dipl. Ing. Roman Hudeček, Bonega, s. r. o.

Veřejně dostupné testovací protokoly

Toto srovnání se nezabývalo shodou skutečných a katalogových parametrů jističů. Opíralo se pouze o údaje uváděné výrobci, tedy zdroje dostupné běžným uživatelům. Srovnání skutečných parametrů vyžaduje náročné testy v laboratořích a pro jejich provedení by zde byla potřeba nezávislá iniciativa a odvaha zkušebního ústavu, či některé vysoké školy s potřebnou akreditací.

Podle testů provedených firmou Bonega se na trhu objevují výrobci (i renomovaní), kteří na své jističe tisknou nesprávné parametry. Pro odbornou veřejnost by tak tyto testy mohly být zajímavým překvapením, především by však prospěly samotným zákazníkům.

Pro snadnější a úplnější srovnání by výrobci měli zveřejňovat testovací protokoly. Nejsou-li schopní je dodat ani na vyžádání a vymlouvajíli se na utajenost či nedostupnost těchto informací, je to na zamyšlenou. Jestliže ani výrobce nezná důkladně svůj výrobek, tak pak kdo?

Bezpečnostní parametry

Rychlost vypnutí
Hlavním účelem jističů je účinná ochrana vedení a spotřebičů. Nahrazují původní tavné pojistky, umožňují však obnovení pojistné funkce a neumožňují ovlivnění pojistných hodnot. Mezi nejdůležitější z těchto hodnot patří rychlost vypnutí. Čím dříve jistič v případě zkratu vypne, tím menší je rozsah poškození. Rychlost vypnutí při maximální zátěži udává dobu od okamžiku zkratu přes rozpojení kontaktů, běh oblouku do komory až do skončení hoření oblouku, tedy nejen do reakce kontaktů. Zde je také velmi důležité, aby vyšší rychlosti vypnutí nebylo dosaženo na úkor vyššího obloukového napětí, které výrazně zvyšuje riziko poškození jištěných zařízení (např. motorů).

Vypínací schopnost – pozor na normu!
Díky častějšímu použití 10kA jističů se na českém trhu objevují také jističe, které této vypínací schopnosti dosahují jen díky ústupkům v jiných parametrech a životnosti. Je obrovský rozdíl, splňuje-li jistič podmínky vypínací schopnosti podle náročnější tzv. „domovní“ normy ČSN EN 60898, nebo podle mírnější „průmyslové“ ČSN EN 60947. Domovní norma je přísnější, protože předpokládá laického uživatele. Vyžaduje např. funkčnost jističe i po třech po sobě jdoucích zkratech. Naproti tomu průmyslová povoluje velké prodlevy, během kterých jistič stihne zchladnout. Dojde-li v obvodu ke krizovému zkratu a obsluha se pokusí jistič splňující pouze průmyslovou normu znovu zapnout, obvykle dojde v lepším případě ke zničení jističe, v horším ke spečení kontaktů, nepřerušení obvodu a pravděpodobně k vysokým škodám.

V průmyslovém použití, kdy je přesně známo, kde bude rozváděč nn umístěn, lze vypínací schopnost volit zjednodušeně takto:

  • Bude-li rozváděč velmi blízko transformátoru, nebo s ním bude spojen kabely velkého průřezu, je vhodnější použít jističe s 10 kA vypínací schopností, podle situace i vyšší.

  • Není-li známo místo montáže, je pro výrobce rozváděčů taktéž jistější volit 10kA jističe.

  • Jsou-li místní podmínky známé a rozhoduje-li se mezi 6kA a 10kA, lze pro hlavní jistič zvolit 10 kA a pro ostatní 6 kA.

  • Je-li dodáván podružný rozváděč, který má být napájen stávajícím hlavním rozváděčem, který je osazeným 10 kA jističi, může být celé osazení v 6 kA.

  • Pro případy jištění okruhů v průmyslu od 25 A výše lze obecně doporučit spíše 10kA jističe.

V bytech či kancelářích stačí obvykle 6kA jističe. Jde v zásadě o posouzení, zda se k jističi může přenést tak vysoká energie (10 000 A) nebo ne.

Vypínací schopnost – pozor na rozsah jmenovitých hodnot

Jen málokterý výrobce splňuje vypínací schopnost 10 kA v celém rozsahu jmenovitých proudů (1 až 63 A) a v charakteristikách B, C, D. Každý výrobce je proto povinen uvádět toto omezení rozsahu ve vztahu k vypínací schopnosti a to jak podle normy ČSN EN 60898 tak i podle mírnější ČSN EN 60947.

Žádná z těchto norem bohužel přesně neuvádí, jak viditelně se má tento velmi důležitý údaj zveřejňovat. V ČR je běžnou praxí, že jsou tyto údaje uváděny pouze v katalogu (často skryté pod hvězdičkou), ale na samotných jističích je běžně uváděna vypínací schopnost 10 kA až do 63 A v charakteristice D, i když 10 kA splňují např. jen do maximální jmenovité hodnoty 4 A a jen charakteristiky C (viz. srovnávací tabulka).

Údaj o vypínací schopnosti bez uvedení normy, rozsahu jmenovitých hodnot, napětí a dalších souvisejících údajů proto nemá vypovídací schopnost. Ve srovnání je proto v takových případech „neuvedeno“. K některým zakoupeným vzorkům byly uváděny hodnoty jmenovitých proudů a charakteristiky, které podle vlastního katalogu výrobce vůbec nesplňuje. Zarážející jsou také rozdílné parametry stejných výrobků v českých a zahraničních katalozích (přestože v daných zemích platí stejné normy).

Zkratové testy při 600 V
Speciální testy při 600 V, kde musí jistič splnit vypínací schopnost 3 kA, vyžadují zejména trhy Severní Ameriky (USA, Kanada). Toto kritérium vypovídá o kvalitě jističe a jeho připravenosti i pro náročné zahraniční trhy.

Třída omezení energie
Třída omezení energie udává, kolik energie může jističem projít do doby, než se obvod rozpojí. Tato vlastnost velmi úzce souvisí s rychlostí vypnutí, protože právě tato energie pak způsobuje škody na zařízeních a vedení. V podstatě všichni výrobci uvádí nejpřísnější třídu 3, ale řada z nich již nespecifikuje do jakého rozsahu hodnot. Zákazník pak předpokládá, že jistič splňuje požadavky této třídy až do maximálního rozsahu jmenovitých hodnot, což ve skutečnosti není vždy pravda. Dovolené hodnoty I2•t pro jednotlivé třídy přesně specifikuje norma EN ČSN 60898 + A1/A11.

Signalizace skutečného stavu kontaktů
U modernějších jističů lze nalézt optickou signalizaci stavu kontaktů – červený/zelený terčík. Aby nemohlo dojít k mylnému informování obsluhy, musí tato signalizace odrážet skutečný stav kontaktů, nikoliv jen polohu páčky. Tuto problematiku řeší norma ČSN EN 60898 článek 8.12. Pokusem se zafixováním páčky a vybuzením zkratu lze zjistit, že ne všichni výrobci to splňují.

Ochrana proti mezifázovému zkratu a krytí podle IP
Při propojení jističů pomocí vidlicové lišty může mezi jednotlivými fázemi dojít ke zkratu již při ionizaci vzduchu nebo vyšší vlhkosti. Moderní konstrukce proto mají mezifázové izolační přepážky a promyšlené řešení krytí u svorek podle IP 20.

Fixní nastavení charakteristiky
Charakteristika jističe může být nastavována různými regulačními prvky, volbou vhodného průřezu měděného drátu cívky, nebo počtem závitů a předpětím pružiny v jádře cívky. Je-li charakteristika nastavována regulačními prvky, může při pádu nebo otřesu dojít ke změně.

Možnost zaplombování páčky v poloze zapnuto i vypnuto
Možnost plombování v obou polohách páčky se již stala standardem a až na jednoho výrobce jej mají všichni.

Odolnost proti otřesům a vibracím
Odolnost proti otřesům a vibracím je důležitá především pro speciální aplikace, např. kolejová vozidla, staveništní rozváděče, atd. Zde je důležitá především konstrukce jističe.

Odborné vysvětlení a komentáře k montážním, aplikačním a uživatelským parametrům naleznou čtenáři v dalším čísle.

Srovnání je volně ke stažení také na stránkách www.bonega.cz/srovnani

Tab. Porovnání parametrů modulových jističů do 63 A s 10 kA vypínací schopností v provedení AC

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde