Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Neelektrická zařízení a rizika nebezpečí výbuchu v souvislostech nejen právních

Hodnocení rizik vznícení pro neelektrická zařízení určená pro provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu
(pokračování 4. části)
 
Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec
z oboru bezpečnosti práce se specializací v elektrotechnice
 
Pro ilustraci si uvedeme nejprve výchozí informace potřebné pro naši analýzu, jež je provozovatel schopen sám doložit (je třeba uvádět identifikaci dokladových materiálů a kde jsou tyto uloženy) či si je ověřit a následně v dokumentované analýze uvést:
1. Rok výroby – uvedení do provozu
 • Dopravník byl podle zachovalé části dokumentace vyroben v roce 1997.
2. Stanovený účel použití zařízení a podmínky provozu:
 • Dopravník je určen pro dopravu obilí s prachovým podílem a/nebo podílem granulovaných materiálů. V konkrétní situaci slouží k přepravě obilí a je provozován v objektu obilného sila – viz dokumentace XY a Technologický reglement č. xx, ze dne x. x. xxxx.
 • Dopravník je trvale umístěn (jedná se o pevné – stabilní zařízení) v místnosti klasifikované vnějším vlivem BE3N1 (tj. jako prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů) se zónou 22, přičemž v místě přesypu je stanovena malá zóna 21 – viz výkres č. xx , ze dne x. x. xx.
Poznámka:
Klasifikace byla provedena podle ČSN EN 50281-3:2003 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 3: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy. Platnost této normy byla ukončena k 1. 7. 2007 a byla nahrazena normou ČSN EN 61241-10:2005 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 10: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy.
 
 • Teplota okolí v místnosti je v pásmu třídy vnějšího vlivu AB7 (vnitřní prostory bez regulace teploty a vlhkosti chráněné před atmosférickými vlivy, které mohou mít otvory do venkovního prostředí) v rozmezí od –5 do +20 °C; vnější vliv AA (tj. teploty okolí) se neuplatňuje – viz Protokol u určení vnějších vlivů č. xx, ze dne: x. x. xxxx.
Poznámka:
Pokud bylo zařízení navrženo pro použití v rozsahu teploty okolí od –20 do +40 °C, není zapotřebí žádné doplňkové označení. Je-li zařízení navrženo pro použití v jiném rozsahu okolních teplot, musí být rozsah teploty okolí uveden v návodu pro použití dodávaném výrobcem a zařízení musí být odpovídajícívm způsobem označeno – viz čl. 6.1.4 ČSN EN 13 463-1.
 
3. Podmínky provozu:
 • Obsluha zařízení je poučena – viz Zápis z opakovaného školení XY, ze dne x. x. xxxx, ale bez doložení osnovou.
 • Údržba zařízení je zajištěna smluvně u odborné firmy XY – podmínky viz smlouva o dílo XY ze dne x. x. xxxx.
 • Čištění – odstraňování prachu ze zařízení včetně elektrických, je v místním provozním bezpečnostním předpisu20) (dále jen MPaBP) XX ze dne x. x. xx uvedené nekonkrétně.
4. Popis a informace o zařízení:
 • S výjimkou dopravníkového pásu a elektromotoru jsou všechny pevné a pohyblivé části vyrobeny z oceli – viz protokol o prohlídce.
 • Rovněž přesyp je vyroben z oceli a je elektricky propojen s konstrukcí pásu – viz protokol o prohlídce a revizní zpráva elektro č. xx, ze dne: x. x. xxxx.
 • Všechny kovové části konstrukce jsou vzájemně propojeny a je zajištěn maximální svodový odpor menší než 1 MΩ – viz revizní zpráva elektro č. xx, ze dne: x. x. xxxx.
 • Dopravník má přístupné části elektromotoru pohonu z lehkých kovů neznámého složení – viz protokol o prohlídce.
Poznámky:
Podle čl. 6.2.1 ČSN EN 61241-0:2007 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 0: Všeobecné požadavky nesmí materiály použité pro konstrukci závěrů elektrických zařízení určených pro použití ve výbušné prachové atmosféře obsahovat hmotnostně více než 7,5 % hořčíku a titanu celkem. Materiál použitý pro konstrukci vnějších částí zařízení skupiny II nesmí pro kategorii 2 hmotnostně obsahovat více než 7,5 % hořčíku. V opačném případě by mohl způsobit vznik zápalných jisker při nárazu zkorodovaným předmětem ocel/železo – viz čl. 8.2 ČSN EN 13 463-1:2002 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Základní metody a požadavky.
 
 • Dopravníkový pás je vyroben z materiálu odolného požáru (samozhášivého), který zabraňuje šíření plamene, je namontován na konstrukci vybavenou pohonem a nosnými válečky – viz dokumentace XY a protokol o prohlídce.
 • Elektrostatické vlastnosti dopravníkového pásu podle čl. 4.5.3 ČSN 33 2030:2004 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny jsou doloženy – viz dodací list xxxxx.
 • Rychlost dopravníkového pásu je 1,5 m·s–1 – viz dokumentace XY.
Poznámka:
V zónách 20 a 21 smí být použity dopravníkové pásy, pokud je jejich rychlost omezena na 5 m·s–1 – viz čl. 4.5.4 ČSN 33 2030:2004
 
 • Dopravník je osazen snímačem rozdílu (více než 25 %) rychlosti mezi hnacím válcem a pásem po dobu delší než 10 s. Je nastaven tak, aby při abnormálním rozdílu snímač vypnul hnací elektromotor.
Poznámka:
Nastavení snímačů neodpovídá požadavku čl. 11.3 ČSN EN 13463-5:2005 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí „c“. Při porovnávání relativní rychlosti pohonného válce a pásu má dojít při rozdílu větším než 10 % k vypnutí napájení pohonu.
 
 • Snímače vybočení LHPE-10/2-L50V s krytím IP67 mají dva moduly kontaktů A a B, které spínají ve dvou úhlech natočení. Při vychylovacím úhlu nad 15° následuje přepnutí kontaktů B. Při vychylovacím úhlu nad 25° přepnou kontakty A. Maximální výchylka válcové páky je 75°. Jakmile se vybočení sníží pod uvedené úhly, příslušné kontakty se přepnou zpět. Zapojení je v obvodech řídicího systému. Při částečném vyjetí pásu ze své dráhy (spínací úhel 15°) se dopravník nevypíná. Pokud však přepne i další kontakt (spínací úhel 25°), následuje okamžité zastavení dopravníku.
Poznámka:
Možnost signalizace pro obsluhu o částečném vyjetí pásu ze své dráhy při dosažení hodnoty spínacího úhlu 15° není využita.
 
 • Dopravníkový pás je poháněn přes převodovku na výstupní straně přírubovým třífázovým asynchronním elektromotorem akrátko 5,50 kW, IN = 15,8 A s označením Ex II 3D, IP55, T125°C. Elektromotor má plastový ventilátor (kryt ventilátoru je z ocelového plechu), kostra je hliníková s neznámým složením.
 • Elektromotor nevydrží trvale záběrný proud při jmenovitém napětí a frekvenci a není přitom chráněn proti přetížení.
Poznámka:
Ochranným zařízením proti přetížení může být (viz 8.4 ČSN EN 61241-14:2005):
a) proudově závislé časově zpožděné ochranné zařízení hlídající všechny tři fáze, nastavené maximálně na jmenovitý proud stroje, které zapůsobí do dvou hodin při 1,2násobku nastaveného proudu a do dvou hodin nezapůsobí při 1,05násobku nastaveného proudu, nebo
b) zařízení pro přímou kontrolu teploty pomocí vestavěného snímače teploty (čidla) nebo
c) jiné odpovídající zařízení.
 
 • Elektromotor dopravníku je připojen k napájecí síti (síť typu TN-S) poddajným, pevně připojeným přívodem (s běžně houževnatým pryžovým pláštěm – soulad s čl. 10.1.1.2.2 ČSN EN 61241-14:2005) pomocí vidlice a zásuvky na stěně místnosti – nejsou mechanicky ani elektricky blokovány – rozpor s požadavkem jak čl. 5.4.1 ČSN EN 50281-1-1:1999 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 1-1: Elektrická zařízení chráněná krytem – Konstrukce a zkoušení (normy platné v době instalace), tak čl. 19.1 ČSN EN 61241-0:2007 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 0: Všeobecné požadavky.
 • Poddajný, pevně připojený přívod nemá zajištěnou ochranu před mechanickým poškozením – rozpor s požadavkem čl. 4.5 ČSN EN 61241-14:2005 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 14: Výběr a instalace.
 • Elektromotor je konstrukčně spojen s převodovkou naplněnou olejem pohánějící hnací válec přes spojku suchého typu – viz dokumentace XY a protokol o prohlídce.
 • Převodovka bez identifikace typu má krytí IP64, do převodovky je používán olej syntetický Mogul Intrans 320 s bodem vzplanutí 240 °C – uživatel nemá informace výrobce o jeho vhodnosti pro daný typ převodovky21).
 • Dopravník má na vratném konci pásu volně se otáčející váleček a na straně pohonu nosný váleček pro napínání pásu na pohyblivém rámu – viz dokumentace XY a protokol o prohlídce.
Poznámka:
Požadavek výrobce na předepsané napnutí pásu není uživateli znám – čl. 11.3 ČSN EN 13463-5.
 
 • Pás je přidržován po celé své délce na horní a spodní straně nosnými válečky, které jsou součástí konstrukce. Nosné válečky jsou utěsněny na dobu předpokládané bezpečné provozní životnosti (25 000 h) a plněny syntetickým mazivem SKF LGET 2 – viz dokumentace XY a protokol o prohlídce.
 • Na poháněném konci je dopravník vybaven třmenovou brzdou na brzdovém válci – viz dokumentace XY a protokol o prohlídce.
 • Brzda (pro zabránění zpětného chodu pásu při rozběhu) je přitlačována pružinou a uvolňována elektromagnetem (závěr s ochranou proti prachu IP64), který je zapnut za 5 s poté, co poháněcí elektromotor začne pohánět pás – viz dokumentace XY, protokol o prohlídce a revizní zpráva elektro č. xx, ze dne: x. x. xxxx.
 • O tom, že poháněcí elektromotor, brzdový elektromagnet a vlastní elektrická instalace na dopravníku odpovídá ČSN EN 61241-14:2005 i ČSN EN 61241-0:200, nemá uživatel odpovídající doklad – minimálně revizní zprávu elektro, vykonanou podle požadavků na detailní úroveň podle ČSN EN 61241-17:2006 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních) revizním technikem s osvědčením B – pro objekty s nebezpečím výbuchu.
 • Podle klasifikace prostředí se zónou 22, ve kterém je dopravník provozován, musí splňovat požadavky pro zařízení skupiny II minimálně kategorie 3 a v části přesypu, spadající do zóny 21, minimálně kategorie 2. Proto mohou být zanedbány potenciální iniciační zdroje vznikající pří výjimečných poruchách.
Poznámky:
Pro zařízení skupiny IID musí být stanovena skutečná maximální povrchová teplota a musí být na něm odpovídajícím způsobem označena (viz čl. 6.1.3 ČSN EN 13 463-1). Maximální povrchová teplota zařízení určeného do prostředí s hořlavým prachem se stanovuje bez usazeného prachu na zařízení zkouškami podle ČSN EN 50281-1-1. Takto zjištěná teplota nesmí na zařízení překročit hodnotu o 75 K nižší, než je minimální teplota vznícení vrstvy daného prachu o tloušťce 5 mm – viz čl. 6.3.3.3.1. ČSN EN 61241-14. Máme-li dánu minimální teplotu vznícení obilného prachu ve vrstvě 5 mm = 300 °C, pak po snížení vyjde maximální povrchová teplota zařízení 225 °C.
 
Maximální povrchová teplota zařízení situovaných v prostoru rozsahu zóny 21 (přesyp) nesmí překročit 2/3 teploty vznícení daného rozvířeného prachu ve vzduchu (viz čl. 6.3.3.2 ČSN EN 61241-14). Teplota vznícení obilného rozvířeného prachu ve vzduchu je 400 °C, tj. maximální povrchová teplota zařízení nesmí překročit 266 °C. Hodnocení nebezpečí vznícení v našem příkladě prokázalo, že maximální povrchová teplota zařízení je 140 °C, a zařízení může být proto označeno teplotní třídou T3 (200 °C) nebo maximální povrchovou teplotou ve stupních Celsia nebo obojím způsobem.
 
Poznámka:
Pokud skutečná maximální povrchová teplota nezávisí na zařízení samotném, ale hlavně na provozních podmínkách (nejen na vnějším vlivu AB), musí být v návodu k použití uvedeny odpovídající informace. Nejde o zde uvedený demonstrativní příklad, ale o situaci typickou např. pro dopravu ohřívaného média v dopravním čerpadle.
(dokončení příště)
 

20) Viz definice v § 2 písm. g) nař. vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
21) Informace o podmínkách výrobců převodovek pro prostředí s nebezpečím výbuchu např. na: http://www.sew-eurodrive.cz nebo http://www2.nord.com