časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Navrhování komplexní ochrany rozvodů nn proti přepětí

|

číslo 4/2004

AMPER 2004

Navrhování komplexní ochrany rozvodů nn proti přepětí

RNDr. Jozef Dudáš, CSc.,
SALTEK s. r. o., Praha

Návrh ochrany proti přepětí je – jako každá projektová činnost – výběrem nejvhodnějšího řešení pro danou aplikaci z technického i ekonomického hlediska. O potřebě ochrany a o ochranných úrovních obecně hovoří normy. Jakými prostředky se dosáhne cíle a jaké riziko bude daným technickým řešením potlačeno, je věcí projektanta, popř. investora.

Obr. 1

Investor musí na základě konzultace s projektantem rozhodnout, jaké riziko je pro něho jako zákazníka a uživatele přijatelné. Výsledné řešení nemůže zajišťovat nižší úroveň bezpečnosti, než obecně předepisují normy. Pouze v daných mezích vybírá z vyšší bezpečnosti (a ceny), popř. ze základní bezpečnosti.

Produkty společnosti SALTEK usnadňují výběr optimálního technického i cenového řešení pro velké množství případů, které se vyskytují v praxi.

Pro první stupeň ochrany je k dispozici pět typů výrobků. Při budování třístupňové ochrany v klasickém objektu se osazuje svodič bleskových proudů FLP-A35 (uzavřené jiskřiště) s ochrannou úrovní 4 kV a svedeným impulsním proudem 35 kA (10/350). V případě malých objektů (měřicí domky, vodárny, čističky apod.) nebo tehdy, je-li mezi prvním a druhým stupněm vzdálenost menší než 10 m, navrhuje se ochrana FLP-A35-0.9 se sníženým zbytkovým napětím – 900 V. Zde je automaticky zajištěna koordinace mezi prvním a druhým stupněm při libovolné vzdálenosti i při umístění do jednoho rozváděče.

Obr. 2

U rodinných domků a bytových domů lze zvolit levnější varistorové svodiče třídy B nebo kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí třídy B + C. Svodič bleskových proudů FLP-275 V s výměnnými varistorovými moduly je vhodný pro rodinné domy bez vlastního hromosvodu s kabelovou přípojkou nízkého napětí. Je možné zde použít také kombinovaný svodič třídy B + C, typ FLP-B+C, který se pouze doplní třetím stupněm (třída D) v podobě adaptéru pro ochranu televize, satelitního přijímače nebo počítače (TV-OVERDRIVE, SAT-OVERDRIVE, FAX-OVERDRIVE) – viz obr. 1. U vícepatrových domků se doplňuje i druhý stupeň, jak je znázorněno na obr. 2.

V obytných domech, kde se z důvodu nevyřešených vlastnických vztahů nepodařilo instalovat první stupeň ochrany, lze kombinované svodiče B + C instalovat do jednotlivých bytových rozváděčů (obr. 3). „Silnější“ svodiče B + C, typ FLP-B+C VE, s výměnnými varistorovými moduly jsou vhodné do řadových domků a doplňují se třetím stupněm v podobě adaptérů (popř. v rozlehlejších domech i druhým stupněm – obr. 4).

Ve výškových objektech je vhodné zvolit kombinaci svodičů B + C v rozváděči, který napájí zařízení umístěné na střeše (např. klimatizaci). Co se týče rozlehlých průmyslových objektů, podél kterých může při úderu blesku vzniknout značný potenciálový spád, zde se umísťují kombinované svodiče na konec objektu vzdálený od přípojky, na níž je instalovaný svodič třídy B, typ FLP-A35. Tím je zajištěna úplná bezpečnost i zařízení na tomto vzdáleném konci.

Obr. 3

Ochrany druhého stupně se instalují do podružných rozváděčů. Lze vybírat z provedení pevného SLP-275 a z provedení s výměnnými moduly SLP-275 V. Je-li to zapotřebí, je osazen svodič s dálkovou signalizací stavu SLP-275 S a SLP-275 VS. V trojfázových sítích TN-C je vhodné třípólové provedení SLP-275/3 a SLP-275 V/3, v sítích TN-S čtyřpólová verze SLP-275/4 a SLP-275V/4. Co se týče sítí TT, doporučuje se zapojení 3 + 1. To znamená u prvního stupně tři FLP-A35 a jeden FLP-A100 N (pro N-PE), popř. tři FLP-B+C a FLP-G (pro N-PE). U druhého stupně je to SLP-275 V/3 + 1. Typ SLP-275 V/3 + 1 se navrhuje i pro sítě TN-S v případech, kdy je třeba docílit menšího zbytkového přepětí mezi fázemi a N-vodičem.

U třetího stupně ochrany je zapojení 1 + 1 a 3 + 1 pravidlem. Nabízí se zde ovšem více variant ochranných přístrojů z hlediska způsobu montáže. Platí, že „třetí“ stupeň (třída D) má být umístěn co nejblíže k napájecím svorkám chráněného zařízení. Navíc se doporučuje u chráněných zařízení s procesorem – průmyslové řídicí počítače, kancelářská PC, ústředny MaR, EZS (elektrické zabezpečovací systémy), EPS (elektrická požární signalizace), pobočkové telefonní ústředny apod. – použít kombinaci svodiče a odrušovacího filtru. Pro montáž na lištu DIN dodává SALTEK množství takových přístrojů pod označením DA-275 DFx, kde x = 1, 2, 6, 10, 16 je proudové zatížení 1 až 16 A. Tato řada ochran obsahuje jednofázový filtr a ochranu pro sítě se jmenovitým napětím 230 V AC. Pro napájení sdruženým napětím 400 V AC je k dispozici DA-400 DF16, dále DA-48 DF16 pro 24 až 48 V AC (DC).

Obr. 4

Pro přístroje napájené tzv. flexibilní šňůrou jsou k dispozici ochrany s filtrem v podobě adaptéru PA-OVERDRIVE F6 (6 A), F16 (16 A) nebo prodlužovacího přívodu s vícenásobnou zásuvkou (8×) P-PROTECTOR F8. Pro přístroje umístěné v 19" skříni se používá vícenásobná chráněná zásuvka s filtrem pod označením RACK-PROTECTOR F8. V každém z uvedených příkladů je splněna podmínka umístění třetího stupně bezprostředně u chráněného přístroje.

Aby systém ochran v rozvodech nn měl smysl, musí se adekvátně chránit i sdělovací rozvody a rozvody napájení nn. Pro tyto účely jsou k dispozici svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí SALTEK do všech typů sdělovacích vedení, vedení EZS, EPS, MaR, telekomunikačních, sítí LAN, vysokofrekvenční svody antén a pro rozvody napájení malým napětím. Využít lze i svodiče bleskových proudů a přepětí kombinované v jednom prvku. S využitím slaboproudých svodičů SALTEK typů CL, DM, DL, SX, FX, ZX, HX je možné sestavit účinnou a koordinovanou ochranu slaboproudých rozvodů tak, aby odpovídala záměrům celkové ochrany objektu a zařízení v něm umístěných.

Přepěťové ochrany SALTEK zajišťují komplexní ochranu objektů a umožňují instalovat zařízení proti přepětí přesně podle cenových a technických požadavků investora a projektanta.

SALTEK s. r. o.
Arkalycká 1
149 00 Praha 4
tel./fax: 272 942 470
fax: 267 913 411
http://www.saltek.cz