Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2019 vyšlo
tiskem 4. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 4. 1. 2020. 

Téma: Měřicí přístroje, metody měření a dálkové měření

Hlavní článek
Inovativní postupy při diagnostice částečných výbojů při AC a DC napětí

Aktuality

Cenu ABB za výzkum získal projekt bezbateriového senzoru Grant ve výši 300 000 amerických dolarů získal Ambuj Varshney, který jej využije na…

Rating ČEPS na úrovni Aa3 se stabilním výhledem Ratingová agentura Moody´s aktualizovala ohodnocení akciové společnosti ČEPS na úroveň…

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Co vozí energetici v autě? TETRIS CHALLENGE Co vše se vejde energetikům do auta, které používají metodu práce pod napětím (PPN) –…

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Více aktualit

Návrh právního předpisu

Elektrotechnický cech Hodonín je znám svým profesně-konstruktivním přístupem k řešení elektrotechnických problémů. Byl založen 17. května 1993 registrací na Ministerstvu vnitra ČR a vznikl transformací dřívější místní pobočky brněnského Moravského svazu elektrotechniků. Cech má sídlo přímo v Hodoníně v budově SOU Jilemnického 2.
 
Dále je uvedeno znění dopisu adresovaného ministru Drábkovi 14. listopadu 2010.
(redakce Elektro)
 
 
Věc: Doplnění zákona č. 309/2006 Sb. § 11 Zvláštní odborná způsobilost – prováděcí právní předpis
 
V roce 2006 ministerstvo práce a sociálních věcí iniciovalo vydání zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Tento zákon v § 11 Zvláštní odborná způsobilost na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, uvádí, že mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.
 
Předpokladem získání zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance jsou:
a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu;
b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem, tento věk nesmí být nižší než 18 let;
c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem;
d) odborná praxe v délce stanovené prováděcím právním předpisem;
e) splnění požadavků podle odst. 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo distribuuje, popř. uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem;
f) doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti (§ 20 zákona 309/2006 Sb.).
 
Podle odst. f) citovaného zákona se předpokládá, že odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž působil s ohledem osoby uvedené v odst. 2 písm. E), popř. osoby touto osobou určené.
 
Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou v odst. 2 písm. E), určí jej zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy.
 
Další podrobnosti zákon o odborné elektrotechnické způsobilosti neuvádí, a proto sdružení elektrotechniků ČR a sdružení elektrotechniků Moravy při Obchodní a hospodářské komoře České republiky (OHK ČR) s podporou cechů elektro: Hodonín, vedený cechmistrem Hansem Jürgenem Höferem, Ždár nad Sázavou, vedený cechmistrem Jaroslavem Miklíkem, a Elektrotechnické živnostenské společenstvo Brno, vedené cechmistrem Milanem Burešem, přistoupily ke zpracování návrhu prováděcí vyhlášky k zákonu č. 309/2006 Sb. Dalšími důvody pro vypracování návrhu prováděcí vyhlášky také byly:
a) Podmínky bouřlivého technického rozvoje elektrotechnických oborů, a to zejména na počátku 21. století, které přinesly mimo technických změn také celou řadu změn legislativních. Zejména v technické oblasti jsou výsledkem technologických změn např. nové materiály, přístroje, stroje a spotřebiče, technologie montáží, oprav i údržby elektrických zařízení. Řada z nich podstatně (většinou pozitivně) ovlivnila zásadně bezpečnost elektrotechnických i elektronických zařízení, systémů a instalací.
 
Technický pokrok se odrazil i v legislativě, a to např. v zákonech č. 174/68 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, kde se uvádí technická zařízení představující zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob.
 
b) Veřejné i zákulisní diskuse elektrotechniků a jejich problémy, se kterými se setkávajíc v každodenní praxi.
Návrh vyhlášky, který vyhází také i ze zahraničních zkušeností a pramenů mj. specifikuje podle nových poznatků a informací skupiny osob bez elektrotechnického vzdělání, s elektrotechnickým vzděláním a osoby ve zvláštních případech. Tyto osoby jsou navrženy v těchto skupinách:
1. skupina
– zkušební technik,
– odborný pracovník,
– obsluha technického zařízení,
– oprava technického zařízení.
2. skupina
– odborná způsobilost na činnosti na technickém elektrickém zařízení:
   § 4 Osoby poučené a obsluha technického zařízení
   § 5 Elektrotechnik znalý
   § 6 Elektrotechnik samostatný
   § 7 Zkušební technik (OTK), servisní technik (zpracování revizní zprávy zkušebním a servisním technikem musí být v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, a obsahy revizních zpráv zpracovaných v této oblasti podle ČSN EN 60204-1 – elektrické stroje, ČSN EN 60204-35 a ČSN EN 60439-1 – elektrické rozváděče.
   § 8 Elektrotechnik pro řízení činnosti nebo pro řízení provozů
   § 9 Revizní technik
     I. stupeň E1
     II. stupeň E2
     III. stupeň E3
     IV. stupeň E4
   § 10 Elektrotechnický dozor (ETOD)
   § 11 Osoby zajišťující přípravu elektrotechnické kvalifikace
Vyhláška navrhuje, že revizní technik zvyšující si odbornou kvalifikaci a na I. nebo II. stupeň musí prokázat odbornou způsobilost v předchozích stupních a § 6, aby získal potřebnou kvalifikaci pro výkon své činnosti.
 
Uvedené osoby zpracovávající závěrečné zprávy z provedených revizí a kontrol elektrotechnických a elektronických zařízení se musí řídit legislativními předpisy. K základním předpisům pro vypracování revizních a závěrečných zpráv patří veřejnosti známé elektrotechnické předpisy, jako jsou např.: zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákon 309/2006 Sb., ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1600.
 
Vzhledem k tomu, že na stavbách i v organizacích nepodléhajících činnosti Technické inspekci České republiky (TIČR) může být často porušována technologická a bezpečnostní kázeň a pracovníci realizující elektrotechnické a elektronické instalace nebo jejich části nemívají příslušnou odbornou způsobilost, vyhláška navrhuje na základě podnětů odborné elektrotechnické veřejnosti rozšíření stávajících elektrotechnických kvalifikačních stupňů o § 10 Osoby vykonávající elektrotechnický dozor (ETOD). Tyto osoby budou provádět na základě informací o realizaci prováděných elektrotechnických prací (podrobněji řeší návrh vyhlášky) činnosti související s ochranou zdraví osob, bezpečného provozu a ochrany majetku.
 
O provedených kontrolách budou vypracovány protokoly, které budou za stanovených podmínek předávány vyšším orgánům a stavebníkům.
 
Podle návrhu vyhlášky mj. definovaných činností bude ETOD jmenovat komisi, která bude u ověřování technických znalostí, bude jmenovat členy komise, kteří budou provádět namátkové kontroly a kontroly provedených revizí u zařízení I. a II. třídy.
Ověřování znalostí bude vyznačeno v pracovních průkazech.
 
Návrh vyhlášky vychází také z rozdělení elektrických zařízení vyhláškou č. 73/2010 Sb. do tříd a skupin, kdy navrhuje tyto skupiny upravit a rozšířit o možnost kontrol a revizí v některých oblastech na širší odbornou elektrotechnickou veřejnost, zejména revizní techniky a ETOD.
 
Elektrotechnická veřejnost včetně kontrolních orgánů, např. bezpečnostních a požárních techniků, kteří si při svých kontrolách berou jako podklad revizní zprávy elektro a kritizují obsah revizních zpráv a závěrečné hodnocení, obsahuje návrh vyhlášky v § 9 základní obsah a jednoznačné konečné stanovisko – zařízení je, nebo není z hlediska elektrotechnické bezpečnosti schopné provozu. Toto stanovisko vyplyne ze závěrečného zhodnocení revize.
 
Výše citovaná vyhláška by měla být základem pro prokazatelné sjednocení ověření odborné způsobilosti odbornými osobami s dlouholetou praxí v elektrotechnických oborech, zvýšení odborné kvalifikace, periodické získávání nových technologických poznatků, omezení nekompetentních a neodborných činností, ke kterým může v současné době v praxi docházet a zlepšení stávajícího finančního ohodnocení elektrotechniků.
 
Odborná veřejnost stále častěji žádá zavedení průkazu odborné kvalifikace (POK).
 
Höfer Hans Jürgen
Ing. František Zoul
revizní technici elektro