časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Návrh právního předpisu

|

Elektrotechnický cech Hodonín je znám svým profesně-konstruktivním přístupem k řešení elektrotechnických problémů. Byl založen 17. května 1993 registrací na Ministerstvu vnitra ČR a vznikl transformací dřívější místní pobočky brněnského Moravského svazu elektrotechniků. Cech má sídlo přímo v Hodoníně v budově SOU Jilemnického 2.
 
Dále je uvedeno znění dopisu adresovaného ministru Drábkovi 14. listopadu 2010.
(redakce Elektro)
 
 
Věc: Doplnění zákona č. 309/2006 Sb. § 11 Zvláštní odborná způsobilost – prováděcí právní předpis
 
V roce 2006 ministerstvo práce a sociálních věcí iniciovalo vydání zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Tento zákon v § 11 Zvláštní odborná způsobilost na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, uvádí, že mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.
 
Předpokladem získání zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance jsou:
a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu;
b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem, tento věk nesmí být nižší než 18 let;
c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem;
d) odborná praxe v délce stanovené prováděcím právním předpisem;
e) splnění požadavků podle odst. 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo distribuuje, popř. uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem;
f) doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti (§ 20 zákona 309/2006 Sb.).
 
Podle odst. f) citovaného zákona se předpokládá, že odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž působil s ohledem osoby uvedené v odst. 2 písm. E), popř. osoby touto osobou určené.
 
Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou v odst. 2 písm. E), určí jej zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy.
 
Další podrobnosti zákon o odborné elektrotechnické způsobilosti neuvádí, a proto sdružení elektrotechniků ČR a sdružení elektrotechniků Moravy při Obchodní a hospodářské komoře České republiky (OHK ČR) s podporou cechů elektro: Hodonín, vedený cechmistrem Hansem Jürgenem Höferem, Ždár nad Sázavou, vedený cechmistrem Jaroslavem Miklíkem, a Elektrotechnické živnostenské společenstvo Brno, vedené cechmistrem Milanem Burešem, přistoupily ke zpracování návrhu prováděcí vyhlášky k zákonu č. 309/2006 Sb. Dalšími důvody pro vypracování návrhu prováděcí vyhlášky také byly:
a) Podmínky bouřlivého technického rozvoje elektrotechnických oborů, a to zejména na počátku 21. století, které přinesly mimo technických změn také celou řadu změn legislativních. Zejména v technické oblasti jsou výsledkem technologických změn např. nové materiály, přístroje, stroje a spotřebiče, technologie montáží, oprav i údržby elektrických zařízení. Řada z nich podstatně (většinou pozitivně) ovlivnila zásadně bezpečnost elektrotechnických i elektronických zařízení, systémů a instalací.
 
Technický pokrok se odrazil i v legislativě, a to např. v zákonech č. 174/68 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, kde se uvádí technická zařízení představující zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob.
 
b) Veřejné i zákulisní diskuse elektrotechniků a jejich problémy, se kterými se setkávajíc v každodenní praxi.
Návrh vyhlášky, který vyhází také i ze zahraničních zkušeností a pramenů mj. specifikuje podle nových poznatků a informací skupiny osob bez elektrotechnického vzdělání, s elektrotechnickým vzděláním a osoby ve zvláštních případech. Tyto osoby jsou navrženy v těchto skupinách:
1. skupina
– zkušební technik,
– odborný pracovník,
– obsluha technického zařízení,
– oprava technického zařízení.
2. skupina
– odborná způsobilost na činnosti na technickém elektrickém zařízení:
   § 4 Osoby poučené a obsluha technického zařízení
   § 5 Elektrotechnik znalý
   § 6 Elektrotechnik samostatný
   § 7 Zkušební technik (OTK), servisní technik (zpracování revizní zprávy zkušebním a servisním technikem musí být v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, a obsahy revizních zpráv zpracovaných v této oblasti podle ČSN EN 60204-1 – elektrické stroje, ČSN EN 60204-35 a ČSN EN 60439-1 – elektrické rozváděče.
   § 8 Elektrotechnik pro řízení činnosti nebo pro řízení provozů
   § 9 Revizní technik
     I. stupeň E1
     II. stupeň E2
     III. stupeň E3
     IV. stupeň E4
   § 10 Elektrotechnický dozor (ETOD)
   § 11 Osoby zajišťující přípravu elektrotechnické kvalifikace
Vyhláška navrhuje, že revizní technik zvyšující si odbornou kvalifikaci a na I. nebo II. stupeň musí prokázat odbornou způsobilost v předchozích stupních a § 6, aby získal potřebnou kvalifikaci pro výkon své činnosti.
 
Uvedené osoby zpracovávající závěrečné zprávy z provedených revizí a kontrol elektrotechnických a elektronických zařízení se musí řídit legislativními předpisy. K základním předpisům pro vypracování revizních a závěrečných zpráv patří veřejnosti známé elektrotechnické předpisy, jako jsou např.: zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákon 309/2006 Sb., ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1600.
 
Vzhledem k tomu, že na stavbách i v organizacích nepodléhajících činnosti Technické inspekci České republiky (TIČR) může být často porušována technologická a bezpečnostní kázeň a pracovníci realizující elektrotechnické a elektronické instalace nebo jejich části nemívají příslušnou odbornou způsobilost, vyhláška navrhuje na základě podnětů odborné elektrotechnické veřejnosti rozšíření stávajících elektrotechnických kvalifikačních stupňů o § 10 Osoby vykonávající elektrotechnický dozor (ETOD). Tyto osoby budou provádět na základě informací o realizaci prováděných elektrotechnických prací (podrobněji řeší návrh vyhlášky) činnosti související s ochranou zdraví osob, bezpečného provozu a ochrany majetku.
 
O provedených kontrolách budou vypracovány protokoly, které budou za stanovených podmínek předávány vyšším orgánům a stavebníkům.
 
Podle návrhu vyhlášky mj. definovaných činností bude ETOD jmenovat komisi, která bude u ověřování technických znalostí, bude jmenovat členy komise, kteří budou provádět namátkové kontroly a kontroly provedených revizí u zařízení I. a II. třídy.
Ověřování znalostí bude vyznačeno v pracovních průkazech.
 
Návrh vyhlášky vychází také z rozdělení elektrických zařízení vyhláškou č. 73/2010 Sb. do tříd a skupin, kdy navrhuje tyto skupiny upravit a rozšířit o možnost kontrol a revizí v některých oblastech na širší odbornou elektrotechnickou veřejnost, zejména revizní techniky a ETOD.
 
Elektrotechnická veřejnost včetně kontrolních orgánů, např. bezpečnostních a požárních techniků, kteří si při svých kontrolách berou jako podklad revizní zprávy elektro a kritizují obsah revizních zpráv a závěrečné hodnocení, obsahuje návrh vyhlášky v § 9 základní obsah a jednoznačné konečné stanovisko – zařízení je, nebo není z hlediska elektrotechnické bezpečnosti schopné provozu. Toto stanovisko vyplyne ze závěrečného zhodnocení revize.
 
Výše citovaná vyhláška by měla být základem pro prokazatelné sjednocení ověření odborné způsobilosti odbornými osobami s dlouholetou praxí v elektrotechnických oborech, zvýšení odborné kvalifikace, periodické získávání nových technologických poznatků, omezení nekompetentních a neodborných činností, ke kterým může v současné době v praxi docházet a zlepšení stávajícího finančního ohodnocení elektrotechniků.
 
Odborná veřejnost stále častěji žádá zavedení průkazu odborné kvalifikace (POK).
 
Höfer Hans Jürgen
Ing. František Zoul
revizní technici elektro