časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Na data je datacentrum

redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Pojmy serverovna a datacentrum se často zaměňují a ani odborníci se neshodnou na tom, co je ještě serverovna a co už je datacentrum. Pro zjednodušení se v následujícím přehledu přidržíme formulace, že serverovna je prostor vyhrazený pro uložení počítačových serverů a souvisejícího vybavení. Slouží zpravidla jediné organizaci (firmě, škole, ústavu). Bývá zde také zakončeno internetové připojení. Oproti tomu datacentrum je objekt, který poskytuje obvykle na komerční bázi prostor pro umístění serverů vlastně komukoli, kdo má zájem. Uživatelé přistupují k uloženému obsahu vzdáleně. Běžně jsou datacentra využívána pro ukládání velkých objemů dat.

Obr. 1. Budova DC ServerPark

Konkrétní datové centrum, které popíšeme, se jmenuje ServerPark (obr. 1). Patří společnosti VSHosting a je umístěno v Praze.

Datové centrum bylo postaveno v roce 2015 jako zcela nový objekt, tzv. na zelené louce. Budova je natolik specifická, že přestavbou staršího objektu by nebylo možné dosáhnout potřebných parametrů.

Datacentrum ServerPark (dále jen DC) je k síti internetu připojeno dvěma nezávislými optickými pod zemí uloženými trasami. Aktuálně osazená primární kapacita je 2× 100 Gbps, sekundární 2× 100 Gbps; optické trasy umožňují další navyšování. Bezdrátové připojení není pro účely datacentra vhodné.

Datacentrum stojí v průmyslové zóně na východě Prahy a je důkladně zabezpečeno proti fyzickému napadení. Míněno tím proti proniknutí nežádoucích osob, ale i zabezpečení proti požáru, povodním a dalším katastrofickým událostem.

Obr. 2. Prvky fyzické ochrany areálu

Pozemek, na kterém DC stojí, je oplocen a na obvodu vybaven ochranou perimetru (obr. 2). Tento prvek zabezpečení je použit znovu na obvodu budovy. Sál DC s příslušenstvím je umístěn v železobetonové prefabrikované konstrukci. Všechny východy jsou vybaveny pancéřovými bezpečnostními dveřmi s přístupem přes čipové karty v kombinaci s PIN. V DC je na monitoringu vždy přítomna obsluha 24/7, která na celý objekt dohlíží pomocí CCTV (kamerový systém), EZS (elektronické zabezpečení), EPS (protipožární zabezpečení) a SCADA (dispečerský systém) pro energetiku a chlazení. V případě jakékoliv mimořádné situace je obsluha připravena okamžitě zasáhnout.

Sál DC s příslušenstvím je vybaven GHZ (automatické stabilní hasicí zařízení), které v případě požáru vypustí do místnosti plynné hasivo FM-200. Hasební systém FM-200 je účinné plynné hasivo s krátkou dobou uhašení požáru. Tím je v chráněné místnosti minimalizována možnost poškození chráněných zařízení.

Proti zaplavení je DC vybaveno sítí bodových a liniových čidel rozmístěných po celém objektu. V případě detekce zaplavení je automaticky uzavřen přívod vody do objektu a v případě potřeby je spuštěno čerpadlo s přímým napojením na kanalizaci.

Při výběru pozemku pro stavbu DC bylo posuzováno, zda se nenachází v záplavové oblasti či na nestabilním podloží a byla ověřována historická data o četnosti škod způsobených atmosférickou elektřinou (počet úderů blesku se škodou na budovách).

Provozní napájení elektrickou energií je zajištěno vcelku standardním způsobem užívaným běžně u průmyslových objektů. DC je napájeno na napěťové hladině 22 kV kabely ze dvou směrů (smyčkováním). V prostoru DC jsou umístěny čtyři transformátory, z nichž jeden je záložní. Z transformátorů je napájení na hladině 400 V dovedeno do automatizované rozvodny, odkud jsou napájeny jak technologické, tak administrativní prostory.


Obr. 3. Dieselgenerátory

Samozřejmostí je zajištění náhradního zásobování elektrickou energií. Při výpadku napájení se automaticky spustí záložní dieselgenerátory (obr. 3) a proběhne automatické přepojení napájení objektu z TR na DG. V případě poruchy záložního DG je DC vybaveno dalším záložním DG. Vše je plně automatizované bez potřeby jakéhokoliv ručního zásahu obsluhy. Celkem se v DC nacházejí čtyři DG. Každý má svoji integrovanou palivovou nádrž, ale pro zajištění dlouhodobého provozu se na pozemku nachází ještě mobilní nádrž s dostatečnou zásobou paliva pro případ přerušení dodávek elektrické energie po dobu několika dní. Jako palivo se používá nafta bez biosložky s výrobcem garantovanou dlouhodobou skladovatelností. Zásobování naftou je smluvně zajištěno i v dnech pracovního klidu.

Krátkodobý výpadek do nastartování DG a přepojení, trvajícího několik desítek sekund pokryjí UPS, které mají dostatečnou kapacitu k udržení provozu DC. Energie pro UPS je dodávána z bezúdržbových akubaterií (obr. 4), které mají svou vlastní místnost se stálým udržováním ideálních podmínek pro provoz a maximální životnost. Celkový příkon DC se nyní pohybuje přes 500 kW.


Obr. 4. Akumulátorovna

Zásobování elektrickou energií je základní, ale nikoli jedinou podmínkou bezporuchového provozu DC. Další technologie zajišťují vhodné prostředí pro instalovanou výpočetní techniku. Datový sál je pro zajištění vysoké efektivity chlazení (obr. 5) fyzicky rozdělen na studené a horké uličky. Do studených uliček je zdvojenou podlahou přiveden studený vzduch z přesných klimatizačních jednotek, který ochlazuje servery. Ohřátý vzduch je přes horkou uličku a stropní podhled nasáván zpět do klimatizačních jednotek. V DC je třeba zajistit minimální prašnost, a proto jsou klimatizační jednotky vybaveny filtry nasávaného vzduchu a do sálu je možný vstup výhradně přes čisticí fólie (samolepící plocha) a po následném přezutí.


Obr. 5. Strojovna chlazení

Technické systémy DC jsou propracované a mnohonásobně zálohované. I tak jsou v DC vždy přítomni pracovníci zajišťující dozor nad chodem objektu. Veškerý provoz je samozřejmě monitorován. O všem je obsluha informována vizuálně a zároveň na mobilní telefon v případě, že se nachází mimo místnost dozoru.

[Podle materiálů a sfotografiemi poskytnutými společností VSHosting zpracovala redakce ELEKTRO.]