časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Multifunkční přístroje pro měření a regulaci v elektrotechnickém průmyslu

|

číslo 4/2002

Amper 2002

Multifunkční přístroje pro měření a regulaci v elektrotechnickém průmyslu

Ing. Vladimír Ševčík, GMC – měřicí technika, s. r. o.

Soudobá měřicí technika směřuje ke stále větší integraci měřicích prostředků do kompaktních celků. K dosažení tohoto cíle jsou vyvíjeny a do praxe zaváděny přístroje, které při minimální náročnosti na montážní objem splňují veškeré požadavky, které uživatel měřicího systému očekává.

Systém pro regulaci napětí – REGSys

Pomocí systému REGSys lze řešit jednoduché i velmi náročné měřicí, řídicí a regulační úlohy transformátorů se stupňovou regulací napětí. Každý regulátor typové řady REG-D (obr. 1) může sloužit i jako převodník, zapisovač a jako statistická jednotka. V režimu převodníku se zobrazují všechny důležité měřené veličiny sítě, v režimu zapisovače se registruje časový průběh regulovaného napětí a statistická jednotka poskytuje přehled o všech sepnutích přepínače odboček. Propojením několika autonomních systémů pro regulaci napětí se sítí prostřednictvím sběrnice je umožněna centrální kontrola transformátorů a vzájemná výměna dat na velké vzdálenosti a libovolnými přenosovými cestami. Takovým způsobem lze velmi jednoduše realizovat zejména paralelní zapojení více transformátorů.

Obr. 1.

Pro řešení regulačních úloh transformátorů se kromě regulátorů používá kontrolní jednotka PAN-D, určená k redundantní kontrole napětí, dále modul rozhraní s binárními (dvojčlenné) vstupy a výstupy a analogovými vstupy a výstupy. Pomocí kontrolní jednotky lze sledovat přepínač odboček i regulátor. Jednotka PAN-D dále dovoluje kontrolovat směry točivého pole a výpadky fáze a poskytuje množství hlášení pro velmi přehledný provoz transformátorů. Výhodou systému jsou volně programovatelné vstupy a výstupy pro řešení specifických funkcí daných aplikací.

Komerčnímu úspěchu systému REGSys napomáhá také spolupráce s výrobci transformátorů, např. firmou ELIN.

Vlastnosti systému pro regulaci napětí

 • integrované zobrazení polohy přepínače odboček,
 • měřicí funkce (U, I, P, Q, S, cos j, j, I sin j, f),
 • funkce zapisovače,
 • statistická funkce (celkový počet sepnutí, sepnutí na stupeň),
 • volně programovatelné číslicové vstupy a výstupy, stejnosměrné vstupy, stejnosměrné výstupy,
 • kontrola funkcí přepínače odboček,
 • kontrola mezní hodnoty >U, I, s „libovolným“ počtem žádaných programovatelných hodnot,
 • programovatelné jmenovité hodnoty U a I,
 • parametrizační software WinREG pro parametrizaci, programování a vizualizaci, jakož i k archivaci a vyhodnocování dat zapisovače podporované osobním počítačem,
 • simulační software REGSim pro simulování libovolných situací v případě paralelního chodu, v síti a na zátěži,
 • kontrola točivého pole a výpadku fáze,
 • architektura systému typu multimaster až s 255 účastníky na sběrnici,
 • periferní sběrnice RS-484 (COM3) pro doplňkové interfaceové (převodníkové) moduly.

Přehled funkcí systému REGSys

a) režim regulátoru
Skutečná hodnota a pevná nebo na zátěži závislá žádaná hodnota se průběžně porovnávají v regulátoru, který (v závislosti na regulační odchylce) poskytuje akční veličinu pro přepínač odboček transformátoru.

Všechny regulátory mohou bez doplňkových zařízení řídit regulaci několika paralelně zapojených transformátorů na jedné sběrnici. Na každém regulátoru je stále vidět, s jakým jalovým proudem I sin j se pracuje.

b) režim převodníku
Přístroj umožňuje zobrazit vypočítané hodnoty všech veličin rovnoměrně zatížené třívodičové trojfázové sítě. Navíc lze obdržet výběr šesti naměřených hodnot, jako např. stejnosměrný signál na analogových výstupech. Dále lze zobrazit naměřené hodnoty, které poskytují externí převodníky připojené přes analogové vstupy.

Obr. 2.

c) režim zapisovače
Časový průběh napětí se průběžně zobrazuje na displeji jako čárový diagram. Časový rastr pro průběžný záznam je nastavitelný a navíc může být řízen kritériem gradientu a mezní hodnotou. Hodnoty uložené v paměti je možné vyvolávat s udáním času a data pomocí klávesnice nebo PC.

d) statistický režim
Ve statistickém režimu se registrují všechna sepnutí přepínače odboček. Rozlišuje se mezi sepnutími pod zátěží (přepínač odboček pod napětím) a sepnutími bez zátěže. Pro každý jednotlivý stupeň se vede registr v podobě tabulek. Pomocí těchto údajů lze snadno zkontrolovat, kolik přepnutí se v jakém časovém úseku uskutečnilo a jak často byl určitý stupeň zapnut. Tímto způsobem lze snadno identifikovat a napravit problémy s nastavením regulace a regulačním obvodem.

Novinky v oboru měřicí a regulační techniky

Firma GMC – měřicí technika nabízí a dodává další novinky, jako jsou:

 • programovatelné převodníky DME 400 se sběrnicí LON a DME 440 se sběrnicí MODBUS,
 • řada převodníků elektrických veličin SINEAX 530,
 • moduly systému ECS pro řízení spotřeby energie: mikrostanice U1602 a ministanice U1603,
 • elektroměry s impulsním výstupem a přenosem dat po sběrnici LON,
 • digitální rozváděčové přístroje DIGEM B 96×48 a DIGEM B 96×24,
 • kalibrátor silnoproudých veličin DLP-03,
 • řada precizních multimetrů druhé generace METRAHit 20,
 • analyzátor sítě MAVOLOG 10. vprogramovatelný převodník SINEAX M563 (obr. 2).

GMC-měřicí technika s. r. o.
Fügnerova 1a
678 01 Blansko
tel.: 0506/482 614-6
fax: 0506 410 907
e-mail: gmc@gmc.cz
http://www.gmc.cz