časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

Monitorování spotřeby energií v budovách

|

číslo 4/2006

Monitorování spotřeby energií v budovách

Pavel Adamík, Marketing, Schneider Electric CZ, s. r. o.

K dosažení úspor v provozu budov je třeba určovat úroveň spotřeby energií v budově. Nejdůležitějším faktorem, který spotřebu energie ovlivňuje, je venkovní teplota. Ostatní činitele spíše souvisejí se způsobem využití budovy, popř. s intenzitou jejího využívání (počet obyvatel domu).

Graf spotřeby energií

Pro porovnání spotřeby jednoho objektu v různých ročních obdobích i k porovnání spotřeby energie v objektech mezi sebou je vhodné najít takovou podobu zobrazení spotřeby budov, aby byly vzájemně porovnatelné, graf na obr. 1.

Obr. 1.

Obr. 1. Graf porovnání spotřeby energie v objektech mezi sebou

Do grafu jsou vynášeny denní hodnoty spotřeby energie, na ose x je průměrná denní teplota. Po převedení celkové spotřeby budovy na 1 m2 je možné porovnávat i spotřebu v jednotlivých budovách mezi sebou. Směrnice přímky, která je určena skutečnými spotřebami, charakterizuje budovu po stránce energetické náročnosti. Výsledný údaj je velmi dobře porovnatelný i mezi různými typy budov.

Systém měření energií

K získání komplexního pohledu na energetickou spotřebu budovy je třeba budovu vybavit všemi potřebnými měřiči energií, zajistit odeslání naměřených hodnot do řídicí centrály budovy a zde získaná data správně zpracovat. Systém měření energií v budově je možné vypracovat na zakázku podle zcela individuálních požadavků zákazníka, s různými komponentami, nebo využít univerzální řídicí systém, jenž může do své správy zahrnout v podstatě libovolnou technologii, která je nutná k jejímu provozu.

Ke druhému způsobu řešení určitě patří řídicí systémy budov značky TAC, dodávané společností Schneider Electric. Systém je založen na komunikační sběrnici LonWorks. Ze všech procesů jsou prostřednictvím lokální sítě Ethernet (TCP/IP) předávány údaje do řídicí centrály. Při tomto způsobu řešení je sledování energií (energetický monitoring) přirozenou součástí techniky instalované v budově. Projeví se synergické (součinné, spolupracující) efekty, vyplývající ze společné komunikační infrastruktury budovy a společného řešení řídicí centrály.

Obr. 2.

Obr. 2. Ideové schéma energetického monitoringu budovy

Na obr. 2 je základní schéma systému sledování energií. Je zde využita komunikace s měřicími moduly PM protokolem Modbus na RS-485 a zároveň sběr dat různého původu přes sběrnici LonWorks.

Velmi výhodné pro monitorování spotřeby elektrické energie v tomto případě je využití panelových měřicích přístrojů řady PM700 a PM800. Přístroje zajišťují místní měření všech základních elektrických veličin, včetně celkového harmonického zkreslení. Komunikační sběrnici Modbus podporují všechny přístroje PM800, měřicí moduly PM710 a PM9C. Rozhraní Modbus je v těchto přístrojích integrováno. Měřicí moduly řady PM800 významně podporují kontrolu čtvrthodinového maxima: k dispozici je synchronizace počátku měřicího intervalu, průběžná hodnota spotřebované energie a navíc předpověď trendu vývoje. Realizace logiky odepínání zátěže při hrozícím přečerpání sjednaného maxima se tím významně zjednoduší.

Systém TAC

Systém řízení budov TAC poskytuje další cesty vstupu informací o spotřebě energií vedoucí ke komplexnímu zpracování. Na procesní úrovni je to přístup na sběrnici MeterBus prostřednictvím univerzálního rozhraní TAC Xenta 913. Připojením přes digitální vstupy zůstává možnost připojení impulsního výstupu libovolného měřiče. Další „přirozenou„ možností vstupu naměřených hodnot je využití měřičů s rozhraním LonWorks, na němž je systém TAC postaven.

Je třeba připomenout i možnost přímého přístupu na operátorské úrovni TCP/IP, a to buď využitím standardizovaného rozhraní OPC nebo přímým vstupem do databáze SQL.

Společnost Schneider Electric nabízí řídicí centrálu budovy pod označením TAC Vista. Jeden z rozšiřujících modulů – TAC Signature – je zaměřen právě na zpracování údajů o spotřebě energií v budově.

Shrnutí

Naznačené řešení ukazuje, jak spolupráce otevřených systémů vede k velmi flexibilnímu řešení, které lze přizpůsobit různorodým požadavkům na sledování energií v budovách. Z pohledu uživatele systému je dosaženo těchto výhod:

  • vysoká flexibilita při volbě vhodných měřicích přístrojů s komunikací,
  • volně programovatelné algoritmy řízení podle aktuální naměřené spotřeby energií,
  • komplexní zpracování údajů o spotřebě energií v budově s cílem objektivně zjistit srovnatelné hodnoty,
  • flexibilní vstup výsledků měření do případného nadřazeného systému sběru energetických dat.

Společnost Schneider Electric se dlouhodobě orientuje na řešení založená na otevřených systémech. Výhody tohoto přístupu ukazuje i zde uvedený náčrt řešení energetického monitoringu.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Středisko služeb zákazníkům
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz
http://extranet.schneider-electric.cz
http://www.lonworks.cz