časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Modulární přístroje MINIA – řešení instalace rodinných domů a bytů

Ing. Karel Brokeš, OEZ, s. r. o.
 

Úvod

 
Elektrotechnika je rozsáhlý obor a jeden článek samozřejmě nevysvětlí komplexně problematiku řešení elektroinstalací. Autor však na následujících řádcích ukáže, jakým způsobem mohou klíčové produkty z nabíd­ky OEZ – modulární přístroje Minia – přispět k řešení instalace. Chce touto formou pomo­ci elektromontérům, projektantům či uživa­telům při práci s nimi.
 

Modulární přístroje pro instalace v rodinných domech

 
Na příkladu podružného rozváděče v bytě či rodinném domě je zřetelné, že z pohledu přístrojového vybavení do rozváděčů tam lze vždy nalézt prvky, bez kterých moderní roz­váděč nemůže existovat. Jsou to:
  • jističe,
  • proudové chrániče.
Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na bezpečnost a komfort ovládání přichází do úvahy i další přístroje a prvky:
  • přepěťové ochrany,
  • instalační stykače,
  • impulzní relé,
  • spínací hodiny atd.

Jakou funkčnost a výhody přináší modulární přístroje Minia?

 

Jističe LPN, LPE

Funkčnost: Jističe LPN/LPE (obr. 1) za­bezpečují jištění vodičů proti přetížení a zkra­tu. V ochraně před úrazem elektrickým prou­dem zajišťují včasné odpojení obvodu. Vypí­nají obvody se zkratovým proudem do 10 kA (LPN) nebo do 6 kA (LPE). Provedení LPN má univerzální použití (průmysl, domovní in­stalace), provedení LPE díky své vypínací schopnosti 6 kA nalezne použití spíše v do­movních instalacích – toto je jakási laická po­můcka pro rozhodnutí, jestli „šestku“ nebo „desítku“. Nicméně pro rozhodnutí, zda „šest­ky“ nebo „desítky“, zástupci OEZ důrazně do­poručují řídit se předpokládaným zkratovým proudem v obvodu – viz doporučení níže.
 
Výhody: Uvedené přístroje (jističe) od jednotlivých výrobců, kteří působí na čes­kém trhu, se od sebe svými vlastnostmi příliš neliší. Pro jističe LPN/LPE to úplně neplatí. Jednou z výhod je možnost rychlé, jednodu­ché a časově nenáročné výměny jističe. Co se tím myslí?
 
Představme si například řadu dvanácti jis­tičů, které jsou propojeny propojovací lištou seshora nebo zespodu přístrojů. Vše už je za­pojené, dotažené, skoro funkční rozváděč. Do toho přijde změna projektu a musí se je­den jistič vyměnit. Co zbývá? Rozdělat roz­váděč, uvolnit šrouby všech dvanácti jističů, vyjmout propojovací lištu, vyměnit jistič a vše znovu připojit a zašroubovat? S obyčejným jističem ano. Ne tak s jističi LPN/LPE. Tyto jističe mají výsuvné západky, které na tento případ pamatují. S jističi LPN/LPE postačí uvolnit šrouby pouze jednoho vyměňované­ho jističe, uvolnit výsuvnou západku a jistič z řady vyjmout a vyměnit za jiný. Vše ostatní zůstává na svém místě. Tedy rychlá, jednodu­chá a časově nenáročná výměna jističe. Vždyť čas jsou peníze.
 
Doporučení: Pro skutečně seriózní roz­hodnutí, zda v instalaci použít jističe s vy­pínací schopností 6 kA nebo 10 kA, OEZ doporučuje využít volně šiřitelný a na ob­sluhu nenáročný program Sichr. Po zadá-ní parametrů zdroje, vodiče a použitého jis­tiče tento program sdělí, zda jistič 6 kA či 10 kA je pro danou konfiguraci použitelný.
 

Proudové chrániče OFI/OFE

Funkčnost: Proudové chrániče OFI/OFE (obr. 2) zabezpečují ochranu před úrazem elektrickým proudem (doplňující ochrana stá­vajících ochranných opatření většinou s chrá­ničem 30 mA) a chrání před vznikem požá­ru nebo zkratu. Podobně jako u jističů, spo­lečnost OEZ dodává přístroje s podmíněným zkratovým proudem 10 kA (OFI) nebo 6 kA (OFE). Provedení OFI má univerzální pou­žití (průmysl, domovní instalace), provedení OFE díky svému podmíněnému zkratovému proudu 6 kA nalezne použití spíše v domov­ních instalacích – a jsme opět u naší „laické“ pomůcky. Pro rozhodnutí, zda „šestky“ nebo „desítky“, OEZ důrazně doporučuje řídit se předpokládaným zkratovým proudem v obvo­du a pro návrh využít program Sichr.
 
Výhody: Rozšířená nabídka G typů (i ve 2pólových provedeních) snižuje po­čty nechtěných vypnutí. V mnoha přípa­dech jsou v obvodech instalována zařízení (např. svodiče přepětí, velkoplošná topná tělesa apod.), která při své funkci nebo za­pnutí generují krátkodobé/přechodné úniko­vé proudy (proudy tekoucí do země). Tento stav může být z pohledu standardního prou­dového chrániče vyhodnocen jako chyba a chránič vypne. Je zřejmé, že v tomto pří­padě se zjevně o klasickou chybu nejedná, nýbrž jde o přechodný stav s nechtěným vy­pnutím. Právě v těchto případech se dopo­ručuje řešení pomocí proudového chrániče se zpožděním (G), který po určitou dobu ja­koby „nevidí“ přechodný děj a v mnoha pří­padech nevypne, a tedy sníží počet nechtě­ných vypnutí.
 
Doporučení: Existuje mnoho prostorů a okruhů, kde normy stanovují instalaci prou­dového chrániče. Jedno z posledních důleži­tých nařízení, které je v platnosti od února 2009, je povinné použití proudových chráni­čů (s citlivostí do 30 mA) pro zásuvkového okruhy používané laiky a nepřekračující 20 A (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2., čl. 411.3.3). Pro zvýšení bezpečnosti instalace se doporučuje instalovat proudové chrániče i mimo normou uvedené okruhy. Dále zástupci OEZ doporu­čují provádět pravidelné testování chráničů testovacím tlačítkem, které se v praxi zřejmě uplatňuje sporadicky.
 

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou OLI/OLE

Funkčnost: Proudové chrániče s nadprou­dovou ochranou OLI/OLE (obr. 3) zabezpe­čují ochranu před úrazem elektrickým prou­dem (doplňující ochrana stávajících ochran­ných opatření většinou s chráničem 30 mA) a chrání před vznikem požáru nebo zkratu. Jelikož jsou vybaveny i nadproudovou spouš­tí, chrání vodiče proti přetížení a zkratu. Po­dobně jako u jističů, dodává OEZ v případě proudových chráničů s nadproudovou ochranou přístroje s vypínací schopností 10 kA (OLI) nebo 6 kA (OLE). Provedení OLI má univerzální použití (průmysl, domovní in­stalace), provedení OLE díky své vypínací schopnosti 6 kA nalezne použití spíše v do­movních instalacích – to je opět jakási „laic­ká“ pomůcka pro rozhodnutí, jestli „šestku“ nebo „desítku“. A program Sichr by u toho samozřejmě neměl chybět.
 
Výhody: Proudové chrániče s nadprou­dovou ochranou OLI/OLE jsou relativně no­vým přístrojem (novinka 2009/10). Oproti předchozímu typu OLFI/OLFE mají několik výhod, včetně rozšíření nabídky o typy G. V oblasti připojování dovolují svorky připojit až čtyři vodiče na svorku. Zlepšené možnos­ti připojování umožňuje dvouúrovňový sys­tém svorek, kterým jsou přístroje vybaveny. Systém západek u provedení OLI umožňu­je upevnit na lištu DIN, resp. z ní odejmout přístroje velice jednoduše, a to bez nutnosti použít jakýkoliv nástroj (tedy ručně). Systém západek rovněž umožňuje vyměnit propojený přístroj v řadě ostatních přístrojů bez nutnosti odpojovat ostatní přístroje či vyjmutí propo­jovací lišty apod. Jedná se o stejnou výhodu, která je popsána v odstavci Jističe LPN/LPE.
 
Doporučení: Tam, kde při návrhu rozvod­nice projektant počítá doslova každý modul, OEZ doporučuje použít právě proudové chrá­niče s nadproudovou ochranou OLI/OLE. Pří­stroje jsou, jak již název napovídá, kompakt­ní kombinací proudového chrániče a jističe. Právě kompaktní kombinace o šířce dvou modulů je velice výhodná zvláště v menších rozváděčích, kde spoří místo oproti klasické kombinaci jistič + proudový chránič, která zabírá 3 moduly.
 

Svodiče přepětí SJ, SV

Funkčnost: Svodiče přepětí SJ, SV (obr. 4) snižují rizika poškození instalace před účinky impulzního přepětí. Impulzním přepětím se myslí krátkodobé přepětí v řádu mikro-/nanosekund. OEZ svou nabídkou pře­pěťových ochran pokrývá řešení v instalacích nízkého napětí.
 
Výhody: V případě volby přístrojů z na­bídky OEZ se doposud výběr konkrétních prvků skládal z výběru jednotlivých modu­lů. Po rozšíření sortimentu na přelomu roku 2009/2010 obsahuje nabídka i tzv. kompaktní provedení. Výhodou tohoto řešení je, že jeden přístroj (jedna položka) je odpovědí na kon­krétní řešení. Např. pro třífázovou sít TN-C-S v případě instalace stupně T1+T2 zákazník objedná jednu položku, a to SJBC-25E-3N--MZS. Jde o svodič přepětí (kombinace stup­ně T1 a T2) vnitřně již propojený, a postačí tedy zapojit vodiče L123, N a PE.
 
Doporučení: V případě instalace přepě­ťových ochran, která není povinná, OEZ do­poručuje instalovat první stupeň (T1) s jis­křištěm. Je zde rovněž možná verze prvního stupně (T1) na bázi varistoru. Toto řešení lze využít jako ekonomické řešení pro dosažení nižších pořizovacích nákladů. Typové označe­ní takového přístroje je SVBC. Pro konkrétní návrh je možné využít dokumentu Přepěťové ochrany – aplikační příručka.
 

Ostatní přístroje

 

Instalační stykače RSI

Funkčnost: Instalační stykače RSI (obr. 5) jsou určeny pro spínání bojlerů, elektrického topení apod., s ohledem na co nejnižší hla­dině hlučnosti vzhledem k doporučovanému místu instalace (byty, domy apod).
Výhody: Některá provedení instalačních stykačů umožňují ruční ovládání. Toho lze využít v případě, že se uživatel například vra­cí domů dříve, než je nastaveno zapnutí boj­leru spínacími hodinami apod. V tomto pří­padě přepne stykač do polohy I a bojler bude zapnut. Při řádném povelu ze spínacích ho­din pak stykač přepne z polohy I do polohy AUTO a stykač bude dále fungovat jako sty­kač ve standardním režimu. V případě, že uži­vatel chce zcela vypnout bojler, přepne sty­kač do polohy 0. Možnost ručního ovládání stykače šetří další spínací prvek, a tím mís­to v rozváděči.
 
Doporučení: Stykače je možné rovněž použít mimo domovní aplikace, a to např. v průmyslu pro spínání motorů, popř. sku­pin světel. Je možné využít nabídky stykačů s ovládacím napětím 24 V.
 

Impulzní relé MIR

Funkčnost: Impulzní relé MIR (obr. 6)je určeno pro komfortnější spínání osvět­lení impulzním povelem. Každý stisk tla­čítka změní polohu kontaktu, a tedy stav osvětlení. Relé je elektronické a paměťo­vé – pamatuje si předchozí stav i po vý­padku napájení.
 
Výhody: Možnost zapojení do obvodu tak, že jedním tlačítkem lze vypnout všechna světla při odchodu z domu (využití centrálního ovlá­dání). Minimální spotřeba – relé spotřebovává energii jen pro přepnutí a má menší hlučnost při spínání v porovnání s mechanickými typy impulzních relé. Vnitřní obvod relé je vyřešen tak, že relé je možné i dlouhodobě budit, tzn. v případě, že dojde k zablokování ovládacího tlačítka apod., relé nebude poškozeno.
 
Doporučení: Relé je možné využít i v jed­noduchých průmyslových řešeních díky pa­měťovému efektu i po výpadku napájení.
 

Spínací hodiny MAP, MAR

Funkčnost: Spínací hodiny MAP, MAR (obr. 7) jsou určeny pro spínání zařízení v reálném čase podle nastavené funkce. Čas a funkci je možné nastavit velice přesně po­užitím digitálních spínacích hodin (přesnost 1 min) nebo s větším rozpětím pomocí me­chanické verze (15 min).
 
Výhody: V případě, že uživatel chce trva­le zapnout či vypnout zátěž, může použít pře­pínač I/O. Přepínač je možné nastavit i do po­lohy AUTO, což je režim, při kterém hodiny pracují dle nastaveného časového programu. Možnost ručního ovládání hodin šetří další spínací prvek a místo v rozváděči.
 
Doporučení: Pro úsporu paměťového místa se doporučuje využít tzv. přednasta­vené bloky dnů v týdnu. Smysl úspory pa­měťového místa spočívá v tom, že je-li např. pro dny PO až PÁ stejný čas zapnutí a vy­pnutí, nemá smysl programovat každý den zvlášť (zabere 2× 5 paměťových míst), ale zvolit právě blok dnů PO až PÁ. Tomu po­stačí přiřadit pouze dvě paměťová místa. Zbylých osm paměťových míst je tak mož­né využít jinak.
 

Závěr

 
Modulární přístroje Minia jsou nejdostup­nějšími přístroji na českém trhu, běžně k za­koupení v sítích elektrotechnických velko­obchodů. Více se o zmíněných přístrojích a jejich nabídce zájemci dozvědí na interne­tových stránkách:
 
 

Obr. 1. , Obr. 2., Obr. 3., Obr. 4. , Obr. 5., Obr. 6., Obr. 7.