Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Modulární přístroje MINIA – řešení instalace rodinných domů a bytů

Ing. Karel Brokeš, OEZ, s. r. o.
 

Úvod

 
Elektrotechnika je rozsáhlý obor a jeden článek samozřejmě nevysvětlí komplexně problematiku řešení elektroinstalací. Autor však na následujících řádcích ukáže, jakým způsobem mohou klíčové produkty z nabíd­ky OEZ – modulární přístroje Minia – přispět k řešení instalace. Chce touto formou pomo­ci elektromontérům, projektantům či uživa­telům při práci s nimi.
 

Modulární přístroje pro instalace v rodinných domech

 
Na příkladu podružného rozváděče v bytě či rodinném domě je zřetelné, že z pohledu přístrojového vybavení do rozváděčů tam lze vždy nalézt prvky, bez kterých moderní roz­váděč nemůže existovat. Jsou to:
  • jističe,
  • proudové chrániče.
Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na bezpečnost a komfort ovládání přichází do úvahy i další přístroje a prvky:
  • přepěťové ochrany,
  • instalační stykače,
  • impulzní relé,
  • spínací hodiny atd.

Jakou funkčnost a výhody přináší modulární přístroje Minia?

 

Jističe LPN, LPE

Funkčnost: Jističe LPN/LPE (obr. 1) za­bezpečují jištění vodičů proti přetížení a zkra­tu. V ochraně před úrazem elektrickým prou­dem zajišťují včasné odpojení obvodu. Vypí­nají obvody se zkratovým proudem do 10 kA (LPN) nebo do 6 kA (LPE). Provedení LPN má univerzální použití (průmysl, domovní in­stalace), provedení LPE díky své vypínací schopnosti 6 kA nalezne použití spíše v do­movních instalacích – toto je jakási laická po­můcka pro rozhodnutí, jestli „šestku“ nebo „desítku“. Nicméně pro rozhodnutí, zda „šest­ky“ nebo „desítky“, zástupci OEZ důrazně do­poručují řídit se předpokládaným zkratovým proudem v obvodu – viz doporučení níže.
 
Výhody: Uvedené přístroje (jističe) od jednotlivých výrobců, kteří působí na čes­kém trhu, se od sebe svými vlastnostmi příliš neliší. Pro jističe LPN/LPE to úplně neplatí. Jednou z výhod je možnost rychlé, jednodu­ché a časově nenáročné výměny jističe. Co se tím myslí?
 
Představme si například řadu dvanácti jis­tičů, které jsou propojeny propojovací lištou seshora nebo zespodu přístrojů. Vše už je za­pojené, dotažené, skoro funkční rozváděč. Do toho přijde změna projektu a musí se je­den jistič vyměnit. Co zbývá? Rozdělat roz­váděč, uvolnit šrouby všech dvanácti jističů, vyjmout propojovací lištu, vyměnit jistič a vše znovu připojit a zašroubovat? S obyčejným jističem ano. Ne tak s jističi LPN/LPE. Tyto jističe mají výsuvné západky, které na tento případ pamatují. S jističi LPN/LPE postačí uvolnit šrouby pouze jednoho vyměňované­ho jističe, uvolnit výsuvnou západku a jistič z řady vyjmout a vyměnit za jiný. Vše ostatní zůstává na svém místě. Tedy rychlá, jednodu­chá a časově nenáročná výměna jističe. Vždyť čas jsou peníze.
 
Doporučení: Pro skutečně seriózní roz­hodnutí, zda v instalaci použít jističe s vy­pínací schopností 6 kA nebo 10 kA, OEZ doporučuje využít volně šiřitelný a na ob­sluhu nenáročný program Sichr. Po zadá-ní parametrů zdroje, vodiče a použitého jis­tiče tento program sdělí, zda jistič 6 kA či 10 kA je pro danou konfiguraci použitelný.
 

Proudové chrániče OFI/OFE

Funkčnost: Proudové chrániče OFI/OFE (obr. 2) zabezpečují ochranu před úrazem elektrickým proudem (doplňující ochrana stá­vajících ochranných opatření většinou s chrá­ničem 30 mA) a chrání před vznikem požá­ru nebo zkratu. Podobně jako u jističů, spo­lečnost OEZ dodává přístroje s podmíněným zkratovým proudem 10 kA (OFI) nebo 6 kA (OFE). Provedení OFI má univerzální pou­žití (průmysl, domovní instalace), provedení OFE díky svému podmíněnému zkratovému proudu 6 kA nalezne použití spíše v domov­ních instalacích – a jsme opět u naší „laické“ pomůcky. Pro rozhodnutí, zda „šestky“ nebo „desítky“, OEZ důrazně doporučuje řídit se předpokládaným zkratovým proudem v obvo­du a pro návrh využít program Sichr.
 
Výhody: Rozšířená nabídka G typů (i ve 2pólových provedeních) snižuje po­čty nechtěných vypnutí. V mnoha přípa­dech jsou v obvodech instalována zařízení (např. svodiče přepětí, velkoplošná topná tělesa apod.), která při své funkci nebo za­pnutí generují krátkodobé/přechodné úniko­vé proudy (proudy tekoucí do země). Tento stav může být z pohledu standardního prou­dového chrániče vyhodnocen jako chyba a chránič vypne. Je zřejmé, že v tomto pří­padě se zjevně o klasickou chybu nejedná, nýbrž jde o přechodný stav s nechtěným vy­pnutím. Právě v těchto případech se dopo­ručuje řešení pomocí proudového chrániče se zpožděním (G), který po určitou dobu ja­koby „nevidí“ přechodný děj a v mnoha pří­padech nevypne, a tedy sníží počet nechtě­ných vypnutí.
 
Doporučení: Existuje mnoho prostorů a okruhů, kde normy stanovují instalaci prou­dového chrániče. Jedno z posledních důleži­tých nařízení, které je v platnosti od února 2009, je povinné použití proudových chráni­čů (s citlivostí do 30 mA) pro zásuvkového okruhy používané laiky a nepřekračující 20 A (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2., čl. 411.3.3). Pro zvýšení bezpečnosti instalace se doporučuje instalovat proudové chrániče i mimo normou uvedené okruhy. Dále zástupci OEZ doporu­čují provádět pravidelné testování chráničů testovacím tlačítkem, které se v praxi zřejmě uplatňuje sporadicky.
 

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou OLI/OLE

Funkčnost: Proudové chrániče s nadprou­dovou ochranou OLI/OLE (obr. 3) zabezpe­čují ochranu před úrazem elektrickým prou­dem (doplňující ochrana stávajících ochran­ných opatření většinou s chráničem 30 mA) a chrání před vznikem požáru nebo zkratu. Jelikož jsou vybaveny i nadproudovou spouš­tí, chrání vodiče proti přetížení a zkratu. Po­dobně jako u jističů, dodává OEZ v případě proudových chráničů s nadproudovou ochranou přístroje s vypínací schopností 10 kA (OLI) nebo 6 kA (OLE). Provedení OLI má univerzální použití (průmysl, domovní in­stalace), provedení OLE díky své vypínací schopnosti 6 kA nalezne použití spíše v do­movních instalacích – to je opět jakási „laic­ká“ pomůcka pro rozhodnutí, jestli „šestku“ nebo „desítku“. A program Sichr by u toho samozřejmě neměl chybět.
 
Výhody: Proudové chrániče s nadprou­dovou ochranou OLI/OLE jsou relativně no­vým přístrojem (novinka 2009/10). Oproti předchozímu typu OLFI/OLFE mají několik výhod, včetně rozšíření nabídky o typy G. V oblasti připojování dovolují svorky připojit až čtyři vodiče na svorku. Zlepšené možnos­ti připojování umožňuje dvouúrovňový sys­tém svorek, kterým jsou přístroje vybaveny. Systém západek u provedení OLI umožňu­je upevnit na lištu DIN, resp. z ní odejmout přístroje velice jednoduše, a to bez nutnosti použít jakýkoliv nástroj (tedy ručně). Systém západek rovněž umožňuje vyměnit propojený přístroj v řadě ostatních přístrojů bez nutnosti odpojovat ostatní přístroje či vyjmutí propo­jovací lišty apod. Jedná se o stejnou výhodu, která je popsána v odstavci Jističe LPN/LPE.
 
Doporučení: Tam, kde při návrhu rozvod­nice projektant počítá doslova každý modul, OEZ doporučuje použít právě proudové chrá­niče s nadproudovou ochranou OLI/OLE. Pří­stroje jsou, jak již název napovídá, kompakt­ní kombinací proudového chrániče a jističe. Právě kompaktní kombinace o šířce dvou modulů je velice výhodná zvláště v menších rozváděčích, kde spoří místo oproti klasické kombinaci jistič + proudový chránič, která zabírá 3 moduly.
 

Svodiče přepětí SJ, SV

Funkčnost: Svodiče přepětí SJ, SV (obr. 4) snižují rizika poškození instalace před účinky impulzního přepětí. Impulzním přepětím se myslí krátkodobé přepětí v řádu mikro-/nanosekund. OEZ svou nabídkou pře­pěťových ochran pokrývá řešení v instalacích nízkého napětí.
 
Výhody: V případě volby přístrojů z na­bídky OEZ se doposud výběr konkrétních prvků skládal z výběru jednotlivých modu­lů. Po rozšíření sortimentu na přelomu roku 2009/2010 obsahuje nabídka i tzv. kompaktní provedení. Výhodou tohoto řešení je, že jeden přístroj (jedna položka) je odpovědí na kon­krétní řešení. Např. pro třífázovou sít TN-C-S v případě instalace stupně T1+T2 zákazník objedná jednu položku, a to SJBC-25E-3N--MZS. Jde o svodič přepětí (kombinace stup­ně T1 a T2) vnitřně již propojený, a postačí tedy zapojit vodiče L123, N a PE.
 
Doporučení: V případě instalace přepě­ťových ochran, která není povinná, OEZ do­poručuje instalovat první stupeň (T1) s jis­křištěm. Je zde rovněž možná verze prvního stupně (T1) na bázi varistoru. Toto řešení lze využít jako ekonomické řešení pro dosažení nižších pořizovacích nákladů. Typové označe­ní takového přístroje je SVBC. Pro konkrétní návrh je možné využít dokumentu Přepěťové ochrany – aplikační příručka.
 

Ostatní přístroje

 

Instalační stykače RSI

Funkčnost: Instalační stykače RSI (obr. 5) jsou určeny pro spínání bojlerů, elektrického topení apod., s ohledem na co nejnižší hla­dině hlučnosti vzhledem k doporučovanému místu instalace (byty, domy apod).
Výhody: Některá provedení instalačních stykačů umožňují ruční ovládání. Toho lze využít v případě, že se uživatel například vra­cí domů dříve, než je nastaveno zapnutí boj­leru spínacími hodinami apod. V tomto pří­padě přepne stykač do polohy I a bojler bude zapnut. Při řádném povelu ze spínacích ho­din pak stykač přepne z polohy I do polohy AUTO a stykač bude dále fungovat jako sty­kač ve standardním režimu. V případě, že uži­vatel chce zcela vypnout bojler, přepne sty­kač do polohy 0. Možnost ručního ovládání stykače šetří další spínací prvek, a tím mís­to v rozváděči.
 
Doporučení: Stykače je možné rovněž použít mimo domovní aplikace, a to např. v průmyslu pro spínání motorů, popř. sku­pin světel. Je možné využít nabídky stykačů s ovládacím napětím 24 V.
 

Impulzní relé MIR

Funkčnost: Impulzní relé MIR (obr. 6)je určeno pro komfortnější spínání osvět­lení impulzním povelem. Každý stisk tla­čítka změní polohu kontaktu, a tedy stav osvětlení. Relé je elektronické a paměťo­vé – pamatuje si předchozí stav i po vý­padku napájení.
 
Výhody: Možnost zapojení do obvodu tak, že jedním tlačítkem lze vypnout všechna světla při odchodu z domu (využití centrálního ovlá­dání). Minimální spotřeba – relé spotřebovává energii jen pro přepnutí a má menší hlučnost při spínání v porovnání s mechanickými typy impulzních relé. Vnitřní obvod relé je vyřešen tak, že relé je možné i dlouhodobě budit, tzn. v případě, že dojde k zablokování ovládacího tlačítka apod., relé nebude poškozeno.
 
Doporučení: Relé je možné využít i v jed­noduchých průmyslových řešeních díky pa­měťovému efektu i po výpadku napájení.
 

Spínací hodiny MAP, MAR

Funkčnost: Spínací hodiny MAP, MAR (obr. 7) jsou určeny pro spínání zařízení v reálném čase podle nastavené funkce. Čas a funkci je možné nastavit velice přesně po­užitím digitálních spínacích hodin (přesnost 1 min) nebo s větším rozpětím pomocí me­chanické verze (15 min).
 
Výhody: V případě, že uživatel chce trva­le zapnout či vypnout zátěž, může použít pře­pínač I/O. Přepínač je možné nastavit i do po­lohy AUTO, což je režim, při kterém hodiny pracují dle nastaveného časového programu. Možnost ručního ovládání hodin šetří další spínací prvek a místo v rozváděči.
 
Doporučení: Pro úsporu paměťového místa se doporučuje využít tzv. přednasta­vené bloky dnů v týdnu. Smysl úspory pa­měťového místa spočívá v tom, že je-li např. pro dny PO až PÁ stejný čas zapnutí a vy­pnutí, nemá smysl programovat každý den zvlášť (zabere 2× 5 paměťových míst), ale zvolit právě blok dnů PO až PÁ. Tomu po­stačí přiřadit pouze dvě paměťová místa. Zbylých osm paměťových míst je tak mož­né využít jinak.
 

Závěr

 
Modulární přístroje Minia jsou nejdostup­nějšími přístroji na českém trhu, běžně k za­koupení v sítích elektrotechnických velko­obchodů. Více se o zmíněných přístrojích a jejich nabídce zájemci dozvědí na interne­tových stránkách:
 
 

Obr. 1. , Obr. 2., Obr. 3., Obr. 4. , Obr. 5., Obr. 6., Obr. 7.