časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody

číslo 3/2005

Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody

Současná investiční výstavba využívá stále více moderní technologie. Tvůrci administrativních budov dávají přednost vyzdívaným skeletům z litého betonu s prosklenými plášti. Nosné konstrukce průmyslových, skladových a prodejních budov tvoří zase obvykle stavebnice betonových nebo ocelových sloupů a trámů s rastrem 4 až 12 m se sendvičovým opláštěním.
Upřednostňována je variabilita vnitřního uspořádání, důležitá zejména v nájemních objektech. Použitá řešení stavebních částí ovšem kladou také určité specifické požadavky na provedení a způsob uložení souvisejících technologických rozvodů, včetně elektrických.

Úložné systémy současnosti

Kromě současných stavebních technologií vedou ke změně podoby elektrických rozvodů také požadavky na spolehlivost a pohodlí uživatelů budov i bouřlivý rozvoj informačních technologií. Zvětšuje se objem ukládané kabeláže i počet přípojných míst; to ovlivňuje provedení úložných systémů, které se stávají neoddělitelnou součástí architektonického ztvárnění interiérů.

Obr. 1.

Obr. 1. Prostorové vývody s přístrojovými sloupy OBO, přívod nad podhledem

V závislosti na typu objektu, estetických nárocích, počtu uložených kabelů i přípojných míst a dalších možnostech začlenění do stavby se lze setkat s těmito úložnými systémy a jejich kombinacemi:

  • kabelové žlaby a žebříky,
  • lištové a podparapetní instalační kanály,
  • podlahové instalační systémy.

Mezi několik málo celosvětově renomovaných firem udávajících směr dalšího rozvoje a stanovujících měřítko kvality mezi všemi těmito instalačními systémy patří i OBO Bettermann.

Kabelové žlaby a žebříky

Současné typy kabelových žlabů a žebříků jsou především tvořeny profily ohýbanými z ocelových plechů. Válcované nebo kované prvky lze najít zpravidla již jen u jejich závěsných konstrukcí. Oceloplechové žlaby a žebříky totiž při menší hmotnosti snášejí podstatně větší zatížení než klasická provedení lávek a roštů svařovaných z válcovaných profilů tvaru L nebo I. Přechod na lehčí konstrukce ostatně podporuje i růst cen oceli na světových trzích.

Obr. 2.

Obr. 2. Kabelové žlaby OBO jako součást užitného prostoru

U firmy OBO Bettermann reprezentuje plechové kabelové žlaby deset základních typových řad s tloušťkou plechu od 0,5 do 3 mm. Díky bočnicím výšky 35 až 160 mm lze s nimi snadno sestavovat běžné kabelové nosné konstrukce i trasy ve velkých průmyslových halách o stavebním modulu necelých 12 m. Pro technologické prostory jsou k disposici i mřížové kabelové žlaby v šířkách od 50 do 600 mm. Mnoho možností nabízejí také kabelové žebříky OBO. Zahrnují verze s bočnicemi výšky od 45 do 200 mm. I zde jsou tedy k disposici speciální provedení pro velké rozpětí podpěrných konstrukcí. Za příklad může sloužit typová řada WKL200 s povolenou zátěží 160 kg/m při vzdálenosti podpěr 10 m, popř. 100 kg/m při vzdálenosti 12 m.

Všechny tyto systémy jsou k dispozici v několika typech protikorozní ochrany a nabídku doplňuje úplný sortiment souvisejících závěsných prvků. Kvalita zpracování jednotlivých dílů dovoluje jejich použití nejen v kombinaci s jinými úložnými systémy (obr. 1), ale též jako přímé součásti vnitřních prostor, jak je zřejmé z obr. 2.

Obr. 3.

Obr. 3. Instalační krabice OBO na bočnici mřížového žlabu

Pro usnadnění montáže nabízí OBO k těmto systémům také množství přídavných prvků, jako jsou např. montážní desky (obr. 3). S jejich pomocí lze přímo na bočnice kabelových žlabů a žebříků snadno upevnit odbočné krabice osvětlovacích rozvodů nebo prvky přístrojové techniky, jako jsou zásuvky, konektory, spínače apod.

Lištové a podparapetní instalační kanály

U lištových a podparapetních kanálů trvale rostou především nároky na kvalitu použitých materiálů. Co se týče plastů, vystupuje do popředí – mimo základní mechanickou stabilitu – požadavek na jednotnost a stálost barev. To usnadňuje realizaci případných změn v konfiguraci úložných systémů. Při delších soubězích datových a silových vedení jsou také stále častěji vyžadovány kovové úložné systémy na úkor plastových.

Obr. 4.

Obr. 4. Adaptér pro přístroje 45 mm do kanálů OBO s víkem 80 mm

Plastové instalační kanály zaručují, díky použití kvalitních výchozích materiálů, vysokou stálost mechanických i vzhledových parametrů. Kovové verze podparapetních kanálů z oceli nebo hliníku navíc umožňují kvalitní oddělení jednotlivých druhů rozvodů z hlediska EMC. Použít lze jednoduché kanály s dělením společné komory přepážkami nebo dvojité kanály se dvěma zcela samostatnými komorami pro uložení kabelů. Vysokou technickou úroveň dokládá design výrobků OBO z této oblasti i široká nabídka příslušenství.

Na obr. 4 je např. redukční rámeček pro vestavbu přístrojů rozměru 45 × 45 mm do klasických podparapetních kanálů OBO s víkem šířky 80 mm. Díky stupni krytí použitých přístrojů není nutné používat instalační krabice. Zmenšuje se tím vestavná výška a zvětšuje se prostor využitelný pro kabely. V mnoha případech tak postačuje menší, a tudíž i levnější profil kanálů. Srovnání volného prostoru při osazení téhož podparapetního kanálu klasickým přístrojem v instalační krabici a přístrojem rozměrů 45 × 45 mm v redukčním rámečku je zřejmé z obr. 5.

Obr. 5.

Obr. 5. Instalační krabice/adaptér s přístrojem 45 mm v podparapetním kanálu

Podlahové instalační systémy

S podlahovými instalačními systémy se lze setkat v moderních i historických objektech. Zde jsou v mnoha případech jediným řešením úložných systémů elektrických rozvodů nenarušujícím architektonicky cenné nebo staticky nepoužitelné stěny a stropy. Jejich aplikace však provázejí určité specifické požadavky. Zasahují totiž přímo do stavebního řešení objektu, a musí je proto beze zbytku respektovat. Toto konstatování se týká přípustné zátěže i několika dalších parametrů, mezi kterými lze jmenovat schopnost útlumu hluku nebo tepla.

Z tohoto důvodu také představila firma OBO Bettermann v letech 2003 až 2004 novou generaci podlahových krabic a otevřených podlahových instalačních kanálů, které umožňující po zatvrdnutí povrchové vrstvy podlahové mazaniny zcela přerušit mechanickou vazbu s podkladovým nosným betonem. Toho je dosaženo tím, že nosný horní díl krabic i kanálů je pevně zakotven v povrchové betonové vrstvě a boky tvoří pouze ocelová síťovina. Ta brání proniknutí betonové směsi při lití podlah, ale přitom zůstává trvale pružná. Je tedy schopna vyrovnat případný pokles vrchní podlahové vrstvy. Typy otevřených podlahových kanálů řady ISO-A nové generace ilustruje obr. 6.

Obr. 6.

Obr. 6. Nový podlahový kanál ISO-A s boky z ocelové síťoviny

Podstatnými změnami prošla také nabídka přístrojových jednotek podlahových systémů OBO. Nově jsou rozšířeny jejich aplikační možnosti. Zvětšil se počet jednotek pro jednotlivé typy podlahových krytin a na trh byly uvedeny rovněž speciální verze odolávající zvýšené zátěži. Využívají se např. v hypermarketech a podobných prostorech, kde je např. osvětlení udržováno s využitím zdvihacích plošin, nebo v autosalonech, tedy všude tam, kde běžné podlahové krabice svou zatížitelností již nemusejí vyhovovat.

Obr. 7.

Obr. 7. Sestava zásuvek Modul 45 a svodiče ÜSS 45 pro podlahový systém

Inovací prošly i nosiče přístrojů přístrojových jednotek. Důvodem je usnadnění montáže i následných změn osazení. I zde je patrná orientace na úsporné a progresivní přístroje s modulem 45 × 45 mm. Příklad osazení nového typu nosiče s přístroji OBO typové řady Modul 45 je na obr. 7. Díky stupni krytí svorek vlastních přístrojů odpadá potřeba uzavřené instalační krabice. Tím se zvětšuje prostor pod přístroji, který lze využít pro snadnější uložení kabelů.

Přístrojové vývody

Vzhledem k požadovanému množství přípojných míst nastává již v mnoha administrativních objektech problém s jejich umístěním v prostoru. Jednou z cest jeho řešení je zmenšování objemu jednotlivých přístrojů. Tato skutečnost je ostatně jedním z hlavních důvodů, proč se při instalacích podparapetních i podlahových systémů stále častěji přechází na již zmíněný modul 45 mm, který nepotřebuje rámečky ani instalační krabice.

Obr. 8.

Obr. 8. Síťová zásuvka Modul 45 a svodič ÜSS 45 v podparapetním kanálu

Důležité je však zvolit systém nabízející kvalitní řešení pro všechny typy rozvodů použité v objektu. Uvedené požadavky komplexně pokrývá již zmíněná typová řada firmy OBO Bettermann Modul 45. Pro síťové rozvody je v této řadě k dispozici i přepěťová ochrana ÜSS 45 třídy D (třídy III) podle VDE 0675-6 (EN 61643-11), umístěná v pouzdru o rozměrech poloviny přístrojového modulu 45 mm. Dodává se s optickou nebo akustickou signalizací stavu, takže poskytuje řešení pro podparapetní i podlahové rozvody. Vzhled svodiče je zřejmý z obr. 7 a obr. 8.

Obr. 9.

Obr. 9. Síťová a dvojitá datová zásuvka OBO z řady Modul 45

Řada Modul 45 však nabízí také velký počet přímých a šikmých zásuvkových vývodů pro vedení informačních technologií. Orientuje se především na použití modulárních jednotek firmy Reichle & De-Massari, nicméně stejně kvalitní řešení poskytuje i pro systémy jiných renomovaných firem z oblasti IT. Příklad kombinace silové zásuvky Modul 45 s dvojitou datovou zásuvkou uvádí obr. 9.

Moderní úložné systémy OBO Bettermann poskytují komplexní řešení problematiky silových i slaboproudých rozvodů současných investičních objektů. Bližší informace o této velmi široké nabídce se značkou OBO lze získat prostřednictvím školení průběžně pořádaných ve všech regionech České republiky nebo přímo od odborníků z firmy OBO Bettermann Praha s. r. o.

OBO Bettermann Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. BOX 96
251 01 Říčany
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
e-mail: info@obo.cz
http://www.obo.cz