časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Micrologic – inteligentní řídicí jednotky jističů Masterpact NW

číslo 11/2003

inovace, technologie, projekty

Micrologic – inteligentní řídicí jednotky jističů Masterpact NW

Martin Dostál,
Marketing, Schneider Electric CZ, s. r. o.

V roce 2001 uvedla na trh společnost Schneider Electric novou generaci vzduchových jističů a odpínačů Masterpact NW. Stejně tak jako předchozí řada Masterpact M, která koncem 80. let minulého století udala směr vývoje a jako první představila modulární koncepci vzduchových jističů, přichází i nová řada Masterpact NW s mnoha inovacemi a patentovanými technologiemi. K designově nejvýraznějším patří řada elektronických jednotek spouští – Micrologic.

Micrologic je kompletní řada řídicích jednotek, která nabízí jednoduché typy pouze s nadproudovými spouštěmi i velmi propracované jednotky s doplňkovými ochranami, alarmy, historií událostí, komunikací, kompletními měřicími funkcemi a podrobnou analýzou harmonického zkreslení distribuční sítě.

Obr. 1.

Potřebná jednotka se vybírá podle dvou kritérií:

  1. typ ochrany,
  2. typ měření a doplňkových funkcí.

Výsledná volba jednotky je kombinací typu ochrany a měření, např. Micrologic 5.0P.

1. Ochrana typu Micrologic 2.0, 5.0, 6.0 nebo 7.0

Micrologic 2.0 – základní distribuční ochrana s nastavitelnou spouští na přetížení (LT), včetně časového zpoždění a s mžikovou spouští.

Micrologic 5.0 – plně selektivní ochrana s možností nastavení časového zpoždění zkratové spouště a s možností nastavit okamžitou spoušť. Zde se při nastavení okamžité spouště do polohy „OFF„ (vypnuto) projeví přednosti vzduchových jističů (ACB) oproti kompaktním jističům (MCCB). Je nutné brát zřetel na parametr krátkodobého výdržného proudu Icw/1 s, který má vliv na selektivitu a životnost jističe. U kompaktních jističů se tato veličina pohybuje do přibližně 20 kA, u vzduchových jističů v rozmezí 40 až 100 kA. Poměr provozní vypínací schopnosti k mezní vypínací schopnosti je u ACB: Ics = 100 % Icu, u MCCB: Ics = 50 až 75 % Icu.

Micrologic 6.0 – jeho možnosti jsou shodné jako u typu 5.0, navíc je vybaven zemní ochranou (využívá se především v USA a Anglii).

Micrologic 7.0 – i možnosti tohoto typu jsou stejné jako u 5.0, navíc má ochranu na zemní rozdílový proud (chránič s citlivostí 0,5 až 30 A).

2. Typ měření a doplňkových funkcí Micrologic A, P a H

Micrologic A – základní verze má příslušenství obsahující digitální displej s ampérmetrem pro měření okamžitých a maximálních hodnot proudu (přesnost 1,5 %), se sloupcovým indikátorem zatížení a doplňkovým zobrazením absolutní hodnoty nastavení jednotlivých spouští. Spoušť se nastavuje přehlednými otočnými přepínači na čelní straně jednotky (obr. 1).

Obr. 2.

Micrologic P – jednotka typu P nabízí kromě nadproudových spouští doplňkové funkce alarmů, ochran a měření. Vše se zobrazuje na velkém maticovém displeji. Je možné měřit hodnoty proudu (přesnost 1,5 %), napětí (přesnost 1 %), kmitočtu, účiníku, výkonu (přesnost 2,5 %) a elektrické práce (přesnost 2,5 %), včetně rozlišení toku energie (spotřeba, dodávka). U proudu a výkonu lze také měřit průměrnou hodnotu za nastavený časový interval.

Podle nastavení úrovně a časového zpoždění může řídicí jednotka Micrologic P monitorovat proudy, napětí, výkon, kmitočet a sled fází (obr. 2). Každé překročení nastavené úrovně je signalizováno na dálku a může být spojeno s vypnutím (spoušť) nebo s indikací doplňkovými moduly se dvěma (M2C) nebo šesti (M6C) reléovými kontakty. Doplňkové ochrany lze aktivovat pro proud i proudovou nesymetrii, napětí a napěťovou nesymetrii, kmitočet a zpětný výkon (zpětná wattová ochrana). Pro uvedené možnosti jsou zmiňované jednotky vhodné v aplikacích např. ve vodních elektrárnách, generátorech atd.

Velmi zajímavou a užitečnou funkcí v provozu je historie alarmů a vypnutí spouští. Tak lze zpětně analyzovat příčinu vypnutí nebo výstražného hlášení a současně zobrazit datum a reálný čas této události.

Stejně jako Micrologic A je i typ P vybaven funkcí přímého zobrazení hodnot nastavení nadproudových spouští. Hodnoty jsou díky maticovému displeji velmi kvalitně zobrazovány graficky spolu s vypínací charakteristikou čas-proud.

K intuitivnímu ovládání a nastavování jednotky se využívají tlačítka na čelní straně jednotky, popř. osobní počítač. K dispozici je přehledná uživatelská příručka v českém jazyce v tištěné podobě i ve formě „pdf„ (stáhnout si ji lze na adrese: www.design.schneider-electric.cz).

Micrologic H – jednotka typu H poskytuje všechny funkce jako jednotka typu P. Navíc ještě umožňuje měření a analýzu harmonického zkreslení v distribuční síti. Měří celkové harmonické zkreslení proudu a napětí, graficky zobrazuje podíl jednotlivých harmonických (3., 5., 7. až 31.) na celkovém harmonickém zkreslení. Lze zobrazit i tvar vlny proudu a napětí v jednotlivých fázích. Vzhledem k rozšiřujícímu se používání spotřebičů přispívajících k znečištění elektrických sítí vyššími harmonickými jsou tyto funkce stále častěji využívány.

Doplňky jako standard

Všechny typy řídicích jednotek Micrologic ve standardní výbavě navíc obsahují:

  • plombovatelný kryt nastavení jednotky,
  • alarm LED při přetížení,
  • alarmy LED rozlišení elektrické poruchy (přetížení, zkrat, zemní ochrana, doplňková ochrana),
  • konektor pro připojení testovací soupravy nebo PC,
  • optické rozhraní pro komunikaci; je-li jistič vybaven příslušenstvím pro komunikaci, lze přenášet veškeré informace o stavu jističe, nastavení jednotky, měření a analýzu harmonického zkreslení včetně jednotlivých průběhů, dále historii událostí nebo lze jednotku nastavit na dálku.

Závěr

Nastavení jednotlivých spouští a doplňkových ochran závisí vždy na potřebách uživatele a navržené projektové dokumentaci. Koordinovat nadřazenou a přiřazenou ochranu lze na základě různých podpůrných programů (např. Ecodial) nebo tabulek selektivity, kde je výrobcem stanoveno, jedná-li se o úplnou selektivitu (maximální kontinuita napájení), nebo v horším případě o omezenou selektivitu.

Společnost Schneider Electric navíc poskytuje technickou podporu a odborný poprodejní servis. Servisní specialisté jsou připraveni asistovat při uvádění zařízení do provozu a při zaškolení obsluhy nebo kompletně testovat a diagnostikovat jističe a řídicí jednotky Micrologic.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz