časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Měření pevně připojených a trojfázových spotřebičů a neelektrických veličin přístrojem REVEX 2051

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

Měření pevně připojených a trojfázových spotřebičů a neelektrických veličin přístrojem REVEX 2051

Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s. r. o.

S přístrojem REVEX 2051 (určeným ke kontrole a revizi elektrických spotřebičů) se čtenáři již na stránkách časopisu ELEKTRO setkali. Na veletrhu AMPER 2002 získal tento přístroj ocenění „ZLATÝ AMPER„ mj. i proto, že umožňuje snadné měření i takových elektrických spotřebičů, které nejsou k napájecí síti připojeny standardní jednofázovou zásuvkou.
REVEX 2051 je určen pro měření při revizích a kontrolách všech typů elektrických spotřebičů, tedy i pevně připojených a trojfázových. Teoreticky by se uživatel přístroje neměl setkat s elektrickým spotřebičem, který by pomocí přístroje REVEX 2051 (a doplňků k němu dodávaných) nebylo možné změřit.

1. Vybavení přístroje REVEX 2051

1.1 Připojovací prvky
Pro připojení jednofázových spotřebičů s pohyblivým přívodem je přístroj vybaven standardní zásuvkou. Čtyři samostatné zdířky na čelním panelu slouží pro připojení měřicích šňůr při měření odporu ochranného obvodu spotřebiče a izolačních odporů pevně připojených a trojfázových spotřebičů.

Pro měření unikajících a dotykových proudů trojfázových spotřebičů jsou určeny speciální měřicí adaptéry. Jsou podobné trojfázové prodlužovací šňůře se zásuvkou a vidlicí na koncích, opatřené navíc skříňkou, která obsahuje měřicí transformátory a přepínač měřicí metody a je vložena uprostřed. Přístroj REVEX 2051 slouží jako vyhodnocovací zařízení. Pro měření unikajících proudů u pevně připojených spotřebičů je určen klešťový měřicí transformátor, což je ojedinělé řešení v této kategorii měřidel.

1. 2 Měřicí metody
Přístroj REVEX 2051 je natolik vybaven měřicími metodami, aby bylo možné změřit jakýkoliv spotřebič v souladu s příslušnou normou a za podmínek blížících se co nejvíce skutečnému provoznímu stavu.

Přístroj obsahuje zdroj měřicího proudu hodnoty AC 10 A – umožňuje tedy měření odporu nebo přímo úbytku napětí na ochranném vodiči pracovních strojů podle ČSN EN 60204-1.

Obr. 1.

Měření unikajících a dotykových proudů je možné pomocí přístroje REVEX 2051 třemi metodami, uvedenými v ČSN 33 1610. Měřicí napětí náhradního unikajícího proudu je 230 V AC, což (na rozdíl od řady jiných přístrojů) umožňuje testovat izolaci spotřebiče jeho provozním napětím. Při měření proudu procházejícího ochranným vodičem změří přístroj celkový unikající proud včetně jeho stejnosměrné složky (řada jiných přístrojů to nedovede). A zvážíme-li, že velká část spotřebičů obsahuje usměrňovače, měniče nebo regulátory, a tedy unikající proud může být i stejnosměrný, je poměrně důležité, aby měřicí přístroje byly schopny změřit unikající a dotykový proud včetně stejnosměrné složky, přestože tento požadavek je v ČSN 33 1610 opomenut.

2. Příklady měření nestandardně připojených spotřebičů

2.1 Měření unikajícího proudu pevně připojených spotřebičů
Na obr. 1 a 2 jsou znázorněny příklady použití klešťového transformátoru pro měření unikajícího proudu u pevně připojených spotřebičů.

Na obr. 1 měří klešťový transformátor proud procházející ochranným vodičem. Tento způsob měření lze použít jen tehdy, když je měřený spotřebič uložen izolovaně od země a je uzemněn pouze přes ochranný vodič.

Obr. 2.

Pokud je spotřebič náhodně uzemněn, např. vodovodním potrubím (obr. 2), přišroubováním na zeď či jiným způsobem, unikající proud prochází částečně i tímto náhodným uzemněním. Potom je nutné měřit tzv. rozdílový proud. Měřicími kleštěmi se obemknou všechny pracovní vodiče (u trojfázových spotřebičů všechny tři fáze a neutrální vodič) a změří se rozdíl proudů, které tečou do spotřebiče a vrací se zpět – tento rozdíl proudů je roven proudu, který uniká přes izolaci spotřebiče do země.

2.2 Měření unikajícího proudu trojfázových spotřebičů
Na obr. 3 je příklad použití trojfázového adaptéru pro měření unikajícího proudu u trojfázového spotřebiče. Spotřebič je napájen ze síťové zásuvky přes adaptér a unikající proud, měřený měřicím transformátorem, který je umístěn v adaptéru, je vyhodnocován přístrojem REVEX 2051. Také v tomto případě je třeba správně zvolit měřicí metodu (přepínačem na adaptéru) podle toho, zda je spotřebič náhodně uzemněn nebo je izolován od země (např. zobrazená stavební míchačka bude pravděpodobně náhodně uzemněna přes svůj kovový podstavec stojící na hliněném podloží).

Stavební míchačka mimochodem patří jednoznačně do kategorie pracovních strojů, pro které platí norma ČSN EN 60204-1, takže se zde využije další měřicí funkce (kterou nejsou jiné běžné přístroje vybaveny) – měření úbytku napětí na ochranném obvodu proudem AC 10 A.

Obr. 3.

3. Měření neelektrických veličin

Přístroj REVEX 2051 obsahuje rovněž doplňkové funkce měření teploty a otáček rotujících částí. Tyto parametry sice není nutné při revizích a kontrolách spotřebičů měřit, ale lze je využít například při jejich opravách.

3.1 Měření teploty
Přístroj je vybaven standardním konektorem pro připojení teplotního čidla typu K, což umožňuje připojení téměř jakéhokoliv teplotního čidla vybaveného tímto výstupem. Měřitelný teplotní rozsah je pak omezen teplotním rozsahem použitého čidla a možnostmi zpracování jeho výstupního signálu přístrojem REVEX 2051.

Přístroj REVEX 2051 je schopen zpracovat výstupní signál čidla v rozsahu přibližně od –40 °C do 500 °C.

K přístroji jsou standardně nabízeny dva typy čidel:

  • dotykový termočlánkový snímač teploty P 9030, určený pro měření pevných povrchů s ploškou na hrotu; teplotní rozsah –40 °C až 400 °C,
  • bezdotykové infračervené čidlo P 9040, s teplotním rozsahem –18 °C až 260 °C, je využitelné pro měření značně nerovných povrchů, nebo pro vyhledávání závad v elektrických částech spotřebičů pod napětím; nejmenší měřitelná ploška je 2,5mm – čidlo lze tedy využít například pro měření na deskách plošných spojů s elektronikou.

3.2 Měření otáček
Pro měření otáček rotujících částí spotřebičů je k přístroji REVEX 2051 nabízen bezkontaktní snímač otáček P 9050, který pracuje s garantovanou přesností v rozsahu 100 až 30 000 min-1. Snímač reaguje na kontrastní přechod mezi světlou a tmavou plochou rotující části (jestliže tedy rotující část takovýto kontrastní přechod nemá, je nutné na ni nalepit např. bílou papírovou samolepicí fólii).

Má-li měřená část naopak kontrastních přechodů víc, může přístroj ukázat i několikanásobek skutečného počtu otáček za minutu. Na správnost měření mohou mít vliv i odlesky světla, je-li rotující část lesklá, nebo i blikání umělého osvětlení (zářivek) o frekvenci 50 Hz. Zde opět pomůže matná samolepicí nálepka nebo papírový válec s jedním kontrastním přechodem nasazený na rotující část a měření za přirozeného denního světla.

Vliv na ustálení údaje na displeji má rovněž správná poloha čidla – kolmo k měřené ploše. Jestliže tedy měřený údaj kolísá, doporučuje se nakláněním čidla najít optimální polohu.

Například otáčky ventilátoru lze měřit zaměřením čidla na listy vrtule umístěné proti světlému pozadí. Je třeba si ovšem uvědomit, že hodnotu naměřených otáček je v tomto případě nutné dělit počtem listů.

4. Závěr

Je zřejmé, že problematika ověřování elektrické bezpečnosti spotřebičů měřením parametrů jejich ochranných prvků je poměrně složitá a rozsáhlá. Přesto jsou u přístroje REVEX 2051 sloučeny požadavky norem pro revize a kontroly všech typů spotřebičů s mnohdy protichůdnými požadavky uživatelů přístroje, především s ohledem na jeho malou hmotnost a velikost. Při vývoji přístroje byla brána v úvahu i značná různorodost elektrických spořebičů, ve kterých se ve stále větší míře prosazuje elektronika, znemožňující jejich testování klasickými měřicími postupy – REVEX 2051 je již navržen s ohledem na možný budoucí vývoj norem v této oblasti. Zda se to výrobci tohoto měřicího přístroje podařilo – podobně jako u jeho předchůdce (přístroje Revex 51) – ukáže až budoucnost.

ILLKO s. r. o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz
http://www.illko.cz