Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2018 vyšlo
tiskem 6. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 26. 6. 2018. 

Téma: Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Energetická platforma pro systém Vehicle to Grid/Home
Smart Cities (2. část – 2. díl)

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Kolínský Kaufland nabízí rychlé dobití elektromobilů Vybrané lokality řetězce Kaufland po celé České republice postupně nabízejí svým…

Více aktualit

Měniče frekvence od firmy EATON

Karel Špaček, produktový specialista,
Eaton Elektrotechnika, s. r. o.
 
V současné době nabízí společnost Eaton Elektrotechnika, s. r. o., několik řad měničů frekvence pro různé použití a výkony. Jed­nou z nich jsou i nové typy měničů frekven­ce SLX, SVX a SPX. Tyto měniče vycháze­jí ze společné koncepce, mají robustní de­sign a mnoho integrovaných doplňků, což je předurčuje k použití především v průmyslo­vých aplikacích.
 

Univerzální měniče SVX9000

 
Nejrozšířenějším typem z uvedených pří­strojů jsou měniče frekvence SVX, které do­kážou díky svým vlastnostem pokrýt většinu aplikací od řízení ventilátorů a čerpadel až po náročná průmyslová použití.
 
Jsou nabízeny ve třech typech napájení s různými výkony:
 • napájení 208 až 240 V: IHdo 245 A/75 kW, ILdo 300 A/90 kW;
 • napájení 380 až 500 V: IHdo 245 A/132 kW, ILdo 300 A/160 kW;
 • napájení 525 až 690 V: IHdo 170 A/160 kW, ILdo 208 A/200 kW.
Hodnota IHse uplatní pro těžkou zátěž (velké přetížení – 1,5IH) a hodnota ILpro leh­kou zátěž (malé přetížení – 1,1IL).
 
Vzhledem k velkému počtu integrova­ných prvků se výrazně zjednodušuje objed­návka, vše důležité již obsahuje základní pří­stroj. Jde např. o zabudovaný filtr RFI, který odpovídá prvnímu a druhému prostředí pod­le ČSN EN 61800-3 (Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rych­lostí – Část 3: Požadavky EMC a specific­ké zkušební metody) – kategorie C2 a C3. Dále je součástí měniče síťová tlumivka, kte­rá se používá k potlačení proudových špiček vznikajících na vstupním usměrňovači mě­niče frekvence, a zabraňuje tak rušení na­pájecí sítě. S měničem je dodáván i odní­matelný ovládací panel, do něhož je mož­né uložit dvě sady parametrů a kopírovat je mezi dalšími měniči. V základním prove­dení se měniče dodávají s krytím IP21, ale je možné volit i typ s vyšším stupněm krytí IP54. Zvýšit krytí lze i dodatečně za použi­tí k tomu určené sady.
 
Rozsáhlé funkční možnosti měničů SVX jsou opět dostupné již v základním prove­dení. Samozřejmostí je nastavitelný způ­sob řízení, nabízeno je skalární řízení (U/f) nebo bezsenzorové vektorové řízení pomo­cí obvodu ASIC (Application-Specific Inte­grated Circuit). Vektorové řízení je realizo­váno koordinací magnetického toku ve sta­toru, který je imunní proti malým změnám při měření a parametrům motoru. Sofistiko­vané bezsenzorové řízení vektoru magne­tického toku dosahuje dynamické přesnosti uzavřené regulační smyčky motoru v celém rozsahu otáček.
 
Rychlé a snadné nastavení základních pa­rametrů je řešeno automatickým průvodcem nastavení měniče, který se spustí při prvním připojení měniče k napájení.
 
Některé další funkce tohoto měniče frek­vence jsou např.:
 • až 15 pevných frekvencí,
 • start po rampě/letmý start,
 • aritmetické operace,
 • regulátor PID,
 • speciální funkce pro práci s čerpadlem nebo ventilátorem,
 • DC brzdění při spuštění a zastavení.
Měniče frekvence SVX se používají spo­lu s řízením otáček také jako ochranný prvek motorové zátěže, ale i měniče samotného. Přístroje obsahují obvod elektronické ochra­ny proti přetížení s inverzní charakteristikou nebo s charakteristikou I2t, odpovídající stan­dardním tepelným relé.
 
Nejlepším způsobem ochrany střídavých motorů proti přehřátí je přímé snímání teplo­ty termokontaktem nebo termistorem vlože­ným do vinutí motoru. Pro připojení termis­toru jsou nabízeny přídavné moduly s ter­mistorovým vstupem. Přímá ochrana proti přehřátí je upřednostňována před nadproudo­vou ochranou zařízení, protože k přehřátí mo­toru může dojít jak při malých rychlostech, tak i při běžných provozních proudech. Dal­ší ochranné funkce jsou např. hlídání podpě­tí, přepětí, teploty přístroje, nedostatečného zatížení, kontrola vstupní a výstupní fáze aj.
 
Pro okamžitý přehled řízení a stavu apli­kace je možné zobrazovat na displeji měni­če tyto hodnoty:
 • výstupní frekvenci (Hz),
 • počet otáček motoru (min–1),
 • proud motoru (A),
 • točivý moment motoru (%),
 • výkon motoru (%),
 • napětí motoru (V),
 • napětí stejnosměrného obvodu (V),
 • teplotu chladiče (°C),
 • teplotu motoru (%).
Velká variabilita počtu a typu vstupů a vý­stupů je zaručena díky řešení se zásuvnými kartami. V základním provedení je měnič do­dáván se dvěma kartami vstupů a výstupů na­bízejících šest digitálních vstupů, dva analo­gové vstupy (0 až 10 V nebo 0 (4) až 20 mA), jeden analogový výstup (0 až 10 V nebo 0 (4) až 20 mA), jeden digitální výstup a dva přepí­nací reléové výstupy (standardní zapojení viz obr. 2). Je-li požadavek na větší počet, popř. na speciální typy vstupů (termistor, snímače teploty pro Pt100 …), lze kartu doobjednat a jednoduše přidat do prázdného slotu měni­če. Celkem je na měniči frekvence pět slotů, které se využívají také pro komunikační kar­ty (např. pro Profibus-DP, CANopen, Mod­bus, DeviceNet …).
 

Měniče frekvence SLX9000

Měniče frekvence SLX představují ekono­mickou verzi měničů frekvence SVX. Posky­tují menší počet vstupů a výstupů a neobsa­hují některé pokročilejší funkce. Jde o řadu přístrojů, která je navržena pro lehké komerč­ní a průmyslové použití. V nabídce je nejpo­užívanější typ napájení 380 až 500 V ve vý­konech IH do 46 A/22 kW, IL do 61 A/30 kW.
 
Svými vlastnostmi je ovšem i tato řada měničů frekvence na velmi vysoké úrovni. Přístroje obsahují síťovou tlumivku, filtr RFI pro stejné prostředí jako u měničů SVX, od­nímatelný ovládací panel. Dodávají se v kry­tí IP21 a IP54 a umožňují rozšíření vstupů a výstupů, popř. přidání některé z komuni­kačních karet.
 
Stejně jako u měničů SVX je možná vol­ba způsobu řízení, tj. mezi skalárním řízením a bezsenzorovým vektorovým řízením. Tyto přístroje obsahují funkce, jako jsou např. re­gulátor PID, automatický průvodce nastave­ním měniče, DC brzdění při spuštění a zasta­vení atd. Samozřejmostí je zobrazení měře­ných hodnot na displeji a veškeré ochranné funkce.
 

Výkonné měniče frekvence SPX9000

 
Nejvýkonnější řadou jsou měniče frek­vence SPX9000, které se využívají pro ří­zení nejnáročnějších průmyslových aplika­cí, jako jsou např. drtiče, míchadla či jeřáby s požadavkem na synchronizaci více motorů. Měniče SPX9000 jsou vybaveny špičkovým výpočetním výkonem, který může zpracová­vat informace z enkodéru s cílem poskytovat velmi přesné řízení motoru. Jádrem měniče SPX9000 je rychlý mikroprocesor, který po­skytuje velký dynamický výkon pro použití, ve kterých je třeba přesná manipulace a vy­soká úroveň spolehlivosti. Součástí jsou sa­mozřejmě také veškeré funkce a vlastnosti jako u měničů SVX.
 
Měniče frekvence SPX se dodávají v těch­to typech napájení, výkonů a krytích:
 • napájení 208 až 240 V:
  IH do 245 A/75 kW, IL do 300 A/90 kW;
 • napájení 380 až 500 V:
  – IP21: IH do 650 A/355 kW; IL do 730 A/400 kW,
  – IP54: IH do 460 A/250 kW; IL do 520 A/250 kW,
  – IP00: IH do 1 940 A/1 100 kW;  IL do 2 150 A/1 200 kW, IP00 (dvanáctipulzní usměrňovač): IH do 920 A/500 kW; IL do 1 030 A/560 kW;
 • napájení 525 až 690 V:
  – IP21: IH do 502 A/500 kW; IL do 590 A/560 kW,
  – IP54: IH do 325 A/315 kW; IL do 416 A/400 kW,
  – IP00: IH do 1 900 A/1 800 kW; IL do 2 250 A/2 000 kW.
Pro řešení speciálních použití nabízí fir­ma Eaton také systémové měniče SPI9000, SPA9000, SPN9000 se společnou DC sběr­nicí splňující požadavky na řešení systémů s flexibilní architekturou. Použitá technolo­gie vychází z měničů SPX9000. Nabízený sortiment zahrnuje několik usměrňovacích (front-end) jednotek a několik střídačů v ši­rokém výkonovém spektru (1 až 2 000 kW).
 
Více informací na toto téma lze získat na technické podpoře společnosti Eaton Elektrotechnika, s. r. o. (tel.: 267 990 444, e-mail: podporaCZ@eaton.com).
 
Další informace o výrobcích a službách na webových stránkách společnosti: http://www.EatonElektrotechnika.cz
Obr. 1. Měniče frekvence SVX
Obr. 2. Standardní zapojení řídicí svorkovnice měniče frek­vence SVX