časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Měniče frekvence od firmy EATON

|

Karel Špaček, produktový specialista,
Eaton Elektrotechnika, s. r. o.
 
V současné době nabízí společnost Eaton Elektrotechnika, s. r. o., několik řad měničů frekvence pro různé použití a výkony. Jed­nou z nich jsou i nové typy měničů frekven­ce SLX, SVX a SPX. Tyto měniče vycháze­jí ze společné koncepce, mají robustní de­sign a mnoho integrovaných doplňků, což je předurčuje k použití především v průmyslo­vých aplikacích.
 

Univerzální měniče SVX9000

 
Nejrozšířenějším typem z uvedených pří­strojů jsou měniče frekvence SVX, které do­kážou díky svým vlastnostem pokrýt většinu aplikací od řízení ventilátorů a čerpadel až po náročná průmyslová použití.
 
Jsou nabízeny ve třech typech napájení s různými výkony:
 • napájení 208 až 240 V: IHdo 245 A/75 kW, ILdo 300 A/90 kW;
 • napájení 380 až 500 V: IHdo 245 A/132 kW, ILdo 300 A/160 kW;
 • napájení 525 až 690 V: IHdo 170 A/160 kW, ILdo 208 A/200 kW.
Hodnota IHse uplatní pro těžkou zátěž (velké přetížení – 1,5IH) a hodnota ILpro leh­kou zátěž (malé přetížení – 1,1IL).
 
Vzhledem k velkému počtu integrova­ných prvků se výrazně zjednodušuje objed­návka, vše důležité již obsahuje základní pří­stroj. Jde např. o zabudovaný filtr RFI, který odpovídá prvnímu a druhému prostředí pod­le ČSN EN 61800-3 (Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rych­lostí – Část 3: Požadavky EMC a specific­ké zkušební metody) – kategorie C2 a C3. Dále je součástí měniče síťová tlumivka, kte­rá se používá k potlačení proudových špiček vznikajících na vstupním usměrňovači mě­niče frekvence, a zabraňuje tak rušení na­pájecí sítě. S měničem je dodáván i odní­matelný ovládací panel, do něhož je mož­né uložit dvě sady parametrů a kopírovat je mezi dalšími měniči. V základním prove­dení se měniče dodávají s krytím IP21, ale je možné volit i typ s vyšším stupněm krytí IP54. Zvýšit krytí lze i dodatečně za použi­tí k tomu určené sady.
 
Rozsáhlé funkční možnosti měničů SVX jsou opět dostupné již v základním prove­dení. Samozřejmostí je nastavitelný způ­sob řízení, nabízeno je skalární řízení (U/f) nebo bezsenzorové vektorové řízení pomo­cí obvodu ASIC (Application-Specific Inte­grated Circuit). Vektorové řízení je realizo­váno koordinací magnetického toku ve sta­toru, který je imunní proti malým změnám při měření a parametrům motoru. Sofistiko­vané bezsenzorové řízení vektoru magne­tického toku dosahuje dynamické přesnosti uzavřené regulační smyčky motoru v celém rozsahu otáček.
 
Rychlé a snadné nastavení základních pa­rametrů je řešeno automatickým průvodcem nastavení měniče, který se spustí při prvním připojení měniče k napájení.
 
Některé další funkce tohoto měniče frek­vence jsou např.:
 • až 15 pevných frekvencí,
 • start po rampě/letmý start,
 • aritmetické operace,
 • regulátor PID,
 • speciální funkce pro práci s čerpadlem nebo ventilátorem,
 • DC brzdění při spuštění a zastavení.
Měniče frekvence SVX se používají spo­lu s řízením otáček také jako ochranný prvek motorové zátěže, ale i měniče samotného. Přístroje obsahují obvod elektronické ochra­ny proti přetížení s inverzní charakteristikou nebo s charakteristikou I2t, odpovídající stan­dardním tepelným relé.
 
Nejlepším způsobem ochrany střídavých motorů proti přehřátí je přímé snímání teplo­ty termokontaktem nebo termistorem vlože­ným do vinutí motoru. Pro připojení termis­toru jsou nabízeny přídavné moduly s ter­mistorovým vstupem. Přímá ochrana proti přehřátí je upřednostňována před nadproudo­vou ochranou zařízení, protože k přehřátí mo­toru může dojít jak při malých rychlostech, tak i při běžných provozních proudech. Dal­ší ochranné funkce jsou např. hlídání podpě­tí, přepětí, teploty přístroje, nedostatečného zatížení, kontrola vstupní a výstupní fáze aj.
 
Pro okamžitý přehled řízení a stavu apli­kace je možné zobrazovat na displeji měni­če tyto hodnoty:
 • výstupní frekvenci (Hz),
 • počet otáček motoru (min–1),
 • proud motoru (A),
 • točivý moment motoru (%),
 • výkon motoru (%),
 • napětí motoru (V),
 • napětí stejnosměrného obvodu (V),
 • teplotu chladiče (°C),
 • teplotu motoru (%).
Velká variabilita počtu a typu vstupů a vý­stupů je zaručena díky řešení se zásuvnými kartami. V základním provedení je měnič do­dáván se dvěma kartami vstupů a výstupů na­bízejících šest digitálních vstupů, dva analo­gové vstupy (0 až 10 V nebo 0 (4) až 20 mA), jeden analogový výstup (0 až 10 V nebo 0 (4) až 20 mA), jeden digitální výstup a dva přepí­nací reléové výstupy (standardní zapojení viz obr. 2). Je-li požadavek na větší počet, popř. na speciální typy vstupů (termistor, snímače teploty pro Pt100 …), lze kartu doobjednat a jednoduše přidat do prázdného slotu měni­če. Celkem je na měniči frekvence pět slotů, které se využívají také pro komunikační kar­ty (např. pro Profibus-DP, CANopen, Mod­bus, DeviceNet …).
 

Měniče frekvence SLX9000

Měniče frekvence SLX představují ekono­mickou verzi měničů frekvence SVX. Posky­tují menší počet vstupů a výstupů a neobsa­hují některé pokročilejší funkce. Jde o řadu přístrojů, která je navržena pro lehké komerč­ní a průmyslové použití. V nabídce je nejpo­užívanější typ napájení 380 až 500 V ve vý­konech IH do 46 A/22 kW, IL do 61 A/30 kW.
 
Svými vlastnostmi je ovšem i tato řada měničů frekvence na velmi vysoké úrovni. Přístroje obsahují síťovou tlumivku, filtr RFI pro stejné prostředí jako u měničů SVX, od­nímatelný ovládací panel. Dodávají se v kry­tí IP21 a IP54 a umožňují rozšíření vstupů a výstupů, popř. přidání některé z komuni­kačních karet.
 
Stejně jako u měničů SVX je možná vol­ba způsobu řízení, tj. mezi skalárním řízením a bezsenzorovým vektorovým řízením. Tyto přístroje obsahují funkce, jako jsou např. re­gulátor PID, automatický průvodce nastave­ním měniče, DC brzdění při spuštění a zasta­vení atd. Samozřejmostí je zobrazení měře­ných hodnot na displeji a veškeré ochranné funkce.
 

Výkonné měniče frekvence SPX9000

 
Nejvýkonnější řadou jsou měniče frek­vence SPX9000, které se využívají pro ří­zení nejnáročnějších průmyslových aplika­cí, jako jsou např. drtiče, míchadla či jeřáby s požadavkem na synchronizaci více motorů. Měniče SPX9000 jsou vybaveny špičkovým výpočetním výkonem, který může zpracová­vat informace z enkodéru s cílem poskytovat velmi přesné řízení motoru. Jádrem měniče SPX9000 je rychlý mikroprocesor, který po­skytuje velký dynamický výkon pro použití, ve kterých je třeba přesná manipulace a vy­soká úroveň spolehlivosti. Součástí jsou sa­mozřejmě také veškeré funkce a vlastnosti jako u měničů SVX.
 
Měniče frekvence SPX se dodávají v těch­to typech napájení, výkonů a krytích:
 • napájení 208 až 240 V:
  IH do 245 A/75 kW, IL do 300 A/90 kW;
 • napájení 380 až 500 V:
  – IP21: IH do 650 A/355 kW; IL do 730 A/400 kW,
  – IP54: IH do 460 A/250 kW; IL do 520 A/250 kW,
  – IP00: IH do 1 940 A/1 100 kW;  IL do 2 150 A/1 200 kW, IP00 (dvanáctipulzní usměrňovač): IH do 920 A/500 kW; IL do 1 030 A/560 kW;
 • napájení 525 až 690 V:
  – IP21: IH do 502 A/500 kW; IL do 590 A/560 kW,
  – IP54: IH do 325 A/315 kW; IL do 416 A/400 kW,
  – IP00: IH do 1 900 A/1 800 kW; IL do 2 250 A/2 000 kW.
Pro řešení speciálních použití nabízí fir­ma Eaton také systémové měniče SPI9000, SPA9000, SPN9000 se společnou DC sběr­nicí splňující požadavky na řešení systémů s flexibilní architekturou. Použitá technolo­gie vychází z měničů SPX9000. Nabízený sortiment zahrnuje několik usměrňovacích (front-end) jednotek a několik střídačů v ši­rokém výkonovém spektru (1 až 2 000 kW).
 
Více informací na toto téma lze získat na technické podpoře společnosti Eaton Elektrotechnika, s. r. o. (tel.: 267 990 444, e-mail: podporaCZ@eaton.com).
 
Další informace o výrobcích a službách na webových stránkách společnosti: http://www.EatonElektrotechnika.cz
Obr. 1. Měniče frekvence SVX
Obr. 2. Standardní zapojení řídicí svorkovnice měniče frek­vence SVX