časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

LPS podle nového souboru norem ČSN EN 62305 (část 1)

číslo 12/2006

LPS podle nového souboru norem ČSN EN 62305 (část 1)

Ing. Jiří Kutáč,
DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., organizační složka Praha

Technická komise IEC/TC 81 začala počátkem 80. let dvacátého století vypracovávat technické normy v oblasti ochrany před bleskem a přepětím. Normy a předpisy vznikaly jen na základě potřeby nebo nutnosti, bez pevné organizační struktury. Tento systém tvoření norem byl pro uživatele velmi nepřehledný. Na základě těchto zkušeností se technická komise IEC/TC 81 rozhodla v září 2000 zavést novou organizační strukturu norem IEC 62305 Ochrana před bleskem.
Soubor českých technických norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem, platný od 1. listopadu 2006, je s evropskými EN 62305 a mezinárodními normami IEC 62305 identický.

Obr. 1.

Obr. 1. Blesk je fascinující, ale je třeba se před ním chránit

Soubor norem ČSN EN 62305 platí pro:

 • projektování, instalaci, revizi a údržbu systémů ochrany staveb před bleskem (budov, konstrukcí bez ohledu na jejich výšku),

 • dosažení ochranných opatření před zraněním osob nebo zvířat dotykovým nebo krokovým napětím.

Soubor norem ČSN EN 62305 obsahuje:

 • část 1 – Obecné principy
  informuje o nebezpečí blesku, o parametrech blesku, o odvozených parametrech pro simulaci účinků blesku a o parametrech zkoušek pro simulaci účinků blesku,

 • část 2 – Řízení rizika
  je určena ke stanovení odhadu rizika pro stavby nebo inženýrské sítě bleskem mrak – zem. Účelem tohoto dílu norem je stanovit metody pro odhad rizika,

 • část 3 – Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
  se zabývá návrhem vnější ochrany před bleskem LPS (Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem); skládá se z vnější a vnitřní ochrany,

 • část 4 – Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
  obsahuje ochranná opatření ke snížení selhání elektrických a elektronických systémů uvnitř staveb,

 • část 5 – Inženýrské sítě
  zahrnuje sítě (metalické), které vstupují do staveb (silnoproudá, telekomunikační vedení a kovová potrubí); v současné době se připravuje její schválení v IEC i v CENELEC; po přijetí této části bude vydána jako ČSN.

Obr. 2.

Obr. 2. Vnější LPS izolovaný od chráněné budovy

Pro členské státy CENELEC vyplývá povinnost zavést zmíněné normy do národních normalizačních soustav a postupně zrušit platnost dosavadních národních norem týkajících se ochrany před bleskem, které jsou v rozporu se souborem EN 62305. V České republice je to norma ČSN 34 1390 „Předpisy pro ochranu před bleskem„, která bude plně nahrazena novým souborem norem ČSN EN 62305. Na Slovensku, ve Francii, ve Španělsku, v Polsku, v Rumunsku atd. to budou i normy týkající se aktivních jímačů ESE.

Všechny projekty hromosvodu a vnitřní ochrany započaté po 1. prosinci 2006 by měly být navrhovány podle již uvedeného souboru. Projekty, které nebudou realizovány do listopadu 2006, by měly být dokončeny nejpozději do roku 2009. Všechny současné stavby se budou revidovat podle staré normy ČSN 34 1390, avšak nastanou-li změny na stavbě nebo na vnitřním zařízení (rekonstrukce) nebo změní-li se účel budovy, je nutné systém ochrany před bleskem LPS instalovat podle nového souboru norem.

Příklady klíčových slov nového souboru

 • systém ochrany před bleskem LPS (Lightning Protection System)
  Kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod způsobených úderem blesku do stavby. Tento systém se skládá jak z vnějšího, tak z vnitřního systému ochrany před bleskem.

 • vnější systém ochrany před bleskem (external LPS, vnější LPS – hromosvod)
  Část LPS, která se skládá z jímací soustavy, soustavy svodů a uzemnění.

 • vnější LPS izolovaný (oddálený) od chráněné stavby (external LPS isolated from the structure to be protected)
  LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, aby dráha bleskového proudu nebyla v dotyku s chráněnou stavbou.

 • vnější LPS neizolovaný (neoddálený) od chráněné stavby (external LPS not isolated from the structure to be protected)
  LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, že dráha bleskového proudu může být v dotyku s chráněnou stavbou.

 • vnitřní systém ochrany před bleskem (internal Lightning Protection System)
  Část LPS, která se skládá z ekvipotenciálního vyrovnání bleskového proudu nebo elektrické izolace hromosvodu.

 • třída LPS (class of LPS)
  Číslo, které uvádí zatřídění LPS podle hladiny ochrany před bleskem, pro které je navrženo.

 • dostatečná vzdálenost (separation distance)
  Vzdálenost mezi dvěma částmi, kde nemůže vzniknout nebezpečné jiskření.

Obr. 3.

Obr. 3. Vnější LPS oddálený od chráněné budovy

Vnější LPS izolovaný (obr. 2) nebo oddálený (obr. 3) od chráněné stavby by měl být použit, když by průchodem bleskového proudu přes vnitřní vodivé části došlo ke škodám na stavbě, na jejím vnitřním vybavení nebo by byly ohroženy osoby nacházející se ve stavbě. Vnější izolované LPS jsou provedeny jímacími tyčemi, stožáry, zavěšenými lany (dráty), které jsou instalovány na chráněné stavbě. Zároveň musí být dodržena dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a chráněnou stavbou. Vnější izolovaný LPS je instalován na stavbách z izolačních materiálů, jako je např. cihlové zdivo nebo dřevo, kde je dodržena dostatečná vzdálenost a není ani žádné spojení s vodivými částmi stavby, ani na nich se nacházející zařízení, s výjimkou spojení s uzemňovací soustavou na úrovni terénu. Dostatečná vzdálenost by měla být dodržena mezi vodivými součástmi uvnitř stavby, elektrickými vodiči a jímací soustavou, svody. Všechny budoucí instalace by měly odpovídat požadavkům vnějšího izolovaného LPS. Tyto požadavky by měly být známy majiteli stavby a osobám zodpovědným za návrh a provedení LPS. Majitel by měl informovat montážní firmu o těchto požadavcích a zpětně by měla montážní firma informovat vlastníka stavby, jestliže tyto požadavky nemůže splnit. Všechny části zařízení ve stavbě izolovaným LPS by měly být umístěny uvnitř chráněného prostoru LPS a zároveň by měly být dodrženy podmínky pro dostatečnou vzdálenost. Vodiče LPS by měly být uchyceny v izolovaných distančních podpěrách. Jsou-li distanční podpěry přímo na zdech stavby, je nutné zkontrolovat dostatečnou vzdálenost mezi LPS a vnitřními vodivými částmi tak, aby byla skutečná vzdálenost větší nebo rovna vypočtené. Vnější izolovaný LPS by měl být instalován na stavbě s rozsáhlými vzájemně spojenými vodivými částmi, kdy je požadováno, aby bleskový proud netekl přes zdi stavby do zařízení instalovaných uvnitř.

V následující sérii odborných článků bude odborná technická veřejnost seznámena s uplatněním nového souboru českých technických norem v praxi.

(pokračování)