časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

Lamela Electric, a. s., pro požární bezpečnost staveb

|

číslo 1/2005

Lamela Electric, a. s., pro požární bezpečnost staveb

Pavel Václavík,
Lamela Electric, a. s., o. z. Kabelovna Chyše

Ochrana proti požáru je důležitou součástí bezpečnosti staveb. Splnění požadavků norem se dnes týká všech výrobců stavebních prvků, materiálů, zařízení a elektroinstalací. Bezpečnost a ochranu před požárem je nutné řešit již při projektování a budování objektů s předpokládanou velkou kumulací osob nebo rizikem vzniku velkých hmotných či ekologických škod v případě požáru. Mezi takové stavby patří zejména následující budovy a zařízení:

Obr. 1.

Obr. 1. Stropní instalace kabelů v jednotlivých a skupinových držácích před zahájením zkoušky

 • obchodní domy a výstaviště,
 • výškové domy,
 • hotely, restaurace,
 • pracoviště,
 • nemocnice,
 • zařízení metra,
 • chemický průmysl, elektrárny atd.

V poslední době je nedílnou součástí koncepce protipožární ochrany také požadavek na zachování funkčnosti kabelů při požáru, tj. zajištění (alespoň po určitou dobu) napájení přístrojů a zařízení, které jsou důležité pro bezpečnost a likvidaci samotného požáru, elektrickým proudem. Zachování funkčnosti kabelů po dobu 30 minut je vyžadováno zejména u:

Obr. 2.

Obr. 2. Pohled do zkušební komory po 20 minutách od zapálení hořáku

 • bezpečnostních osvětlovacích systémů,
 • osobních výtahů s řízením pro případ požáru,
 • požárních hlásicích systémů, včetně přenosových vedení, která k nim náležejí,
 • zařízení pro alarmování a sdělování pokynů návštěvníkům a zaměstnancům, pokud tato zařízení mají v případě požáru zůstat v provozu, a další.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je přitom třeba rozlišovat:

 1. Funkční schopnost izolace při požáru samotného kabelu, která je deklarována normou ČSN IEC 60331 a DIN VDE 0472, čl. 814. Kabely, které splňují požadavky těchto norem, jsou zpravidla označovány koncovými písmeny –V nebo –FE s číselným uvedením doby funkčnosti.

 2. Funkčnost kabelového zařízení při požáru podle DIN VDE 4102-12, kde vyhovující kabely jsou označeny písmenem –E s číselným uvedením doby funkčnosti.

Obr. 3.

Obr. 3. Kabely uchycené ke stropu po skončení zkoušky

Důležitý je pojem kabelové zařízení, který naznačuje, že se nejedná pouze o samotný kabel, ale o celou instalaci, tedy o kabely a příslušnou instalační techniku (žebříky, lávky, příchytky apod.), včetně přímého okolí instalace. Z těchto důvodů platí osvědčení o tzv. integrované funkční schopnosti pouze pro systém vyzkoušený jako celek již ve fázi projektování. Je tedy důležité si uvědomit, že nestačí nainstalovat kabel s označením –E na neotestované lávky, žlaby, příchytky apod. V takovém případě totiž nelze říci, že kabelové zařízení splňuje podmínku zkoušky funkčnosti kabelového zařízení. Ne vždy a ne všichni výrobci kabelů toto ve svých informačních a nabídkových materiálech uvádějí.

V souvislosti s požární bezpečností kabelů je třeba se zmínit ještě o tzv. skapávání izolace při působení ohně. Skapávání hořící izolace na objekty nezasažené ohněm může způsobit další rozšiřování požáru (ČSN 73 0831, odst. 5.2.3). Proto je výhodnější tam, kde je to nutné, používat kabely s izolací H, tedy s izolací, která není vyrobena z čistého nebo málo upraveného polyetylenu (PE), zesítěného polyetylenu (XPE), tvrdé etylenpropylenové pryže (HEPR) nebo podobných materiálů. V tomto ohledu se doporučuje ostražitost při výběru kabelů, protože někteří výrobci kabelů označují izolační materiál obecným názvem polyolefin. To je ovšem velmi široký pojem a zahrnuje téměř veškerý materiál používaný při výrobě bezhalogenových izolací. Z uvedených poznatků vyplývá, že typ kabelu musí být vybírán se znalostí jeho bezpečnostních vlastností a požadavků aplikace tak, aby zbytečně nerostly náklady nebo se naopak náklady neuváženě nesnižovaly na úkor bezpečnosti objektu.

Obr. 4.

Obr. 4. Kabely ve žlabech po skončení zkoušky

Společnost Lamela, a. s., která od 10. listopadu 2004 působí na trhu pod novým názvem Lamela Electric, a. s., vyrábí v mateřském závodě Kabelovna Chyše již několik let bezpečné bezhalogenové kabely, které jsou určeny pro již zmíněné objekty a stavby. Speciální provedení jsou dodávána také např. pro pražské metro, ruzyňské letiště, jadernou elektrárnu Dukovany, Sazka Arénu a mnoho dalších významných projektů.

Společnost Lamela Electric, a. s., stále sleduje technický pokrok i požadavky na prokazování bezpečnosti kabelů. Podle požadavků zákazníků, kteří jsou hlavním zdrojem informací o potřebách trhu, se odborníci Lamela Electric, a. s., začali zabývat otázkou zachování funkčnosti kabelů při zkoušce funkčnosti kabelového zařízení v případě požáru, která je specifikována v německé průmyslové normě DIN 4102, část 12. Tato norma je zatím zpracována pouze pro německý trh. V období, kdy byly harmonizovány zkušební a další normy pro společný evropský trh, se zapomnělo na převzetí této normy nebo vytvoření identické evropské normy ČSN EN. I přes toto úskalí se společnost Lamela Electric, a. s., snažila vyhovět požadavkům kladeným touto německou normou, a dát tak svým zákazníkům možnost ucházet se o zakázky, které vycházejí z německých projektů. V říjnu 2004 byly v akreditované zkušebně uskutečněny zkoušky podle německé normy DIN 4102-12 za použití kabelů z produkce firmy Lamela Electric, a. s., o. z. Kabelovna Chyše, a instalačních systémů firmy OBO Bettermann, která má s těmito systémy již dlouhodobé zkušenosti. Podle požadavku normy byla při zkouškách použita instalace kabelů v několika verzích:

 1. na kabelových žebřících,
 2. v kabelových žlabech,
 3. ve standardním uložení jednotlivými příchytkami,
 4. ve speciálním uložení ve skupinovém držáku (OBO-GRIP).

Tab. 1. Výsledky zkoušek kabelů firmy Lamela Electric, a. s., o. z. Kabelovna Chyše

Číslo normy

Název normy

Způsob uložení

Kabel

Klasifikace

DIN 4102-12:
1998-11

Zkoušky požární
odolnosti
elektrických
kabelových systémů
s požadovaným
zachováním integrity
obvodu

na žebříku

1-CHKE-V-KER
JE-H(St)H FE 180

E 30
E 30

ve žlabu

1-CHKE-V-KER
JE-H(St)H FE 180

E 30
E 30

na stropních
profilových lištách

1-CHKE-V-KER 4 × 1 mm2
1-CHKE-V-KER 4 × 50 mm2
JE-H(St)H FE 180

E 30
E 60
E 60

ve skupinovém
držáku OBO-GRIP

1-CHKE-V-KER 4 × 1 mm2

E 30

Je třeba zmínit, že poslední dva typy instalací jsou v současné době stále více využívány v nejrůznějších projektech pro svou nesporně jednoduchou montáž a pro celkově nižší finanční náklady. Další výhoda těchto instalací spočívá ve vyšší průchodnosti především při montáži na strop. To lze s výhodou využít např. v suterénních prostorách, u nouzových a evakuačních východů apod. Zajímavá je také skutečnost, že norma DIN 4102, část 12:1998, tyto konkrétní instalace, tj. uložení kabelů pomocí jednotlivých příchytek nebo uložení ve skupinovém držáku, ještě nepopisuje. Technický rozvoj a prověřování v praxi postupují rychlejším tempem než novelizace německé normy DIN 4102, část 12, která již téměř šest let nebyla změněna. Výsledky zkoušek kabelů z vlastní produkce Lamela Electric, a. s., o. z. Kabelovna Chyše, jsou uvedeny v tab. 1.

O náročnosti zkoušek požární odolnosti elektrických kabelových systémů s požadovaným zachováním integrity obvodu si lze učinit alespoň přibližnou představu z obr. 1 až obr. 4.

Testování kabelů společně s instalačním systémem podle německé normy DIN 4102 je nepochybně nejvěrohodnější zkouškou, která dokonale imituje podmínky prostředí při požáru, včetně náběhu teplot od vznícení, hoření kabelů, mechanickou destrukci instalačních systémů, chování upevňovacích prvků, nosných konstrukcí, stropů, stěn apod. (podrobnější informace o průběhu celé zkoušky lze získat na internetové adrese www.lamela.cz).

Tab. 2. Přehled bezhalogenových kabelů se zvýšenou odolností proti šíření plamene od společnosti Lamela Electric, a. s., o. z. Kabelovna Chyše

Typ kabelu

1-CXKE-R

1-CHKE-R

1-CHKE-V

1-CHKE-V-E30

1-CEKE-R

N2XH

1-CHA-R, 1-CHAH-R

1-CHAH-V

CYKY (PVC)

Technické podmínky

TPF 5032/03

TPF 5032/03

TPF 5213/03

TPF 531/04

TPF 604/03

TPF 602/02

TPF 5062/04

TPF 530/03

TPF 603/03

Odolnost proti šíření plamene pro jeden kabel ČSN EN 50265-2-1-HD 405.1, IEC 332.1, DIN VDE 0482-265

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Odolnost proti šíření plamene - kabely ve svazku ČSN EN 50266-HD 405.3, IEC 332.3, DIN VDE 0482-266

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Funkční schopnost kabelu při požáru ČSN IEC 60331

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

NE

ANO

NE

Funkční schopnost kabelu při požáru DIN VDE 0472-814

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

NE

ANO

NE

Funkční schopnost kabelového zařízení při požáru E DIN VDE 4102-12

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

Skapávání izolace při požáru

ANO

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

NE

Korozivita zplodin hoření ČSN EN 50267- HD 602 IEC 60754-2, DIN VDE 0482-267

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Hustota dýmu při hoření ČSN EN 50268-HD 606 IEC 61034, DIN VDE 0482-266

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE


Typ kabelu

JXKE-R, JXFE-R

JXKE-V, JXFE-V

J-H(St)H-R

JE-H(St)H, FE180-E30

LAM

Datapar-R

LAM TWIN FTP-R

LAM TWIN UTP-R

A05-07ZZ1-F

Technické podmínky

TPF 600/04

TPF 5231/03

TPF 5013/03

TPF 5231/03

TPF 2185/00

TPF 5171/04

TPF 5171/04

TPF 1131/04 TPF 1132/04

Odolnost proti šíření plamene pro jeden kabel ČSN EN 50265-2-1-HD 405.1 IEC 332.1, DIN VDE 0482-265

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Odolnost proti šíření plamene - kabely ve svazku ČSN EN 50266-HD 405.3 IEC 332.3, DIN VDE 0482-266

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Funkční schopnost kabelu při požáru ČSN IEC 60331

NE

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

Funkční schopnost kabelu při požáru DIN VDE 0472-814

NE

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

Funkční schopnost kabelového zařízení při požáru E DIN VDE 4102-12

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

Skapávání izolace při požáru

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

Korozivita zplodin hoření ČSN EN 50267- HD 602IEC 60754-2, DIN VDE 0482-267

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Hustota dýmu při hoření ČSN EN 50268-HD 606, IEC 61034, DIN VDE 0482-266

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Pro snadnější orientaci je v tab. 2 uveden přehled typů bezhalogenových oheň retardujících kabelů z vlastní produkce společnosti Lamela Electric, a. s., o. z. Kabelovna Chyše, které splňují podmínky požární bezpečnosti předepsané jednotlivými normami.

Uvedené informace by měly pomoci projektantům i zákazníkům při výběru nejvhodnějších kabelů pro danou aplikaci. Společnost Lamela Electric, a. s., je připravena zájemcům tyto kabely dodat.

Další informace lze získat od pracovníků obchodního oddělení o. z. Kabelovna Chyše: tel.: 353 241 503, e-mail: obchodni@lamela.cz, internet: www.lamela.cz