časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Kontroly a revize spotřebičů během jejich používání – poznatky z praxe

|

číslo 1/2003

Standardizace

Kontroly a revize spotřebičů během jejich používání – poznatky z praxe
Informace o návrhu změny ČSN 33 1610

Ing. Jiří Sajner, JHS Elektro

Uvedená norma byla vypracována po obsáhlém a důkladném připomínkovém řízení. Jejím účelem bylo stanovit požadavky na kontroly a revize elektrických spotřebičů, odlišné od požadavků ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600, s cílem zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem a proti požáru. Účinnost normy je již od května 1999.
K některým ustanovením normy se při používání v praxi objevila řada dotazů a připomínek. Některé z otázek byly řešeny výkladem znění normy, jiné postupně založily důvod k její revizi. V současné době, již vzhledem ke sjednocování předpisů v Evropě, bylo nezbytné přistoupit k notifikaci (v Bruselu) s příslušným zdůvodněním. Příslušnými evropskými orgány byla její revize odsouhlasena, a tak je v současné době etapa projednávání a zapracování připomínek k jejímu druhému návrhu.
V tomto příspěvku autor seznamuje se zněním prvního návrhu, který řešil následující okruhy problematik (připomínek) a který je v současné době ve stadiu vyhodnocování došlých připomínek. Předpokládá se, že druhý návrh normy bude rozeslán ke konečnému schválení do konce tohoto roku.

ČSN 33 1610 řeší především problematiku kontrol a revizí elektrických spotřebičů z hlediska bezpečnosti. K prvnímu návrhu změny byly řešeny tyto okruhy připomínek:

  1. Praktické provádění kontrol a revizí a jejich dokladování.
  2. Lhůty kontrol a revizí.
  3. Revize nepřenosných a připevněných spotřebičů.
  4. Ostatní připomínky.

Výchozím podkladem navrhovaných změn jsou závěry jednání odborné komise při TNK 22 (technická normalizační komise).

Pro přehlednost připravovaných úprav a změn uvedu vždy stručným komentářem upravené znění. Prosím, abyste však respektovali skutečnost, že se v této etapě jedná o návrh změn a úprav, které ještě mohou být v dalším připomínkovém řízení změněny či doplněny.

Nyní k jednotlivým okruhům změn.

ad 1. Praktické provádění kontrol a jejich dokladování, včetně dokladování revizí

Protože v podstatě může kontroly elektrických spotřebičů, zejména před jejich použitím, provádět vždy jen jejich uživatel a za revize elektrických spotřebičů odpovídá jejich provozovatel, jsou navrženy nově jejich definice, a to zařazením nových článků 3.2.8 a 3.2.9, definujících provozovatele a uživatele elektrického spotřebiče pro tuto normu:

POZOR! Změny a doplnění textu jsou pro názornost a odlišení od případného komentáře zvýrazněny kurzívou (šikmým písmem).

3.2.8 provozovatel elektrického spotřebiče: právnická nebo fyzická osoba, která vlastní nebo pronajatý elektrický spotřebič poskytuje k činnosti jeho přímému uživateli, nebo jej sama přímo užívá.

3.2.9 uživatel elektrického spotřebiče: osoba, která elektrický spotřebič přímo užívá k činnosti.

Zařazení těchto nových článků následně vyvolalo potřebu upravit definici stanovených v části 4 normy pro skupinu A.

Skupina A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.

Aby nedocházelo k pochybnostem při vyvozování odpovědnosti za provádění kontrol a zajišťování revizí, byly následně upřesněny i čl. 5.1 a 5.2.

Čl. 5.1 je změněn tak, že přímo stanovuje uživatele jako osobu provádějící kontroly. Čl. 5.2 určuje, kdo zajišťuje revize.

5.1 Kontroly elektrických spotřebičů (podle 6.1 provádí jejich uživatel ve lhůtách stanovených v 5.3 – tabulka 1 – viz dále);

Tab. 1. Lhůty pravidelných kontrol a revizí

Skupina el. spotřebičů spotřebiče držené v ruce (viz 3.2.4) přenosné spotřebiče (viz 3.2.3)
Kontroly Revize Kontroly Revize
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále skupiny jejich užívání (viz 4)
B Před použitím Třídy I 1x za 3 měsíce Před použitím 1 x za 3 měsíce
Třídy II a III 1x za 6 měsíců
C Před použitím Třídy I 1x za 6 měsíců Před použitím po jejich přemístění, jinak 1x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
D Před použitím Třídy I 1x za 12 měsíců Před použitím 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
E Před použitím Třídy I 1x za 12 měsíců Před použitím po jejich přemístění, jinak 1 x za 12 měsíců 1 x za 36 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců

5.2 Revize elektrických spotřebičů (podle 6.2) zajišťuje jejich provozovatel.

Uživatel elektrických spotřebičů je převážně osoba bez elektrotechnické kvalifikace (správněji bez elektrotechnického vzdělání), a proto byl upraven čl. 6.3.1, stanovující rozsah prohlídky při kontrole proveditelné uživatelem.

Dochází k úpravě ve formulaci článku b), přičemž se body d), e), f) vypouštějí a poslední bod g) se přečísluje na d).

6.3.1

b) pevně připojený pohyblivý přívod musí být neoddělitelně spojen s vidlicí a nesmí mít poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci, u vstupu do spotřebiče musí být opatřen ochrannou návlačkou a musí být zajištěn proti vytržení, vidlice nesmí být poškozena,

Komentář 1 autora příspěvku:
Podle mého názoru došlo k této úpravě vypuštěním požadavku uvedeného pod písmenem d), kde se neoddělitelné spojení s vidlicí požadovalo pro třídu ochrany II a III. Tím, že je tento požadavek vztažen obecně i na třídu ochrany I, by mohlo docházet k nejasnostem, co je neoddělitelné spojení. Zřejmě bude tento text předmětem jednání o připomínkách k druhému znění návrhu normy.

Dochází i k úpravě textu v příloze D:
Příloha D (informativní)

Provádění revizí a kontrol spotřebičů
Revize elektrických spotřebičů mohou provádět osoby s odpovídající elektrotechnickou způsobilostí v rozsahu stanoveném pro provádění revizí elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600.

Z hlediska dokladování kontrol je provedena změna názvu odst. 7 a znění čl. 7.1, který pouze uvádí povinnosti při zjištění nevyhovujícího stavu. V této souvislosti se řeší i problematika vyhodnocení výsledků revizí a kontrol elektrického spotřebiče. Pro přehlednost uvedu znění této části celé.

7. Vyhodnocení výsledků revizí a kontrol elektrického spotřebiče

7.1 Kontroly
Provozovatel el. spotřebiče (viz 3.2.8) provede prokazatelné poučení uživatele (viz 3.2.9) o rozsahu kontrol (viz 6.1) příslušných používaných spotřebičů.

Poučení je třeba provádět při používání nového el. spotřebiče a opakuje se dle vnitřního předpisu provozovatele.

V případě zjištění nevyhovujícího stavu se příslušný elektrický spotřebič vyřadí z užívání a viditelně se označí.

Jeho opětné zprovoznění je možné po opravě s doložením bezpečného stavu revizí (podle 6.2).

7.2 Revize
U elektrických spotřebičů skupiny A a D, dále u elektrických spotřebičů skupiny B, C a E provozovatelů, kteří jsou rovněž uživatelé těchto elektrických spotřebičů, se o revizi vystavuje doklad s obsahem:


a) Přesné označení elektrického spotřebiče (název, výrobce, popřípadě výrobní nebo inventární číslo). Revidovaný spotřebič (ruční nářadí) musí být evidován tak, aby dále předepsané údaje byly přiřazeny jednoznačně k příslušnému spotřebiči.
b) Datum revize.
c) Výsledek prohlídky spotřebiče.
d) Výsledky provedených zkoušek (uvedení použitých metod měření a uvedení zjištěných hodnot).
e) Vyhodnocení zkoušky chodu.
f) Celkové vyhodnocení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti osob, zvířat a majetku. V případě, že stav spotřebiče je v tomto směru nevyhovující, doplňuje se též prokazatelné poučení uživatele o této skutečnosti a návrh opatření, která je na základě zjištěných skutečností třeba učinit.
g) Stanovení lhůty další revize (viz 5.3).

Je vhodné evidovat všechny doklady o revizích v rozsahu podle ČSN 33 1500 z hlediska možnosti vyhodnocení vývoje zjištěných hodnot s ohledem na opotřebení spotřebiče a stárnutí izolace.

Dokladem o revizích spotřebičů může být buď zvláštní karta pro jednotlivý spotřebič nebo protokol o revizi, který je vhodný zejména u revizí prováděných po opravě nebo úpravě a u spotřebičů pronajímaných dalšímu uživateli (pro možnost vydání kopie protokolu uživateli proti podpisu při předávání spotřebiče).

U provozovatelů elektrických spotřebičů skupiny B, C a E poskytovaných zaměstnancům k výkonu činnosti se dokladování revizí provádí podle jejich vnitřního předpisu, který je prokazatelně zakotven v pracovním nebo provozním řádu.

ad 2. Lhůty kontrol a revizí

Na základě požadavků provozovatelů a uživatelů elektrických spotřebičů byla upravena tabulka 1 – Lhůty pravidelných kontrol a revizí, včetně poznámek. Pro přehlednost její upravený návrh uvádím.

S ohledem na tuto skutečnost je třeba upozornit:

Změna čl. 5.2 stanovující zajišťování revizí provozovatelem se vztahuje ve smyslu znění nového čl. 3.2.8 i na uživatele pronajatého el. spotřebiče ve smyslu poznámky 2.

Tedy se upravuje znění poznámky 2, 3, vypouští se stávající poznámky 4 a 5 a nově se zařazuje poznámka 4 s novým textem.

Poznámka 1
a) Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.
b) Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací nebo pohyblivé nebo odpojitelné přívody, které jsou považovány za elektrický předmět třídy ochrany II. Pevně připojené pohyblivé přívody se zásadně revidují ve lhůtách stanovených pro příslušný spotřebič, ostatní pohyblivé přívody jsou považovány za spotřebiče držené v ruce.
c) Pro elektrické spotřebiče skupiny D se lhůta, „před použitím„ vztahuje na zahájení činnosti (např. výuky ve škole atp.) nebo před poskytnutím dalšímu uživateli (např. dalšímu hostu v hotelovém pokoji atp.).

V poznámce c je řešena problematika lhůty před použitím u spotřebičů skupiny D.

Dokladování revizí je upraveno novým zněním čl. 7.2, text viz výše.

Komentář 2 autora příspěvku:
Jak je třeba chápat požadavek kontroly spotřebiče „před použitím„? Rozumí se tím logicky před prvním použitím osobou (popř. dalšími osobami), která bude předmětný spotřebič používat. Je-li jistota, že se nemění jak vlastnosti spotřebiče, tak na něj působící vlivy, není nutné provádět kontrolu v rozsahu a způsobem uvedeným v ČSN 33 1610 při jeho opakovaném použití, např. po přestávkách provozování. Může se samozřejmě jednat o přestávky hodinové, denní či vícedenní, přičemž spotřebič musí být vždy odpovídajícím způsobem uložen a chráněn před případným poškozením nebo vlivy prostředí či neoprávněným zásahem jiných osob. Jinými slovy – musí být pod kontrolou osoby (osob), která jej převzala do užívání. Jestliže by byl odstup v používání stejnou osobou delší, bude na její úvaze, v jakém rozsahu kontrolu provede. Vždy však pro tuto osobu (uživatele) i každého uživatele obecně platí povinnost, že se nesmí používat zařízení poškozené a neodpovídající požadavkům na bezpečné používání. Takovéto opakované či průběžné kontroly jeho stavu nevyžadují kontroly v plném rozsahu stanoveném ČSN 33 1610. Tyto povinnosti kontrol stavu (nepoškození) používaného zařízení mimo jiné vyplývají z požadavků ČSN 34 3108 a ČSN 34 3100.

ad 3. Revize nepřenosných a připevněných spotřebičů

Původní znění tabulky 1 uvádělo v poznámce 5, že tyto úkony může provádět pouze revizní technik, a rovněž stanovené lhůty byly v souladu s ČSN 33 1500.

Nepřenosné a připevněné spotřebiče byly v původním znění tabulky 1 z důvodu upozornění na možnost provedení revizí příslušných spotřebičů v případě nemožnosti provedení měření izolačního stavu. Vycházelo se také ze stanoviska Českého úřadu bezpečnosti práce.

Na základě připomínek, že uvedení těchto spotřebičů v tabulce 1 je zavádějící a umožňující jiný výklad ve vazbě na ČSN 33 1500, byly nepřenosné a připevněné z tabulky 1 vypuštěny. Jinými slovy – revize nepřenosných a připevněných spotřebičů je přiřazena pouze revizním technikům.

Pro zachování možnosti využití měřicích postupů podle ČSN 33 1610 je v čl. 6.2 rozšířena poznámka v bodě 3 tohoto článku.

Poznámka 2
Uvedené omezující podmínky pro měření izolačního odporu se rovněž mohou týkat elektrického ručního nářadí nebo i nepřenosných a připevněných spotřebičů. Proto v návaznosti na ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600 při revizích lze využít ustanovení této normy dle článků 6.6. až 6.8.

Komentář 3 autora příspěvku:
Předpokládám, že bude při zpracování druhého návrhu normy k této problematice ještě diskuse ve vztahu ke kvalifikaci osob provádějících revize takovýchto spotřebičů.

ad 4. Ostatní připomínky k 1. návrhu

– doporučení doplnit měření při záměně vodičů L a N bylo přijato a je zařazeno ve znění čl. 6.6.2, týkajícího se měření proudu protékajícího ochranným vodičem, a čl. 6.7.2, týkajícího se měření dotykového proudu. Doplňující znění viz dále.

Měření dle uvedených schémat je třeba opakovat při změně fázového vodiče L se středním vodičem N. Vyhodnocuje se vyšší hodnota z obou měření.

– doporučení přesně specifikovat revidovaný elektrický spotřebič bylo přijato a zapracováno do upraveného textu čl. 7.2. Viz znění uvedené výše.

Všechny připomínky a náměty byly v komisi pečlivě projednány a vyhodnoceny. Po jejich vyhodnocení nebyly některé z nich do návrhu změny zapracovány.

Závěr

K uvedeným úpravám normy ještě jednu malou poznámku:
Ve stávajícím textu normy i v novém návrhu jejího znění je v čl. 6.7.1 uveden text, že se „…měření dotykového proudu provádí u spotřebičů třídy II a u neživých vodivých částí nespojených s ochranným vodičem spotřebičů třídy ochrany I.„

Z hlediska terminologického by správně mělo být místo textu „…neživých vodivých částí…„ uvedeno „…přístupných (vnějších) vodivých částí…". Termín „neživé části„ je vyhrazen pro ty vodivé části, na které se při poruše může přenést napětí, viz příslušná definice. Předpokládám, že v dalším návrhu normy bude tato skutečnost upravena.

Jestliže budou ze strany čtenářů připomínky či doplnění textu připravované změny normy, je možné je zaslat přímo na adresu autora příspěvku (viz inzerát JHS Elektro na str. 37), který je uplatní při dalším zpracovávání připomínek.