časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Kontroly a revize elektrických spotřebičů během jejich používání

Elektro 5/2000

Ing. Jaroslav Melen,
inspektor SOD IBP pro Severočeský kraj se sídlem v Ústí n. Labem
a soudní znalec z oboru bezpečnosti práce v elektrotechnice

Kontroly a revize elektrických spotřebičů během jejich používání

K čemu se opravdu nedalo mlčet - stanovisko k článku z ELEKTRO 2/2000 (2. část)

Jak bylo slíbeno v minulém čísle ELEKTRO, předkládám zde návrh technicko-organizačního opatření, kterým by bylo v organizacích (zvolen příklad průmyslového podniku) systémově zajištěno plnění povinností v souvislosti s kontrolami a revizemi elektrických spotřebičů během jejich používání. Upozorňuji, že v návrhu uvažuji v pojmech podle mých výhrad, uvedených v minulém čísle.

S ohledem na to, že problematika revizí elektrického ručního nářadí je obdobná, návrh takovéhoto opatření by bylo možné uzpůsobit i pro elektrické ruční nářadí. Oba návrhy lze pochopitelně skloubit do jednoho dokumentu, který by řešil obě situace najednou tam, kde se do dnešního dne na tuto oblast zapomnělo.

K dané problematice ještě dodávám následující: organizace nemají vesměs zajištěno, že revidují všechny používané spotřebiče, stejně tak jako elektrické ruční nářadí. Pro tyto účely není zaveden systém jejich evidence, který by zahrnoval i prodlužovací pohyblivé přívody. Jejich praktické dohledání provozním elektrikářem je většinou obtížné a vůbec to není možné dělat až při vlastních revizích. Přenášet odpovědnost za jejich zajištění na provozního elektrikáře, jak se to mnohde děje, je nesprávné. Ten je a může být odpovědný jen za to, že provede revize spotřebičů a nářadí tak, jak je provést má. Nikdo na něm nemůže požadovat, aby „prohledával“ skříňky a šuplíky jejich uživatelů, a de facto tak přebíral odpovědnost za někoho jiného. Za koho?! Ač si to mnohdy neuvědomují, za to, že všechny zmíněné elektrické předměty budou předány k revizím odpovídají vedoucí příslušných hospodářských středisek nebo útvarů organizace. Stačí jim připomenout §74 Zákoníku práce: Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců, který pod písmenem c) jasně stanoví, že vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Za zmíněnou evidenci nelze považovat různé druhy revizních karet, z nichž samotných nelze dovodit, kolik kterých elektrických předmětů je vlastně předáno do užívání. Pokud jde o vlastní revizní karty, lze důvodně konstatovat, že jejich zavádění je záležitostí jejich tvůrců, kteří na tom chtějí jen vydělat. Jejich význam v praxi je, jak jsem již uvedl, pochybný.

Technicko-organizačního opatření __organizace__ k zabezpečení plnění úkolů podle ČSN 33 1610 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání

Úvodní ustanovení
I. K zajištění bezpečnosti a bezporuchovosti provozu jsou zaměstnavatelé povinni podle ustanovení § 133 odst. (1) písm. M) Zákoníku práce provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení. K naplnění této povinnosti na úseku provozování elektrických spotřebičů v __organizace__ vydávám, s přihlédnutím k ČSN 33 1610 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání, toto opatření.

Opatření se týká elektrických spotřebičů v majetku __organizace__ náležejících podle způsobu užívání, v souladu s čl. 4 citované normy, do těchto skupin :

 • Skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru,
 • Skupina C – spotřebiče používané při průmyslové činnosti, vyjma el. pracovních strojů, elektrického ručního nářadí, pro jehož konstrukci a zkoušení platí ČSN 36 1550 a pro revize a kontroly ČSN 33 1600,
 • Skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Používání jiných, na území __organizace__ vnesených elektrických spotřebičů je v __organizace__ zakázáno. Tento zákaz se netýká spotřebičů dodavatelských firem, používaných k realizaci díla objednaného __organizace__ .

II. Názvosloví
Pro účely této směrnice se používají tyto pojmy a definice:

 • elektrický spotřebič, dále jen „spotřebič„- elektrický předmět připojovaný k pevnému rozvodu el. energie zásuvkovým spojením, vyjímaje elektrického ručního nářadí; za el. předměty se pro účely této směrnice považují též pohyblivé přívody oddělitelné a prodlužovací, používané k napájení těchto spotřebičů,
 • pohyblivý přívod oddělitelný – pohyblivý přívod, který je vybaven na jednom konci vidlicí a na druhém zásuvkou,
 • pohyblivý přívod prodlužovací – pohyblivý přívod, který je na jednom konci vybaven vidlicí a na druhém pohyblivou zásuvkou, případně jejich vícenásobnou kombinací,
 • nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný, např.: chladnička, nápojové automaty, el. psací a rozmnožovací stroje, stolní počítače nebo připevněný spotřebič,
 • připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě, např.: nástěnné svítidlo, stolní bruska, vrtačka apod.
 • přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný, než pevně připojený spotřebič bez omezení hmotnosti, např.: el. vařiče a varné konvice, ponorné nebo kalové čerpadlo apod.
 • spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, např.: žehlička, elektrické pájky všeho druhu, přenosná svítidla, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče, např. vysavače, mycí zařízení WAP apod.
 • evidenční seznam spotřebičů – jmenný seznam spotřebičů příslušného hospodářského střediska/útvaru, rozdělený do odpovídajících skupin s uvedením jejich identifikačního označení,
 • identifikační označení - označení spotřebiče sloužící k jeho identifikaci; označením jsou: druh, typ, výrobní nebo inventární číslo spotřebiče; pokud není spotřebič (zejména u prodlužovacích přívodů) opatřen výrobcem takovýmto označením, bude opatřen identifikačním znakem při jeho první kontrole/revizi,
 • identifikační znak – způsob fyzického označování spotřebičů v majetku, __organizace__, které výrobce neopatřil identifikačním označením,
 • provozovatel spotřebiče – hospodářské středisko/útvar __organizace__,
 • uživatel spotřebiče – zaměstnanec __organizace__, jemuž byl spotřebič předán jmenovitě do trvalého užívání nebo mu byl svěřen k příležitostnému použití.

III. Za evidenci spotřebičů (evidenci pro účely jejich kontrol a revizí) a její průběžné udržování podle skutečného stavu, odpovídají jejich provozovatelé, resp. vedoucí příslušných hospodářských středisek/útvarů.

IV. Kompletnost evidenčního seznamu podle bodu III se ověřuje při každé inventuře. Ověření se na nich dokládá datem jejího provedení a podpisem předsedy inventarizační komise.

V. Za opatření spotřebičů identifikačním znakem při první kontrole/revizi odpovídá vedoucí elektroúdržby. Forma a způsob fyzického označení spotřebičů v majetku __organizace__ je __jaký__ .

VI. Za udržování identifikačního označení spotřebičů odpovídá provozovatel spotřebiče. U spotřebičů předaných zaměstnancům jmenovitě k jejich trvalému užívání pak tito zaměstnanci. V případech, kdy identifikační označení spotřebiče bude znehodnoceno, jsou vedoucí středisek/útvarů povinni předat neprodleně takovéto spotřebiče do útvaru elektroúdržby, kde budou opatřeny identifikačním znakem a po provedené revizi vráceny zpět k užívání. Spotřebiče bez identifikačního označení se pokládají za spotřebiče bez doložení provedené kontroly/revize a jako takové se nesmí používat.

VII. Zajištění kontrol a revizí spotřebičů
Odpovědnost za zajištění kontrol a revizí spotřebičů mají vedoucí hospodářských středisek/útvarů __organizace__.

Požadavky na jejich provedení, nejedná-li se o kontroly zajišťované uživatelem spotřebiče, uplatňují tito vedoucí u vedoucího elektroúdržby formou písemné žádanky na práci. Nedílnou součástí žádanky je kopie evidenčního seznamu spotřebičů, jež jsou ve správě příslušného střediska/útvaru.

Žádanka musí být předána vedoucímu elektroúdržby minimálně __doba__ před vypršením předepsané lhůty kontrol nebo revizí podle následujícího bodu VIII. Vedoucí elektroúdržby potvrzuje převzetí žádanky datovaným podpisem.

VIII. Lhůty a odpovědnost za provádění kontrol a revizí spotřebičů
Kontroly v podmínkách __organizace__ se provádí :

a) spotřebičů skupin B a C: vždy před jejich použitím
za jejich provedení odpovídá: uživatel

b) spotřebičů skupiny E:
ba)držených v ruce: 1 x za měsíc
bb)přenosných: 1 x za 6 měsíců
bc)nepřenosných a připevněných: 1 x za 12 měsíců
za jejich provedení odpovídá : útvar elektroúdržby

Revize v podmínkách __organizace__ se provádí u:
a) spotřebičů skupiny B
aa) držených v ruce a přenosných: 1 x za 3 měsíce
za jejich provedení odpovídá: útvar elektroúdržby
ab)nepřenosných a připevněných: 1 x za 6 měsíců
za jejich zajištění odpovídá: útvar elektroúdržby
za jejich provedení odpovídá: revizní technik
b) spotřebičů skupiny C
ba)držených v ruce: 1 x za 6 měsíců
bb)přenosných: 1 x za 12 měsíců
za jejich provedení odpovídá: útvar elektroúdržby
bc) nepřenosných a připevněných: ve lhůtách podle ČSN 33 1500
za jejich zajištění odpovídá: útvar elektroúdržby
za jejich provedení odpovídá: revizní technik
c) spotřebičů skupiny E
ca)držených v ruce: 1 x za 12 měsíců
cb)přenosných: 1 x za 24 měsíců
za jejich provedení odpovídá : útvar elektroúdržby
cc) nepřenosných a připevněných: ve lhůtách podle ČSN 33 1500
za jejich zajištění odpovídá: útvar elektroúdržby
za jejich provedení odpovídá: revizní technik
d) spotřebičů všech skupin vždy po jejich opravě, rekonstrukci nebo úpravě a vždy při každé uživatelem předpokládané nebo zjištěné závadě.
V obou případech za jejich provedení odpovídá: útvar elektroúdržby za předání k revizi: uživatel

IX. Dokladování kontrol a revizí
V podmínkách __organizace__ se provádí dokladování výsledků kontrol a revizí (mimo kontrol prováděných uživatelem a mimo revizí nepřenosných a připevněných spotřebičů prováděných podle ČSN 33 1500) písemnou formou.

Doklad o provedení kontrol/revizí spotřebičů podle ČSN 33 1610 předává vedoucí elektroúdržby příslušným vedoucím hospodářských středisek/útvarů buď spolu se zkontrolovanými/zrevidovanými spotřebiči, případně nejpozději do 3 dnů po kontrole/revizi. Vždy však proti podpisu.

V dokladu, mimo výsledků kontroly/revize, v podobě konstatování, analogickém jako u ručního el. nářadí - dobrý stav - mezní stav vyžadující opravu - vadný stav, musí být uvedeno poučení o možnosti dalšího používání spotřebičů a lhůty pro nejbližší kontrolu/revizi spotřebičů podle skupin.

X. Archivace a skartace dokladů o kontrolách a revizích
Vedoucí hospodářských středisek/útvarů archivují doklady o kontrolách/revizích nejméně do doby převzetí dokladu o nové kontrole/revizi.

Vedoucí elektroúdržby archivuje doklady o kontrolách/revizích pro každé hospodářské středisko/útvar samostatně, a to po dobu odpovídající minimálně lhůtě pravidelných revizí daného objektu – prostoru, podle ČSN 33 1500, ve kterém jsou spotřebiče provozovány, kdy tyto předkládá reviznímu technikovi k nahlédnutí.

Body IX. a X. tohoto opatření se netýkají oběhu dokladů o provedení revizí spotřebičů podle ČSN 33 1500 - revizních zpráv. Pro něj platí opatření __určit které__.

Skartace dokladů o kontrolách a revizích se řídí Skartačním řádem __organizace__.

Závěrečná ustanovení
XI. Za seznámení všech vedoucích zaměstnanců __organizace__ s ČSN 33 1610 odpovídá bezpečnostní technik __organizace__. Toto seznámení musí být provedeno nejpozději do : __termín__ od vydání tohoto opatření.

XII. Za seznámení ostatních zaměstnanců __organizace__ s tímto opatřením odpovídají vedoucí středisek/útvarů.

XIII. Vedoucí středisek/útvarů odpovídají za vypracování evidenčních seznamů spotřebičů, které jsou v jejich správě. Přitom spolupracují s útvarem __název__. Seznamy musí být vyhotoveny nejpozději do: __termín__. Seznamy předají poté neprodleně vedoucímu elektroúdržby.

XIV. Nejpozději do 1 měsíce po obdržení evidenčních seznamů ode všech středisek/útvarů vypracuje vedoucí elektroúdržby časový harmonogram provádění kontrol/revizí spotřebičů v __organizace__ tak, aby první kontroly/revize byly započaty nejpozději __do__ . Časový harmonogram provádění kon trol/revizí spotřebičů předá vedoucí elektroúdržby všem vedoucímu středisek/útvarů a v kopii rovněž bezpečnostnímu technikovi.

XV. Pověření konkrétních zaměstnanců útvaru elektroúdržby k provádění kontrol a revizí spotřebičů je v kompetenci vedoucího elektroúdržby.

XVI. Nedodržování tohoto opatření bude posuzováno jako hrubé porušení pracovní kázně. Případné škody způsobené takovýmto konáním budou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními Zákoníku práce.

XVII. Průběžnou kontrolou plnění tohoto opatření pověřuji bezpečnostního technika __organizace__.

Souhrnná zpráva o výsledcích těchto kontrol bude součástí každé výroční zprávy o plnění úkolů __organizace__ na úseku BOZP.

XVIII. Návaznost na jiné dokumenty
a) Řídicí dokumenty organizace: uvedou se dokumenty organizace mající vztah k dané problematice.
b) Související ČSN:

 • ČSN 33 1310 - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
 • ČSN 33 1610 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů
 • ČSN 33 1600 - Revize a kontroly elektrického nářadí během jeho používání
 • ČSN 33 1500 - Revize elektrických zařízení
 • ČSN 34 0350 - Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení
 • ČSN 34 3108 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými