Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Více aktualit

Kontroly a revize elektrických spotřebičů během jejich používání

Elektro 5/2000

Ing. Jaroslav Melen,
inspektor SOD IBP pro Severočeský kraj se sídlem v Ústí n. Labem
a soudní znalec z oboru bezpečnosti práce v elektrotechnice

Kontroly a revize elektrických spotřebičů během jejich používání

K čemu se opravdu nedalo mlčet - stanovisko k článku z ELEKTRO 2/2000 (2. část)

Jak bylo slíbeno v minulém čísle ELEKTRO, předkládám zde návrh technicko-organizačního opatření, kterým by bylo v organizacích (zvolen příklad průmyslového podniku) systémově zajištěno plnění povinností v souvislosti s kontrolami a revizemi elektrických spotřebičů během jejich používání. Upozorňuji, že v návrhu uvažuji v pojmech podle mých výhrad, uvedených v minulém čísle.

S ohledem na to, že problematika revizí elektrického ručního nářadí je obdobná, návrh takovéhoto opatření by bylo možné uzpůsobit i pro elektrické ruční nářadí. Oba návrhy lze pochopitelně skloubit do jednoho dokumentu, který by řešil obě situace najednou tam, kde se do dnešního dne na tuto oblast zapomnělo.

K dané problematice ještě dodávám následující: organizace nemají vesměs zajištěno, že revidují všechny používané spotřebiče, stejně tak jako elektrické ruční nářadí. Pro tyto účely není zaveden systém jejich evidence, který by zahrnoval i prodlužovací pohyblivé přívody. Jejich praktické dohledání provozním elektrikářem je většinou obtížné a vůbec to není možné dělat až při vlastních revizích. Přenášet odpovědnost za jejich zajištění na provozního elektrikáře, jak se to mnohde děje, je nesprávné. Ten je a může být odpovědný jen za to, že provede revize spotřebičů a nářadí tak, jak je provést má. Nikdo na něm nemůže požadovat, aby „prohledával“ skříňky a šuplíky jejich uživatelů, a de facto tak přebíral odpovědnost za někoho jiného. Za koho?! Ač si to mnohdy neuvědomují, za to, že všechny zmíněné elektrické předměty budou předány k revizím odpovídají vedoucí příslušných hospodářských středisek nebo útvarů organizace. Stačí jim připomenout §74 Zákoníku práce: Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců, který pod písmenem c) jasně stanoví, že vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Za zmíněnou evidenci nelze považovat různé druhy revizních karet, z nichž samotných nelze dovodit, kolik kterých elektrických předmětů je vlastně předáno do užívání. Pokud jde o vlastní revizní karty, lze důvodně konstatovat, že jejich zavádění je záležitostí jejich tvůrců, kteří na tom chtějí jen vydělat. Jejich význam v praxi je, jak jsem již uvedl, pochybný.

Technicko-organizačního opatření __organizace__ k zabezpečení plnění úkolů podle ČSN 33 1610 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání

Úvodní ustanovení
I. K zajištění bezpečnosti a bezporuchovosti provozu jsou zaměstnavatelé povinni podle ustanovení § 133 odst. (1) písm. M) Zákoníku práce provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení. K naplnění této povinnosti na úseku provozování elektrických spotřebičů v __organizace__ vydávám, s přihlédnutím k ČSN 33 1610 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání, toto opatření.

Opatření se týká elektrických spotřebičů v majetku __organizace__ náležejících podle způsobu užívání, v souladu s čl. 4 citované normy, do těchto skupin :

 • Skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru,
 • Skupina C – spotřebiče používané při průmyslové činnosti, vyjma el. pracovních strojů, elektrického ručního nářadí, pro jehož konstrukci a zkoušení platí ČSN 36 1550 a pro revize a kontroly ČSN 33 1600,
 • Skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Používání jiných, na území __organizace__ vnesených elektrických spotřebičů je v __organizace__ zakázáno. Tento zákaz se netýká spotřebičů dodavatelských firem, používaných k realizaci díla objednaného __organizace__ .

II. Názvosloví
Pro účely této směrnice se používají tyto pojmy a definice:

 • elektrický spotřebič, dále jen „spotřebič„- elektrický předmět připojovaný k pevnému rozvodu el. energie zásuvkovým spojením, vyjímaje elektrického ručního nářadí; za el. předměty se pro účely této směrnice považují též pohyblivé přívody oddělitelné a prodlužovací, používané k napájení těchto spotřebičů,
 • pohyblivý přívod oddělitelný – pohyblivý přívod, který je vybaven na jednom konci vidlicí a na druhém zásuvkou,
 • pohyblivý přívod prodlužovací – pohyblivý přívod, který je na jednom konci vybaven vidlicí a na druhém pohyblivou zásuvkou, případně jejich vícenásobnou kombinací,
 • nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný, např.: chladnička, nápojové automaty, el. psací a rozmnožovací stroje, stolní počítače nebo připevněný spotřebič,
 • připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě, např.: nástěnné svítidlo, stolní bruska, vrtačka apod.
 • přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný, než pevně připojený spotřebič bez omezení hmotnosti, např.: el. vařiče a varné konvice, ponorné nebo kalové čerpadlo apod.
 • spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, např.: žehlička, elektrické pájky všeho druhu, přenosná svítidla, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče, např. vysavače, mycí zařízení WAP apod.
 • evidenční seznam spotřebičů – jmenný seznam spotřebičů příslušného hospodářského střediska/útvaru, rozdělený do odpovídajících skupin s uvedením jejich identifikačního označení,
 • identifikační označení - označení spotřebiče sloužící k jeho identifikaci; označením jsou: druh, typ, výrobní nebo inventární číslo spotřebiče; pokud není spotřebič (zejména u prodlužovacích přívodů) opatřen výrobcem takovýmto označením, bude opatřen identifikačním znakem při jeho první kontrole/revizi,
 • identifikační znak – způsob fyzického označování spotřebičů v majetku, __organizace__, které výrobce neopatřil identifikačním označením,
 • provozovatel spotřebiče – hospodářské středisko/útvar __organizace__,
 • uživatel spotřebiče – zaměstnanec __organizace__, jemuž byl spotřebič předán jmenovitě do trvalého užívání nebo mu byl svěřen k příležitostnému použití.

III. Za evidenci spotřebičů (evidenci pro účely jejich kontrol a revizí) a její průběžné udržování podle skutečného stavu, odpovídají jejich provozovatelé, resp. vedoucí příslušných hospodářských středisek/útvarů.

IV. Kompletnost evidenčního seznamu podle bodu III se ověřuje při každé inventuře. Ověření se na nich dokládá datem jejího provedení a podpisem předsedy inventarizační komise.

V. Za opatření spotřebičů identifikačním znakem při první kontrole/revizi odpovídá vedoucí elektroúdržby. Forma a způsob fyzického označení spotřebičů v majetku __organizace__ je __jaký__ .

VI. Za udržování identifikačního označení spotřebičů odpovídá provozovatel spotřebiče. U spotřebičů předaných zaměstnancům jmenovitě k jejich trvalému užívání pak tito zaměstnanci. V případech, kdy identifikační označení spotřebiče bude znehodnoceno, jsou vedoucí středisek/útvarů povinni předat neprodleně takovéto spotřebiče do útvaru elektroúdržby, kde budou opatřeny identifikačním znakem a po provedené revizi vráceny zpět k užívání. Spotřebiče bez identifikačního označení se pokládají za spotřebiče bez doložení provedené kontroly/revize a jako takové se nesmí používat.

VII. Zajištění kontrol a revizí spotřebičů
Odpovědnost za zajištění kontrol a revizí spotřebičů mají vedoucí hospodářských středisek/útvarů __organizace__.

Požadavky na jejich provedení, nejedná-li se o kontroly zajišťované uživatelem spotřebiče, uplatňují tito vedoucí u vedoucího elektroúdržby formou písemné žádanky na práci. Nedílnou součástí žádanky je kopie evidenčního seznamu spotřebičů, jež jsou ve správě příslušného střediska/útvaru.

Žádanka musí být předána vedoucímu elektroúdržby minimálně __doba__ před vypršením předepsané lhůty kontrol nebo revizí podle následujícího bodu VIII. Vedoucí elektroúdržby potvrzuje převzetí žádanky datovaným podpisem.

VIII. Lhůty a odpovědnost za provádění kontrol a revizí spotřebičů
Kontroly v podmínkách __organizace__ se provádí :

a) spotřebičů skupin B a C: vždy před jejich použitím
za jejich provedení odpovídá: uživatel

b) spotřebičů skupiny E:
ba)držených v ruce: 1 x za měsíc
bb)přenosných: 1 x za 6 měsíců
bc)nepřenosných a připevněných: 1 x za 12 měsíců
za jejich provedení odpovídá : útvar elektroúdržby

Revize v podmínkách __organizace__ se provádí u:
a) spotřebičů skupiny B
aa) držených v ruce a přenosných: 1 x za 3 měsíce
za jejich provedení odpovídá: útvar elektroúdržby
ab)nepřenosných a připevněných: 1 x za 6 měsíců
za jejich zajištění odpovídá: útvar elektroúdržby
za jejich provedení odpovídá: revizní technik
b) spotřebičů skupiny C
ba)držených v ruce: 1 x za 6 měsíců
bb)přenosných: 1 x za 12 měsíců
za jejich provedení odpovídá: útvar elektroúdržby
bc) nepřenosných a připevněných: ve lhůtách podle ČSN 33 1500
za jejich zajištění odpovídá: útvar elektroúdržby
za jejich provedení odpovídá: revizní technik
c) spotřebičů skupiny E
ca)držených v ruce: 1 x za 12 měsíců
cb)přenosných: 1 x za 24 měsíců
za jejich provedení odpovídá : útvar elektroúdržby
cc) nepřenosných a připevněných: ve lhůtách podle ČSN 33 1500
za jejich zajištění odpovídá: útvar elektroúdržby
za jejich provedení odpovídá: revizní technik
d) spotřebičů všech skupin vždy po jejich opravě, rekonstrukci nebo úpravě a vždy při každé uživatelem předpokládané nebo zjištěné závadě.
V obou případech za jejich provedení odpovídá: útvar elektroúdržby za předání k revizi: uživatel

IX. Dokladování kontrol a revizí
V podmínkách __organizace__ se provádí dokladování výsledků kontrol a revizí (mimo kontrol prováděných uživatelem a mimo revizí nepřenosných a připevněných spotřebičů prováděných podle ČSN 33 1500) písemnou formou.

Doklad o provedení kontrol/revizí spotřebičů podle ČSN 33 1610 předává vedoucí elektroúdržby příslušným vedoucím hospodářských středisek/útvarů buď spolu se zkontrolovanými/zrevidovanými spotřebiči, případně nejpozději do 3 dnů po kontrole/revizi. Vždy však proti podpisu.

V dokladu, mimo výsledků kontroly/revize, v podobě konstatování, analogickém jako u ručního el. nářadí - dobrý stav - mezní stav vyžadující opravu - vadný stav, musí být uvedeno poučení o možnosti dalšího používání spotřebičů a lhůty pro nejbližší kontrolu/revizi spotřebičů podle skupin.

X. Archivace a skartace dokladů o kontrolách a revizích
Vedoucí hospodářských středisek/útvarů archivují doklady o kontrolách/revizích nejméně do doby převzetí dokladu o nové kontrole/revizi.

Vedoucí elektroúdržby archivuje doklady o kontrolách/revizích pro každé hospodářské středisko/útvar samostatně, a to po dobu odpovídající minimálně lhůtě pravidelných revizí daného objektu – prostoru, podle ČSN 33 1500, ve kterém jsou spotřebiče provozovány, kdy tyto předkládá reviznímu technikovi k nahlédnutí.

Body IX. a X. tohoto opatření se netýkají oběhu dokladů o provedení revizí spotřebičů podle ČSN 33 1500 - revizních zpráv. Pro něj platí opatření __určit které__.

Skartace dokladů o kontrolách a revizích se řídí Skartačním řádem __organizace__.

Závěrečná ustanovení
XI. Za seznámení všech vedoucích zaměstnanců __organizace__ s ČSN 33 1610 odpovídá bezpečnostní technik __organizace__. Toto seznámení musí být provedeno nejpozději do : __termín__ od vydání tohoto opatření.

XII. Za seznámení ostatních zaměstnanců __organizace__ s tímto opatřením odpovídají vedoucí středisek/útvarů.

XIII. Vedoucí středisek/útvarů odpovídají za vypracování evidenčních seznamů spotřebičů, které jsou v jejich správě. Přitom spolupracují s útvarem __název__. Seznamy musí být vyhotoveny nejpozději do: __termín__. Seznamy předají poté neprodleně vedoucímu elektroúdržby.

XIV. Nejpozději do 1 měsíce po obdržení evidenčních seznamů ode všech středisek/útvarů vypracuje vedoucí elektroúdržby časový harmonogram provádění kontrol/revizí spotřebičů v __organizace__ tak, aby první kontroly/revize byly započaty nejpozději __do__ . Časový harmonogram provádění kon trol/revizí spotřebičů předá vedoucí elektroúdržby všem vedoucímu středisek/útvarů a v kopii rovněž bezpečnostnímu technikovi.

XV. Pověření konkrétních zaměstnanců útvaru elektroúdržby k provádění kontrol a revizí spotřebičů je v kompetenci vedoucího elektroúdržby.

XVI. Nedodržování tohoto opatření bude posuzováno jako hrubé porušení pracovní kázně. Případné škody způsobené takovýmto konáním budou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními Zákoníku práce.

XVII. Průběžnou kontrolou plnění tohoto opatření pověřuji bezpečnostního technika __organizace__.

Souhrnná zpráva o výsledcích těchto kontrol bude součástí každé výroční zprávy o plnění úkolů __organizace__ na úseku BOZP.

XVIII. Návaznost na jiné dokumenty
a) Řídicí dokumenty organizace: uvedou se dokumenty organizace mající vztah k dané problematice.
b) Související ČSN:

 • ČSN 33 1310 - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
 • ČSN 33 1610 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů
 • ČSN 33 1600 - Revize a kontroly elektrického nářadí během jeho používání
 • ČSN 33 1500 - Revize elektrických zařízení
 • ČSN 34 0350 - Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení
 • ČSN 34 3108 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými