Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2019 vyšlo
tiskem 6. 11. 2019. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2019. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; rozvodny

Hlavní článek
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Aktuality

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Co vozí energetici v autě? TETRIS CHALLENGE Co vše se vejde energetikům do auta, které používají metodu práce pod napětím (PPN) –…

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Druhý ročník e-SALON bude větší a plný premiér čisté mobility Na úspěšnou premiéru e-SALON v roce 2018 naváže na výstavišti PVA v Praze Letňanech jeho…

FOR ARCH oslavil třicetiny! Největší stavební veletrh v ČR nemá konkurenci Stovky vystavovatelů napříč obory, tisíce spokojených návštěvníků, desítky novinek a…

Více aktualit

Konference ERU 2006

Konference ERU 2006

Ve dnech 23. až 24. listopadu 2006 se již posedmé konala konference o energetickém rušení ERU 2006. Jejími ústředními tématy byly vyšší harmonické, kolísání napětí, nesymetrie, impulsní rušení nejen v distribučních, ale především v průmyslových sítích nn a vn. V době konání konference probíhala doprovodná výstava zaměřená na produkty vylepšující kvalitu elektrické energie a její diagnostiku.

Dvoudenní konference byla rozdělena do šesti odborných bloků:

  • Normy a předpisy EMC.
  • Měření a vyhodnocování úrovní energetického rušení.
  • Zdroje energetického rušení a prostředky pro jeho eliminaci.
  • Výkonová elektronika v energetice.
  • Impulsní a vysokofrekvenční rušení.
  • Kvalita dodávky a odběru elektrické energie.

Normy a předpisy EMC

V tomto bloku byly podány informace o aktuálním stavu českých a mezinárodních norem souvisejících s elektromagnetickou kompatibilitou (EMC – Electro Magnetic Compatibility).

Obr. 1. Konference ERU 2006 se zúčastnilo 110 odborníků z nejrůznějších oblastí (15 % vysoké školy, 14 % distributoři a dodavatelé elektřiny, 38 % projektanti, konzultanti a dodavatelé zařízení na odstranění energetického rušení a 33 % provozovatelé průmyslových sítí a spotřebitelé elektrické energie)

V oblasti nízkofrekvenčního energetického rušení byla pozornost věnována měření parametrů kvality elektrické energie a připravované revizi normy IEC 61000-4-30 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-30: Zkušební a měřicí technika – Metody měření kvality energie. Byl zmíněn průběh zavádění a uplatňování evropské směrnice EMC 2004/108/ES v české legislativě při připravovaném nahrazování současně platného nařízení vlády č. 18/2003. Účastníci byli upozorněni na nové třídění elektrických zařízení na přístroje a pevné instalace i na nejdůležitější rozdíly při posuzování jejich shody se základními požadavky elektromagnetické kompatibility. Dále byly objasněny mechanismy vzniku nukleárního elektromagnetického impulsu (NEMP – Nuclear Electromagnetic Pulse), jeho charakteristiky, požadavky a zkušební metody předepsané příslušnými civilními a vojenskými normami.

Měření a vyhodnocování úrovní energetického rušení

Těžiště měření a vyhodnocování energetického rušení v minulosti spočívalo spíše v aplikaci přenosných analyzátorů ve vybraných místech elektrizační soustavy. Norma ČSN EN 61000-4-30, určující metody měření kvality energie (platí od 1. ledna 2004), a schválení pravidel provozování distribučních soustav Energetickým regulačním úřadem (s účinností od 1. ledna 2005) vytvořily nové podmínky, v jejichž rámci se koncem roku 2005 uskutečnila výběrová řízení ČEZ a E.ON na osazení celkem šedesáti dvou vybraných míst v elektrizační soustavě stacionárními analyzátory kvality elektřiny. V rámci tohoto bloku zazněly příspěvky zabývající se např. metodikou dlouhodobého monitorování kvality elektrické energie v distribučních sítích, vlivy proudových rázů při zapínání velkých blokových transformátorů na elektrizační soustavu transformátorů 1 200 MV·A, na řešení havárií motorů vn v průmyslovém podniku, vyhodnocování harmonických a meziharmonických aj. Zajímavý příspěvek se věnoval metodice měření rušivých konduktivních proudů na rychlovlaku Pendolino.

Zdroje energetického rušení a prostředky pro jeho eliminaci

Tento blok byl již tradičně věnován zejména zdrojům energetického rušení, ať už z oblasti osvětlovacích soustav, regulovaných pohonů, spotřebičů pracujících s elektrickým obloukem nebo dalších spotřebičů napájených z polovodičových měničů, a eliminaci jejich negativního vlivu na kvalitu napájecího napětí. Zajímavé byly dva referáty shrnující dlouholeté zkušenosti odborníků z praxe zabývajících se problematikou kompenzačních zařízení.

Výkonová elektronika v energetice

Stále více se rozšiřuje používání výkonové elektroniky v energetice. Nové polovodičové prvky a výkonné procesorové systémy umožňují realizaci zařízení, která v minulosti neměla řešení. Tato zařízení zajišťují filtraci, kompenzaci, stabilizaci napětí nebo odstraňování flikru i v sítích vn, s jejich pomocí lze také akumulovat energii v superkapacitorech nebo elektromechanických setrvačnících. Uplatnění nacházejí rovněž u alternativních zdrojů energie, jako jsou větrné a solární elektrárny nebo palivové články.

Impulsní a vysokofrekvenční rušení

Tento blok byl věnován zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektronických řídicích a ochranných systémů v rozvodnách vvn a zvn, včetně ukázek konkrétních výsledků, a porovnání stavu v oblasti EMC před zavedením elektronických systémů v rozvodnách vvn vzhledem k současné situaci.

Kvalita dodávky a odběru elektrické energie

Pozornost byla upřena na vliv liberalizovaného trhu s elektřinou, působení státního orgánu – Energetického regulačního úřadu a vydávaných pravidel provozování distribučních soustav (PPDS) i dalšímu vývoji nejdůležitějších norem o kvalitě elektřiny a požadavkům sdružení evropských regulátorů CEER (Council of European Energy Regulators, Rada evropských energetických regulátorů). Krátkodobé poklesy, přerušení a zvýšení dodávaného napětí patří k nejzávažnějším narušením kvality elektřiny. Jsou málo prozkoumnány a v našich i v mezinárodních normách a předpisech jen informativně kvantifikovány. Rozšiřování spotřebičů s nelineární charakteristikou napájených sítěmi nn, jako televizory, počítače, periferní zařízení, kompaktní svítidla apod., zhoršují parametry kvality dodávané elektřiny.

Příští konference ERU se bude konat 27. až 28. listopadu 2008. Další informace mohou zájemci získat na webových stránkách: http://www.eru-konference.cz/