Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo
tiskem 12. 2. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 3. 2020. 

Téma: Elektrické přístroje; Internet věcí; Zdravotnická technika

Hlavní článek
Monitorování obsazenosti prostor inteligentní budovy

Aktuality

Týmy Formula Student z ČVUT budou mít premiéru na okruhu Formule 1 Yas Marina v Abú Dhabí Týmy mezinárodní soutěže Formula Student z Českého vysokého učení technického v Praze se…

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Více aktualit

Kompaktní jističe Modeion a jejich využití v průmyslové automatizaci

Ing. Lubomír Augusta, OEZ s. r. o.
 
Základním předpokladem použití kompaktních jističů Modeion v průmyslové automatiza­ci je příslušenství, pomocí kterého lze jistič dálkově zapnout, vypnout a signalizovat jeho stav. Tímto příslušenstvím jsou pomocné spínače, pomocné spouště a motorové poho­ny. Pro optimalizaci nákladů na projekt je důležité mít přehled o technických parametrech a vlastnostech nabízeného příslušenství.
 

Signalizace stavu jističe

 
Základní vstupní informací pro řídicí ob­vody je stav silových kontaktů jističe (sepnuto nebo rozepnuto). Informaci o stavu hlavních kontaktů jističe dávají pomocné spínače. Spí­nače se vyrábějí pro všechny typové velikos­ti jističů řady Modeion. Montují se do připra­vených dutin pod kryt příslušenství. Polohou spínače v dutině jističe, popř. typovým prove­dením spínače, je možné rozlišit nejenom stav silových kontaktů, ale také zjistit příčinu vy­pnutí jističe např. nadproudovou nebo pomoc­nou spouští. Proto je třeba si ve stadiu projek­tu uvědomit, co má spínač signalizovat a k ja­kému obvodu má být připojen. Volbu typového provedení spínače je nutné přizpůsobit napětí a parametrům obvodu, do kterého je spínač za­řazen. Pro napětí do 60 V se vyrábí speciální verze spínače s pozlacenými kontakty, který má v porovnání se stříbrnými kontakty men­ší dovolené zatížení a odlišný režim provozu. U největších kompaktních jističů Modeion typu BL1600 je možné rozlišit vypnutí jističe spouštěmi (závislou, podproudovou či nezávis­lou) pomocí modulárního signalizačního blo­ku. Informace o stavu jističe je ze spouště do signalizačního bloku přenášena optickou vaz­bou. Dálková signalizace je zajištěna pomocí relé, jejichž spínací a rozpínací kontakty jsou vyvedeny na svorkovnici signalizačního bloku. Signalizační blok musí být napájen z externí­ho zdroje. Bez napájecího napětí není funkční.
 

Dálkové ovládání jističe

 
Pro dálkové vypnutí jističů Modeion jsou určeny pomocné spouště. Podle principu funkce se rozlišují dva základní typy: pod­pěťová spoušť a napěťová pomocná spoušť.
 
Napěťová spoušť způsobí vypnutí jisti­če, je-li na její svorky přivedeno napětí, kte­ré dosahuje alespoň 70 % nominální hodno­ty napěťového rozsahu spouště. Této spouště se dá využít k rychlému dálkovému vypnu­tí jističe. Hlavní kontakty jističe se v tomto případě rozpojí do 20 ms. Jsou-li do obvodu napěťové spouště zapojeny kontakty pomoc­ného relé, je možné silový obvod rozpojit na základě impulzu, který hlídá parametry ob­vodu, např. od měniče frekvence.
 
Podpěťová pomocná spoušť má inverzní funkci při porovnání se spouští napěťovou. Aby bylo možné zapnout jistič, musí být na její svorky připojeno napájecí napětí s hod­notou minimálně 85 % nominálního rozsa­hu podpěťové spouště. Vypnutí jističe pod­pěťovou spouští způsobí napětí na svorkách spouště v rozmezí 35 až 70 % nominálního rozsahu. Podpěťové spouště se používají např. v obvodech s bezpečnostním stop-tlačítkem a u pracovních strojů (cirkulárky, hoblovky, lisy atd.). Z bezpečnostního hlediska je jejich použití výhodnější. Pokud by došlo k poruše­ní obvodu bezpečnostního stop-tlačítka s na­pěťovou spouští, nebylo by možné jistič dál­kově vypnout. Je-li ve stejném obvodu použi­ta podpěťová spoušť, dojde k automatickému vypnutí již z principu funkce podpěťové po­mocné spouště. Je-li třeba hlídat podpětí ve všech třech fázích, je možné obvod podpěťo­vé spouště doplnit o přídavné třífázové pod­pěťové relé.
 
Pro jističe BD250 a BH630 je možné po­užít podpěťovou spoušť s předstihovým kon­taktem. Napětí se na cívku spouště připojí předstihovým kontaktem integrovaným ve spoušti v průběhu zapínání jističe. Při použití této varianty je podpěťová spoušť s před­stihovým kontaktem zatížena až od okamži­ku, kdy obsluha zapne jistič. Standardní pod­pěťová spoušť musí být trvale napájena, aby bylo možné jistič zapnout. Podpěťovou spoušť s předstihovým kontaktem nelze použít spo­lečně s motorovým pohonem, protože střa­dačový motorový pohon je v tomto přípa­dě na předstihový kontakt podpěťové spouš­tě příliš rychlý.
 
Napěťové a podpěťové spouště se vy­rábějí v řadách napětí od 24 V a.c./d.c. do 500 V a.c./220 V d.c.
 
V případě, že v obvodu, na který je při­pojena podpěťová spoušť, dochází k nežá­doucím krátkodobým poklesům napájecího napětí, je možné tyto výpadky překlenout blokem zpoždění. Délka výpadku, kterou lze překlenout blokem zpoždění, je závislá na typu podpěťové spouště a může v přípa­dě podpěťové spouště jističe BC160 dosáh­nout až 3,2 s.
 
Pro dálkové ovládání jističů v automati­zovaných bezobslužných provozech jsou ur­čeny motorové pohony. Jistič s motorovým pohonem kromě spínání a rozpínání silové­ho obvodu jistí také proti přetížení a zkratům.
 
Motorový pohon může pracovat ve dvou zá­kladních pracovních režimech manual auto.
 
Přepínání režimu se vykonává mechanic­kým přepínačem, který je umístěn na čelním panelu motorového pohonu. Režim manual se používá při ručním ovládání hlavních kon­taktů jističe, např. při ztrátě ovládacího napě­tí pohonu, při revizích apod.
 
Samozřejmostí je možnost uzamyká­ní motorového pohonu ve vypnutém sta­vu. Pro správné navržení ovládacích ob-vodů motorového pohonu je nutné znát jeho ovládací napětí. Motorové pohony jističů Modeion se vyrábějí v řadě 24 V a.c./d.c. až 230 V a.c./220 V d.c.
 
Dalším kritériem správné volby pohonu je dodržení doporučené délky ovládacích impul­zů a respektování reakčních časů (čas do za­pnutí a vypnutí jističe motorovým pohonem a čas do natažení moto­rového pohonu). Uvedené reakč­ní časy se mohou lišit podle toho, jakým způsobem dojde k vypnutí jističe (nadproudovou spouští, po­mocnou spouští nebo přímo samot­ným pohonem).
 
Všechny potřebné reakční časy jsou uvedeny v katalogové doku­mentaci. Projektant je potřebuje znát při návrhu ovládacích obvo­dů motorového pohonu, např. při požadavku automatického připoje­ní zdroje k obvodu. V dalším kro­ku by měl obvodově zajistit, aby nedošlo k opakovanému připoje­ní zdroje do obvodu s poruchou např. zkratem.
 

Automatizované ovládání

 
Celý řetězec příslušenství jisti­čů Modeion vhodný pro použití v průmyslo­vé automatizaci uzavírá záskokový automat Modi. Jde o řídicí nadstavbu, která využívá ostatní příslušenství jističů (pomocné spí­nače, pomocné spouště, motorové pohony atd.). Záskokový automat řídí podle předvo­leného programu přepínání dvou zdrojů po­mocí dvou jističů do jedné zátěže s vylou­čením paralelního chodu zdrojů. Pro řízení přepínání zdrojů může být použit také třetí jistič v podélné spojce.
 

Vyřazení automatiky a uzamykání

 
Automatizovaný a bezobslužný provoz je pro uživatele sice pohodlný, ale lidský čini­tel nelze z provozu zcela vyloučit. Jde např. o situaci nutné opravy či revize zařízení. V takovémto případě by mohla automatika ve spojení s nesystémovým zásahem vést ke vzniku škody či ublížení na zdraví. Zde je nutné vyřadit automatiku z činnosti a obvod zajistit proti zapnutí. K tomuto účelu se pro jističe Modeion vyrábějí a nabízejí např. uza­mykací rukojeti hlavního jističe, popř. odpí­nače, nebo mohou být zámkem vybaveny mo­torové či ruční pohony. Uzamknutí je možné realizovat až třemi visacími zámky pro pří­pad, že na zařízení pracuje více servisních útvarů. Tak lze zabezpečit rozpojení dvou sa­mostatných obvodů (např. v elektroměrovém rozváděči pro odpojení solární elektrárny od distribuční sítě).
 

Uvedení do provozu

 
Montáž a zprovoznění modulárního pří­slušenství jističů vykonávají vždy odborné a kvalifikované firmy. Jsou jimi především výrobci rozváděčů, kteří provádějí montáž již při výrobě rozváděče podle zpracovaných projektů. V případě dodatečné montáže může příslušenství jističe montovat také elektrikář podle přiloženého návodu k použití. Dále je možné také dodatečnou montáž objednat u servisu OEZ.
 
Podrobné informace a parametry příslušen­ství jističů Modeion lze získat v katalogu Kompaktní jističe Modeion.
 
 
Obr. 1. Řada jisticů Modeion
Obr. 2. Motorový pohon – boční
Přehledová tabulka parametrů motorových pohonů