časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 1/2021 vyšlo
tiskem 20. 1. 2021. V elektronické verzi na webu 10. 2. 2021. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Elektroinstalační materiál

Hlavní článek
Univerzální bezdrátové nabíjení elektromobilů

Kompaktní jističe Modeion a jejich využití v průmyslové automatizaci

|

Ing. Lubomír Augusta, OEZ s. r. o.
 
Základním předpokladem použití kompaktních jističů Modeion v průmyslové automatiza­ci je příslušenství, pomocí kterého lze jistič dálkově zapnout, vypnout a signalizovat jeho stav. Tímto příslušenstvím jsou pomocné spínače, pomocné spouště a motorové poho­ny. Pro optimalizaci nákladů na projekt je důležité mít přehled o technických parametrech a vlastnostech nabízeného příslušenství.
 

Signalizace stavu jističe

 
Základní vstupní informací pro řídicí ob­vody je stav silových kontaktů jističe (sepnuto nebo rozepnuto). Informaci o stavu hlavních kontaktů jističe dávají pomocné spínače. Spí­nače se vyrábějí pro všechny typové velikos­ti jističů řady Modeion. Montují se do připra­vených dutin pod kryt příslušenství. Polohou spínače v dutině jističe, popř. typovým prove­dením spínače, je možné rozlišit nejenom stav silových kontaktů, ale také zjistit příčinu vy­pnutí jističe např. nadproudovou nebo pomoc­nou spouští. Proto je třeba si ve stadiu projek­tu uvědomit, co má spínač signalizovat a k ja­kému obvodu má být připojen. Volbu typového provedení spínače je nutné přizpůsobit napětí a parametrům obvodu, do kterého je spínač za­řazen. Pro napětí do 60 V se vyrábí speciální verze spínače s pozlacenými kontakty, který má v porovnání se stříbrnými kontakty men­ší dovolené zatížení a odlišný režim provozu. U největších kompaktních jističů Modeion typu BL1600 je možné rozlišit vypnutí jističe spouštěmi (závislou, podproudovou či nezávis­lou) pomocí modulárního signalizačního blo­ku. Informace o stavu jističe je ze spouště do signalizačního bloku přenášena optickou vaz­bou. Dálková signalizace je zajištěna pomocí relé, jejichž spínací a rozpínací kontakty jsou vyvedeny na svorkovnici signalizačního bloku. Signalizační blok musí být napájen z externí­ho zdroje. Bez napájecího napětí není funkční.
 

Dálkové ovládání jističe

 
Pro dálkové vypnutí jističů Modeion jsou určeny pomocné spouště. Podle principu funkce se rozlišují dva základní typy: pod­pěťová spoušť a napěťová pomocná spoušť.
 
Napěťová spoušť způsobí vypnutí jisti­če, je-li na její svorky přivedeno napětí, kte­ré dosahuje alespoň 70 % nominální hodno­ty napěťového rozsahu spouště. Této spouště se dá využít k rychlému dálkovému vypnu­tí jističe. Hlavní kontakty jističe se v tomto případě rozpojí do 20 ms. Jsou-li do obvodu napěťové spouště zapojeny kontakty pomoc­ného relé, je možné silový obvod rozpojit na základě impulzu, který hlídá parametry ob­vodu, např. od měniče frekvence.
 
Podpěťová pomocná spoušť má inverzní funkci při porovnání se spouští napěťovou. Aby bylo možné zapnout jistič, musí být na její svorky připojeno napájecí napětí s hod­notou minimálně 85 % nominálního rozsa­hu podpěťové spouště. Vypnutí jističe pod­pěťovou spouští způsobí napětí na svorkách spouště v rozmezí 35 až 70 % nominálního rozsahu. Podpěťové spouště se používají např. v obvodech s bezpečnostním stop-tlačítkem a u pracovních strojů (cirkulárky, hoblovky, lisy atd.). Z bezpečnostního hlediska je jejich použití výhodnější. Pokud by došlo k poruše­ní obvodu bezpečnostního stop-tlačítka s na­pěťovou spouští, nebylo by možné jistič dál­kově vypnout. Je-li ve stejném obvodu použi­ta podpěťová spoušť, dojde k automatickému vypnutí již z principu funkce podpěťové po­mocné spouště. Je-li třeba hlídat podpětí ve všech třech fázích, je možné obvod podpěťo­vé spouště doplnit o přídavné třífázové pod­pěťové relé.
 
Pro jističe BD250 a BH630 je možné po­užít podpěťovou spoušť s předstihovým kon­taktem. Napětí se na cívku spouště připojí předstihovým kontaktem integrovaným ve spoušti v průběhu zapínání jističe. Při použití této varianty je podpěťová spoušť s před­stihovým kontaktem zatížena až od okamži­ku, kdy obsluha zapne jistič. Standardní pod­pěťová spoušť musí být trvale napájena, aby bylo možné jistič zapnout. Podpěťovou spoušť s předstihovým kontaktem nelze použít spo­lečně s motorovým pohonem, protože střa­dačový motorový pohon je v tomto přípa­dě na předstihový kontakt podpěťové spouš­tě příliš rychlý.
 
Napěťové a podpěťové spouště se vy­rábějí v řadách napětí od 24 V a.c./d.c. do 500 V a.c./220 V d.c.
 
V případě, že v obvodu, na který je při­pojena podpěťová spoušť, dochází k nežá­doucím krátkodobým poklesům napájecího napětí, je možné tyto výpadky překlenout blokem zpoždění. Délka výpadku, kterou lze překlenout blokem zpoždění, je závislá na typu podpěťové spouště a může v přípa­dě podpěťové spouště jističe BC160 dosáh­nout až 3,2 s.
 
Pro dálkové ovládání jističů v automati­zovaných bezobslužných provozech jsou ur­čeny motorové pohony. Jistič s motorovým pohonem kromě spínání a rozpínání silové­ho obvodu jistí také proti přetížení a zkratům.
 
Motorový pohon může pracovat ve dvou zá­kladních pracovních režimech manual auto.
 
Přepínání režimu se vykonává mechanic­kým přepínačem, který je umístěn na čelním panelu motorového pohonu. Režim manual se používá při ručním ovládání hlavních kon­taktů jističe, např. při ztrátě ovládacího napě­tí pohonu, při revizích apod.
 
Samozřejmostí je možnost uzamyká­ní motorového pohonu ve vypnutém sta­vu. Pro správné navržení ovládacích ob-vodů motorového pohonu je nutné znát jeho ovládací napětí. Motorové pohony jističů Modeion se vyrábějí v řadě 24 V a.c./d.c. až 230 V a.c./220 V d.c.
 
Dalším kritériem správné volby pohonu je dodržení doporučené délky ovládacích impul­zů a respektování reakčních časů (čas do za­pnutí a vypnutí jističe motorovým pohonem a čas do natažení moto­rového pohonu). Uvedené reakč­ní časy se mohou lišit podle toho, jakým způsobem dojde k vypnutí jističe (nadproudovou spouští, po­mocnou spouští nebo přímo samot­ným pohonem).
 
Všechny potřebné reakční časy jsou uvedeny v katalogové doku­mentaci. Projektant je potřebuje znát při návrhu ovládacích obvo­dů motorového pohonu, např. při požadavku automatického připoje­ní zdroje k obvodu. V dalším kro­ku by měl obvodově zajistit, aby nedošlo k opakovanému připoje­ní zdroje do obvodu s poruchou např. zkratem.
 

Automatizované ovládání

 
Celý řetězec příslušenství jisti­čů Modeion vhodný pro použití v průmyslo­vé automatizaci uzavírá záskokový automat Modi. Jde o řídicí nadstavbu, která využívá ostatní příslušenství jističů (pomocné spí­nače, pomocné spouště, motorové pohony atd.). Záskokový automat řídí podle předvo­leného programu přepínání dvou zdrojů po­mocí dvou jističů do jedné zátěže s vylou­čením paralelního chodu zdrojů. Pro řízení přepínání zdrojů může být použit také třetí jistič v podélné spojce.
 

Vyřazení automatiky a uzamykání

 
Automatizovaný a bezobslužný provoz je pro uživatele sice pohodlný, ale lidský čini­tel nelze z provozu zcela vyloučit. Jde např. o situaci nutné opravy či revize zařízení. V takovémto případě by mohla automatika ve spojení s nesystémovým zásahem vést ke vzniku škody či ublížení na zdraví. Zde je nutné vyřadit automatiku z činnosti a obvod zajistit proti zapnutí. K tomuto účelu se pro jističe Modeion vyrábějí a nabízejí např. uza­mykací rukojeti hlavního jističe, popř. odpí­nače, nebo mohou být zámkem vybaveny mo­torové či ruční pohony. Uzamknutí je možné realizovat až třemi visacími zámky pro pří­pad, že na zařízení pracuje více servisních útvarů. Tak lze zabezpečit rozpojení dvou sa­mostatných obvodů (např. v elektroměrovém rozváděči pro odpojení solární elektrárny od distribuční sítě).
 

Uvedení do provozu

 
Montáž a zprovoznění modulárního pří­slušenství jističů vykonávají vždy odborné a kvalifikované firmy. Jsou jimi především výrobci rozváděčů, kteří provádějí montáž již při výrobě rozváděče podle zpracovaných projektů. V případě dodatečné montáže může příslušenství jističe montovat také elektrikář podle přiloženého návodu k použití. Dále je možné také dodatečnou montáž objednat u servisu OEZ.
 
Podrobné informace a parametry příslušen­ství jističů Modeion lze získat v katalogu Kompaktní jističe Modeion.
 
 
Obr. 1. Řada jisticů Modeion
Obr. 2. Motorový pohon – boční
Přehledová tabulka parametrů motorových pohonů