časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Komentář k závěrům diskuse u Kulatého stolu

|

číslo 7/2004

elektrotechnické fórum

Komentář k závěrům diskuse u Kulatého stolu

V minulém čísle ELEKTRO byl na straně 16 uveden redakční článek „Závěry jednání u Kulatého stolu„. Vzhledem ke složitosti problematiky projednávané v této diskusi – rušení některých norem řady ČSN 34 31xx a jejich náhrada normou ČSN 50110-1 a -2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních – bylo poměrně obtížné nalézt alespoň některá přibližně shodná stanoviska všech diskutujících stran. Je proto třeba ještě jednou ocenit dobrou vůli všech zúčastněných odborníků, že osvětlením svých postojů přispěli ke zdárnému průběhu akce.

Výhrada ČSNI k článku v ELEKTRO č. 6

Ing. Vincent Csirik, účastník jednání u Kulatého stolu, člen redakční rady ELEKTRO a pracovník ČSNI, má však k článku uvedenému v ELEKTRO č. 6 výhradu, a to, že obsahuje i formulace, které nebyly přijaty všeobecnou shodou, ale byly pouze dílčím názorem některých účastníků. Pan Ing. V. Csirik upozorňuje zejména na bod 2, ve kterém je uvedeno, že: „… stávající překlad neodpovídá plně anglickému originálu …„.

O věci překladu originálu evropské normy EN 50110-1 sice byla u Kulatého stolu vedena část diskuse, ale takto pregnantně úroveň překladu v prvotním návrhu závěrů jednání formulována nebyla. Právě s ohledem na tuto skutečnost by to mohlo poškodit práci ČSNI a zpracovatelského týmu, který na překladu kvalifikovaně pracoval.

Po konzultacích s některými členy překladatelského týmu proto redakce ELEKTRO vyjadřuje omluvu jak jim, tak ČSNI, a to s vědomím, že v ČSNI udělali odpovědní pracovníci v procesu harmonizace a přibližování norem k evropskému prostředí obrovský kus kvalifikované práce.

Ve snaze o komplexní informaci z jednání u Kulatého stolu uvádíme text „závěrů“ přijatelný, věřme, pro všechny účastníky diskuse.

Pozn.: O technické normalizaci v dané oblasti po vstupu do EU bude podrobněji pojednávat článek Ing. V. Csirika připravovaný do následujícího čísla ELEKTRO.

Cílem diskuse u Kulatého stolu bylo:

 • osvětlit jednotlivá stanoviska názorových stran, počínaje pracovníky z elektrotechnické praxe, přes představitele normotvorného orgánu, zástupce oborových sdružení až po státní instituci z oblasti bezpečnosti práce,

 • podrobněji informovat odbornou veřejnost o záměrech zavedení nové normy a o dalších aspektech provázejících tuto problematiku,

 • pokusit se najít a stanovit kroky vedoucí k pozitivnímu přijímání budoucího vývoje dané problematiky.

Diskuse dospěla k několika shodným názorům, které lze shrnout do těchto bodů:

 • ČSN EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních vychází z nového pojetí chápání norem, tak jak je více běžné v EU, a liší se od chápání doposud užívaného v ČR.

 • Určitá míra problematičnosti normy tkví ve snaze pojmout stávající rozdílnost většiny evropských zemí.

 • Snaha o použitelnost normy pro celé spektrum druhů prací na elektrickém zařízení, od běžných elektroinstalací až po obsluhu zařízení ve specializovaných provozech, ji vede k přílišné obecnosti.

 • Nutnost, aby každý provozovatel elektrického zařízení v ČR (právnická i podnikající fyzická osoba) vypracoval svá pravidla pro zajištění bezpečnosti práce na elektrickém zařízení, bude znamenat organizační, administrativní a finanční zátěž, která bude provozovateli respektována v problematické míře.

 • K nové normě v ČR jako protiváha chybí příslušná opatření, tj. právní předpisy – zákony, vyhlášky a nařízení vlády, které by problematiku bezpečnosti dořešily i po stránce legislativní. V důsledku toho může dojít ke snížení dosavadní úrovně zajišťování bezpečnosti práce.

Kroky, které je nutné učinit pro pozitivní vývoj v budoucnosti:

 • Požadovat na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (MPO), aby urychleně (vzhledem ke stanovenému termínu předání připomínek – 30. duben 2004 – pozn. red.: diskuse u KS konána 4. 2. 2004!) zajistilo autorizovaný překlad návrhu novely evropské normy EN 50110-1 tak, aby mohl být odpovědně připomínkován prostřednictvím Ing. J. Ďoubalíka (ESČ), který je zpracovatelem úkolu mezinárodní spolupráce s CENELEC/BTTF 62-3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, a to v včetně odkazů na platné legislativní podmínky v ČR (pro zveřejnění v EN 50110-2).
  Zařídí Elektrotechnický svaz český.

 • Prosazovat vydání NV pro problematiku BP na elektrických zařízeních tak, aby toto NV vhodným způsobem doplňovalo obecná ustanovení nové normy.
  Požadavek na MPO a MPSV bude tlumočit redakce ELEKTRO.

 • Vyzvat elektrotechnickou veřejnost k připomínkování posledně vydaných změn ČSN 34 3100 u zpracovatele (Ing. B. Kramerius, ČD-TÚDC) a souboru norem navazujících, které by měly odstranit vzniklé nejasnosti a rozpory v podobě oprav těchto změn.
  Informace bude průběžně uveřejňovat časopis ELEKTRO.

 • Požadovat na MPO, aby stanovisko ČR k návrhu novely ČSN EN 50110-1-2 na zasedání CENELEC/BTTF 62-3 obhajoval odpovídající odborník-expert dopodrobna znalý problematiky bezpečnosti práce na elektrických zařízeních.
  Požadavek na MPO bude ve spolupráci s ESČ tlumočit redakce ELEKTRO.

 • Přihlásit se ke spolupráci s avizovaným výborem pro BP na technických zařízeních při Radě vlády pro BOZP, a to prostřednictvím vybraného (-ných) zástupce elektrotechnické praxe.
  Zprostředkuje a zkonzultuje ČÚBP.

 • Prosazovat vytvoření jednotného rámce pro stanovování rizik technických zařízení.
  Zprostředkuje a zkonzultuje ČÚBP.

 • Vytvářet tlak na kompetentní orgány státní správy, odbory i odborné organizace pro podporu výše uvedených bodů.
  Iniciuje průběžně a ve spolupráci s ESČ a dalšími institucemi redakce ELEKTRO.

Ing. Jiří Kohutka,
šéfredaktor ELEKTRO