časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Komentár k odpovedi č. 1 uverejnenej v časopise Elektro č.1/2021 v časti Otázky a odpovědi z EP

Ing. Igor Maas, revízny technik elektrických zariadení |

Komentár k odpovedi č. 1 uverejnenej v časopise Elektro č.1/2021 v časti Otázky a odpovědi z elektrotechnické praxe

V časti: Otázky a odpovědi z elektrotechnické praxe sa odpoveď na otázku č. 1 týka svetelného obvodu, v ktorom sú použité spínače s menovitou hodnotou 10 A a ktorý je istený istiacim prvkom s menovitou hodnotou 16 A. V odpovedi je o.i. uvedené: „Souhlasím s názorem, že použití spínacího zařízení s maximálním jmenovitou proudovou odolností.

10 A v obvodě, který je dimenzován na maximální jmenovitou hodnotu proudu 16 A je nesprávné. Všechna nevyhovující spínací zařízení by měla být vyměněna nebo by měla být změněna hodnota předřadného jištění“.

Skôr ako prejdem ku komentáru, poznamenávam, že v SR je momentálne (január) lockdown a preto nemám prístup k aktuálnym ČSN a nemám ani údaje o tom kedy bol predmetný svetelný obvod zhotovený. Je nevyhnutné, aby tieto skutočnosti čitatelia v ČR zohľadnili.

Komentár: v ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody, ktorá bola v Československu účinná od 1. 1. 1985 a ktorá je v SR ako STN 33 2130 s príslušnými zmenami stále platná, je pre svetelné obvody v čl. 2.2.2. o.i. uvedené: „Menovitý prúd ovládacieho prístroja nesmie byť menší ako súčet menovitých prúdov všetkých svietidiel týmto prístrojom ovládaných.

Ak sú do svetelného obvodu zaradené zásuvky ovládané spínačmi, nesmie predradená poistka (istič) byť na väčší menovitý prúd ako je menovitý prúd spínača a ním ovládanej zásuvky.“

Článok sa síce nezaoberá priamo vzťahom medzi istením svetelného obvodu a menovitým prúdom inštalovaných spínačov, ale vyplýva z neho, že menovitý prúd istenia obvodu nesmie byť väčší ako menovitý prúd použitého spínača/spínačov v tom prípade, keď nie je známe aký menovitý prúd bude spínač/spínače spínať a mohlo by dôjsť k situácii, že nebude dodržané ustanovenie prvého odstavca článku.

Pokiaľ je teda v revidovanom svetelnom obvode s istením 16 A:
– použité vedenie, ktoré tomuto isteniu zodpovedá,
– pre každý spínač je splnené ustanovenie prvého odstavca citovaného článku,
– v obvode nie sú zaradené zásuvky ovládané spínačmi,
tak odpoveď: „Souhlasím s názorem, že použití spínacího zařízení s maximálním jmenovitou proudovou odolností 10 A v obvodě, který je dimenzován na maximální jmenovitou hodnotu proudu 16 A je nesprávné. Všechna nevyhovující spínací zařízení by měla být vyměněna nebo by měla být změněna hodnota předřadného jištění“, nie je dostatočne zdôvodnená a môže iniciovať neopodstatnené úpravy svetelného obvodu.

Samozrejme, že v prípade prevádzkovania obvodov, ktoré obsahujú spínače s menším menovitým prúdom ako je menovitý prúd predradeného istenia, môže byť potrebné uviesť relevantné fakty o týchto obvodoch aj s návrhom príslušných opatrení do miestnych pracovných, prevádzkových a bezpečnostných predpisov

Tiež je treba čitateľov upozorniť, že závery komentára nesporne platia len v SR a je možné, že v ČR platiť nebudú ani pre tie svetelné obvody, ktoré boli v ČR zhotovené v období keď tam citovaný článok platil.