časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Kladenské elektrické dny č. 3

|

číslo 7/2006

Kladenské elektrické dny č. 3

Dne 26. května 2006 zorganizovala Sekce elektrotechniků Středočeského kraje (SESK) Okresní hospodářské komory (OHK) Kladno v pořadí již třetí seminář nazvaný Kladenské elektrické dny. Odbornými garanty byli Ing. Valena elektro služby, člen představenstva OHK Kladno, místopředseda Unie elektrotechniků ČR (UE) a současný předseda SESK, a JUDr. Zbyněk Urban, člen představenstva UE, místopředseda SESK, odborný poradce a konzultant. Semináře se začaly pořádat jako reakce na dotazy elektrotechniků, především revizních techniků elektrických zařízení (RT EZ) Středočeského kraje (SK), které byly vzneseny na školeních a při přezkoušeních RT v roce 2005 podle požadavků zákona č. 124/2000 Sb. Dotazy se týkaly především určování vnějších vlivů, které však nebyly předmětem přezkoušení. Ze zaměření těchto otázek dále vyplynulo, že většině tazatelů jsou základní znalosti jednotlivých metod měření elektrických parametrů při revizích a používání správných druhů měřicích přístrojů, včetně vyhodnocování naměřených hodnot naprosto cizí. Proto tématem Kladenských elektrických dnů č. 1 bylo určování vnějších vlivů a požární bezpečnost EZ. Hlavním tématem Kladenských elektrických dnů č. 2 bylo měření elektrických veličin při montážích a revizích. Protože v polovině roku 2005 začal platit nový zákon o inspekci práce (zákon č. 251/2005 Sb.) a novelizovaný zákon o státním odborném dozoru, které zásadním způsobem zasahují do práce nejen RT, považovala SESK za vhodné přiblížit elektrotechnické veřejnosti SK tyto změny. Logicky se tedy toto téma stalo náplní posledního semináře Kladenských elektrických dnů. Vzhledem k tomu, že v kladenském regionu a okolí je mnoho průmyslových objektů a firem, považovala SESK za důležité seznámit posluchače i s technickými požadavky na protipožární ochranu EZ a staveb, tj. tématem, které v poslední době získává na důležitosti, přestože je velkou částí elektrotechnické veřejnosti stále značně podceňováno. Proto byla zvolena firma Promat, s. r. o., která jako jedna z mála propaguje své výrobky nejen jejich kvalitou, ale i promyšlenou informační a přednáškovou činností vázanou přímo na konkrétní odběratele.

Přednášejícími na tomto semináři byli Ing. Oldřich Küchler, technický náměstek ITI Praha, Mgr. Karel Janouškovec, právník ITI, Mgr. Vladimír Háp, zástupce firmy Promat, s. r. o. Koreferáty k přednášeným tématům zaměřené na příklady z praxe a k dotazům účastníků přednesli garanti semináře.

Odborníci z ITI Praha vysvětlili posluchačům změny a dopady nového zákona o inspekci práce a státním odborném dozoru. Upozornili na rizika práce při vykonávání revizí i montáží EZ, jež jsou v rozporu s příslušnými zákony. Také požádali přítomné RT o souhlas se zařazením do databáze RT s platným osvědčením i oprávněním podle vyhlášky č. 20/1979 Sb. Na webových stránkách ITI je uveden veřejný seznam platných osvědčení RT, popř. dodavatelů elektrických instalací, umožňující zákazníkům vybrat si dodavatele, který se neobává zveřejnit svou kvalifikaci a ručí za svou práci.

Zástupce firmy Promat, s. r. o., demonstroval důležitost protipožárních opatření v elektrotechnické praxi, která, jsou-li realizována kvalifikovaně a profesionálně, dokážou ochránit velké hodnoty. Upozornil přítomné RT na riziko nekvalifikovaného posuzování protipožárních opatření (přepážek, utěsnění, klapek apod.) a na následky z toho vyplývající.

Garanti semináře tuto přednášku doplnili příklady ze své odborné praxe.

Téměř všichni posluchači zůstali až do konce semináře a jeho protagonisté museli odpovídat na nezvykle velké množství dotazů.

Seminář byl pořádán jako součást vzdělávacích aktivit UE a mediálním partnerem byl (stejně jako předchozích seminářů) časopis Elektro.

SESK při OHK Kladno připravuje pro letošní podzim tradiční, v pořadí již sedmnáctý aktiv RT a elektrotechniků SK a v závěru roku Kladenské elektrické dny č. 4.

Obor elektro se vyvíjí stále rychlejším tempem, požadavky na odbornost rostou a začíná platit heslo: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál!„