časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

KEW 6010B a revize elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6-61 (1. část)

|

KEW 6010B a revize elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6-61 (1. část)

Ing. Pavel Mareš, Blue Panther, s. r. o.

V nedávné době uvedla společnost Blue Panther instruments na náš trh nový revizní přístroj z produkce renomovaného výrobce měřicí techniky Kyoritsu, který je dodáván pod označením KEW 6010B (obr. 1). Jde o přístroj vybavený kombinací funkcí kompletního řešení pro revizní činnosti instalací nn. Tímto přístrojem rozšiřuje Kyoritsu svůj sortiment přístrojů pro silnoproudá měření. Návrhu přístrojů předcházel ze strany Kyoritsu podrobný průzkum požadavků techniků, kteří vykonávají revize instalací po celé Evropě, a podrobná studie vlastností konkurenčních přístrojů s cílem neopakovat v nových přístrojích nedostatky konkurenčních řešení.

Přístroje jsou konstruovány pro evropský trh a plně vyhovují normám IEC 61010-1 a IEC 61557 a ČSN 33 2000-6-61. V tomto článku a ve dvou dalších pokračováních bude popsáno používání nové řady revizních přístrojů při revizích instalací podle ČSN 33 2000-6-61 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize.

Jak je patrné z obr. 1, řadí se KEW 6010B svými rozměry 175 × 115 × 86 mm ke kompaktním přístrojům. Konstrukce jeho skříně je velmi robustní a odolná proti mechanickému poškození. Je však velmi lehký, jeho hmotnost je pouhých 0,9 kg, což při celodenní práci znamená menší únavu zad (revizní technici to dobře znají). Skříňka je elegantní a všechny ovládací prvky jsou umístěny nadosah. Přístroj je vybaven velkým, dobře čitelným displejem, který velmi podrobně zobrazuje všechny stavy přístroje.

KEW 6010B je kompaktní přístroj a sdružuje v sobě všechny funkce potřebné pro revizi elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6-61, vyjma měření zemního odporu. Je schopen kontrolovat spojitost ochranného vodiče, měřit izolační stav napětími 500 a 1 000 V. Další skupinou měření je test spojitosti. Toto měření se vykonává proudem 200 mA v rozsahu 20 nebo 2 000 Ω. Dále lze měřit impedanci smyčky. Měření se opět vykonává v rozsazích 20 a 2 000 Ω testovacím proudem 15 mA. Poslední skupinou měření je test proudových chráničů. Přístroj je navržen pro test standardních proudových chráničů všech typů s vybavovacím reziduálním proudem 10, 30, 100, 300 a 500 mA. Navíc obsahuje funkci pro test speciálních proudových chráničů používaných jako ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Přístroj má paměť na 300 měření, přičemž lze vždy zapisovat na zvolenou paměťovou pozici. To je velmi užitečné pro pozdější zpracování a protokolování naměřených hodnot. Proto je k přístroji volitelně dodáván program KEW Report a komunikační adaptér (obr. 2).

Jak vykonávat první sadu měření podle ČSN 33 2000-6-61

Test proudových chráničů
Norma ČSN 33 2000-6-61 v paragrafu 612.6 odst. 2 doporučuje ověřit účinnost samočinného odpojení proudovým chráničem generováním reziduálního proudu až do jeho jmenovité hodnoty Idn. Způsob ověřování je dán normou ČSN EN 611557-6. Skutečný vybavovací proud chrániče se změří přístrojem KEW 6010B použitím testovacího proudu, který je postupně zvyšován až do okamžiku vybavení chrániče.

Přístrojem je tedy možné testovat standardní proudové chrániče s vybavovacím proudem 10, 30, 100, 300 a 500 mA. Celkový test se skládá z několika dílčích testů. Prvním z nich je test nevybavení proudového chrániče při jedné polovině jmenovitého vybavovacího proudu. Druhým testem je test vybavení proudového chrániče při jednonásobku jmenovitého vybavovacího proudu. Dále následuje měření skutečné hodnoty vybavovacího proudu. Všechny uvedené testy lze vykonat s použitím kladné nebo záporné půlvlny. KEW 6010B dále umožňuje test chráničů citlivých na stejnosměrný proud. Test proudových chráničů je možný v zapojení podle obr. 3a nebo přímým zapojením do zásuvky instalace (obr. 3b).

Při testu standardních proudových chráničů se postupuje takto: Nejprve je třeba zvolit stiskem příslušného tlačítka jmenovitý vybavovací proud chrániče. Ukazatel na displeji signalizuje, jaký proudový rozsah je aktuálně nastaven (obr. 4).

Poté se vykoná test nevybavení proudového chrániče při polovině jmenovité hodnoty vybavovacího proudu. Otočný přepínač se přepne do příslušné polohy (x1/2). Kontrolní diody LED signalizují správnost zapojení přístroje k instalaci. Stisknutím tlačítka TEST je test zahájen, přičemž je po dobu 2 s používána jedna polovina jmenovitého vybavovacího proudu. Po uplynutí této doby přístroj signalizuje, že test proběhl v pořádku, tzn. že chránič nevybavil. Stejný postup se použije jak pro kladnou, tak zápornou půlvlnu. Požadovaná půlvlna testovacího proudu se vybere tlačítkem pro volbu počátečního úhlu testovacího proudu. Při vybavení chrániče během tohoto testu se na displeji zobrazí vybavovací doba (chránič je však v tomto případě pravděpodobně vadný).

Proběhl-li předchozí test v pořádku, pokračuje se testem s jednonásobkem jmenovitého vybavovacího proudu. Přepínač se otočí do příslušné polohy. Po stisku tlačítka TEST přístroj použije na chránič jednonásobek jmenovitého proudu – chránič by měl v tomto případě vybavit. Po vybavení zůstává na displeji údaj o rychlosti vybavení. Toto měření se opět vykoná pro obě půlvlny testovacího proudu.

Dále lze měřit skutečnou hodnotu vybavovacího proudu. Otočný přepínač se nastaví do polohy RAMP. Tento test je vykonáván lineárním nárůstem reziduálního proudu až do okamžiku vybavení chrániče. Skutečná hodnota vybavovacího proudu zůstává zaznamenána na displeji.

Pro test chrániče citlivého na stejnosměrný reziduální proud se přepínač otočí do polohy DC a zvolí se jmenovitý vybavovací proud chrániče pomocí tlačítka. Po stisknutí tlačítka test by měl chránič vybavit. Na displeji zůstává údaj o vybavovacím čase.

Proudové chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem 30 mA a méně jsou někdy používány jako speciální ochrana proti úrazu elektrickým proudem. Takovéto proudové chrániče vyžadují speciální měřicí postup. Chránič se testuje reziduálním proudem 150 mA, přičemž maximální doba vybavení podle normy je 4 ms. Na přístroji se nastaví otočný přepínač do polohy pro test jednonásobkem jmenovitého proudu a nastaví se testovací proud na Fast 150 mA. Po stisknutí tlačítka TEST se na displeji zobrazí vypínací doba chrániče. Toto měření se opět vykonává pro obě půlvlny testovacího proudu.

V dalším pokračování tohoto seriálu článků bude popsán postup při testování stavu izolace a přechodového odporu tímto revizním přístrojem.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:
Blue Panther, s. r. o.
Na Schůdkách 10, 143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 762 724–5, fax: 241 773 251
e-mail: info@blue-panther.cz
http://www.blue-panther.cz

Obr. 1. KEW 6010B
Obr. 2. Příslušenství a software
Obr. 3. Zapojení testeru při tesu proudových chráničů
Obr. 4. Ovládání KEW 6010B při testu proudových chráničů
Obr. 5. Přední panel KEW 6010B
Obr. 6. Konektory testovacích šňůr KEW 6010B

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde