časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Ke zrušení příloh A a D (kontroly a revize el. spotřebičů a ručního nářadí)

Ke zrušení příloh A a D (kontroly a revize el. spotřebičů a ručního nářadí)

Přílohy „A“ normy ČSN 33 1600 (vydána v roce 1994) a příloha „D“ normy ČSN 33 1610 (vydána v roce 1999, druhé vydání v roce 2005) vysvětlovaly kdo, resp. osoba s jakou kvalifikací, může dělat revize a kontroly el. ručního nářadí, resp. el. spotřebičů.

Z příloh vyplývalo, že revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů nemusejí provádět jenom revizní technici, ale i pracovníci s příslušnou odbornou kvalifikací.

Přílohy byly vydány proto, že z vyhlášky 20/1979 (resp. znění 553/1990 Sb.) pro vyhrazená technická zařízení (VTZ) nešlo vymezení těchto osob jednoznačně vyvodit. VTZ totiž „ ...slouží pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr el. energie ...“, a na význam el. spotřebičů a ručního nářadí v tomto smyslu nebyl jednotný náhled.

Jenomže ani nyní, po zrušení uvedených příloh, není vzduch vyčištěný. Podle názoru SÚIPu (Státní úřad inspekce práce) totiž vypuštění informativních příloh A a D nic nemění na jeho stanovisku, že kontroly a revize (ručního elektrického nářadí s pohyblivým přívodem) „ ...mohou provádět pracovníci s kvalifikací podle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. § 4 pod dohledem osoby znalé s § 5 a všichni další zaměstnanci s elektrotechnickou kvalifikací od § 5 výše. Je třeba důsledně odlišit tyto tzv. „revize“ od vstupních a periodických revizí prováděných revizními techniky s § 9...“ Doufám, že jste četli pozorně! Jde přece o rozpor, který by například váš časopis měl nějak komentovat.

Ing. Jindřich Papež, Praha

Připomínka redakce Elektro:
K uvedené problematice je redakcí Elektro ve spolupráci s Ing. Michalem Křížem připraven komentář-článek, který bude uveden v následujícím Elektro č. 10. V něm budou opět přiblíženy důvody a geneze problému s rušením norem A a D norem ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.

Námitky proti zrušení ČSN formou zlepšovacího návrhu

Českému normalizačnímu institutu (a na vědomí redakci Elektro) předávám formou zlepšovacího návrhu (ZN) námitky proti návrhu na zrušení ČSN 33 0010 (Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy), ČSN 33 1310 (Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a ČSN 33 1500 (Revize elektrických zařízení).

Námitky odůvodňuji takto:

 • Výše uvedené ČSN (i řada dalších elektrotechnických norem navržených na zrušení) prokazatelně zmírňují (zejména v kapitolách základní pojmy a definice) chaos v současných právních předpisech.

 • V některých nových ČSN EN základní bezpečnostní pojmy buď vůbec neexistují nebo jsou uváděny v textu nedostatečně, nepřehledně a rozporně (v řadě případů se jedná o prokazatelné porušení hlavních zásad tvorby bezpečnostních předpisů).

 • ČSN navržené na zrušení uvádějí řadu důležitých technických požadavků (nezbytných pro bezpečnost uživatelů el. zařízení), které v současných právních předpisech i v nových ČSN chybí, např. pokyny pro laiky, doklady o kusových zkouškách bezpečnosti výrobce atd.

 • Nové technické normy uvádějí opakovaně nebo naopak rozporně stejné údaje, které je možno převzít odkazem na již existující právní předpisy nebo ČSN. Například nová ČSN EN 60950 (Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky) definuje pojmy třídy el. zařízení, krytí, druhy izolace, kvalifikaci osob aj., které jsou stejné prakticky pro všechna el. zařízení. ČSN EN 60950 v kapitole „Všeobecné principy bezpečnosti“ uvádí zásady, která patří do všeobecných ČSN, popřípadě do základní ČSN pro kontroly bezpečnosti a revize.

 • Podávaný ZN je v souladu s legislativními pravidly vlády ČR a Metodickými pokyny ČNI pro normalizaci.

  Tak, jak ČNI operativně provedl v souladu se zákony MPSV ČR opravy ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 vypuštěním příloh A a D, stejně tak lze snadno opravit, nikoliv zrušit i ČSN navržené na zrušení.

  Tak se tyto normy dostanou do souladu nejen s kompatibilními právními předpisy MPSV ČR, ale komplexně se sladí s právními předpisy všech resortů (MPO ČR, MV ČR, MŽP ČR, MZ ČR atd.), které bezpečnostní požadavky na el. výrobky stanovují.

  Jestliže ČNI takto opraví např. základní ČSN 33 1500, bude možné zrušit řadu nových, tzv. harmonizovaných ČSN EN (včetně těch nově opravených ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610), které zatím chaoticky a rozporně požadují provádění tzv. kontrol a revizí el. zařízení. Vždyť experti z EU naše zrušené ČSN stále obdivují.

  Po úspěšné realizaci bude možné stejný ZN společně podat na Úřadu vlády ČR a v Parlamentu ČR, kde se dosud nedaří stejnou metodu uplatnit pro Sbírku zákonů ČR.

  Jsem připraven předložit odborníkům z ČNI další konkrétní důkazy k uvedeným námitkám a s ČNI na dalších opravách bezpečnostních ČSN aktivně spolupracovat.

  Antonín Svoboda
  Sdružení elektrotechnických firem, Praha 9 - Vysočany

  A co kvalifikovaní revizní technici?

  Ano! Tedy ti, kteří jsou se svým § 9 jako jediní povolaní k revizím všeho ručního nářadí a spotřebičů? Myslíte, že se celí žhaví hrnou do revidování celých hromad ručního nářadí a spotřebičů – počínaje adaptéry, přes skenery, PC, nářadí na stavbách, u firem ... a to za pro klienta únosnou cenu, která zároveň RT zaplatí?

  A o provozovatelích, zejména těch, kteří obhospodařují větší počet tohoto sortimentu (firmy, nemocnice, školy, hotely ...), a kterým se agenda spojená s udržováním v předepsaném stavu pěkně prodraží, už ani nemluvím.

  Například pro velké podniky, kde podle dosavadních pravidel prováděli revize a kontroly pracovníci s přiměřenou kvalifikací, je zrušení příloh A a D docela dost velký problém. Samozřejmě řešitelný - složit zkoušky na ITI, alespoň rozsah E4, nebo šikovně přizpůsobit vnitropodnikový předpis.

  Musí například kvalifikovaný RT revidovat každý kus nářadí a spotřebiče stejného typu – například adaptéru 230/12 (6; 5,3 V) – kterých jsou ve firmách a institucích celé hromady? Stačí vizuální kontrola a obyčejná zkouška funkčnosti? Jak rozlišíme revizi od opravy s výměnou vadné části? Jak definovat rozdíl mezi kontrolou a revizí elektro nářadí? Kdo je oprávněn provádět kontroly a kdo revize elektro nářadí?

  A co kontroly a revize el. spotřebičů, které jsou k dispozici v půjčovně nářadí a spotřebičů užívaných převážně na stavbách? Je skutečně před každým zapůjčením spotřebiče (byť jednodenním) byla prováděna revize ve smyslu ČSN 33 1610; tab.1? U ručního el. nářadí postačuje přeci kontrola (čl.4.2 ČSN 33 1600), nikoliv revize. Jak je to správně?

  Leoš Ovčačík, Opatovice

  Principy jsou vždy jednoduché, praxe je složitější

  Ačkoliv princip udržování nářadí a spotřebičů je jasný – provozovatel má mít všechno v pořádku (pověřenou osobu, dokumentaci, předpis pro termíny kontrol a revizí atd.), praxe je o poznání složitější. Například už jen to, že lhůty revizí a kontrol pro skupinu užívání A jsou v ČSN 33 1610 napsané tak nejasně, že v podstatě z nich vyplývá, že je požadováno provedení revize při každém výdeji.

  Nebo například revize ve špičkově vybaveném hotelu, kde na jednom pokoji je od fénu, přes TV i PC. Víte, co všechno je při revizi PC zapotřebí udělat? Že při revizi PC je zapotřebí měřit unikající proud, ověřit spojitost ochranného obvodu, změřit proud ochranným vodičem a izolační stav? Kolik spotřebičů může RT stihnout třeba za hodinu nebo celý pracovní den?

  Jestliže orgány státní správy „dlouhou dobu tolerovaly rozpor mezi zněním příloh a zákony 22/1997 Sb. a 251/2005 Sb.“, jasně to dokazuje, že to na jednu stranu jde, na druhou stranu, že při přípravě zákonů zase někdo někde zaspal.

  Josef Fidra, Hranice na Moravě

  Informace o změně Z4 normy ČSN 33 2130

  Na několika odborných seminářích v první polovině tohoto roku, jejichž garantem byl i časopis Elektro, byli posluchači informováni o přípravě změny Z4 ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy - Vnitřní elektrické rozvody.

  Tato změna již byla vypracována, řádně projednána a předána ČNI. Při jejím projednávání přihlédl ČNI k jejímu rozsahu a celkové nepřehlednosti výsledného stavu ČSN 33 2130 a rozhodl, že bude provedena celková revize této normy, a to i za předpokladu možných dopadů v rámci prací CENELEC. S ohledem na očekávání odborné veřejnosti (jak vyplývá z dotazů obdržených redakcí i autory normy) považujeme za nutné o tomto kroku ČNI odbornou veřejnost informovat. Ten sice oddálí novelizaci současné výše uvedené normy, avšak ta pak bude vydána kompletní a přehledná.

  Podrobnější informace o změně normy ČSN 33 2130 (autor Ing. Karel Dvořáček) je uvedena na str. 111.

  redakce Elektro

  Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde