časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Když přepěťové ochrany, tak funkční!

|

číslo 8-9/2005

Když přepěťové ochrany, tak funkční!

Ivan Rezek, Rema, spol. s r. o.

O nezbytnosti ochran proti pulsnímu přepětí v elektrických sítích dnes již nikdo z odborné elektrotechnické veřejnosti jistě nepochybuje. Také mezi uživateli elektrických a zejména elektronických zařízení již převládá povědomí o užitečnosti komplexní ochrany proti pulsnímu přepětí.

Za posledních přibližně patnáct let došlo opravdu k výraznému posunu v nazírání na ochranu proti přepětí. Od otázek a argumentů typu „… k čemu to je„ a „… my nemáme s přepětím problémy„, přes argumenty typu „… to se nám nevyplatí“ se veřejnost konečně dostala ke konstruktivnějšímu typu otázky „… opravdu to funguje?„ Na tomto posunu v přístupu k ochraně proti pulsnímu přepětí má jistě podstatný podíl propagace a osvěta šířené odborníky z firem zabývajících se problematikou ochrany před přepětím, ale také nepochybně vlastní zkušenosti uživatelů se škodami způsobenými přepětím i s účinností, či naopak neúčinností ochrany proti přepětí. Kladné i záporné zkušenosti s ochranami určitě jsou, neboť v elektrických sítích je instalováno značné množství nejrůznějších ochran proti přepětí. Úmyslně zde hovořím o instalaci ochran proti přepětí, a nikoli o komplexně provedené vnější i vnitřní ochraně proti blesku a pulsnímu přepětí. Jistě se již každý z elektrotechnických odborníků setkal s méně či více dobře provedenou ochranou proti přepětí a rozbor nejčastějších nedostatků v těchto realizacích by vydal na několik dalších článků. Stejně jako s nesprávně provedenými instalacemi ochran se mnohý odborník také setkal s poškozenými či nefunkčními přepěťovými ochranami. Na současném trhu existuje velké množství přepěťových ochran různých výrobců, různé konstrukce i různé cenové úrovně. Není tedy dnes žádný problém vybrat a realizovat ochranu před pulsním přepětím požadované úrovně. Zde se opět dostáváme k otázce „… bude to fungovat?„ a „… jak dlouho?„ Seriózní odborník by měl umět na tyto otázky odpovědět. Věřím, že doba nesolidních dodavatelů, kteří spoléhali na to, že jimi dodané přepěťové ochrany nebudou muset pracovat na hranici deklarovaných parametrů, a že tedy jejich kvalitu nelze prověřit, je pryč. Zákazník by měl vědět, že je možné v provozu zkontrolovat funkčnost instalovaných ochran proti přepětí. Zde se nabízí srovnání s airbagy v automobilu. Jsou-li airbagy instalovány, musí při nehodě spolehlivě zapůsobit a ochránit tak posádku – proto jsou automaticky kontrolovány a při každém zapnutí zapalování se uskuteční jejich test, tj. autodiagnostika. Totéž platí také u přepěťových ochran, kde je nutné prověřovat jejich stav a připravenost. To je možné a vhodné provádět v pravidelných lhůtách s využitím speciálních měřicích přístrojů. Pro běžný provoz je však nejdůležitější autodiagnostika a signalizace stavu přepěťových ochran. U přepěťových ochran na bázi řízeného jiskřiště má pouze výrobek DEHNventil autodiagnostické zařízení, které kontinuálně sleduje jeho funkčnost. Podíváme-li se na největší skupinu přepěťových ochran, a to ochran na bázi varistorů, zjistíme, že dosud byly vybaveny pouze tepelnou ochranou, která odpojila varistor při jeho tepelném přetížení. Účelem tohoto tzv. dohledového zařízení bylo především odpojit varistor při skončení jeho životnosti, kdy jím v klidovém stavu začne procházet větší proud. Při provozních měřeních varistorových ochran bylo mnohokrát zjištěno, že varistor má změněnou voltampérovou charakteristiku do té míry, že tzv. jednomiliampérový bod leží mimo předepsanou toleranci, a tedy ochrana již správně neplní svou funkci – přitom tepelné odpojovací zařízení nezapůsobilo. Lze předpokládat, že k tomuto poškození varistoru došlo krátkodobým přetížením nebo přetížením opakovanými krátkodobými přepěťovými impulsy. Aby byl uživatel informován o tom, že mohla být změněna charakteristika varistoru přepěťové ochrany, instalovala firma DEHN+SÖHNE do svých svodičů typu 2 třístupňové signalizační zařízení. Tyto nové výrobky, které mimo třístupňovou signalizaci mají vylepšeny i další parametry, nesou obchodní označení DEHNguard TH 275 (385) LI. První a třetí stupeň signalizace je obdobný jako u současné řady výrobků DEHNguard, tzn. že signalizuje buď bezvadný stav, nebo odpojení varistoru dohledovým zařízením. Tato signalizace je stejně mimořádně spolehlivá jako u všech ostatních výrobků DEHN+SÖHNE. Druhý stupeň signalizace – žlutý terčík – upozorňuje uživatele, že varistor mohl být poškozen. Uvedené řešení je v současné době jediné ekonomicky přijatelné pro další zvýšení spolehlivosti ochran proti přepětí.

Obr. 1.

Obr. 1. Prvek LifeCheck u modulů svodičů BLITZDUCTOR C

O tom, že firma DEHN+SÖHNE, jako seriózní renomovaný výrobce, neustále zvyšuje parametry svých výrobků směrem ke spolehlivosti a zaručené funkčnosti, svědčí také unikátní řešení indikace stavu ochran u nové řady svodičů do informačnětechnických sítí řady BLITZDUCTOR MLC. Většina výrobců slaboproudých přepěťových ochran dosud řešila indikaci jejich stavu tím, že při jejich poškození došlo buď k přerušení, nebo naopak ke zkratování přepěťové ochrany. Tak se však logicky snižuje spolehlivost celého systému. Firma DEHN+SÖHNE opět našla technicky vyspělé řešení, a to bezdotykovou signalizaci. V modulech svodičů řady BLITZDUCTOR C je instalován prvek LifeCheck (viz obr.), který rozpozná extrémní teplotní nebo elektrické přetížení svodiče a tento stav bezdrátově signalizuje. Přiblížením speciální sondy k modulu blitzductoru je možné spolehlivě a rychle zkontrolovat stav ochrany bez nutnosti její demontáže. Zvláště v případě většího počtu instalovaných svodičů přináší toto řešení podstatné zkvalitnění a zrychlení preventivní údržby. Prvky LifeCheck je možné instalovat i do již existujících modulů BLITZDUCTOR CT.

Uvedené novinky firmy DEHN+SÖHNE opět potvrzují, že tento výrobce je vedoucí firmou v inovacích ochran proti přepětí. Přestože výrobky DEHN+SÖHNE tradičně představují kvalitativně i technicky absolutní špičku, jsou nové výrobky dalším krokem k ještě větší spolehlivosti celkového systému ochran proti přepětí. V současné době se tedy zákazník již nemusí rozhodovat, zda instalovat ochrany proti přepětí, ale jak spolehlivé ochrany použít.

Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na straně 51 nebo na adrese:

Rema, spol. s r. o.
Nad Šálkovnou 1
147 00 Praha 4
tel.: 244 461 613
fax: 244 461 587
mobil: 603 529 152
e-mail: rema@rema.cz
internet: www.rema.cz